Verkorte opleiding Gedragsexpert

Gedragsproblemen in de klas aanpakken!

 • Inzicht in achtergronden van bijzonder gedrag en manieren om daarmee om te gaan
 • Word dé gedragsexpert binnen jouw school
 • NIEUW! Keuze uit fysieke- of online reeks!
 • Zeer praktisch karakter door je eigen praktijk als uitgangspunt!

Voorjaarseditie van 2021 volgeboekt! Wacht niet te lang en reserveer direct je plaats voor de extra editie in het najaar bij opleidingsadviseur Nicole Vonk.

Wil je meer leren op het gebied van hoogbegaafdheid? Kijk dan eens naar de Opleiding Talentbegeleider BO.

Word dé Gedragsexpert binnen jouw school

In het regulier onderwijs wordt steeds meer gevraagd van leraren om passend om te gaan met kinderen die ordeverstorend gedrag vertonen en daarbij goed te communiceren met ouders. De verkorte opleiding Gedragsexpert heeft tot doel leraren, intern begeleiders en zorgcoördinatoren zo goed mogelijk toe te rusten met kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van professioneel omgaan met leerlingbehoeftes en ordeverstorend gedrag op school. Je werkt actief aan het verbeteren van het welbevinden van de betreffende leerlingen, van de klasgenoten en van jezelf. Je krijgt meer inzicht in de achtergronden van opvallend gedrag en effectieve manieren om daarmee om te gaan. Gedragskenmerken leer je te signaleren, te herkennen en effectief te ondersteunen in de gedragsregulatie.

 

Tijdens de Verkorte opleiding Gedragsexpert leer je:

 • Signaleren en herkennen van gedragsproblemen
 • De kenmerken van de meest voorkomende stoornissen
 • Kennis en vaardigheden in aanpak ordeverstorend gedrag
 • Handelingsgericht werken
 • Groepsprocessen in de klas ombuigen naar een positief leerklimaat
 • Met ouders samenwerken aan gedragsverandering
 • Multidisciplinair werken, melden en verwijzen (wat doen we zelf en waar hebben we externen voor nodig?)

Bekijk het programma

 

De volgende thema's staan centraal:

 • Mindset Gedrag
 • Externaliserend gedrag (Agressie)
 • Vertaalslag naar de praktijk
 • Internaliserend gedrag (Angst en Autisme)
 • (Hyper)energiek gedrag

Download de brochure (pdf)

 

Praktijkgerichte en effectieve aanpak

Deelnemers nemen de eigen praktijk als uitgangspunt, waardoor de opleiding een zeer praktisch karakter heeft. Je gaat aan de slag met onder andere het opstellen van een eigen plan op school-, groeps- en individueel niveau, het uitvoeren van een gedragsfunctie analyse en de toepassing van preventieve en directe acties. Dit allemaal vanuit jouw eigen praktijksituatie. Daarnaast ben je in gesprek met andere deelnemers, en zul je snel merken dat jouw leervragen centraal staan tijdens de opleiding.

 

Lerarenportfolio

Deze cursus is geregistreerd bij lerarenportfolio: ZevgUkM77h

 

Ook interessant voor jou

Wil je meer leren op het gebied van hoogbegaafdheid, pestgedrag of jonge kinderen? Kijk dan eens naar onderstaande opleidingen:

Programma van de opleiding Gedragexpert

 

Module 1

Mindset gedrag

Binnen het onderwijs moet de basis voor het kind op twee manieren op orde zijn; didactisch en pedagogisch. Om te kunnen voldoen aan de emotionele ontwikkeling van het kind zul je zicht moeten krijgen op de behoeftes van het kind. Tijdens de eerste module wordt er vooral gewerkt aan jouw mindset rond gedrag; hoe kijk jij aan tegen gedrag. Daarbij maken we onderscheid tussen gewenst en ongewenst gedrag.

