Verkorte opleiding voor de Gemeentejurist

Verhoog de kwaliteit van jouw juridisch advies!

 • Leer je positie te bepalen binnen het speelveld met een complexe bestuurlijke context
 • De veranderende rol van de gemeentejurist in een dynamisch speelveld
 • Verdiep je inhoudelijke juridische kennis en versterk je positie!
 • Leer van onze ervaren praktijkdocenten en wissel ervaringen uit met vakgenoten

Na deze opleiding is je inhoudelijke juridische kennis up-to-date en heb je meer verdieping!

Deze 3 leerdoelen staan centraal tijdens de opleiding Gemeentejurist

Inzicht in de Publieke Sector

Als jurist werkzaam binnen de politiek-bestuurlijke omgeving van de publieke sector krijg je te maken met complexe vraagstukken. Je bevindt je in een spanningsveld van interesses, verwachtingen, eisen en belangen van burgers, politici, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Leer van onze ervaren praktijkdocenten en wissel ervaringen uit met vakgenoten.

Vergroten van je inhoudelijke kennis

Een juridisch expert die wat verder in zijn/haar loopbaan is of wil komen, wordt geacht diepgaande én up-to-date kennis te hebben inzake diverse rechtsgebieden en de verbanden om complexe situaties en juridische problemen het hoofd te kunnen bieden. Verhoog direct de kwaliteit van jouw advies!

Versterk je positie binnen het speelveld

Voor een gemeentejurist is het belangrijk maar lastig om je positie te bepalen binnen het speelveld met een complexe bestuurlijke context en te komen tot rechtstatelijke oplossingen die werkbaar en acceptabel zijn voor alle deze actoren. Je ontwikkelt je beinvloedings- en gespreksvaardigheden zodat je jouw positie versterkt.

Met de 6-daagse opleiding voor de Gemeentejurist is je juridische kennis up-to-date, heb je inzicht in de bestuurlijke en organisatorische context van de publieke sector en ontwikkel je beïnvloeden en strategisch adviseren.

Bekijk het programma 

 

In 6 dagen vergroot je jouw inhoudelijke kennis & inzicht in:

 • De rol van de Gemeentejurist, bestuursrecht & gemeenterecht
 • Subsidierecht & Markt en overheid
 • Contracteren & Overheidsaansprakelijkheid
 • Openbaarheid van bestuur & Rechtsbescherming en procederen
 • Toezicht en handhaving & Digitalisering en Legal Tech
 • Effectief Beinvloeden & Strategisch Adviseren:

Voor een compleet overzicht raden wij aan om de brochure te downloaden.  

 

Na het volgen van deze opleiding:

 • Is je inhoudelijke juridische kennis up-to-date en heb je meer verdieping
 • Goed inzicht in de bestuurlijke en organisatorische context van de publieke sector
 • Je vaardigheden op vlak van beïnvloeding en strategisch adviseren ver ontwikkelt waardoor je jouw positie kunt versterken

 

Deze opleiding is speciaal ontwikkeld voor:

 • gemeentejuristen,
 • juridisch experts
 • adviesjuristen
 • juridische beleidsmedewerkers

Werkzaam bij de overheid, zoals provincie, gemeente, waterschap of samenwerkingsverband.

 

Meer weten?

Neem contact op met Sandra Donkers (Tel: 040 - 2 972 770) zij helpt je graag verder!

 

Ook interessant

Programma Verkorte opleiding voor de Gemeentejurist

 

Module 1: 

De gemeentejurist van nu & Algemeen bestuursrecht en gemeenterecht

Na deze dag ben je in staat om aan de hand van de relevante perspectieven van inwoners, zorgaanbieders en gemeente – te komen tot een heldere verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. En je hebt zicht op de tools en stappen die nodig zijn om uitvoering, beleid en inkoop samenhangend uit te werken in goed opdrachtnemer-schap. En kunt deze verankeren in een in partnerschap.

