Opleiding Beleidsadviseur sociaal domein 3.0

Zet je de stap van Beleidsadviseur naar Beleidsregisseur?

 • Breng jouw eigen case in en verhoog jouw rendement
 • Inclusief inspirerende praktijkverhalen
 • Antwoord op al jouw vragen gegeven door experts en ervaringsdeskundigen
 • Maximaal 20 deelnemers: interactiviteit gegarandeerd
 • Inclusief certificaat van deelname

Ook interessant voor jou of jouw collega:
Bedrijfsvoering sociaal domein

De veranderende rol van de beleidsadviseur sociaal domein

Gemeenten hebben een belangrijke, maar complexe rol bij de daadwerkelijke transformatie van het sociaal domein. De transformatie vraagt om het integraal samenwerken, het doorontwikkelen en het professionaliseren van de zorg en ondersteuning aan kwetsbare burgers. Het werkveld in het sociaal domein is volop in beweging.

Ook jouw rol als beleidsadviseur verandert mee met de transformatie. Denk bijvoorbeeld aan een andere manier van denken en samenwerken, de diversiteit in gesprekstechnieken voor zowel advisering als communiceren met burgers en consulenten, sturing en monitoring van maatschappelijke indicatoren, het organiseren van een bekostigingsstructuur waarbij burger en kwaliteit van zorg centraal staat en omgang met privacygevoelige informatie. De opleiding beleidsadviseur sociaal domein 3.0 helpt je bij deze uitdagingen.

 

Tijdens de opleiding beleidsadviseur sociaal domein 3.0 leer je:

 • Ontwikkelen van doelmatige plannen, beleid en instrumenten in het sociaal domein en de vertaling naar de praktijk
 • Regie voeren op beleidsontwikkelingen binnen jouw organisatie
 • Signaleren van relevante sociale, politieke en maatschappelijke ontwikkelingen en vertalen naar een integraal en strategisch advies richting jouw management
 • Samenwerken met aangrenzende beleidsterreinen en ketenpartners in het sociaal domein

De doorontwikkeling naar nieuwe werkwijzen, beleid en uitvoering zullen hand in hand moeten gaan om de beoogde resultaten te bereiken.

 

Na deze opleiding ben je volledig op de hoogte van:

 • Anders werken en denken; de gevarieerde rol van beleidsadviseur sociaal domein 3.0
 • Mogelijkheden van de privacywetgeving en informatie-uitwisseling in het sociaal domein
 • Verbinden van burgers, professionele instellingen en maatschappelijke organisaties
 • Adviseren in een politiek bestuurlijke omgeving en communiceren met burgers en uitvoerders
 • Wetgeving vertaald naar de praktijk om transformatie handen en voeten te geven

Bekijk het volledige programma

 

 5 redenen waarom je de opleiding moet volgen:

 1. Je bent in 5 dagen volledig op de hoogte van de nieuwe werk- en denkwijze van beleidsadviseur
 2. Je krijgt concrete praktijkvoorbeelden van de gevolgen van de veranderende wet- en regelgeving in het sociaal domein
 3. Je oefent gesprekstechnieken voor zowel adviseren op bestuurlijk niveau als communiceren met uitvoerders en jouw burgers
 4. Je kunt op de verschillende thema’s jouw eigen case in brengen om de opleiding te laten aansluiten bij jouw praktijk
 5. Je beschikt over actuele casuïstiek, jurisprudentie en praktische tips, zodat je direct in jouw eigen praktijk aan de slag kunt

Breng jouw eigen case in en verhoog jouw rendement!

Programma van de opleiding Beleidsadviseur in het sociaal domein

 

(vooraf) Extra online Module

Wet- en regelgeving binnen het Sociaal Domein

Tijdens deze interactieve online module zal de basis gelegd worden waarmee tijdens de opleiding de koppeling met de praktijk zal worden gelegd.
Waar zit de overlap, het grijze gebied en de mazen in de wet. Voorafgaande en tijdens de sessie ben je in de gelegenheid om vragen te stellen waar
hoofddocent Peter Paul Doodkorte op in zal gaan.