 

Deze module heeft de volgende inhoudelijke thema's:

 • Trauma versus stoornis
 • Handelingsgericht werken en het stellen van concrete en toetsbare doelen voor gedrag
 • Behoeftes van de leerling; welk signaal geven ze af met hun gedrag? Welke behoefte zit hieronder?
 • Ondersteuningsbehoefte van de leraar
 • Fase van de groepsvorming en activiteiten om dit te ondersteunen
 • Oefenen met het opstellen van een eigen groepsplan/normkader gedrag

 

Tijdens deze module leer je:

 1. Handelingsgericht werken met een groep:
  • Cyclus van handelingsgericht werken
  • Toetsbare doelen stellen vanuit de cyclus van handelingsgericht werken 
 2. Opstellen van een handelingsplan groepsplan gedrag met daarin aandacht voor:
  • Ondersteuningsbehoefte van de leraar:
   • doelen en methoden om het eigen professioneel optreden te verbeteren 
   • het kunnen vragen van ondersteuning om eigen optreden te professionaliseren 
  • Fasen van de groepsvorming
   • herkennen van verschillende fasen
   • doelen stellen om de fase van de groepsvorming te verbeteren
   • mogelijke activiteiten oefenen die vormend werken op een groep
  • Sociaal emotioneel leren
   • opstellen van doelen voor sociaal emotioneel leren
   • oefenen met werkvormen voor sociaal emotioneel leren

Module 2

Externaliserend gedrag

Het herkennen van verschillende vormen van agressie en oefening in hoe hiermee om te gaan zijn wezenlijke onderdelen om ons weerbaar te voelen en de agressie van kinderen en ouders te reguleren. Achtergronden en modellen voor de verklaring van agressie geven ons handvatten in hoe we agressie voor kunnen zijn en hiermee maken we een link naar interventies en strategieën.

Kinderen moeten leren wat wel en niet kan. Vanuit de onderliggende behoefte van het kind wordt gekeken naar de preventieve en directe acties die ondernomen kunnen worden, uitgaand van de juiste gedragsanalyse.

 

De module heeft de volgende inhoudelijke thema's: 

 • Instrumentele conditionering, straffen, belonen, negeren
 • Gedragsfunctie Analyse en Gedragsinterventieplan
 • Kenmerken van de oppositionele gedragsstoornis en de antisociale gedragsstoornis
 • Herkennen van fases in acting out gedrag
 • Sociale Informatie Verwerking (SIP)
 • Strategieën en interventies voor agressie regulatie

 

Tijdens deze module leer je: 

 • Instrumentele conditionering:
  • wanneer en hoe werkt straf en beloning
  • een juiste manier van negeren
  • de kracht van het compliment–beloningssystemen
 • Verschillende uitingsvormen van moeilijkheden in de agressie regulatie
  • het verschil tussen frustratie agressie en instrumentele agressie en hoe daar verschillend mee om te gaan
  • ODD en CD
  • herkennen van de fases voor acting out gedrag
  • sociale informatie verwerking (SIP)
  • strategieën voor de leerkracht en interventies voor de leerling omtrent agressief, druk en dwars gedrag, zoals structuur en voorspelbaarheid, verbale zelfspraak, zelfcontrole en check in check out
 • Gedragsfunctie analyse (GFA) en Gedrag Interventie Plan (GIP)
  • observeren
  • het opstellen van een gedragsfunctie analyse
  • het opstellen van functionele hypothesen
  • uitstippelen van een route van tegenstrijdig gedrag
  • het opstellen van een interventieplan
 • Samenwerking met ouders

Het programma in één handig overzicht? Download de brochure (pdf)

Module 3

Vertaalslag naar de praktijk

De informatie van module 1 en 2 wordt tijdens dit moment vertaald naar de eigen situatie. Deze vertaling is niet alleen nodig om tot een goede consolidering van de kennis te komen, maar is ook bedoeld om tot een plan van aanpak te komen voor de eigen locatie en jouw eigen rol.

Daarnaast is er tijdens deze module ruimte voor verdieping op de onderwerpen van de eerste twee modules.


