Verkorte Opleiding Gemeentejurist

 • Leer je positie te bepalen binnen het speelveld met een complexe bestuurlijke context
 • De veranderende rol van de gemeentejurist in een dynamisch speelveld
 • Verdiep je inhoudelijke juridische kennis en versterk je positie!
 • Leer van onze ervaren praktijkdocenten en wissel ervaringen uit met vakgenoten

Verhoog de kwaliteit van jouw juridisch advies!

 • 23 mei - 4 juli 2022
 • La Vie Utrecht
 • ,- (excl. btw)
 • Contact

Deze 3 leerdoelen staan centraal tijdens de opleiding Gemeentejurist

Inzicht in de Publieke Sector

Als jurist werkzaam binnen de politiek-bestuurlijke omgeving van de publieke sector krijg je te maken met complexe vraagstukken. Je bevindt je in een spanningsveld van interesses, verwachtingen, eisen en belangen van burgers, politici, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Leer van onze ervaren praktijkdocenten en wissel ervaringen uit met vakgenoten.

Vergroten van je inhoudelijke kennis

Een juridisch expert die wat verder in zijn/haar loopbaan is of wil komen, wordt geacht diepgaande én up-to-date kennis te hebben inzake diverse rechtsgebieden en de verbanden om complexe situaties en juridische problemen het hoofd te kunnen bieden. Verhoog direct de kwaliteit van jouw advies!

Versterk je positie binnen het speelveld

Voor een gemeentejurist is het belangrijk maar lastig om je positie te bepalen binnen het speelveld met een complexe bestuurlijke context en te komen tot rechtstatelijke oplossingen die werkbaar en acceptabel zijn voor alle deze actoren. Je ontwikkelt je beïnvloedings- en gespreksvaardigheden zodat je jouw positie versterkt.

Met de 6-daagse opleiding voor de Gemeentejurist is je juridische kennis up-to-date, heb je inzicht in de bestuurlijke en organisatorische context van de publieke sector en ontwikkel je beïnvloeden en strategisch adviseren.

Bekijk de (pdf) brochure

In 6 dagen vergroot je jouw inhoudelijke kennis & inzicht in:

 • De rol van de Gemeentejurist, bestuursrecht & gemeenterecht
 • Subsidierecht & Markt en overheid
 • Contracteren & Overheidsaansprakelijkheid
 • Openbaarheid van bestuur & Rechtsbescherming en procederen
 • Toezicht en handhaving & Digitalisering en Legal Tech
 • Effectief Beïnvloeden & Strategisch Adviseren

Bekijk het programma

Na het volgen van deze opleiding:

 • Is je inhoudelijke juridische kennis up-to-date en heb je meer verdieping
 • Goed inzicht in de bestuurlijke en organisatorische context van de publieke sector
 • Je vaardigheden op vlak van beïnvloeding en strategisch adviseren ver ontwikkelt waardoor je jouw positie kunt versterken

Ook interessant

 

 

In samenwerking met: 

Programma Verkorte opleiding voor de Gemeentejurist

 

Module 1: 

De gemeentejurist van nu & Algemeen bestuursrecht en gemeenterecht

Na deze dag ben je in staat om aan de hand van de relevante perspectieven van inwoners, zorgaanbieders en gemeente – te komen tot een heldere verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. En je hebt zicht op de tools en stappen die nodig zijn om uitvoering, beleid en inkoop samenhangend uit te werken in goed opdrachtnemer-schap. En kunt deze verankeren in een in partnerschap.

De gemeentejurist van nu

 • De veranderende rol van de gemeentejurist in een dynamisch speelveld
 • De politiek-bestuurlijke omgeving
 • Impact van social media
 • Mondigheid burgers
 • Transparante overheid
 • De T-shaped jurist: kennis én vaardigheden
 • Welke vraagstukken kom je tegen en hoe kun je daar het beste mee omgaan?

Docent: Else Kingma

Algemeen bestuursrecht & gemeenterecht

 • Algemeen bestuursrecht
 • Bestuursprocesrecht
 • Integriteit
 • Intergemeentelijke samenwerking 

Docent: Hugo Doornhof


Module 2: (online)

Subsidierecht & Markt en overheid

Subsidierecht

 • Definitie subsidie
 • Het subsidieproces
 • De wettelijke grondslag
 • (Lager) vaststellen van subsidies
 • Beëindigen subsidierelaties

Docent: Annet van Soest

Markt en overheid: (staats)steun en aanbesteden

 • Kernelementen van aanbesteden
 • Wanneer aanbesteden: de www vraag
 • Wat is staatssteun?
 • Wanneer is staatssteun vrijgesteld?
 • Wet markt en overheid: gedragsregels voor de overheid
 • Transparantierichtlijn

