Opleiding Beleidsadviseur sociaal domein 3.0

Gewijzigd competentieprofiel door veranderingen in Participatiewet, Wmo en Jeugdwet!

 • Breng uw eigen case in en verhoog uw rendement
 • Inclusief inspirerende praktijkverhalen
 • Antwoord op al uw vragen gegeven door experts en ervaringsdeskundigen
 • Maximaal 20 deelnemers: interactiviteit gegarandeerd
 • Inclusief certificaat van deelname

Ook interessant voor u of uw collega:
Bedrijfsvoering sociaal domein

Deze opleiding of cursus heeft reeds plaatsgevonden.

Wil je meer informatie over een eventuele nieuwe editie?
Laat dan je gegevens achter en wij je dan graag.
Deze opleiding of cursus incompany volgen? Bekijk hier meer informatie over onze incompany cursussen.

Onze privacy-policy

Veranderende rol beleidsadviseur sociaal domein

Gemeenten hebben een belangrijke, maar complexe rol bij de daadwerkelijke transformatie van het sociaal domein. De transformatie vraagt om het integraal samenwerken, het doorontwikkelen en het professionaliseren van de zorg en ondersteuning aan kwetsbare burgers. Het werkveld in het sociaal domein is volop in beweging.

Ook uw rol als beleidsadviseur verandert mee met de transformatie. Denk bijvoorbeeld aan een andere manier van denken en samenwerken, de diversiteit in gesprekstechnieken voor zowel advisering als communiceren met burgers en consulenten, sturing en monitoring van maatschappelijke indicatoren, het organiseren van een bekostigingsstructuur waarbij burger en kwaliteit van zorg centraal staat en omgang met privacygevoelige informatie. De opleiding beleidsadviseur sociaal domein 3.0 helpt u bij deze uitdagingen.

 

Tijdens de opleiding beleidsadviseur sociaal domein 3.0 leert u:

 • Ontwikkelen van doelmatige plannen, beleid en instrumenten in het sociaal domein en de vertaling naar de praktijk
 • Regie voeren op beleidsontwikkelingen binnen uw organisatie
 • Signaleren van relevante sociale, politieke en maatschappelijke ontwikkelingen en vertalen naar een integraal en strategisch advies richting uw management
 • Samenwerken met aangrenzende beleidsterreinen en ketenpartners in het sociaal domein

De doorontwikkeling naar nieuwe werkwijzen, beleid en uitvoering zullen hand in hand moeten gaan om de beoogde resultaten te bereiken.

 

Na deze opleiding bent u volledig op de hoogte van:

 • Anders werken en denken; de gevarieerde rol van beleidsadviseur sociaal domein 3.0
 • Mogelijkheden van de privacywetgeving en informatie-uitwisseling in het sociaal domein
 • Verbinden van burgers, professionele instellingen en maatschappelijke organisaties
 • Adviseren in een politiek bestuurlijke omgeving en communiceren met burgers en uitvoerders
 • Wetgeving vertaald naar de praktijk om transformatie handen en voeten te geven

Bekijk het volledige programma

 

 5 redenen waarom u de opleiding moet volgen:

 1. U bent in 5 dagen volledig op de hoogte van de nieuwe werk- en denkwijze van beleidsadviseur
 2. U krijgt concrete praktijkvoorbeelden van de gevolgen van de veranderende wet- en regelgeving in het sociaal domein
 3. U oefent gesprekstechnieken voor zowel adviseren op bestuurlijk niveau als communiceren met uitvoerders en uw burgers
 4. U kunt op de verschillende thema’s uw eigen case in brengen om de opleiding te laten aansluiten bij uw praktijk
 5. U beschikt over actuele casuïstiek, jurisprudentie en praktische tips, zodat u direct in uw eigen praktijk aan de slag kunt

Breng uw eigen case in en verhoog uw rendement!

Programma van de opleiding Beleidsadviseur in het sociaal domein

Iedere dag start om 09.30 uur (ontvangst 09.00 uur) en eindigt om 17.00 uur.

 

Introductie, evaluatie en afsluiting

Hoofddocent Peter-Paul Doodkorte, partner bij Vondel & Nassau. Kantelaar, frisdenker en dwarskijker binnen het sociaal domein

 

Module 1:

Actualiteiten wet- en regelgeving & vertaling naar de praktijk

Kennis

Rijksbeleid wet- en regelgeving sociaal domein

 • Wat zijn de speerpunten van de Wmo 2015, Jeugdwet, Participatiewet Wlz en Zvw?
 • Wat zegt actuele jurisprudentie rondom zorg en welzijn?Op welke wijze kunt u verbinding maken tussen de wetgevingen? Wat zijn de grijze gebieden en waar zit er overlap tussen de wetgevingen?
 • Waar houdt de verantwoordelijkheid van de gemeente op en begint de verantwoordelijkheid van de burger?