Module 4 

Internaliserend gedrag

Het is van groot belang alert te zijn op de verschillende vormen van angst en hier preventief in te werken bij kinderen. Verschillende angststoornissen worden behandeld, maar er wordt vooral aandacht besteed aan processen die angststoornissen en problemen begeleiden. Het is belangrijk dat de leraar verschillende typen gedachten onderkent en herkent.

Naast algemene kenmerken is Autisme Spectrum Stoornis in hoge mate geïndividualiseerd bij kinderen. Per kind moet bekeken worden welke aanpak geschikt is. Een kort stuk theorie geeft handvatten om naar het soms moeilijk leesbare gedrag te kijken en de eigen benadering naar het kind kritisch onder de loep te nemen. Nadruk van het middaggedeelte ligt op het toepassen van interventies vanuit het idee dat veel probleemgedrag voorkomt uit een gebrek aan duidelijkheid en verkeerde communicatie met deze problematiek.

 

Angst

 • Kenmerken van verschillende school gerelateerde angsten: gegeneraliseerde angststoornis, sociale angst, separatie angst, selectief mutisme, faalangst
 • De relatie tussen cognities en angst en aandachtspunten in de benadering van angstige kinderen
 • RET en G-reeks

 

ASS

 • Autisme Spectrum Stoornis
 • Centrale Coherentie, Communicatie met kinderen met ASS en visualisatie
 • Aanpak uit Geef me de 5 van Colette de Bruin

 

Tijdens deze module leer je:

 • School gerelateerde angsten
  • gegeneraliseerde angststoornis, separatie angst en selectief mutisme
  • sociale angst, faalangst en beschermende en in stand houdende factoren
 • Rationeel Emotieve Therapie en de G-reeks
  • overtuigingen en eisen
  • ABC schema en het ABCDE schema
  • GGG schema en het GGGGG-schema
 • (Faal)angstgesprek
 • ASS
  • symptomatologie en uitingsvormen van Autisme Spectrum Stoornis, waaronder Klassiek Autisme, Asperger en PDD-NOS
  • ASS en sociale interactie, structuur, communicatie, gedrag & interesse
  • centrale Coherentie, Theory of Mind, gebrek in de executieve functies
 • Communicatie en omgang aan de hand van het wat, waar, wie, wanneer en hoe
 • Visualiseren

Module 5

(Hyper)Energiek gedrag

Naast een grote acceptatie van gedrag, kan doelgericht aan probleemgedrag gewerkt worden. Hierbij geldt dat in de klas een juiste werkhouding prioriteit moet krijgen. Daarnaast is het ook goed om te weten hoe overgangssituaties kunnen worden begeleid en welke behoeftes kinderen met ADHD hebben. Door oplossingsgericht te werken maken we kinderen partner in het probleem en gaan we het kind zien als expert van zichzelf. Centrale vraag: wat werkt bij jouw persoon in jouw omstandigheden? Hiermee maken we het kind handelingsbekwaam.

 

De module heeft de volgende inhoudelijke thema's:

 • Symptomen van ADHD, verklaringsmodellen en de belangrijkste interventies
 • ADHD en zelfstandig werken
 • Executieve functies
 • Dramadriehoek en oplossingsgericht werken 

 

Tijdens deze module leer je:

 • ADHD en ADD
  • symptomen
  • inhibitie model van Barkley en de executieve functies
  • structuur, variabelen en specifieke interventies voor werkhouding en overgangssituaties
  • samenwerking met ouders
 • Strategieën voor de leerkracht en interventies voor de leerling omtrent druk en dwars gedrag, zoals structuur en voorspelbaarheid
 • Te reflecteren op eigen houding naar kinderen met ADHD
 • Oplossingsgericht werken
  • dramadriehoek
  • een probleem vertalen in een vaardigheid
  • kinderen motiveren een bepaald doel te behalen
  • een gesprek voeren aan de hand van kids skills
  • verschillende werkvormen in het oplossingsgericht werken demonstreren

De docenten

 