Docent: Pieter Kuypers


Module 3

Contracteren & Overheidsaansprakelijkheid

Contracteren met de overheid

 • Publieke bevoegdheidsverdeling
 • Opschortende, ontbindende en totstandkomingsvoorwaarde
 • Contracteren over publiekrechtelijke bevoegdheden
 • Reikwijdte inspanningsverplichtingen
 • Gevolgen algemene beginselen van behoorlijk bestuur
 • Bijzondere regels voor de overheid
 • Contracteren over het verhaal van kosten
 • Wijziging beleid, tekortkoming en/of onvoorziene omstandigheden
 • Doorkruisingsleer
 • Misbruik van bevoegdheid

Docent: Egbert de Groot

Overheidsaansprakelijkheid

 • Actuele ontwikkelingen
 • De schadeverzoekschriftprocedure in de Awb
 • Ee taakverdeling tussen de bestuursrechter en de burgerlijke rechter

Docent: Robbert Boesveld


Module 4

Openbaarheid van bestuur & Rechtsbescherming

Openbaarheid van bestuur onder Wob, Woo en AVG

 • Basisbegrippen en systematiek
 • Weigeringsgronden
 • Actieve openbaarmaking
 • Inzageverzoeken onder de AVG
 • Informatiebeheer

Docenten: Merel Holtkamp & Bastiaan Wallage

Rechtsbescherming: procederen in bezwaar- & beroepsprocedures

 • Bezwaar, zienswijzen en (hoger) beroep
 • De voorlopige voorziening in het bestuursrecht
 • Klachtrecht bij gemeente en ombudsman
 • Versnellingsmogelijkheden in bezwaar- en beroepsprocedures
 • Het belang van een rechtsgeldig procesbesluit en een machtiging

Docent: Daan Pinxter


Module 5: (online)

Handhaving & Legal Tech

Handhaving volgens de Awb

 • Overzicht van herstelsancties
 • De beginselplicht tot handhaving
 • De inhoud van de last v Het verbeuren van de dwangsom
 • Het invorderen van de dwangsom, inclusief stuiting van de verjaring

Docent: Olaf Schuwer

Legal Tech: ‘smarts’ en Artificial Intelligence

 • Transformatie in de juridische sector
 • Inzet van IT: “smarts” en AI
 • Wettelijke randvoorwaarden
 • Eerlijke algoritmen
 • Profilering en automatische besluitvorming
 • Cases uit de praktijk

Docent: Sophie Hendriks


Module 6: 

Effectief Beinvloeden & Strategisch Adviseren

Strategisch Adviseren

 • Inzicht in én herkennen van belemmeringen in de communicatie
 • Psychologische mechanismen in de interactie met de ander
 • Samenvatting en vraag- en interviewtechnieken
 • Socratische gespreksmethode als beïnvloedingsvorm

Docent: Koert Lafeber

Effectief Beïnvloeden

 • De verschillende Beïnvloedingsvormen
 • Gebruik van meta-communicatie als beïnvloedingsinstrument
 • Het adviesgesprek en adviesmodellen
 • Oefening met Praktijksituaties van deelnemers

Docent: Koert Lafeber

Docenten:

img-Hugo Doornhof

Hugo Doornhof
Partner en advocaat bestuursrecht en omgevingsrecht, AKD

Hugo wordt onder meer ingeschakeld wanneer bij een gemeente of regiolichaam expertise is vereist bij intergemeentelijke samenwerking, herindeling, een integriteitskwestie of een probleem met openbare orde. Daarnaast adviseert en procedeert bij ingewikkelde gebiedsontwikkelingen, problemen rond schaarse rechten of schadeclaims. Na jarenlange ervaring in de gemeentepolitiek, is Hugo sinds 2019 lid van de Eerste Kamer.

img-Else Kingma

Else Kingma
Juridisch Controller, Gemeente Haarlem

img-Prof. Mr. Pieter Kuypers

Prof. Mr. Pieter Kuypers
Partner en advocaat, AKD

Pieter is gespecialiseerd in Europees recht en richt zich binnen dit rechtsgebied op aanbestedings-, mededingings- en staatssteunrecht. Daarnaast heeft Pieter bijzonder veel kennis van het internationaal privaatrecht. Hij behandelt zaken waarbij zorg, energie, concurrentie en de overheid betrokken zijn: het grensvlak van markt en overheid. 

Pieter adviseert in zaken waarbij deze rechtsgebieden aan de orde zijn. Hij vertegenwoordigt ondernemingen, overheden en semioverheden bij de Europese en Nederlandse gerechten. Zo werkt hij onder meer met European Medicine Agency (EMA), Prorail, Malmberg (Sanoma) en de gemeenten Alphen aan den Rijn, Tilburg en Breda. Zijn cliënten waarderen zijn slimme oplossingen, strategisch advies en praktische benadering. Pieter overtuigt dankzij zijn ruime ervaring en scherpe juridische kennis. 

Ook is Pieter hoogleraar Europees en nationaal aanbestedingsrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij geeft regelmatig gastcolleges aan andere universiteiten in binnen- en buitenland. 

