Verkorte opleiding Gedragsexpert

Gedragsproblemen in de klas aanpakken!

 • Inzicht in achtergronden van bijzonder gedrag en manieren daarmee om te gaan
 • Word dé gedragsexpert binnen jouw school
 • Alle deelnemers ontvangen gratis het boek 'Geef me de 5' van Colette de Bruin
 • Met aansluiting op Post/HBO opleiding inclusief officiële registerdiploma Gedragsexpert

Wil je meer leren op het gebied van hoogbegaafdheid? Kijk dan eens naar de Opleiding Talentbegeleider BO.

Word dé Gedragsexpert binnen jouw school

De invoering van Passend Onderwijs zorgt ervoor dat van leraren in het regulier onderwijs meer wordt gevraagd op het gebied van gedragsproblematiek. De verkorte opleiding Gedragsexpert heeft tot doel leraren, intern begeleiders en zorgcoördinatoren zo goed mogelijk toe te rusten met kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van professioneel omgaan met gedragsproblemen op school. Kennis en inzichten die je nodig hebt om beter om te gaan met kinderen met gedragsproblemen en om goed te communiceren met ouders.

Tijdens de opleiding Gedragsexpert werk je actief aan het verbeteren van het welbevinden van de betreffende leerlingen, van de klasgenoten en van jezelf. Je krijgt meer inzicht in de achtergronden van bijzonder gedrag en effectieve manieren om daarmee om te gaan. Je leert gedragsproblemen te signaleren, te herkennen en effectief aan te pakken.

 

Tijdens de Verkorte opleiding Gedragsexpert leer je:

 • Signaleren en herkennen van gedragsproblemen
 • De kenmerken van de meest voorkomende stoornissen
 • Kennis en vaardigheden in aanpak gedragsproblemen
 • Handelingsgericht werken
 • Groepsprocessen in de klas ombuigen naar een positief leerklimaat
 • Met ouders samenwerken aan gedragsverandering
 • Multidisciplinair werken, melden en verwijzen

Bekijk het programma

 

De volgende thema's staan centraal:

 • Groepsplan gedrag
 • Agressie en gedragsmodificatie
 • Angst en Autisme Spectrum Stoornis
 • Het drukke kind

Download de brochure (pdf)

 

boek geef me de vijf - opleiding gedragsexpertGratis boek: Geef me de 5

Bij jouw inschrijving voor de Verkorte opleiding Gedragsexpert ontvang je gratis het boek Geef me de 5 van Colette de Bruin. Je ontvangt dit boek tijdens de eerste lesdag. Het boek is een praktische houvast bij de opvoeding en begeleiding van kinderen met autisme.

 

Praktijkgerichte en effectieve aanpak

Deelnemers nemen de eigen praktijk als uitgangspunt, waardoor de opleiding een zeer praktisch karakter heeft. Je gaat aan de slag met onder andere het opstellen van een eigen groeps- en interventieplan, het uitvoeren van een gedragsfunctie analyse en de toepassing van interventies. Dit allemaal vanuit jouw eigen schoolsituatie. Daarnaast ben je in gesprek met andere deelnemers, en zul je snel merken dat jouw leervragen centraal staan tijdens de opleiding.

 

Aansluiting Post-HBO

Je kunt ervoor kiezen na de opleiding Gedragsexpert alsnog een gecertificeerd Post-HBO diploma te behalen. Hiertoe biedt Via Vinci Academy een 1-jarige opleiding Gedragsexpert. Na afronding van deze 4-daagse opleiding krijg je enkele vrijstellingen voor de 1-jarige opleiding. Na ongeveer een jaar heb je dan het officiële registerdiploma Gedragsexpert.

 

Lerarenportfolio

Deze cursus is geregistreerd bij lerarenportfolio: ZevgUkM77h

 

Ook interessant voor jou

Wil je meer leren op het gebied van hoogbegaafdheid, pestgedrag of jonge kinderen? Kijk dan eens naar onderstaande opleidingen:

Programma van de opleiding Gedragexpert

 

Module 1

Groepsplan gedrag

Wat kan het onderwijs doen om een gezonde ontwikkeling te faciliteren? Met een groepsplan gedrag komt zowel de leraar, als de groep als het
individu aan bod. Vanuit het handelingsgericht werken kan hiermee een goede, gezonde groepssfeer gecreëerd worden die helpt in het neerzetten van goed klassenmanagement en een sociaal emotioneel klimaat waarin kinderen kunnen groeien. Daarnaast heeft het groepsplan gedrag het potentieel om preventief te werken en plek te bieden voor het brede spectrum aan gedrag bij kinderen.