Peter-Paul Doodkorte, senior-adviseur bij Vondel & Nassau. Kantelaar, frisdenker, dwarskijker en verbinder; sectorexpert sociaal domein


Introductie, evaluatie en afsluiting

Hoofddocent Peter-Paul Doodkorte, partner bij Vondel & Nassau. Kantelaar, frisdenker en dwarskijker binnen het sociaal domein

 

Module 1:

Actualiteiten wet- en regelgeving & vertaling naar de praktijk

Kennis

Inkoopmethodieken, hoe vertaal je beleid naar uitvoering? De tijd nemen, een planning maken en dan keuzes maken. Dat is inkopen!

 • Financiering van de zorg in Nederland
 • Zorg in Natura vs PGB
 • Hoe ga je van beleid naar het proces van inkoop?
 • Inkoop en de kans om te veranderen
 • Inkoopprocedures en keuzes op het gebied van bekostiging, zorgtoeleiding en samenwerking met de zorgaanbieder?
 • Samenhang bepaalt succes

Inspiratie

Wet- en regelgeving vertaald naar de praktijk 

Wmo 2015

 • Hoe organiseer je kwalitatief laagdrempelige zorg die binnen budget past?
 • Hoe kun je inzetten op vroege signalering en preventief inzetten op voorliggende voorzieningen? Hoe kun je afschalen?

Participatiewet

 • Wie zijn jouw klanten, hoe kun je participatieplaatsen en meedoen plaatsen realiseren binnen het Rijksbudget?
 • Op welke wijze kun je met verschillende instrumenten vanuit het sociaal domein participatie te stimuleren?
 • Hoe koppel je de sociale werkvoorziening, re-integratie en beschut werk nu zinvol aan elkaar?

Jeugdwet

 • Hoe organiseer he arbeidstoeleiding voor kwetsbare jongeren in jouw regio?
 • Wat zijn de mogelijkheden van het woonplaatsbeginsel?
 • Hoe bereik je de doelgroep 18-/18+ en zorg je voor verbinding met het zorgveld? 

Het complete programma handig in één overzicht? Download de brochure Beleidsadviseur sociaal domein 3.0!


Module 2

Financiering, bekostiging en contracten

Kennis

Financiering, bekostiging en contracten

 • Wat zijn de juridische grondslagen van financiering in de Wmo, Zvw, Jeugdwet en Wlz?
 • Wat zijn de afbakeningen in de wetgeving?
 • Welke bekostigingsstructuren zijn er mogelijk in het sociaal domein?
 • Welke inkoopmethoden zijn er mogelijk?
 • Wat heeft de keuze van bekostigingsstructuur voor impact op het contracteren?
 • Hoe is het pgb georganiseerd in de Wmo, Zvw, Wlz en Jeugdwet?

Inspiratie

Tonen van lef en gewoon doen loont bij inkoop van zorg

Zorgaanbieders aan tafel halen en starten vanuit de inhoud waarbij kwaliteit van zorg voorop staat. De gemeente Zaltbommel heeft de inkoop van zorg zelf op deze wijze ingestoken. Met gewoon doen en lef tonen heeft de gemeente het inkoopproces succesvol uitgevoerd.

 • Welke bekostigingsstructuur hanteer je vanaf 2018? Welke informatie uit o.a. jouw buurtteam neem je mee in het bepalen van de bekostigingsstructuur?
 • Wat zijn de voor- en nadelen van bestuurlijke aanbesteden?
 • Kies je voor een lokaal of regionale aanpak van een bekostigingsstructuur voor jouw organisatie?
 • Hoe organiseer je de nieuwe zorg en ondersteuning binnen de nieuwe budgetten waarbij de cliënt centraal staat? Hoe kun je met de huidige budgetten de nieuwe koers in de transformatie aanvliegen?