Naast zijn werk als advocaat en hoogleraar is Pieter expertlid van de Commissie van Aanbestedingsexperts. Deze commissie heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat ingesteld om te bemiddelen in aanbestedingsprocedures. Bovendien is Pieter arbiter of bindend adviseur in geschillen die spelen op de genoemde rechtsgebieden. 

Pieter is daarnaast maatschappelijk actief. Zo is hij lid van het bestuur van Les Amis de l’école Hamaide ASBL en lid van de Raad van Advies van de Dutch Network Brussels.

img-Annet van Soest

Annet van Soest
Adviseur, Vijverberg Advocaten & Adviseurs

img-Merel Holtkamp

Merel Holtkamp
Advocaat, Van Benthem & Keulen

img-Koert Lafeber

Koert Lafeber
Senior Consultant & Partner, Stichting Communicatie

img-Robbert Boesveld

Robbert Boesveld
Advocaat & Partner, Pot Jonker Advocaten

img-Olaf Schuwer

Olaf Schuwer
Jurist handhaving en algemeen, Gemeente Heerde

Eigenaar Schuwer Opleiding Advies. Olaf Schuwer behaalde de diploma’s HEAO-EJ en Hoger Bestuursambtenaar. Daarna volgde hij als extraneus aan de RU Groningen de studie Nederlands Recht, hoofdrichting Publiekrecht. Hij is vanaf 1978 werkzaam in en ten behoeve van de gemeentelijke wereld, in een veelheid aan adviserende en leidinggevende functies, waaronder die van gemeentesecretaris en raadsgriffier. Hij is inmiddels een groot aantal jaren een gekend docent op de vakgebieden Algemeen bestuursrecht en gemeenterecht. Vanaf 2009 is hij zelfstandig gevestigd opleider/adviseur, en in deeltijd werkzaam als (handhavings)jurist bij de gemeente Heerde.

img-Bastiaan Wallage

Bastiaan Wallage
Advocaat, Van Benthem & Keulen

Bastiaan Wallage is als advocaat werkzaam in het sociaal domein en adviseert in die hoedanigheid zowel gemeenten als zorgaanbieders. Naast zijn werkzaamheden in de advocatuur is Bastiaan als docent en wetenschapper verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Tevens is hij lid van de Geschillencommissie Sociaal Domein en is hij toezichthouder bij een zorgaanbieder in de GGZ.

img-Egbert de Groot

Egbert de Groot
Advocaat & Partner, AKD Benelux Lawyers

img-Daan Pinxter

Daan Pinxter
Advocaat, AKD Benelux Lawyers

Deze opleiding is speciaal ontwikkeld voor:

 • gemeentejuristen,
 • juridisch experts
 • adviesjuristen
 • juridische beleidsmedewerkers

Werkzaam bij de overheid, zoals provincie, gemeente, waterschap of samenwerkingsverband.

Algemene Informatie

Deze 5-daagse Cursus/Training zal plaatsvinden bij La Vie Utrecht te Utrecht.
Voor facilitaire vragen en de routebeschrijving zie onderstaande gegevens.

La Vie Utrecht
St Jacobsstraat 61
3511 BP
Utrecht
tel: +31 (0)30 234 00 88

Dag Datum Tijd Locatie
Dag 1 23 mei 2022 09:30 - 16:30 La Vie Utrecht
Dag 2 30 mei 2022 09:30 - 16:30 La Vie Utrecht
Dag 3 13 juni 2022 09:30 - 16:30 La Vie Utrecht
Dag 4 20 juni 2022 09:30 - 16:30 La Vie Utrecht
Dag 5 27 juni 2022 09:30 - 16:30 La Vie Utrecht
Dag 6 4 juli 2022 09:30 - 16:30 La Vie Utrecht

Jouw investering

De investering voor deze 5-daagse Cursus/Training bedraagt € 3499,00 (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de digitale leeromgeving.

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

Naar Mijn Online Leeromgeving
 online leeromgeving

Opleiding op maat

Zou jij samen met jouw collega's één van onze opleidingen willen volgen, maar dan gericht op de eigen organisatie, situatie en wensen? Dan is Incompany zeker interessant! Samen stellen we een programma op en bepalen we datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Waarom Incompany

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie en leerbehoeften
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze Incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje Verhoeven

Adviseur Incompany trainingen
E-mail: guusje.verhoeven@sbo.nl
Tel: 040 – 2 974 980

Download brochure

Onze privacy-policy

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Veilig betalen

Persoonlijk opleidingsadvies nodig?

Hoi, Ik ben Sandra en ben een specialist op dit vakgebied. Je kunt mij bereiken via onderstaande gegevens of via de chat.

040 2972 770 sandra.donkers@sbo.nl

Productaanbod

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van vakgebied Overheid

Onze privacy-policy