 

Deze module heeft de volgende inhoudelijke thema's:

 • Preventie van probleemgedrag
 • Handelingsgericht werken en het stellen van concrete en toetsbare doelen voor gedrag
 • Sociaal emotioneel leren, klassenmanagement en werkvormen om dit vorm te geven
 • Ondersteuningsbehoefte van de leraar
 • Fase van de groepsvorming en activiteiten om dit te ondersteunen
 • Oefenen met het opstellen van een eigen groepsplan gedrag

 

Tijdens deze module leer je:

 1. Handelingsgericht werken met een groep:
  • Cyclus van handelingsgericht werken
  • SMART doelen stellen vanuit de cyclus van handelingsgericht werken
 2. Opstellen van een handelingsplan groepsplan gedrag met daarin aandacht voor:
  • Ondersteuningsbehoefte van de leraar:
   • doelen om het eigen professioneel optreden te verbeteren
   • methoden om eigen professioneel optreden te verbeteren
   • het kunnen vragen van ondersteuning om eigen optreden te professionaliseren
  • Fasen van de groepsvorming
   • herkennen van verschillende fasen
   • doelen stellen om de fase van de groepsvorming te verbeteren
   • mogelijke activiteiten oefenen die vormend werken op een groep
  • Sociaal emotioneel leren
   • opstellen van doelen voor sociaal emotioneel leren
   • oefenen met werkvormen voor sociaal emotioneel leren

Module 2

Het agressieve kind

De ochtend zal besteed worden aan agressie. Elke vorm van agressie raakt ons persoonlijk en maakt ons kwetsbaar. Toch is het belangrijk om stevig en rustig binnen een aanval van agressie te blijven handelen. Soms door robuust en duidelijk grenzen aan te geven, soms door dingen rustig te laten uitrazen. Het herkennen van verschillende vormen van agressie en oefening in hoe hiermee om te gaan zijn dan ook wezenlijke onderdelen om ons weerbaar te voelen en de agressie van kinderen en ouders te reguleren. Achtergronden en modellen voor de verklaring van agressie geeft ons handvatten in hoe we agressie voor kunnen zijn en hiermee maken we een link naar interventies en strategieën.

In het tweede deel van deze dag kijken we naar gedragsmodificatie. Middels ons gedrag leren we onszelf kennen en de wereld om ons heen. Met ons gedrag communiceren we wie we zijn, wat we willen, voelen en denken. Kinderen moeten nog leren wat wel en niet kan. Negeren, straffen en belonen zijn daarmee handige instrumenten, mits goed toegepast vanuit de autoriteit in plaats vanuit een machtspositie. Een mooi en volledig beeld kan worden verkregen door in de gedragsanalyse te kijken naar de doelen, de gebeurtenissen en de gevolgen. Hiermee gaan we praktisch aan de gang.

 

De module heeft de volgende inhoudelijke thema's: 

 • Instrumentele conditionering, straffen, belonen, negeren
 • Gedragsfunctie Analyse en Gedragsinterventieplan
 • Kenmerken van de oppositionele gedragsstoornis en de antisociale gedragsstoornis
 • Herkennen van fases in acting out gedrag
 • Sociale Informatie Verwerking (SIP)
 • Strategieën en interventies voor agressie regulatie

 

Tijdens deze module leer je: 

 • Instrumentele conditionering:
  • wanneer en hoe werkt straf en beloning
  • een juiste manier van negeren
  • de kracht van het compliment–beloningssystemen
 • Verschillende uitingsvormen van moeilijkheden in de agressie regulatie
  • het verschil tussen frustratie agressie en instrumentele agressie en hoe daar verschillend mee om te gaan
  • ODD en CD
  • herkennen van de fases voor acting out gedrag
  • sociale informatie verwerking (SIP)
  • strategieën voor de leerkracht en interventies voor de leerling omtrent agressief, druk en dwars gedrag, zoals structuur en voorspelbaarheid, verbale zelfspraak, zelfcontrole en check in check out
 • Gedragsfunctie analyse (GFA) en Gedrag Interventie Plan (GIP)
  • observeren
  • het opstellen van een gedragsfunctie analyse
  • het opstellen van functionele hypothesen
  • uitstippelen van een route van tegenstrijdig gedrag
  • het opstellen van een interventieplan
 • Samenwerking met ouders

Het programma in één handig overzicht? Download de brochure (pdf)

