Opleiding Beleidsadviseur Economische Zaken

Creëer een gunstig ondernemingsklimaat in uw gemeente!

 • U krijgt handvatten voor het opstellen van een lokaal economisch beleidsplan
 • Ervaringsdeskundigen geven antwoord op al uw vragen
 • Praktijkcases en interactieve opdrachten
 • 7e editie: herzien en vernieuwd programma!

> Inclusief excursie naar Gemeente Roermond, Designer Outlet en de Vitale Stad!

Download (PDF)

Het bevorderen van het vestigingsklimaat in uw gemeente als topprioriteit!

Het vestigingsklimaat bepaalt hoe aantrekkelijk uw gemeente voor bedrijven is om een vestiging te openen. De infrastructuur, het opleidingsniveau, de aanwezigheid van andere bedrijven en de vestigingsmogelijkheden zijn van groot belang of een bedrijf zich wel of niet wil vestigen in uw gemeente. Uw verantwoordelijkheden als beleidsadviseur Economische Zaken nemen toe. Samen met onderwijsinstellingen en bedrijven moet u komen tot een lokaal economisch beleidsplan dat leidt tot een gunstig ondernemingsklimaat in uw gemeente. Bent u goed voorbereid om deze taak op u te nemen?

 

Ontwikkel uzelf tot de aanjager van bedrijvigheid in uw gemeente

Tijdens deze opleiding leert u:

 • Hoe u maximaal kunt profiteren van regionale en provinciale regelingen voor versterking van de economie
 • Hoe u een lokaal economisch beleidsplan ontwikkelt voor uw gemeente
 • Welke maatregelen op regionaal niveau kunnen worden genomen ter versterking van het vestigingsklimaat
 • Op welke manier u functioneert als verlengstuk van het bedrijfsleven richting de overheid
 • Hoe u kunt anticiperen op wet- en regelgeving zoals de Omgevingswet

 

De regie ligt in uw handen!

Om optimaal resultaat binnen uw gemeente te behalen is uw actuele kennis van cruciaal belang. U moet voldoen aan hoge eisen als beleidsadviseur Economische Zaken.

Bekijk het complete programma


U gaat naar huis met:

 • Handvatten voor het opstellen van een lokaal economisch beleidsplan voor uw gemeente
 • Verschillende praktijkcasussen en interactieve opdrachten door gastdocenten uit het werkveld
 • Diverse checklisten, modellen en casussen, zodat u direct in uw eigen praktijk aan de slag kunt
 • Toegang tot een digitale leeromgeving, waar u contact kunt onderhouden met uw vakgenoten
 • Een certificaat van deelname

 

Stel uw eigen praktijk centraal!

Na inschrijving krijgt u de gelegenheid om uw eigen praktijkcase in te brengen. De docenten gaan hier gericht mee aan de slag. Zo haalt u het maximale uit de opleiding. Heeft u nog vragen achteraf? De docenten zijn graag bereid om na de opleiding met u mee te denken over vraagstukken waar u in de praktijk tegen aan loopt.

Zorg dat u goed voorbereid bent en meldt u nu aan!

 

Docent en student aan het woord:

Programma van de opleiding Beleidsadviseur Economische Zaken

Iedere dag start om 09.30 (ontvangst om 09.00 uur) en eindigt om 16.30 uur.

 

Dag 1

Ontwikkeling en versterking van lokaal economisch beleid

 

Aan de slag met uw lokaal economisch beleidsplan

 • Waarom een lokaal economisch beleidsplan en voor wie is het plan bedoeld?
 • Op welke manier kunt u verschillende sectoren (industrie, bouwnijverheid, groothandel, toerisme en recreatie, horeca, land- en tuinbouw) beter op elkaar aan laten sluiten?
 • Hoe bevordert u de continuïteit en diversiteit van de bedrijvigheid in uw gemeente?
 • Welke instrumenten (lokale belastingen, regelgeving) heeft u tot uw beschikking om ondernemers maximaal met elkaar te laten samenwerken?
 • Monitoring en evaluatie van effecten en voortgang van beleid: hoe doet u dit?