Inspiratie

Wet- en regelgeving vertaald naar de praktijk 

Wmo 2015

 • Hoe organiseert u kwalitatief laagdrempelige zorg die binnen budget past?
 • Hoe kunt u inzetten op vroege signalering en preventief inzetten op voorliggende voorzieningen? Hoe kunt u afschalen?

Participatiewet

 • Wie zijn uw klanten, hoe kunt u participatieplaatsen en meedoen plaatsen realiseren binnen het Rijksbudget?
 • Op welke wijze kunt u met verschillende instrumenten vanuit het sociaal domein participatie te stimuleren?
 • Hoe koppelt u de sociale werkvoorziening, re-integratie en beschut werk nu zinvol aan elkaar?

Jeugdwet

 • Hoe organiseert u arbeidstoeleiding voor kwetsbare jongeren in uw regio?
 • Wat zijn de mogelijkheden van het woonplaatsbeginsel?
 • Hoe bereikt u de doelgroep 18-/18+ en zorgt u voor verbinding met het zorgveld?

Dennis van Tilborg, advocaat overheid & onderneming bij AKD. Onder meer gespecialiseerd in het sociaal domein (Wmo 2015, Jeugdwet)

 


Het complete programma handig in één overzicht? Download de brochure Beleidsadviseur sociaal domein 3.0!


Module 2

Financiering, bekostiging en contracten

Kennis

Financiering, bekostiging en contracten

 • Wat zijn de juridische grondslagen van financiering in de Wmo, Zvw, Jeugdwet en Wlz?
 • Wat zijn de afbakeningen in de wetgeving?
 • Welke bekostigingsstructuren zijn er mogelijk in het sociaal domein?
 • Welke inkoopmethoden zijn er mogelijk?
 • Wat heeft de keuze van bekostigingsstructuur voor impact op het contracteren?
 • Hoe is het pgb georganiseerd in de Wmo, Zvw, Wlz en Jeugdwet?

Inspiratie

Tonen van lef en gewoon doen loont bij inkoop van zorg

Zorgaanbieders aan tafel halen en starten vanuit de inhoud waarbij kwaliteit van zorg voorop staat. De gemeente Zaltbommel heeft de inkoop van zorg zelf op deze wijze ingestoken. Met gewoon doen en lef tonen heeft de gemeente het inkoopproces succesvol uitgevoerd.

 • Welke bekostigingsstructuur hanteert u vanaf 2018? Welke informatie uit o.a. uw buurtteam neemt u mee in het bepalen van de bekostigingsstructuur?
 • Wat zijn de voor- en nadelen van bestuurlijke aanbesteden?
 • Kiest u voor een lokaal of regionale aanpak van een bekostigingsstructuur voor uw organisatie?
 • Hoe organiseert u de nieuwe zorg en ondersteuning binnen de nieuwe budgetten waarbij de cliënt centraal staat? Hoe kunt u met de huidige budgetten de nieuwe koers in de transformatie aanvliegen?

Doen

Met welke inkoopvraagstukken gaat u morgen aan de slag?

Op welke manier kunt u het geleerde vertalen naar uw eigen organisatie? U wordt getriggerd om buiten de kaders en in mogelijkheden te denken.

 • Wat zou u doen als u carte blanche krijgt rondom de inkoop van zorg en ondersteuning?
 • Hoe wilt u de bekostigingsstructuur vormgegeven?
 • Welke uitdagingen zijn er binnen uw organisatie bij het inkopen van zorg? En hoe kunt u deze uitdagingen tackelen met wat u zojuist geleerd hebt?

 

Sandra Hartgers, senior financieel adviseur voor de samenwerkingsorganisatie Hoogeveen-De Wolden. Voor beide gemeenten is Sandra verantwoordelijk voor de financiële advisering op het Sociaal Domein en de contacten met de accountant 


Module 3

Transformeren naar de praktijk

Inspiratie

Integrale aanpak sociaal domein door concept ‘één winkel’

 • Welke methode heeft de gemeente Waddinxveen toegepast om het sociaal domein integraal op te pakken?
 • Hoe ziet het ontwerp er uit?
 • Hoe brengt de gemeente Waddinxveen de werkzaamheden en de collega’s met elkaar in verbinding?
 • Wat zijn de resultaten en hoe ziet het vervolg eruit?