Module 3

Angst & Autisme

In het eerste deel van leerthema 3 zullen we spreken over angst. Dit is niet altijd zichtbaar voor de omgeving. Angstige kinderen zullen in gedrag niet opvallen en kunnen makkelijk over het hoofd worden gezien. Kleine patronen van angst kunnen helaas makkelijk uitgroeien tot een probleem wat kinderen geheel kan gaan beheersen. Voor de leraar is het dus van groot belang alert te zijn op de verschillende vormen van angst en hier preventief in te werken. Tijdens de training worden verschillende angststoornissen behandeld, maar zullen we vooral aandacht besteden aan de processen die angststoornissen en problemen begeleiden. Voor de leraar is het wezenlijk van belang om verschillende type gedachten te onderkennen en herkennen. De Rationeel Emotieve Therapie zal kort aan de orde komen, alsmede de G-reeks. Hoe dit in de praktijk eruit ziet, wordt vervolgens uitvoerig besproken in een faalangst gesprek.

In het middag gedeelte zullen we spreken over de Autisme Spectrum Stoornis. Naast algemene kenmerken is ook deze aandoening in hoge mate geïndividualiseerd bij kinderen. Per kind moet bekeken worden welke aanpak geschikt is. Een kort stuk theorie geeft handvatten om naar het soms moeilijk leesbare gedrag te kijken en de eigen benadering naar het kind kritisch onder de loep te nemen. Nadruk van het middaggedeelte ligt op het toepassen van interventies vanuit het idee dat veel probleemgedrag voorkomt uit een gebrek aan onduidelijkheid en verkeerde communicatie met deze problematiek. Hiervoor gaan we praktisch aan de slag met het boek Geef me de 5 van Colette de Bruin.

 

Angst

 • Kenmerken van verschillende school gerelateerde angsten: gegeneraliseerde angststoornis, sociale angst, separatie angst, selectief mutisme, faalangst
 • De relatie tussen cognities en angst en aandachtspunten in de benadering van angstige kinderen
 • RET en G-reeks

 

ASS

 • Autisme Spectrum Stoornis
 • Centrale Coherentie, Communicatie met kinderen met ASS en visualisatie
 • Aanpak uit Geef me de 5 van Colette de Bruin

 

Tijdens deze module leer je:

 • School gerelateerde angsten
  • gegeneraliseerde angststoornis, separatie angst en selectief mutisme
  • sociale angst, faalangst en beschermende en in stand houdende factoren
 • Rationeel Emotieve Therapie en de G-reeks
  • overtuigingen en eisen
  • ABC schema en het ABCDE schema
  • GGG schema en het GGGGG-schema
 • (Faal)angstgesprek
 • ASS
  • symptomatologie en uitingsvormen van Autisme Spectrum Stoornis, waaronder Klassiek Autisme, Asperger en PDD-NOS
  • ASS en sociale interactie, structuur, communicatie, gedrag & interesse
  • centrale Coherentie, Theory of Mind, gebrek in de executieve functies
 • Communicatie en omgang aan de hand van het wat, waar, wie, wanneer en hoe
 • Visualiseren
 • Oefenen met een afsprakenschrift

Module 4

Het drukke kind

Deze dag zullen we spreken over ADHD en ADD. Er wordt gekeken naar symptomen en een verklaringsmodel. Naast een grote acceptatie van gedrag, kan doelgericht aan probleemgedrag gewerkt worden. Hierbij geldt dat in de klas een juiste werkhouding prioriteit moet krijgen. Daarnaast is het ook goed om te weten hoe overgangssituaties kunnen worden begeleid en welke behoeftes kinderen met ADHD hebben. Nadat we in deel 1 bekeken hebben wat ADHD inhoudt en naar de mogelijke competenties bij de leerkracht om deze kinderen te begeleiden in de klas, gaan we over naar het oplossingsgericht werken. Hiermee maken we kinderen partner in het probleem en gaan we het kind zien als expert van zichzelf. Centrale vraag: wat werkt bij jouw persoon in jouw omstandigheden? Hiermee maken we het kind handelingsbekwaam.