Beleidsplan schrijven

 • De juiste beleidsvragen helder krijgen
 • Gestructureerd en scherp formuleren van een samenhangend pakket aan ambities, doelen en maatregelen
 • Proactief beleid ontwikkelen met het lokale bedrijfsleven
 • Overtuigend een beleidsplan opstellen: naar vorm en inhoud

Lars Pijlman, directeur van Seinpost, interim en adviesbureau op het terrein van economie en ruimte

Analyse bedrijfsleven

 • Analyse bedrijfsleven: de basis voor uw beleid en bedrijfscontacten
 • Hoe genereert u inzicht in de samenstelling van het bedrijfsleven?
 • Hoe maakt u onderscheid tussen lokale, regionale, landelijke en internationale focus?
 • Op welke wijze kunt u optimaal risico's en kansen inschatten?

Centrumontwikkeling

 • Hoe richt u op strategisch niveau centrumontwikkeling in als logisch vervolg op centrummanagement?
 • Welke rol speelt centrumontwikkeling bij de strijd tegen leegstand in winkelcentra?
 • Hoe acteert u als samenwerkingspartner?
 • Hoe gaat u om met concurrentieverhoudingen?
 • Wat zijn de uitdagingen en valkuilen van blurring en pop-up stores?
 • Financieringsvormen ondernemerssamenwerking
 • Realistische kansen internet

Paul Kersten, ervaren interim adviseur economische zaken (o.a. via BMC) en voormalig citymanager (Roermond)


Dag 2

Regionale bedrijvigheid en bedrijventerreinen

 

Ontwikkeling en herstructurering van bedrijventerreinen

 • Hoe ontwikkelt u een nieuw bedrijventerrein en herstructureert u bestaand terrein?
 • Op welke manier saneert u bestaande knelpunten en voorkomt u nieuwe knelpunten?
 • Op welke wijze zorgt u ervoor dat bedrijven zich vestigen op het bedrijventerrein in uw gemeente?
 • Hoe voorkomt u onnodige concurrentie en werkt u samen met omliggende gemeenten rond de regionale programmering van bedrijventerreinen?

Theo Föllings, manager bedrijfsomgeving, ontwikkeling & innovatie bij Ontwikkelingsmaatschappij Oost NL en voorzitter van de Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland

Versterking van lokaal economisch beleid door regionale samenwerking

 • Welke maatregelen kunnen op regionaal niveau worden genomen ter versterking van het vestigingsklimaat?
 • Wat zijn de schaalvoordelen door samenwerking?
 • Wat zijn de succes- en faalfactoren voor een goede regionale samenwerking?
 • Hoe organiseert u regionale afstemming?

Harm Mertens, strategisch adviseur bij de gemeente Eindhoven, voormalig adviseur Economische Zaken bij het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven


Download de brochure voor een compleet overzicht!


Dag 3

Actualiteiten Arbeidsmarktbeleid en Wet- en regelgeving

 

Economie en arbeidsmarktbeleid

 • Op welke wijze kunt u vanuit Economische Zaken inspelen op de Banenafspraak uit het sociaal akkoord?
 • Hoe zorgt u ervoor dat vraag (vacatures) en aanbod (werknemers/werkzoekenden) goed op elkaar aansluiten?
 • Op welke wijze dragen investeringen in human capital bij tot een sterke kenniseconomie in uw regio?
 • Hoe werkt uw gemeente regionaal samen bij het versterken van de arbeidsmarkt?