Marcel van As
Onderwijsadviseur & Taal- en gedragsspecialist Edux

Laten we de kinderen leren om niet de woorden, maar de wereld te lezen. Ik werk inmiddels ruim 15 jaar in het werkveld van onderwijs en zorg. Daarbinnen heb ik verschillende rollen vervuld: van leerkracht in het basisonderwijs en het speciaal onderwijs tot teamleider en directeur in het onderwijs. In onze maatschappij is de enige constante verandering. In mijn werk als adviseur zoek ik de aansluiting. Waarin zetten we samen de volgende stap, zodat jij weer verder kunt. In mijn werk vind ik het belangrijk om naar jouw verhaal te luisteren en mee te schrijven aan het volgende hoofdstuk. Ik maak verbinding tussen de theorie en praktijk: deze moeten niet los van elkaar, maar in elkaar verweven zitten.

 

Mirjam Wolff
Onderwijsadviseur & Gedragsspecialist Edux

Vijftien jaar voor de klas, als gediplomeerd docent basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Engels en Drama. Tien jaar locatieleider, directeur REC 4 en onderwijsadviseur op velerlei uiteenlopende gebieden. Ervaringsdeskundige op het gebied van passend onderwijs voor de kinderen die extra ondersteuning kunnen gebruiken omdat er lichamelijke, verstandelijke of andere uitdagingen zijn te overwinnen. Zeer betrokken bij leerlingen die dreigen uit te vallen. Na 25 jaar onderwijs ben ik nog elke dag bevlogen aan het werk. Ik steun, complimenteer, stel vragen. Ik ga met de directeur, de vakgroep én de leerkracht op zoek naar de antwoorden. We doen samen alles om de betrokkenheid en motivatie van de leerling te vergroten. In alle activiteiten die ik doe, komen “voordoen, meedoen en laten doen” steeds weer aan bod. We gaan diep het team in en elkaars kwaliteiten benutten. Samen iets bereiken dat alleen niet lukken kan. Verbinding met elkaar om zo verbinding te modellen voor de leerling. Het proces maken we samen belangrijk en we durven tact en intuïtie om het goede te doen groot te maken!

Algemene informatie van de opleiding Gedragsexpert

 

Fysiek of online? Aan jou de keuze!

Woon je ver uit de buurt van Utrecht en/of wil je reistijd besparen en daarnaast comfortabel vanuit huis deze opleiding volgen? Dit kan vanaf nu ook! Tegen dezelfde kwaliteit met passende online werkvormen en ook nog eens een lunchpakket van ons kun je deze opleiding ook online volgen.

Vind je het fijner om face-to-face elkaar te ontmoeten en kennis op te doen? Kies dan voor de fysieke editie.

 

Datum en Plaats

Fysieke Reeks:

 • 7 & 21 oktober, 11 & 25 november en 9 december 2021 

BCN Utrecht Daltonlaan
Daltonlaan 100 
3584 BJ Utrecht 

Routebeschrijving


Online reeks:

 • 5 & 19 oktober, 9 & 23 november & 7 december 2021 

 

Bestemd voor

 • Leraren in het PO en VO
 • Intern Begeleiders
 • Zorgcoördinatoren

…die zich graag op persoonlijk alsmede professioneel vlak willen ontwikkelen in het omgaan met gedrag.

 

Tijdschema

09.00 - Ontvangst met koffie en thee
09.30 - Aanvang ochtendprogramma met tussentijds koffie- en theepauze
12.30 - Lunchpauze
13.30 - Aanvang middagprogramma met tussentijds koffie- en theepauze
16.30 - Afsluiting van de dag

 

Jouw investering

De kosten van deze cursus bedragen €2.225,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de online leeromgeving.

Bij jouw inschrijving voor de Verkorte opleiding Gedragsexpert ontvang je gratis het boek Gedragsproblemen in de klas van Anton Horeweg (t.w.v. € 36,-). Je ontvangt dit boek tijdens de eerste lesdag. 

Daarnaast raden wij je aan om het boek Groepsplan Gedrag van Kees van Overveld (2016) aan te schaffen en/of te lezen.

