Opleiding Beleidsadviseur sociaal domein 3.0

Zet je de stap van Beleidsadviseur naar Beleidsregisseur?

Helaas, deze productie heeft al plaatsgevonden.

Een volgende datum is nog niet bekend. Wanneer je interesse hebt neem dan contact via de chat of via email met de adviseur.

De veranderende rol van de beleidsadviseur sociaal domein

Gemeenten hebben een belangrijke, maar complexe rol bij de daadwerkelijke transformatie van het sociaal domein. De transformatie vraagt om het integraal samenwerken, het doorontwikkelen en het professionaliseren van de zorg en ondersteuning aan kwetsbare burgers. Het werkveld in het sociaal domein is volop in beweging.

Ook jouw rol als beleidsadviseur verandert mee met de transformatie. Denk bijvoorbeeld aan een andere manier van denken en samenwerken, de diversiteit in gesprekstechnieken voor zowel advisering als communiceren met burgers en consulenten, sturing en monitoring van maatschappelijke indicatoren, het organiseren van een bekostigingsstructuur waarbij burger en kwaliteit van zorg centraal staat en omgang met privacygevoelige informatie. De opleiding beleidsadviseur sociaal domein 3.0 helpt je bij deze uitdagingen.

Download de brochure

Tijdens de opleiding beleidsadviseur sociaal domein 3.0 leer je:

 • Ontwikkelen van doelmatige plannen, beleid en instrumenten in het sociaal domein en de vertaling naar de praktijk
 • Regie voeren op beleidsontwikkelingen binnen jouw organisatie
 • Signaleren van relevante sociale, politieke en maatschappelijke ontwikkelingen en vertalen naar een integraal en strategisch advies richting jouw management
 • Samenwerken met aangrenzende beleidsterreinen en ketenpartners in het sociaal domein

De doorontwikkeling naar nieuwe werkwijzen, beleid en uitvoering zullen hand in hand moeten gaan om de beoogde resultaten te bereiken.

Bekijk het programma

Na deze opleiding ben je volledig op de hoogte van:

 • Anders werken en denken; de gevarieerde rol van beleidsadviseur sociaal domein 3.0
 • Mogelijkheden van de privacywetgeving en informatie-uitwisseling in het sociaal domein
 • Verbinden van burgers, professionele instellingen en maatschappelijke organisaties
 • Adviseren in een politiek bestuurlijke omgeving en communiceren met burgers en uitvoerders
 • Wetgeving vertaald naar de praktijk om transformatie handen en voeten te geven

 5 redenen waarom je de opleiding moet volgen:

 1. Je bent in 5 dagen volledig op de hoogte van de nieuwe werk- en denkwijze van beleidsadviseur
 2. Je krijgt concrete praktijkvoorbeelden van de gevolgen van de veranderende wet- en regelgeving in het sociaal domein
 3. Je oefent gesprekstechnieken voor zowel adviseren op bestuurlijk niveau als communiceren met uitvoerders en jouw burgers
 4. Je kunt op de verschillende thema’s jouw eigen case in brengen om de opleiding te laten aansluiten bij jouw praktijk
 5. Je beschikt over actuele casuïstiek, jurisprudentie en praktische tips, zodat je direct in jouw eigen praktijk aan de slag kunt

Breng jouw eigen case in en verhoog jouw rendement!

Programma opleiding Beleidsadviseur in het sociaal domein

 

(vooraf) Extra online Module

Wet- en regelgeving binnen het Sociaal Domein

Tijdens deze interactieve online module zal de basis gelegd worden waarmee tijdens de opleiding de koppeling met de praktijk zal worden gelegd.
Waar zit de overlap, het grijze gebied en de mazen in de wet. Voorafgaande en tijdens de sessie ben je in de gelegenheid om vragen te stellen waar
hoofddocent Peter Paul Doodkorte op in zal gaan.