Roy Willems, Strateeg Economie en Arbeidsmarkt, Gemeente Tilburg

Wet- en regelgeving

 • Reduceren van plancapaciteit: omgaan met het schrappen van bestemmingen
 • Sturen op Retail ontwikkelingen in relatie tot de Ladder en de Dienstenrichtlijn
 • Wat betekent de komst van de Omgevingswet?
 • Welke veranderingen doen zich voor die betrekking hebben op activiteiten van bedrijven?
 • Hoe kunt u anticiperen op de komst van de Omgevingswet?

Wanda Blommensteijn, jurist / senior adviseur omgevingsrecht bij BRO


Dag 4

Bedrijfscontacten en de ondernemer van de toekomst

 

Accountmanagement/Bedrijfscontacten

 • Hoe onderhoudt u contacten met bedrijven in uw gemeente?
 • Hoe gaat u om met vragen, wensen en knelpunten van bedrijven?
 • Hoe komt u tot een gericht accountmanagementplan voor bedrijven?
 • Welke positie heeft de bedrijfscontactfunctionaris in de gemeentelijke organisatie?
 • Hoe functioneert u als verlengstuk van het bedrijfsleven richting de overheid?
 • Waarom wordt de rol van u als bedrijfscontactfunctionaris steeds belangrijker?
 • Welke typen bedrijfscontactfunctionarissen zijn er?
 • Wanneer bent u een succesvolle bedrijfscontactfunctionaris?

Voorbereiden op de ondernemer van de toekomst

 • Wat betekent de ondernemer van de toekomst voor het accountmanagement van de gemeente?
 • Wat moet anders, slimmer en hoe kan dat georganiseerd worden?
 • Welke eisen stelt dit aan de overheid van de toekomst?

Maikel Gijzen, zelfstandig adviseur economische zaken

De ondernemer van de toekomst

 • Wat is het profiel van de ondernemer van de toekomst?
 • Op welke manier onderneemt de nieuwe generatie ondernemers?
 • Waar heeft de nieuwe generatie ondernemers behoefte aan? En hoe kan uw gemeente ondernemers hierbij ondersteunen?
 • Hoe kan uw gemeente de huidige generatie ondernemers laten aansluiten bij de ondernemers van de toekomst?

Tom Bosschaert, Directeur Except, strateeg, ontwerper en ondernemer


Dag 5

Excursie: Gemeente Roermond, Designer Outlet en De Vitale Stad

 

Aanpak Vitale Stad

De laatste dag start in het Stadhuis van Gemeente Roermond. Roermond is een stad vol ambitie en met een sterke retail focus, mede door de komst van het Designer Outletcenter.

Gemeente Roermond heeft met haar aanpak Vitale Stad een integrale aanpak voor de uitdagingen van de binnenstad in uitvoering gebracht. De focus lag hierbij op: leegstand, concentratie van winkels en het verfraaien en verduurzamen van de binnenstad.

Gemeente Roermond en Citymanagement Roermond vertellen samen met Paul Kersten (voormalig citymanager Roermond) over:

 • Het succes van Roermond: binnenstad, outlet en retailpark
 • De aanpak Vitale Stad: transformatie in de praktijk
 • De ontwikkeling van citymarketing voor de stad Roermond
 • Valkuilen en leerpunten: het Yumble Pretpark
 • De rol van de Beleidsadviseur Economische Zaken

U wordt meegenomen naar de binnenstad en het Designer Outletcenter Roermond.

Docenten van de opleiding Beleidadviseur Economische Zaken:

 

Uw hoofddocent:

 • Paul Kersten, ervaren interim adviseur economische zaken (o.a. via BMC) en voormalig citymanager (Roermond), ondersteunt, begeleidt en adviseert overheden bij economische vraagstukken, bij centrumontwikkeling en als bedrijfscontactfunctionaris met name bij kleine en middelgrote gemeenten. Paul heeft praktijkervaring op het gebied van detailhandel, horeca, bedrijventerreinen, grondverkoop, samenwerking en innovatie.