Carien Huizing, afdelingshoofd Maatschappij gemeente Waddinxveen

Inspiratie

Sturingsinformatie en monitoring

 • Hoe meet u de effectiviteit van de inzet van beleidsinstrumenten?
 • Hoe kunt u de toegangspoort, het keukentafelgesprek en het financieel beleid monitoren?
 • Welke maatschappelijke indicatoren past u toe om te sturen op resultaat?
 • Op welke wijze kunt u sturen op beleid en uitvoering?
 • Hoe kunt u sturen op nieuwe werkwijzen bij de ketenpartijen?
 • Op welke manier kunt de transformatie concreet aanpakken en succesvol maken?

Doen

Integraliteit en samenwerken in het sociaal domein

 • Hoe kunt u containerbegrippen als zelf- en samenredzaamheid, eigen kracht, participatie en maatwerk in de praktijk uitwerken? Hoe geeft u handen en voeten aan de transformatie?
 • Hoe kunt u binnen uw organisatie de samenwerking met andere beleidsdomeinen vormgeven?
 • Op welke wijze kunt u een integraal beleidsplan schrijven?
 • Hoe kunt u een integrale aanpak over de verantwoording van zorgaanbieders realiseren?
 • Hoe organiseert u een balans in transformeren en controleren?

Peter Paul Doodkorte, partner bij Vondel & Nassau. Kantelaar, frisdenker en dwarskijker binnen het sociaal domein


Module 4

Privacy en informatie-uitwisseling

Kennis

Mogelijkheden van privacywetgeving in het sociaal domein

 • Wat zeggen de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene verordering gegevensberscherming over het verwerken en uitwisselen van informatie?
 • Welke persoonlijke informatie is noodzakelijk om te registreren?
 • Is het betrekken van de burger of zijn/haar ouders voldoende?
 • Wat zijn de mogelijkheden van het delen van informatie met andere afdelingen, partners en sectoroverstijgende partijen?
 • Welke dilemma's en integriteitsvraagstukken doen zich voor met betrekking tot de uitwisseling van informatie?

Inspiratie

Informatiemanagement

 • Wat zijn de belangrijkste onderwerpen om met uw informatiemanager en functionaris gegevensbescherming te bespreken? Waarom hebt u elkaar nodig?
 • Hoe kan goede inrichting van informatievoorziening helpen in de beleidsvorming, in de sturing op de uitvoering en in de verantwoording?
 • Welke invloed heeft het huidige geformuleerde beleid en de inkoop op de informatievoorziening en wat betekent dat voor verdere doorontwikkeling?
 • Op welke wijze is de informatievoorziening en -uitwisseling voor de processen in het sociaal domein georganiseerd?

Doen

Informatie uitwisselen in het sociaal domein

 • Welke informatie is noodzakelijk om uit te wisselen om goede adequate hulpverlening te kunnen bieden?
 • Hoe zorgt u voor een goede balans tussen optimale informatie-uitwisseling en de zekerheid dat er zorgvuldig wordt omgegaan met gevoelige informatie?

Deze afweging dient de professional voor elke hulpvraag te maken. Iedere hulpvraag is anders waardoor het belangrijk is dat de professional de situatie en privacy goed afweegt. Middels een casus over gezinnen met multiproblematiek leert u de mogelijkheden over informatie uitwisseling.

Peter Ruijterssenior business developer Gemeentelijke Basisprocessen Inkomen, specialist in digitalisering en informatiemanagement


Module 5

Anders denken en (samen)werken

Kennis

Systeemwereld en leefwereld

 • Uitdaging benaderen vanuit de systeemwereld of leefwereld?
 • Hoe kunt u de mogelijkheden benutten van zowel de systeem- als leefwereld?
 • Hoe kunt u het proces beter gaan stroomlijnen en faciliteren?

Disruptie vs. verandermanagement (innovatie)

 • Hoe ziet de wereld er over 5 jaar uit?
 • Hoe kunt u anders denken en samenwerken met aangrenzende beleidsterreinen vormgeven in het sociaal domein?
 • Hoe kunt u het nieuwe werken vormgeven en hoe ziet het veranderende competentieprofiel eruit?

Inspiratie

Dashboard sociaal domein

 • Op welke wijze draagt het dashboard bij aan sturing, bekostiging en verantwoording?
 • Op welke manier kunt u maatschappelijke indicatoren bepalen voor sturingsinformatie?
 • Hoe kunt u de slag maken van data naar informatie en vervolgens naar duiding en sturing?

Peter Ruijters, senior business developer Gemeentelijke Basisprocessen Inkomen, specialist in digitalisering en informatiemanagement

Doen

Signaleren en adviseren in het sociaal domein

Bestuur

 • Op welke wijze adviseert u in een politiek-bestuurlijke omgeving waar risico’s zijn toegenomen (waar samenwerking met ketenpartijen centraal staat, er grote bedragen omgaan en het bestuur er bovenop zit)?
 • Hoe krijgt in uw organisatie het samenspel tussen politiek en bestuur vorm en op welke wijze werkt dat dóór naar het sociaal domein?
 • Welke invloed kunt u hier als ‘professioneel opdrachtnemer’ op uitoefenen?