De gemeentejurist van nu

 • De veranderende rol van de gemeentejurist in een dynamisch speelveld
 • De politiek-bestuurlijke omgeving
 • Impact van social media
 • Mondigheid burgers
 • Transparante overheid
 • De T-shaped jurist: kennis én vaardigheden
 • Welke vraagstukken kom je tegen en hoe kun je daar het beste mee omgaan?

Docent: Else Kingma

Algemeen bestuursrecht & gemeenterecht

 • Algemeen bestuursrecht
 • Bestuursprocesrecht
 • Integriteit
 • Intergemeentelijke samenwerking 

Docent: Hugo Doornhof


Module 2: (online)

Subsidierecht & Markt en overheid

Subsidierecht

 • Definitie subsidie
 • Het subsidieproces
 • De wettelijke grondslag
 • (Lager) vaststellen van subsidies
 • Beëindigen subsidierelaties

Docent: Annet van Soest

Markt en overheid: (staats)steun en aanbesteden

 • Kernelementen van aanbesteden
 • Wanneer aanbesteden: de www vraag
 • Wat is staatssteun?
 • Wanneer is staatssteun vrijgesteld?
 • Wet markt en overheid: gedragsregels voor de overheid
 • Transparantierichtlijn

Docent: Pieter Kuypers


Voor meer informatie en het volledige programma Download de brochure (pdf)


Module 3

Contracteren & Overheidsaansprakelijkheid

Contracteren met de overheid

 • Publieke bevoegdheidsverdeling
 • Opschortende, ontbindende en totstandkomingsvoorwaarde
 • Contracteren over publiekrechtelijke bevoegdheden
 • Reikwijdte inspanningsverplichtingen
 • Gevolgen algemene beginselen van behoorlijk bestuur
 • Bijzondere regels voor de overheid
 • Contracteren over het verhaal van kosten
 • Wijziging beleid, tekortkoming en/of onvoorziene omstandigheden
 • Doorkruisingsleer
 • Misbruik van bevoegdheid

Docent: Egbert de Groot

Overheidsaansprakelijkheid

 • Actuele ontwikkelingen
 • De schadeverzoekschriftprocedure in de Awb
 • Ee taakverdeling tussen de bestuursrechter en de burgerlijke rechter

Docent: Robbert Boesveld


Module 4

Openbaarheid van bestuur & Rechtsbescherming

Openbaarheid van bestuur onder Wob, Woo en AVG

 • Basisbegrippen en systematiek
 • Weigeringsgronden
 • Actieve openbaarmaking
 • Inzageverzoeken onder de AVG
 • Informatiebeheer

Docenten: Merel Holtkamp & Bastiaan Wallage

Rechtsbescherming: procederen in bezwaar- & beroepsprocedures

 • Bezwaar, zienswijzen en (hoger) beroep
 • De voorlopige voorziening in het bestuursrecht
 • Klachtrecht bij gemeente en ombudsman
 • Versnellingsmogelijkheden in bezwaar- en beroepsprocedures
 • Het belang van een rechtsgeldig procesbesluit en een machtiging

Docent: Daan Pinxter


Module 5: (online)

Handhaving & Legal Tech

Handhaving volgens de Awb

 • Overzicht van herstelsancties
 • De beginselplicht tot handhaving
 • De inhoud van de last v Het verbeuren van de dwangsom
 • Het invorderen van de dwangsom, inclusief stuiting van de verjaring

Docent: Olaf Schuwer

Legal Tech 

 • Digitale transformatie van de (gemeentelijke) juridische sector
 • Inzet Informatietechnologie
 • Digitalisering juridische dienstverlening en juridische processen
 • Juridische informatievoorziening
 • Databeheer
 • Beslissingsondersteuning
 • Online geschilbeslechting
 • Juridisch onderzoek

 

Module 6: 

Effectief Beinvloeden & Strategisch Adviseren

Strategisch Adviseren

 • Inzicht in én herkennen van belemmeringen in de communicatie
 • Psychologische mechanismen in de interactie met de ander
 • Samenvatting en vraag- en interviewtechnieken
 • Socratische gespreksmethode als beïnvloedingsvorm