Peter-Paul Doodkorte, senior-adviseur bij Vondel & Nassau. Kantelaar, frisdenker, dwarskijker en verbinder; sectorexpert sociaal domein


Introductie, evaluatie en afsluiting

Hoofddocent Peter-Paul Doodkorte, partner bij Vondel & Nassau. Kantelaar, frisdenker en dwarskijker binnen het sociaal domein 

Module 1:

Actualiteiten wet- en regelgeving & vertaling naar de praktijk

Inspiratie

Wat is de positie van gemeenten binnen het sociaal domein?

 • Rol van de gemeenteraad op grond van de Jeugdwet, Wmo 2015 en Participatiewet Essentialia rechtspraak, de integrale verordening en maatwerkvoorziening huishoudelijke hulp 
 • Inkoop van voorzieningen (open house, aanbesteding of subsidie) 
 • Afbakeningsmogelijkheden van gemeenten binnen het sociaal domein 
 • Het organiseren van de toegang en inrichting van het stelsel.

Kennis

Jeugdwet en Wmo 2015

 • Mogelijkheden beperken informele pgb in beleid
 • Mogelijkheden tariefdifferentiatie in beleid
 • De algemene voorziening (en algemeen toegankelijke voorziening) binnen de gemeente en de positie in het beleid
 • De vervoersvoorziening in het beleid
 • Afbakening met andere stelselwetten (Zvw, Wlz, onderwijsgerelateerde wet- en regelgeving).

Participatiewet

 • Onderwerpen in de Participatieverordening;
 • Beleid omtrent maatregelen (de inlichtingenverplichting)
 • Gemeentelijke samenwerking.

Overkoepelende onderwerpen

 • De integrale aanpak
 • Toezicht en handhaving.

Bastiaan Wallage, Advocaat  Zorg & Sociaal Domein , Van Benthem & Keulen


Module 2

Financiering, bekostiging en contracten

Kennis

Financiering, bekostiging en contracten

 • Wat zijn de juridische grondslagen van financiering in de Wmo, Zvw, Jeugdwet en Wlz?
 • Wat zijn de afbakeningen in de wetgeving?
 • Welke bekostigingsstructuren zijn er mogelijk in het sociaal domein?
 • Welke inkoopmethoden zijn er mogelijk?
 • Wat heeft de keuze van bekostigingsstructuur voor impact op het contracteren?
 • Hoe is het pgb georganiseerd in de Wmo, Zvw, Wlz en Jeugdwet?

Inspiratie

Tonen van lef en gewoon doen loont bij inkoop van zorg

Zorgaanbieders aan tafel halen en starten vanuit de inhoud waarbij kwaliteit van zorg voorop staat. De gemeente Zaltbommel heeft de inkoop van zorg zelf op deze wijze ingestoken. Met gewoon doen en lef tonen heeft de gemeente het inkoopproces succesvol uitgevoerd.

 • Welke bekostigingsstructuur hanteer je vanaf 2018? Welke informatie uit o.a. jouw buurtteam neem je mee in het bepalen van de bekostigingsstructuur?
 • Wat zijn de voor- en nadelen van bestuurlijke aanbesteden?
 • Kies je voor een lokaal of regionale aanpak van een bekostigingsstructuur voor jouw organisatie?
 • Hoe organiseer je de nieuwe zorg en ondersteuning binnen de nieuwe budgetten waarbij de cliënt centraal staat? Hoe kun je met de huidige budgetten de nieuwe koers in de transformatie aanvliegen?

Doen

Met welke inkoopvraagstukken ga je morgen aan de slag?

Op welke manier kun je het geleerde vertalen naar jouw eigen organisatie? Je wordt getriggerd om buiten de kaders en in mogelijkheden te denken.Wat zou je doen als je carte blanche krijgt rondom de inkoop van zorg en ondersteuning?

 • Hoe wil je de bekostigingsstructuur vormgegeven?
 • Welke uitdagingen zijn er binnen jouw organisatie bij het inkopen van zorg? En hoe kun je deze uitdagingen tackelen met wat je zojuist geleerd hebt? 