Doen

Met welke inkoopvraagstukken ga je morgen aan de slag?

Op welke manier kun je het geleerde vertalen naar jouw eigen organisatie? Je wordt getriggerd om buiten de kaders en in mogelijkheden te denken.Wat zou je doen als je carte blanche krijgt rondom de inkoop van zorg en ondersteuning?

 • Hoe wil je de bekostigingsstructuur vormgegeven?
 • Welke uitdagingen zijn er binnen jouw organisatie bij het inkopen van zorg? En hoe kun je deze uitdagingen tackelen met wat je zojuist geleerd hebt? 

Module 3

Transformeren naar de praktijk

Inspiratie

Integrale aanpak sociaal domein door concept ‘één winkel’

 • Welke methode heeft de gemeente Waddinxveen toegepast om het sociaal domein integraal op te pakken?
 • Hoe ziet het ontwerp er uit?
 • Hoe brengt de gemeente Waddinxveen de werkzaamheden en de collega’s met elkaar in verbinding?
 • Wat zijn de resultaten en hoe ziet het vervolg eruit?

Carien Huizing, afdelingshoofd Maatschappij gemeente Waddinxveen

Inspiratie

Sturingsinformatie en monitoring

 • Hoe meet je de effectiviteit van de inzet van beleidsinstrumenten?
 • Hoe kun je de toegangspoort, het keukentafelgesprek en het financieel beleid monitoren?
 • Welke maatschappelijke indicatoren pas je toe om te sturen op resultaat?
 • Op welke wijze kun je sturen op beleid en uitvoering?
 • Hoe kun je sturen op nieuwe werkwijzen bij de ketenpartijen?
 • Op welke manier kunt de transformatie concreet aanpakken en succesvol maken?

Doen

Met welke inkoopvraagstukken ga je morgen aan de slag?

Op welke manier kun je het geleerde vertalen naar jouw eigen organisatie? Je wordt getriggerd om buiten de kaders en in mogelijkheden te denken.

 • Wat zou je doen als je carte blanche krijgt rondom de inkoop van zorg en ondersteuning?
 • Hoe wil je de bekostigingsstructuur vormgeven?
 • Welke uitdagingen zijn er binnen jouw organisatie bij het inkopen van zorg? En hoe kun je deze uitdagingen tackelen met wat je zojuist geleerd hebt?

Maarten Swagerman, Senior Adviseur bij gzicht. Helicopterview met oog voor de inhoud


Module 4

Privacy en informatie-uitwisseling

Kennis

Mogelijkheden van privacywetgeving in het sociaal domein

 • Wat zeggen de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene verordering gegevensberscherming over het verwerken en uitwisselen van informatie?
 • Welke persoonlijke informatie is noodzakelijk om te registreren?
 • Is het betrekken van de burger of zijn/haar ouders voldoende?
 • Wat zijn de mogelijkheden van het delen van informatie met andere afdelingen, partners en sectoroverstijgende partijen?
 • Welke dilemma's en integriteitsvraagstukken doen zich voor met betrekking tot de uitwisseling van informatie?

Inspiratie

Informatiemanagement

 • Wat zijn de belangrijkste onderwerpen om met jouw informatiemanager en functionaris gegevensbescherming te bespreken? Waarom heb je elkaar nodig?
 • Hoe kan goede inrichting van informatievoorziening helpen in de beleidsvorming, in de sturing op de uitvoering en in de verantwoording?
 • Welke invloed heeft het huidige geformuleerde beleid en de inkoop op de informatievoorziening en wat betekent dat voor verdere doorontwikkeling?
 • Op welke wijze is de informatievoorziening en -uitwisseling voor de processen in het sociaal domein georganiseerd?

Doen

Informatie uitwisselen in het sociaal domein

 • Welke informatie is noodzakelijk om uit te wisselen om goede adequate hulpverlening te kunnen bieden?
 • Hoe zorg je voor een goede balans tussen optimale informatie-uitwisseling en de zekerheid dat er zorgvuldig wordt omgegaan met gevoelige informatie?