 

Uw docenten:

 • Theo Föllings, manager bedrijfsomgeving, ontwikkeling & innovatie bij Ontwikkelingsmaatschappij Oost NL en voorzitter van de Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland, waar 13 bij herstructurering betrokken regio’s en regionale ontwikkelingsmaatschappijen zijn aangesloten
 • Lars Pijlman, directeur van Seinpost, interim en adviesbureau op het terrein van economie en ruimte, ondersteunt, begeleidt en adviseert gemeenten, regio’s en provincies bij de realisatie van lokaal economisch beleid
 • Harm Mertens, strategisch adviseur bij de gemeente Eindhoven, voormalig adviseur Economische Zaken bij het Samenwerkings-verband Regio Eindhoven, waar 21 gemeenten uit de regio Zuidoost-Brabant samenwerken aan economische vraagstukken
 • Wanda Blommensteijn, jurist / senior adviseur omgevingsrecht bij BRO. Wanda is juridisch adviseur in ruimtelijke ordening met brede ervaring in het maken van bestemmingsplannen en aanverwante producten en richt zich op complexe ro-trajecten en advisering voor grote steden en hogere overheden.
 • Maikel van Gijzen, zelfstandig adviseur economische zaken en docent op de opleiding beleidsmedewerker economische zaken, ondersteunt, begeleidt en adviseert overheden en bedrijven bij economische vraagstukken
 • Tom Bosschaert, Directeur Except, strateeg, ontwerper en ondernemer met twintig jaar ervaring in pionierend duurzame ontwikkeling van steden, gebouwen, bedrijven en industrie.
 • Roy Willems, strategisch adviseur op het terrein van Economie en Arbeidsmarkt voor de gemeente Tilburg

Algemene informatie Beleidsadviseur Economische Zaken

 

Data & locatie

12, 19, 23 maart, 2, 9 april 2020

BCN Utrecht CS
Catharijnesingel 48 
3511 GC Utrecht
Tel. 030 - 256 73 91
Routebeschrijving

 

Voor wie bestemd?

Beleidsmakers, -medewerkers, adviseurs, accountmanagers, teamleiders, (programma)managers en coördinatoren Economische Zaken bij:

 • Gemeenten
 • Lokale/regionale samenwerkingsverbanden
 • Rijksoverheid
 • Provincies
 • Adviesbureaus
 • Kennisorganisaties
 • Opleidingsinstituten

 

Tijdschema:

09.00 Ontvangst met koffie en thee
09.30 Aanvang ochtendprogramma, met tussentijdse koffie- en theepauze
12.30 Lunchpauze
13.30 Aanvang middagprogramma, met tussentijdse koffie- en theepauze
16.30 Afsluiting van de lesdag

De laatste excursiedag heeft afwijkende tijden: 09.30 - 13.30 uur.

 

Uw investering

De kosten van deze opleiding bedragen €3.299,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de online leeromgeving.


Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

 

Naar Mijn Online Leeromgeving
Opleiding Beleidsadviseur Economische Zaken online leeromgeving

Incompany training

Heb jij, samen met jouw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op jullie organisatie, jouw situatie en wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met je mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van jou en jouw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje verhoeven Incompany Advies
Guusje Verhoeven
Adviseur Incompany trainingen
Email: g.verhoeven@Euroforum.nl
Telefoon: 040 297 49 77 / 06 516 18 303

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Opleiding Beleidsadviseur Economische Zaken inschrijven

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Opleiding Beleidsadviseur Economische Zaken start op 12, 19, 26 maart, 4, 9 april 2020 in BCN Utrecht CS!

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

 • Nicole Vonk
 • Per telefoon: 040–2972740
 • Via een e-mail: n.vonk@sbo.nl

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 5-daagse opleiding
Prijs: €3299,- excl. btw
Datum: 12, 19, 26 maart, 4, 9 april 2020
Locatie: BCN Utrecht CS

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Nicole Vonk  

Opleidingsadviseur
Nicole Vonk

  

040 - 2 972 740

I.s.m.