Tip: Download de brochure voor een compleet overzicht!


Module 3

Transformeren naar de praktijk

Inspiratie

Integrale aanpak sociaal domein door concept ‘één winkel’

 • Welke methode heeft de gemeente Waddinxveen toegepast om het sociaal domein integraal op te pakken?
 • Hoe ziet het ontwerp er uit?
 • Hoe brengt de gemeente Waddinxveen de werkzaamheden en de collega’s met elkaar in verbinding?
 • Wat zijn de resultaten en hoe ziet het vervolg eruit?

Carien Huizing, afdelingshoofd Maatschappij gemeente Waddinxveen

Inspiratie

Sturingsinformatie en monitoring

 • Hoe meet je de effectiviteit van de inzet van beleidsinstrumenten?
 • Hoe kun je de toegangspoort, het keukentafelgesprek en het financieel beleid monitoren?
 • Welke maatschappelijke indicatoren pas je toe om te sturen op resultaat?
 • Op welke wijze kun je sturen op beleid en uitvoering?
 • Hoe kun je sturen op nieuwe werkwijzen bij de ketenpartijen?
 • Op welke manier kunt de transformatie concreet aanpakken en succesvol maken?

Doen

Met welke inkoopvraagstukken ga je morgen aan de slag?

Op welke manier kun je het geleerde vertalen naar jouw eigen organisatie? Je wordt getriggerd om buiten de kaders en in mogelijkheden te denken.

 • Wat zou je doen als je carte blanche krijgt rondom de inkoop van zorg en ondersteuning?
 • Hoe wil je de bekostigingsstructuur vormgeven?
 • Welke uitdagingen zijn er binnen jouw organisatie bij het inkopen van zorg? En hoe kun je deze uitdagingen tackelen met wat je zojuist geleerd hebt?

Maarten Swagerman, Senior Adviseur bij gzicht. Helicopterview met oog voor de inhoud


Module 4

Privacy en informatie-uitwisseling

Kennis

Mogelijkheden van privacywetgeving in het sociaal domein

 • Wat zeggen de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene verordering gegevensberscherming over het verwerken en uitwisselen van informatie?
 • Welke persoonlijke informatie is noodzakelijk om te registreren?
 • Is het betrekken van de burger of zijn/haar ouders voldoende?
 • Wat zijn de mogelijkheden van het delen van informatie met andere afdelingen, partners en sectoroverstijgende partijen?
 • Welke dilemma's en integriteitsvraagstukken doen zich voor met betrekking tot de uitwisseling van informatie?

Inspiratie

Informatiemanagement

 • Wat zijn de belangrijkste onderwerpen om met jouw informatiemanager en functionaris gegevensbescherming te bespreken? Waarom heb je elkaar nodig?
 • Hoe kan goede inrichting van informatievoorziening helpen in de beleidsvorming, in de sturing op de uitvoering en in de verantwoording?
 • Welke invloed heeft het huidige geformuleerde beleid en de inkoop op de informatievoorziening en wat betekent dat voor verdere doorontwikkeling?
 • Op welke wijze is de informatievoorziening en -uitwisseling voor de processen in het sociaal domein georganiseerd?

Doen

Informatie uitwisselen in het sociaal domein

 • Welke informatie is noodzakelijk om uit te wisselen om goede adequate hulpverlening te kunnen bieden?
 • Hoe zorg je voor een goede balans tussen optimale informatie-uitwisseling en de zekerheid dat er zorgvuldig wordt omgegaan met gevoelige informatie?

Deze afweging dient de professional voor elke hulpvraag te maken. Iedere hulpvraag is anders waardoor het belangrijk is dat de professional de situatie en privacy goed afweegt. Middels een casus over gezinnen met multiproblematiek leer je de mogelijkheden over informatie uitwisseling.