Deze afweging dient de professional voor elke hulpvraag te maken. Iedere hulpvraag is anders waardoor het belangrijk is dat de professional de situatie en privacy goed afweegt. Middels een casus over gezinnen met multiproblematiek leer je de mogelijkheden over informatie uitwisseling.

Peter Ruijterssenior business developer Gemeentelijke Basisprocessen Inkomen, specialist in digitalisering en informatiemanagement


Module 5

Anders denken en (samen)werken

Kennis

Systeemwereld en leefwereld

 • Uitdaging benaderen vanuit de systeemwereld of leefwereld?
 • Hoe kun je de mogelijkheden benutten van zowel de systeem- als leefwereld?
 • Hoe kun je het proces beter gaan stroomlijnen en faciliteren?

Disruptie vs. verandermanagement (innovatie)

 • Hoe ziet de wereld er over 5 jaar uit?
 • Hoe kun je anders denken en samenwerken met aangrenzende beleidsterreinen vormgeven in het sociaal domein?
 • Hoe kun je het nieuwe werken vormgeven en hoe ziet het veranderende competentieprofiel eruit?

Inspiratie

Dashboard sociaal domein

 • Op welke wijze draagt het dashboard bij aan sturing, bekostiging en verantwoording?
 • Op welke manier kun je maatschappelijke indicatoren bepalen voor sturingsinformatie?
 • Hoe kun je de slag maken van data naar informatie en vervolgens naar duiding en sturing?

Peter Ruijters, senior business developer Gemeentelijke Basisprocessen Inkomen, specialist in digitalisering en informatiemanagement

Doen

Signaleren en adviseren in het sociaal domein

Bestuur

 • Op welke wijze adviseer je in een politiek-bestuurlijke omgeving waar risico’s zijn toegenomen (waar samenwerking met ketenpartijen centraal staat, er grote bedragen omgaan en het bestuur er bovenop zit)?
 • Hoe krijgt in jouw organisatie het samenspel tussen politiek en bestuur vorm en op welke wijze werkt dat dóór naar het sociaal domein?
 • Welke invloed kun je hier als ‘professioneel opdrachtnemer’ op uitoefenen?

Ketensamenwerking

 • Hoe stel je zich op als gemeente op in de samenwerking met zorgaanbieders en vrijwilligersorganisaties
 • Hoe krijg je zicht op knellende beleidsregels en wat doet je om deze ter discussie te stellen?
 • Hoe faciliteer je de realisatie van verdere verbinding en samenwerking binnen het sociaal domein

Igno Pröpper, Algemeen directeur Partners+Pröpper en grondlegger Opgaven gestuurd werken

 

Jouw docenten

 

Hoofddocent

Peter-Paul Doodkorte, partner bij Vondel & Nassau
Kantelaar, frisdenker en dwarskijker binnen het sociaal domein.


 

Peter Ruijters, senior business developer Gemeentelijke Basisprocessen Inkomen
Peter is specialist in digitalisering en informatiemanagement

 

Carien Huizing, afdelingshoofd Maatschappij gemeente Waddinxveen

 

Igno Pröpper, Algemeen directeur Partners+Pröpper
Grondlegger Opgaven gestuurd werken

 

Maarten Swagerman, Senior Adviseur bij gzicht. Helicopterview met oog voor de inhoud

Algemene informatie over de opleiding Beleidsadviseur Sociaal Domein 3.0

 

Datum en Plaats

11, 18, 25 november & 2, 9 december 2021
4 november 2021 extra online module van 14.00 - 16.00 uur

La Vie Utrecht
Sint Jacobsstraat 61
3511BP Utrecht
Tel. 030 234 0088

Routebeschrijving

 

Bestemd voor

De cursus is speciaal ontwikkeld voor:

Beleidsadviseurs / -medewerkers, beleidsmakers, accountmanagers in het sociaal domein werkzaam bij:

 • Gemeenten
 • Zorg- en welzijnsinstellingen
 • Ketenpartijen
 • Regionaal en provinciaal bestuur

Op het gebied van Welzijn, Wmo, Maatschappelijke ontwikkeling/ondersteuning, Participatie, Werk en Inkomen, Sociale Zaken, Zorg, Jeugd en Onderwijs.

 

Tijdschema modules opleiding

09:00 uur - Ontvangst met koffie en thee
09:30 uur - Start deel 1, met tussentijdse koffie en theepauze
12:30 uur - Lunchpauze
13:30 uur - Start deel 2, met tussentijdse koffie en theepauze
16:30 uur - Afsluiting van de dag

 

Jouw investering

De kosten van deze opleiding bedragen €3.499,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de online leeromgeving.

 

Persoonlijk Opleidingsadviseur

Nicole Vonk
Opleidingsadviseur
Tel: 040 - 2 972 740

smaple image

Blended opzet voor een sterker leerresultaat

Je kunt rekenen op een sterke combinatie van online onderdelen en leren op de leslocatie die samen één geheel vormen en ook op zichzelf een meerwaarde bieden.

De voordelen voor jou:

 • Groter leerrendement door een intensiever leertraject
 • Nog meer afgestemd op jouw praktijk
 • Besparing tijd en meer flexibiliteit

 

Lees meer over de blended opzet

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

 

Naar Mijn Online Leeromgeving
Opleiding Beleidsadviseur sociaal domein 3.0 online leeromgeving

Incompany training

Heb jij, samen met jouw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op jullie organisatie, jouw situatie en wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met je mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van jou en jouw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Wil je meer informatie?

Of wil je een incompany voorstel? Neem dan contact op met Guusje Verhoeven.


Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Opleiding Beleidsadviseur sociaal domein 3.0 inschrijven

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Opleiding Beleidsadviseur sociaal domein 3.0 start op 4, 11, 18, 25 november & 2, 9 december 2021 in La Vie Utrecht!

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

Wil je, naast dit event, ook op de hoogte blijven van onze praktische werktips, events en opleidingen op je vakgebied?

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 5-daagse opleiding
Prijs: €3499,- excl. btw
Datum: 4, 11, 18, 25 november & 2, 9 december 2021
Locatie: La Vie Utrecht

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Nicole Vonk  

Opleidingsadviseur
Nicole Vonk

  

040 - 2 972 740

Meer informatie over incompany:

040 - 297 27 40

Incompany

Lees meer over incompany

 

In samenwerking met:

Relevant aanbod

1 Jun

Opleiding Sluitende aanpak personen met verward gedrag

Cursus Procesregisseur personen met verward gedrag. Organiseer de opvang en hulpverlening van personen met verward gedrag in jouw gemeente. Lees meer
Type: 5-daagse opleiding | | Lokatie:BCN Utrecht (Daltonlaan)
8 Sep

Opleiding Coördinator evenementenveiligheid

Leer in 5 dagen hoe je tragische incidenten kunt voorkomen op jouw evenement en ontwikkel jezelf tot Veiligheidsregisseur op jouw evenement. Lees meer
Type: 5-daagse opleiding | | Lokatie:BCN Utrecht (Daltonlaan)
16 Sep

Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit

Congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit - Door grensoverschrijdende samenwerking naar een effectieve aanpak! Lees meer... Lees meer
Type: Congres | | Lokatie:Van der Valk Venlo
21 Sep

Opleiding Coördinator nazorg ex-gedetineerden

Effectief organiseren en regisseren van nazorg aan ex-gedetineerden. Inclusief unieke excursie naar de Pompekliniek Nijmegen. Lees meer
Type: Opleiding | | Lokatie:La Vie Utrecht
14 Okt

Opleiding Bibob coördinator

Voorkom dat jouw gemeente criminele organisaties faciliteert! Leer in 5 dagen alles over de wet Bibob. Lees meer
Type: 5-daagse opleiding | | Lokatie:La Vie Utrecht

Alle events