Ketensamenwerking

 • Hoe stelt u zich op als gemeente op in de samenwerking met zorgaanbieders en vrijwilligersorganisaties
 • Hoe krijgt u zicht op knellende beleidsregels en wat doet u om deze ter discussie te stellen?
 • Hoe faciliteert u de realisatie van verdere verbinding en samenwerking binnen het sociaal domein

Igno Pröpper, Algemeen directeur Partners+Pröpper en grondlegger Opgaven gestuurd werken

 

Uw docenten


Hoofddocent

Peter-Paul Doodkorte, partner bij Vondel & Nassau
Kantelaar, frisdenker en dwarskijker binnen het sociaal domein.


Dennis van Tilborg, advocaat overheid & onderneming bij AKD
Dennis is onder meer gespecialiseerd in het sociaal domein


Sandra Hartgers, senior financieel adviseur voor de samenwerkingsorganisatie Hoogeveen-De Wolden
Voor beide gemeenten is Sandra verantwoordelijk voor de financiële advisering op het Sociaal Domein en de contacten met de accountant


Carien Huizing, afdelingshoofd Maatschappij gemeente Waddinxveen


Peter Ruijters, senior business developer Gemeentelijke Basisprocessen Inkomen
Peter is specialist in digitalisering en informatiemanagement


Igno Pröpper, Algemeen directeur Partners+Pröpper
Grondlegger Opgaven gestuurd werken

Algemene informatie over de opleiding Beleidsadviseur Sociaal Domein 3.0

 

Datum en Plaats

17, 24 september, 1, 8 oktober en 5 november 2019

BCN Utrecht CS
Catharijnesingel 48
3511 GC Utrecht
Telefoon: 030 - 2 348 300
Routebeschrijving

 

Bestemd voor

De cursus is speciaal ontwikkeld voor:

Beleidsadviseurs / -medewerkers, beleidsmakers, accountmanagers in het sociaal domein werkzaam bij:

 • Gemeenten
 • Zorg- en welzijnsinstellingen
 • Ketenpartijen
 • Regionaal en provinciaal bestuur

Op het gebied van Welzijn, Wmo, Maatschappelijke ontwikkeling/ondersteuning, Participatie, Werk en Inkomen, Sociale Zaken, Zorg, Jeugd en Onderwijs.

 

Tijdschema modules opleiding

09:00 uur - Ontvangst met koffie en thee
09:30 uur - Start deel 1, met tussentijdse koffie en theepauze
12:30 uur - Lunchpauze
13:30 uur - Start deel 2, met tussentijdse koffie en theepauze
17:00 uur - Afsluiting van de dag

 

Uw investering

De kosten van deze opleiding bedragen €3.499,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de online leeromgeving.

 

Persoonlijk Opleidingsadviseur

Nicole Vonk
Opleidingsadviseur
Tel: 040 - 2 972 740


Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

 

Naar Mijn Online Leeromgeving
Opleiding Beleidsadviseur sociaal domein 3.0 online leeromgeving

Incompany training

Heb jij, samen met jouw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op jullie organisatie, jouw situatie en wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met je mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van jou en jouw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje verhoeven Incompany Advies
Guusje Verhoeven
Adviseur Incompany trainingen
Email: g.verhoeven@Euroforum.nl
Telefoon: 040 297 49 77 / 06 516 18 303

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Opleiding Beleidsadviseur sociaal domein 3.0 inschrijven

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Opleiding Beleidsadviseur sociaal domein 3.0 start op 17, 24 september, 1, 8 oktober en 5 november 2019 in BCN Utrecht CS!

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

 • Nicole Vonk
 • Per telefoon: 040–2972740
 • Via een e-mail: n.vonk@sbo.nl

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 5-daagse opleiding
Prijs: €3499,- excl. btw
Datum: 17, 24 september, 1, 8 oktober en 5 november 2019
Locatie: BCN Utrecht CS

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Nicole Vonk  

Opleidingsadviseur
Nicole Vonk

  

040 - 2 972 740

 

In samenwerking met:

   

Relevant aanbod

31 Okt

Bedrijfsvoering in het sociaal domein

Leer hoe u het juiste advies kunt blijven geven én met effectieve sturing resultaten kunt behalen. Lees meer
Type: 4-daagse opleiding | | Lokatie:BCN Utrecht CS
12 Mrt

Opleiding Beleidsmedewerker Economische Zaken

Creëer een gunstig ondernemingsklimaat in uw gemeente! Lees meer
Type: 5-daagse opleiding | | Lokatie:BCN Utrecht CS

Alle events