Peter Ruijterssenior business developer Gemeentelijke Basisprocessen Inkomen, specialist in digitalisering en informatiemanagement


Module 5

Anders denken en (samen)werken

Kennis

Systeemwereld en leefwereld

 • Uitdaging benaderen vanuit de systeemwereld of leefwereld?
 • Hoe kun je de mogelijkheden benutten van zowel de systeem- als leefwereld?
 • Hoe kun je het proces beter gaan stroomlijnen en faciliteren?

Disruptie vs. verandermanagement (innovatie)

 • Hoe ziet de wereld er over 5 jaar uit?
 • Hoe kun je anders denken en samenwerken met aangrenzende beleidsterreinen vormgeven in het sociaal domein?
 • Hoe kun je het nieuwe werken vormgeven en hoe ziet het veranderende competentieprofiel eruit?

Inspiratie

Dashboard sociaal domein

 • Op welke wijze draagt het dashboard bij aan sturing, bekostiging en verantwoording?
 • Op welke manier kun je maatschappelijke indicatoren bepalen voor sturingsinformatie?
 • Hoe kun je de slag maken van data naar informatie en vervolgens naar duiding en sturing?

Peter Ruijters, senior business developer Gemeentelijke Basisprocessen Inkomen, specialist in digitalisering en informatiemanagement

Doen

Signaleren en adviseren in het sociaal domein

Bestuur

 • Op welke wijze adviseer je in een politiek-bestuurlijke omgeving waar risico’s zijn toegenomen (waar samenwerking met ketenpartijen centraal staat, er grote bedragen omgaan en het bestuur er bovenop zit)?
 • Hoe krijgt in jouw organisatie het samenspel tussen politiek en bestuur vorm en op welke wijze werkt dat dóór naar het sociaal domein?
 • Welke invloed kun je hier als ‘professioneel opdrachtnemer’ op uitoefenen?

Ketensamenwerking

 • Hoe stel je zich op als gemeente op in de samenwerking met zorgaanbieders en vrijwilligersorganisaties
 • Hoe krijg je zicht op knellende beleidsregels en wat doet je om deze ter discussie te stellen?
 • Hoe faciliteer je de realisatie van verdere verbinding en samenwerking binnen het sociaal domein

Igno Pröpper, Algemeen directeur Partners+Pröpper en grondlegger Opgaven gestuurd werken

De cursus is speciaal ontwikkeld voor:

Beleidsadviseurs / -medewerkers, beleidsmakers, accountmanagers in het sociaal domein werkzaam bij:

 • Gemeenten
 • Zorg- en welzijnsinstellingen
 • Ketenpartijen
 • Regionaal en provinciaal bestuur

Op het gebied van Welzijn, Wmo, Maatschappelijke ontwikkeling/ondersteuning, Participatie, Werk en Inkomen, Sociale Zaken, Zorg, Jeugd en Onderwijs.

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

Naar Mijn Online Leeromgeving
 online leeromgeving

Ga gericht aan de slag binnen jullie eigen praktijk

Dit traject is ook volledig op maat te volgen. De theorie en praktijkvoorbeelden worden in dat geval volledig afgestemd op de leerdoelen en praktijk van jouw organisatie. Jullie ervaren hierdoor verschillende voordelen:

Inhoud op maat

Het programma sluit exact aan op jullie leerdoelen en praktijk.

Borging van kennis

Kennis blijft beter behouden in de organisatie.

Kostenefficiënt

Efficiënte investering in het kennisniveau van de organisatie.

Binnen jullie schema

Opleiding binnen jullie planning en op jullie locatie.

Bespreek de mogelijkheden

Plan een vrijblijvend adviesgesprek om het programma op maat te bespreken.

Onder andere deze opdrachtgevers gingen je voor:

Houd mij op de hoogte

Onze privacy-policy

Inschrijven is (nog) niet mogelijk. Via onderstaand formulier houden we je graag op de hoogte.

 

Onze privacy-policy

Productaanbod

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van vakgebied Overheid

Onze privacy-policy