Docent: Koert Lafeber

Effectief Beïnvloeden

 • De verschillende Beïnvloedingsvormen
 • Gebruik van meta-communicatie als beïnvloedingsinstrument
 • Het adviesgesprek en adviesmodellen
 • Oefening met Praktijksituaties van deelnemers

Docent: Koert Lafeber

Jouw docenten

Hugo Doornhof
Hugo is partner en advocaat bestuursrecht en omgevingsrecht bij AKD in Amsterdam. Hij wordt onder meer ingeschakeld wanneer bij een gemeente of regiolichaam expertise is vereist bij intergemeentelijke samenwerking, herindeling, een integriteitskwestie of een probleem met openbare orde. Daarnaast adviseert en procedeert bij ingewikkelde gebiedsontwikkelingen, problemen rond schaarse rechten of schadeclaims. Na jarenlange ervaring in de gemeentepolitiek, is Hugo sinds 2019 lid van de Eerste Kamer.
 

Else Kingma
Juridisch Controller, Gemeente Haarlem

Prof. Mr. Pieter Kuypers

Pieter Kuypers is partner en advocaat bij AKD. Hij is gespecialiseerd in Europees recht en richt zich binnen dit rechtsgebied op aanbestedings-, mededingings- en staatssteunrecht. Daarnaast heeft Pieter bijzonder veel kennis van het internationaal privaatrecht. Hij behandelt zaken waarbij zorg, energie, concurrentie en de overheid betrokken zijn: het grensvlak van markt en overheid. 

Pieter adviseert in zaken waarbij deze rechtsgebieden aan de orde zijn. Hij vertegenwoordigt ondernemingen, overheden en semioverheden bij de Europese en Nederlandse gerechten. Zo werkt hij onder meer met European Medicine Agency (EMA), Prorail, Malmberg (Sanoma) en de gemeenten Alphen aan den Rijn, Tilburg en Breda. Zijn cliënten waarderen zijn slimme oplossingen, strategisch advies en praktische benadering. Pieter overtuigt dankzij zijn ruime ervaring en scherpe juridische kennis. 

Ook is Pieter hoogleraar Europees en nationaal aanbestedingsrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij geeft regelmatig gastcolleges aan andere universiteiten in binnen- en buitenland. 

Naast zijn werk als advocaat en hoogleraar is Pieter expertlid van de Commissie van Aanbestedingsexperts. Deze commissie heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat ingesteld om te bemiddelen in aanbestedingsprocedures. Bovendien is Pieter arbiter of bindend adviseur in geschillen die spelen op de genoemde rechtsgebieden. 

Pieter is daarnaast maatschappelijk actief. Zo is hij lid van het bestuur van Les Amis de l’école Hamaide ASBL en lid van de Raad van Advies van de Dutch Network Brussels.

Annet van Soest
Adviseur, Vijverberg Advocaten & Adviseurs

Merel Holtkamp
Advocaat, Van Benthem & Keulen

Koert Lafeber
Senior Consultant & Partner, Stichting Communicatie

Robbert Boesveld
Advocaat & Partner, Pot Jonker Advocaten

Olaf Schuwer
Jurist handhaving en algemeen, Gemeente Heerde, Eigenaar Schuwer Opleiding Advies

Olaf Schuwer behaalde de diploma’s HEAO-EJ en Hoger Bestuursambtenaar. Daarna volgde hij als extraneus aan de RU Groningen de studie Nederlands Recht, hoofdrichting Publiekrecht. Hij is vanaf 1978 werkzaam in en ten behoeve van de gemeentelijke wereld, in een veelheid aan adviserende en leidinggevende functies, waaronder die van gemeentesecretaris en raadsgriffier. Hij is inmiddels een groot aantal jaren een gekend docent op de vakgebieden Algemeen bestuursrecht en gemeenterecht.
Vanaf 2009 is hij zelfstandig gevestigd opleider/adviseur, en in deeltijd werkzaam als (handhavings)jurist bij de gemeente Heerde.

Bastiaan Wallange
Advocaat, Van Benthem & Keulen

Bastiaan Wallage is als advocaat werkzaam in het sociaal domein en adviseert in die hoedanigheid zowel gemeenten als zorgaanbieders. Naast zijn werkzaamheden in de advocatuur is Bastiaan als docent en wetenschapper verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Tevens is hij lid van de Geschillencommissie Sociaal Domein en is hij toezichthouder bij een zorgaanbieder in de GGZ.

Egbert de Groot
Advocaat & Partner, AKD Benelux Lawyers

Daan Pinxter
Advocaat, AKD Benelux Lawyers

Data & locatie

 • Maandag 20 september 2021 // 09.00-16.30 uur // La Vie Utrecht
 • Maandag 27 september 2021 // 09.15-16.30 uur // Online module
 • Maandag 4 oktober 2021 // 09.00-16.30 uur // La Vie Utrecht
 • Maandag 11 oktober 2021 // 09.00-16.30 uur // La Vie Utrecht
 • Maandag 1 november 2021 // 09.15-16.30 uur // Online module
 • Maandag 8 november 2021 // 09.00-16.30 uur // La Vie Utrecht

 
La Vie Utrecht
St Jacobsstraat 61  
3511 BP Utrecht
030 - 234 00 88
Routebeschrijving

 

Jouw investering

De kosten van deze opleiding bedragen € 3.499,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de online leeromgeving.

 

Speciaal ontwikkeld voor:

 • gemeentejuristen
 • juridisch experts
 • adviesjuristen
 • juridische beleidsmedewerkers

Werkzaam bij de overheid, zoals provincie, gemeente, waterschap of samenwerkingsverband.

 

Meer weten?

Neem contact op met Sandra Donkers (Tel: 040 - 2 972 770) zij helpt je graag verder!

smaple image

Blended opzet voor een sterker leerresultaat

Je kunt rekenen op een sterke combinatie van online onderdelen en leren op de leslocatie die samen één geheel vormen en ook op zichzelf een meerwaarde bieden.

De voordelen voor jou:

 • Groter leerrendement door een intensiever leertraject
 • Nog meer afgestemd op jouw praktijk
 • Besparing tijd en meer flexibiliteit

 

Lees meer over de blended opzet

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

 

Naar Mijn Online Leeromgeving
Verkorte opleiding voor de Gemeentejurist online leeromgeving

Incompany training

Heb jij, samen met jouw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op jullie organisatie, jouw situatie en wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met je mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van jou en jouw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Wil je meer informatie?

Of wil je een incompany voorstel? Neem dan contact op met Guusje Verhoeven.


Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Verkorte opleiding voor de Gemeentejurist inschrijven

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Verkorte opleiding voor de Gemeentejurist start op Start 20 september 2021 in La Vie Utrecht!

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

Wil je, naast dit event, ook op de hoogte blijven van onze praktische werktips, events en opleidingen op je vakgebied?

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 6-daagse opleiding
Prijs: €3499,- excl. btw
Datum: Start 20 september 2021
Locatie: La Vie Utrecht

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Sandra Donkers

Opleidingsadviseur
Sandra Donkers

  

040 - 2 972 770

Meer informatie over incompany:

040 - 297 27 40

Incompany

Lees meer over incompany

In samenwerking met:

Relevant aanbod

1 Jun

Leertraject (digitale) Gegevensuitwisseling in de zorg

Leer tijdens het Leertraject (digitale) Gegevensuitwisseling in de zorg alles over het versnellen van het digitaal uitwisselen van gegevens tijdens crisis en de omgang met nieuwe technologie en apps Lees meer
Type: Leergang | | Lokatie:BCN Utrecht Centraal
20 Jan

Cursus Praktische toepassing AVG & UAVG

Leer hoe je informatie veilig kunt gebruiken én delen tijdens de cursus Praktische toepassing AVG & UAVG Lees meer
Type: 2-daagse cursus | | Lokatie:La Vie Utrecht

Alle events