 

Studiebelastinguren

Het aantal studiebelastinguren voor deze opleiding bedraagt ongeveer 24 uren inclusief contacturen.

 

Lerarenportfolio

Deze cursus is geregistreerd bij lerarenportfolio: ZevgUkM77h

 

Persoonlijk Opleidingsadvies

Heb je inhoudelijke vragen over deze opleiding? Neem dan gerust, geheel vrijblijvend, contact op met:

Nicole Vonk
Opleidingsadviseur
Tel: 040 - 297 27 40

 

Ook interessant voor jou

Wil je meer leren op het gebied van hoogbegaafdheid, pestgedrag of jonge kinderen? Kijk dan eens naar onderstaande opleidingen:

 

smaple image

Blended opzet voor een sterker leerresultaat

Je kunt rekenen op een sterke combinatie van online onderdelen en leren op de leslocatie die samen één geheel vormen en ook op zichzelf een meerwaarde bieden.

De voordelen voor jou:

 • Groter leerrendement door een intensiever leertraject
 • Nog meer afgestemd op jouw praktijk
 • Besparing tijd en meer flexibiliteit

 

Lees meer over de blended opzet

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

 

Naar Mijn Online Leeromgeving
Verkorte opleiding Gedragsexpert


Reacties van cursisten

 • Wat een ontzettend leerzame dag was lesdag 2.  Ik houd van lekker de theorie in te duiken maar het wordt zo gebracht dat je dit gelijk morgen in je groep kan toepassen! Ik heb al wat concrete successen ervaren met de posities waarin kinderen staan. Dit kreeg ik ook terug van ouders, dat is echt gaaf. Jullie maken er echt iets van zo online, echt knap. Zelf mis ik wel het echte contact elke weer als ik via Teams iets doe. Maar het is goed opgezet op deze manier door ook in de subgroepjes direct contact met elkaar te hebben! Ook de pauzes worden goed ingelast! Ik heb weer zin in lesdag 3 morgen! 
 • Ik heb de eerste cursusdag als erg prettig ervaren. De dag vloog om. Ik heb inmiddels weer een dag op locatie gewerkt na de cursus en ik ging al meteen aan de slag met de 7 posities , als vanzelf merk je dan toch dat je er meteen in zit. En heel anders gaat kijken en terug relativeren.
 • Ik heb in de eerste cursusdag veel mogen leren op het gebied van gedrag. Ik kan actief aan de slag met de opdracht en denk dat er nog veel winst te behalen in op onze school betreft dit onderwerp. 
 • Het was een lange dag online maar in tegenstelling voor wat ik had gevreesd was het goed vol te houden door het juiste tempo van de lessen. Het feit dat het interessant was en bleef hielp ook zeker mee. Spijtig dat het nu niet fysiek was maar ik heb zeker niet het idee dat het afdeed aan de inhoud van de cursus. 

 

 

 

Incompany training

Heb jij, samen met jouw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op jullie organisatie, jouw situatie en wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met je mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van jou en jouw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Wil je meer informatie?

Of wil je een incompany voorstel? Neem dan contact op met Guusje Verhoeven.


Ik wil graag de opleiding fysiek volgen. (7 & 21 oktober, 11 & 25 november en 9 december 2021 // BCN Daltonlaan Utrecht)
Ik wil graag de opleiding online volgen. (5 & 19 oktober, 9 & 23 november en 7 december 2021)

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Verkorte opleiding Gedragsexpert start op Start oktober 2021 in BCN Utrecht (Daltonlaan) / Online!

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

Wil je, naast dit event, ook op de hoogte blijven van onze praktische werktips, events en opleidingen op je vakgebied?

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 5-daagse cursus
Prijs: €2225,- excl. btw
Datum: Start oktober 2021
Locatie: BCN Utrecht (Daltonlaan) / Online

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Nicole Vonk  

Opleidingsadviseur
Nicole Vonk

  

040 - 2 972 740

Meer informatie over incompany:

040 - 297 49 77

Incompany

Lees meer over incompany