 

De module heeft de volgende inhoudelijke thema's:

 • Symptomen van ADHD, verklaringsmodellen en de belangrijkste interventies
 • ADHD en zelfstandig werken
 • Executieve functies
 • Dramadriehoek en oplossingsgericht werken 

 

Tijdens deze module leer je:

 • ADHD en ADD
  • symptomen
  • inhibitie model van Barkley en de executieve functies
  • structuur, variabelen en specifieke interventies voor werkhouding en overgangssituaties
  • samenwerking met ouders
 • Strategieën voor de leerkracht en interventies voor de leerling omtrent druk en dwars gedrag, zoals structuur en voorspelbaarheid
 • Te reflecteren op eigen houding naar kinderen met ADHD
 • Oplossingsgericht werken
  • dramadriehoek
  • een probleem vertalen in een vaardigheid
  • kinderen motiveren een bepaald doel te behalen
  • een gesprek voeren aan de hand van kids skills
  • verschillende werkvormen in het oplossingsgericht werken demonstreren

De docenten

 

Drs. Tatiana Bastiaanse

Tatiana Bastiaanse is docent en onderwijsexpert bij C-lion. Zij studeerde onder meer Maatschappelijke opvoedingsvraagstukken in Utrecht en heeft uitgebreide praktijkervaring opgedaan op scholen met pittige populaties in Den Haag en Utrecht. Tatiana verzorgt opleidingen, trainingen en coaching voor schoolleiders en onderwijsprofessionals in leerkrachtvaardigheden bij uitdagende groepen.

 

 

Drs. Suzan ter Riele

Suzan ter Riele is werkzaam als orthopedagoog bij C-LION. Zij studeerde na de Pabo aan de Universiteit van Utrecht. In haar werk als orthopedagoog heeft ze kinderen begeleid in (speciaal) basisonderwijs. Suzan verzorgt training en coaching aan professionals in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs.

Algemene informatie van de opleiding Gedragsexpert

Datum en Plaats

 • 13 februari, 5 en 26 maart en 9 april 2020 (VOL)
 • 14 en 28 mei, 11 en 25 juni 2020

BCN Utrecht CS
Catharijnesingel 48 
3511 GC Utrecht 

Routebeschrijving

Bestemd voor

 • Leraren in het PO, VO en MBO
 • Intern Begeleiders
 • Zorgcoördinatoren

…die zich graag op persoonlijk alsmede professioneel vlak willen ontwikkelen in het omgaan met gedrag.

 

Tijdschema

09.00 - Ontvangst met koffie en thee
09.30 - Aanvang ochtendprogramma met tussentijds koffie- en theepauze
12.30 - Lunchpauze
13.30 - Aanvang middagprogramma met tussentijds koffie- en theepauze
16.30 - Afsluiting van de dag

 

Jouw investering

De kosten van deze cursus bedragen €1.999,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de online leeromgeving.

Bij jouw inschrijving voor de Verkorte opleiding Gedragsexpert ontvang je gratis het boek Geef me de 5 van Colette de Bruin. Je ontvangt dit boek tijdens de eerste lesdag. Het boek is een praktische houvast bij de opvoeding en begeleiding van kinderen met autisme.

Daarnaast raden wij je aan om het boek Groepsplan Gedrag van Kees van Overveld (2016) aan te schaffen en/of te lezen.

 

Studiebelastinguren

Het aantal studiebelastinguren voor deze opleiding bedraagt ongeveer 24 uren inclusief contacturen.

 

Lerarenportfolio

Deze cursus is geregistreerd bij lerarenportfolio: ZevgUkM77h

 

Persoonlijk Opleidingsadvies

Heb je inhoudelijke vragen over deze opleiding? Neem dan gerust, geheel vrijblijvend, contact op met:

Astrid Volkers
Opleidingsadviseur
Tel: 040 - 297 27 61

 

Ook interessant voor jou

Wil je meer leren op het gebied van hoogbegaafdheid, pestgedrag of jonge kinderen? Kijk dan eens naar onderstaande opleidingen:

 Incompany training

Heb jij, samen met jouw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op jullie organisatie, jouw situatie en wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met je mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van jou en jouw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Wil je meer informatie?

Of wil je een incompany voorstel? Neem dan contact op met Guusje Verhoeven of Nancy Kager:


Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor deze cursus. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Verkorte opleiding Gedragsexpert

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Verkorte opleiding Gedragsexpert start op Start 14 mei 2020 in BCN Utrecht CS!

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

Wil je op de hoogte blijven van onze events, opleidingen en ontvang informatie binnen je vakgebied?

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 4-daagse cursus
Prijs: €1999,- excl. btw
Datum: Start 14 mei 2020
Locatie: BCN Utrecht CS

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Astrid Volkers  

Opleidingsadviseur
Astrid Volkers

  

040 - 297 27 61

In samenwerking met: