Opleiding Integriteitscoördinator in het publieke domein

Voorkom integriteitsschendingen, imago en reputatieschade

 • Leer hoe je integriteit onderdeel maakt van jouw personeelsbeleid
 • Leer wat de Ambtenarenwet, de Gemeentewet en de Provinciewet adviseren
 • Leer een integriteitsbeleid op te stellen voor jouw organisatie
 • Inclusief certificaat van deelname
 • Wegens succes: 7e editie!

 

Voorkom integriteitsschendingen en imago en reputatieschade voor jouw organisatie

Integriteit kan het vertrouwen in de overheid maken of breken. Het is dus belangrijk dat ambtenaren, bestuurders en volksvertegenwoordigers integer handelen. Uit recente incidenten binnen de overheid blijkt keer op keer dat het integriteitsbeleid tekort schiet. Uit onderzoek blijkt dat één op de drie overheidsinstanties geen of een zeer gebrekkig integriteitsbeleid heeft. Veel van deze beleidsplannen blijken bovendien gedateerd. Heb je jouw integriteitsbeleid wel op orde?

 

De regie ligt in jouw handen!

Om integriteitsschendingen en misstanden in jouw organisatie te voorkomen is jouw actuele kennis van cruciaal belang. Jouw organisatie moet voldoen aan de wettelijke en basisnormen integriteit waaraan alle overheidsinstanties zich moeten houden.

 

Jouw organisatie moet volgens de normen:

 • Beschikken over een actueel integriteitsbeleid
 • Regelmatig onderzoek doen naar welke functies veel met vertrouwelijke informatie te maken hebben en waar risico’s voor fraude zijn
 • Een eigen gedragscode hebben
 • Regels opstellen voor het omgaan met vertrouwelijke informatie
 • Nieuw personeel screenen door het controleren van diploma’s en getuigschriften en het opvragen van een verklaring van goed gedrag

 Bekijk het programma

 

"De opleiding is een hele goede basis om aan de slag te gaan als integriteitscoördinator. Alle facetten worden belicht en er wordt gesproken door zeer goede sprekers. De stof is zeer gevarieerd maar is altijd bruikbaar"

A. Brummer - Gemeente Den Haag

 

De opleiding Integriteitscoördinator in het publieke domein geeft je:

 • Handvatten voor het opstellen van een Integriteitsbeleid voor uw organisatie
 • Antwoorden op al jouw vragen gegeven door ervaringsdeskundigen
 • Verschillende praktijkcases en interactieve opdrachten door gastdocenten uit het werkveld
 • Diverse checklisten, modellen en casus, zodat je direct in jouw eigen praktijk aan de slag kunt
 • Toegang tot een online leeromgeving, waar je ook na afloop van de opleiding contact kunt onderhouden met je medecursisten
 • Een certificaat van deelname

Download de brochure (pdf)

 

Stel jouw eigen praktijk centraal

Na inschrijving krijg je de gelegenheid om jouw eigen praktijkcase in te brengen. De docenten gaan hier gericht mee aan de slag. Zo haal je het maximale uit de opleiding. Heb je nog vragen achteraf? De docenten zijn graag bereid om na de opleiding met je mee te denken over vraagstukken waar je in de praktijk tegen aan loopt.

 

Docent Amos Gomes de Mesquita deelt zijn visie waarom integriteit zo belangrijk is voor een organisatie?

Programma van de opleiding Integriteitscoördinator in het publieke domein

 

29 oktober | Module 1 | 09:00 - 16:30 uur | La Vie Utrecht

Juridische aspecten, toezicht en risicoanalyse

Tijdens de eerste module van de training integriteit in het publieke domein behandelen we de volgende onderwerpen:

Introductie en kennismaking

Amos Gomes de Mesquita, project- en verandermanager bij Van Aetsveld en hoofddocent van de opleiding Integriteitscoördinator in het publieke domein, begeleidt organisaties bij het realiseren van veranderingen

Wettelijke eisen, aansprakelijkheid en toezicht

 • Wat is integriteit? En waarom is het van het grootste belang dat jouw organisatie haar integriteitsbeleid op orde heeft?
 • Aan welke wetten en regels moet jouw organisatie voldoen op het terrein van integriteit?
 • Wat schrijven de Ambtenarenwet, de Gemeentewet en de Provinciewet voor op het terrein van integriteitsbeleid?
 • Rollen, rechten en verantwoordelijkheden: wie is er verantwoordelijk voor integriteitsbeleid?
 • Nieuwe wet- en regelgeving: hoe zorg je ervoor dat jouw organisatie voldoet aan de actuele criteria? En welke normen en instrumenten zijn hierbij van belang?
 • Wat zijn de regels voor aansprakelijkheid waar jouw organisatie rekening mee moet houden met betrekking tot integriteitsbeleid? En wie is er verantwoordelijk wanneer hier niet aan wordt voldaan?

Meta Peek, partner, RONT management consultants

Het signaleren, inventariseren en evalueren van kwetsbaarheden en risico’s

 • Wat betekent integriteit voor jouw organisatie? En welke risico’s loopt jouw organisatie met betrekking tot ongewenste omgangsnormen en integriteitsschendingen?
 • Welke dilemma’s en integriteitsvraagstukken doen zich voor in jouw organisatie?
 • Hoe breng je risicovolle processen, kwetsbare functies en verleidingen binnen jouw organisatie in kaart en toets je op de aanwezigheid en de werking van integriteitsmaatregelen?
 • Hoe beoordeel je potentiële risico’s en kwetsbaarheden ?

Berry Link, voormalig burgemeester van de gemeente Geldrop-Mierlo, doceert namens het Nederlands Genootschap van Burgemeesters collega-burgemeesters op het terrein van integriteitvraagstukken, genomineerd voor de prijs van Beste bestuurder van 2010 en winnaar van de Philip Brouwer Integriteitsprijs 2010


5 november | Module 2 | 09:00 - 16:30 uur | Online module

Het ontwikkelen van integriteitsbeleid voor jouw organisatie

Tijdens de tweede module van de cursus integriteit behandelen we o.a. de volgende onderwerpen:

Het opstellen van beleid, richtlijnen en procedures

 • Wat is integriteitsbeleid en waarvoor dient het?
 • Wie ontwikkelt, onderhoudt en accordeert het ?
 • Hoe stel je het integriteitsbeleid op voor jouw organisatie? En aan welke basisnormen moet het integriteitsbeleid van jouw organisatie voldoen?
 • Hoe veranker je het integriteitsbeleid binnen jouw organisatie en zorg je voor draagvlak binnen de verschillende afdelingen?
 • Wat is de functie van een vertrouwenspersoon? En wat is zijn/haar rol in het integriteitsbeleid?
 • Hoe leg je externe verantwoording af over het gevoerde integriteitsbeleid, genomen maatregelen, integriteitsschendingen en opgelegde sancties?

Personeelsbeleid en integriteit

 • Hoe integreer je het integriteitsbeleid in het personeelsbeleid van jouw organisatie?
 • Hoe maak je integriteit onderdeel van de wervings- en selectieprocedure van nieuwe medewerkers?
 • Op welke manier neem je integriteit op in introductieprogramma’s voor nieuwe medewerkers voor jouw organisatie?
 • Hoe bespreek je integriteit in werkoverleggen en functioneringsgesprekken?

Bart Hofstee, adviseur bij het Bureau Integriteit van de gemeente Amsterdam, expertisecentrum op het gebied van integriteit met als doel het bevorderen van de integriteit van bestuurders en ambtenaren van de gemeente Amsterdam

Screening van medewerkers

 • Op welke wijze screent u nieuwe medewerkers?
 • Wet veiligheidsonderzoeken: wat houdt deze wet in voor u en uw organisatie?
 • Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens: hoe kunt u de verklaring omtrent het gedrag verkrijgen?
 • Waar wordt op gelet bij een onderzoek in het kader van de verklaring omtrent het gedrag?
 • Wat is de opzet en werking van waarschuwingsregisters (zwarte lijsten)?
 • Screent u zelf het personeel van externen of besteedt u dit uit aan de formele werkgever?

Monica Yeung, operationeel manager bij de dienst Justis, de screeningsautoriteit van het ministerie van Justitie en Veiligheid, analyseert informatie om een oordeel te vormen over de integriteit van personen en organisaties en verstrekt op basis van deze oordeelsvorming verklaringen, vergunningen, adviezen en risicomeldingen


Het complete programma handig in één overzicht? Download de brochure (pdf)


10 november | Module 3 | 09:30 - 12:30 uur | Online module

Sturen op goed ambtelijk handelen

Instrumenten en integriteitsmaatregelen

 • Welke instrumenten en maatregelen heb je tot je beschikking voor het beïnvloeden en bestendigen van het integer handelen van jouw medewerkers?
 • Wat is een gedragscode? Welke functie heeft het en hoe kun je het inzetten?
 • Hoe informeer je jouw medewerkers over regelingen ten aanzien van (financiële) belangenverstrengeling, relatiegeschenken en nevenwerkzaamheden?
 • Hoe stel je voorschriften op voor de meldplicht van medewerkers van hun financiële belangen, effectenbezit en effectentransacties?
 • Op welke wijze registreer je incidenten waaronder fraude, diefstal en corruptie?
 • Hoe bewaak je de voortgang van genomen maatregelen en adviseer je het management hierover?

Het verbeteren van het bewustzijn van jouw medewerkers ten aanzien van integriteit en het doorbreken van oude patronen

 • Hoe bevorder je de bewustwording van jouw medewerkers ten aanzien van integriteitsrisico’s?
 • Op welke manier beïnvloed je het persoonlijk gedrag, vergroot je de weerbaarheid tegen verleidingen en bevorder je het integer handelen bij jouw medewerkers?
 • Hoe komt gedrag tot stand en wat is noodzakelijk om oude patronen te doorbreken?
 • Waarom mogen voorlichting en onderricht niet ontbreken?
 • Hoe wordt integer handelen een vanzelfsprekendheid in het dagelijkse werk van jouw medewerkers?
 • Hoe bespreek je het onderwerp integriteit met jouw medewerkers?
 • Wat zijn toepasbare morele kaders voor jouw medewerkers?
 • Hoe zorg je voor urgentiebesef bij het management?

Muel Kaptein, hoogleraar bedrijfsethiek en integriteit aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en partner en organisatieadviseur bij KPMG, ondersteunt en adviseert ruim 20 jaar organisaties bij het ontwikkelen en auditen van hun integriteit

12 november | 09:30 - 12:00 uur | Online module

Het verrichten van een audit: waar staat jouw organisatie op het terrein van integriteitsbeleid?

 • Waarom wordt er een audit uitgevoerd naar het integriteitsbeleid van jouw organisatie?
 • Hoe wordt een audit uitgevoerd? Waar kijkt de auditor naar? En welke informatiebronnen en instrumenten (documentatie, interviews, waarnemingen) zijn hierbij van belang?
 • Resultaten: wat levert de audit op voor jouw organisatie?

Meta Peek, partner, RONT management consultants


19 november | Module 4 | 09:00 - 17:00 uur | La Vie Utrecht

Integriteit en aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid

 • Wanneer is een organisatie jegens derden aansprakelijk voor plichtsverzuim door een functionaris (ambtenaar of werknemer) tijdens de taakuitoefening begaan?
 • Welke geschreven en ongeschreven rechtsregels gelden er ten aanzien van de aansprakelijkheid van de organisatie?
 • Wanneer is de ambtenaar of werknemer juridisch zelf jegens derden aansprakelijk? Welke factoren spelen hierbij een rol?
 • Welke interne maatregelen kun je als organisatie nemen wanneer een ambtenaar of werknemer zich schuldig heeft gemaakt aan ernstig plichtsverzuim?
 • Wat is rechtens als de betrokken functionaris zich verweert door te stellen dat hij conform de (afgegleden) bedrijfscultuur handelde?
 • Hoe ver gaat de ruimte voor religieuze uitingen van ambtenaren en werknemers? En wat is de sanctie indien de functionaris de toegestane ruimte overschrijdt?
 • Hoe kun je bij een integriteitsschending de geleden (materiële en immateriële) schade verhalen op de werknemer?

Fokko Oldenhuis, hoogleraar Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen en plaatsvervangend raadsheer Gerechtshof Arnhem, expert op het gebied van aansprakelijkheidsrecht

Moreel leiderschap

 • Hoe kan een leider van een organisatie met een uitgesproken visie op integriteit dienen als voorbeeld voor zijn medewerkers?
 • Op welke manier kunnen kernwaarden van de organisatie worden vertaald naar voorbeeldgedrag op de werkvloer?

Amos Gomes de Mesquita, project- en verandermanager bij Van Aetsveld, begeleidt organisaties bij het realiseren van veranderingen


23 november | Module 5 | 09:30 - 12:30 uur | Online module

Het melden van incidenten en het verrichten van integriteitsonderzoek

Het melden van vermoedens van misstanden

 • Wat is klokkenluiden?
 • Welke klokkenluidersregelingen zijn er?
 • Wat is het verschil tussen het indienen van een klacht en klokkenluiden?
 • Wat is het verschil tussen anoniem en vertrouwelijk klokkenluiden?
 • Hoe worden klokkenluiders beschermd?

Het structureren en uitvoeren van een integriteitsonderzoek

 • Op welke manier kunt u een integriteitsonderzoek plannen en structureren?
 • Hoe raadpleegt u open en gesloten bronnen? En welke juridische en praktische randcondities zijn hierbij van belang?
 • Op welke manier beoordeelt u de onderzoeksgegevens?
 • Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen van financieel integriteitsonderzoek?
 • Hoe bouwt u een dossier op?
 • Hoe verhoudt een integriteitsonderzoek zich tot het strafrecht?

mr. Gerard Blonk, oud-directeur van ForensicPlaza en voormalig plaatsvervangend strafrechter, rechtbank in Zutphen en officier van justitie bij het Openbaar Ministerie Oost Nederland, voormalig directeur Rechercheschool Zutphen, Master NLP, gespecialiseerd in besliskunde binnen de publiekrechtelijke en private intelligence-, opsporings- en rechtshandhavingspraktijk, auteur van diverse artikelen en boeken, waaronder het studiehandboek ‘De link in veiligheidszorg’ en ‘De Fraudeaangifte’.

26 november | 09:30 - 12:30 uur | Online module

Adviseren in een politiek-bestuurlijke omgeving

 • Wat zijn de verschillende rollen, verantwoordelijkheden en belangen van stakeholders ten aanzien van het integriteitsdossier?
 • Hoe kun je beleid en adviezen uitdragen en verdedigen?
 • Welke rollen en stijlen van adviseren kun je hanteren?
 • Hoe adviseer je gevraagd en ongevraagd het management en de politiek over het integriteitsdossier?
 • Politiek-bestuurlijke sensiviteit: hoe voer je overleg op bestuurlijk-ambtelijk niveau?

Amos Gomes de Mesquita, project- en verandermanager bij Van Aetsveld en hoofddocent van de opleiding Integriteitscoördinator in het publieke domein, begeleidt organisaties bij het realiseren van veranderingen

De docenten:

 

Amos Gomes de Mesquita, project- en verandermanager bij Van Aetsveld

Amos is project- en verandermanager bij Van Aetsveld en hoofddocent van de opleiding Integriteitscoördinator in het publieke domein. Hij begeleidt organisaties bij het realiseren van veranderingen. Zijn specifieke aandacht gaat daarbij uit naar het creëren van synergie tussen project-, verander- en communicatiemanagement. 

Dr. Muel Kaptein, hoogleraar bedrijfsethiek en integriteit aan de Erasmus Universiteit Rotterdam

Muel is ruim 20 jaar werkzaam op het gebied van bedrijfsethiek. Hij is hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en partner en organisatieadviseur bij KPMG. Hij schreef onder meer de boeken The Living Code, Ethics Management en The Balanced Company. 

Dr. Emile Kolthoff, hoogleraar Criminologie aan de Open Universiteit

Emile is hoogleraar Criminologie aan de Open Universiteit en lector Ondermijning bij het Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool. Zijn onderzoeksagenda spitst zich toe op ongewenst gedrag in organisaties en hij is fellow bij de Onderzoeksgroep Quality of Governance van de Vrije Universiteit te Amsterdam. In 2004 was hij een van de oprichters van het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) waar hij tot eind 2014 ook lid van de directie was. 

Berry Link, voormalig burgemeester van de gemeente Geldrop-Mierlo.

Berry is in 2010, als burgemeester van de gemeente Schinnen,
genomineerd voor de prijs van Beste bestuurder. Daarnaast is hij winnaar van de Philip Brouwer Integriteitsprijs 2010.  Voor zijn
burgemeesterschap was Berry ondermeer werkzaam bij het ministerie van BZK en bij de Provincie Noord-Brabant als coördinator Provinciaal Overleg.

Bart Hofstee, adviseur bij het Bureau Integriteit van de gemeente Amsterdam, expertisecentrum op het gebied van integriteit met als doel het bevorderen van de integriteit van bestuurders en ambtenaren van de gemeente Amsterdam

Bram van Dijk, directeur van DSP-groep. Bram verricht onderzoek namens DSP-groep naar integriteit en moreel leiderschap in publieke organisaties. Hiervoor was hij werkzaam als beleidsmedewerker bij het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Dr. Fokko Oldenhuis, hoogleraar Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen

Fokko promoveerde op het proefschrift 'Aansprakelijkheid voor onrechtmatige daden van anderen'. Naast zijn werk als hoogleraar Recht aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit Groningen is hij werkzaam als plaatsvervangend raadsheer aan het Gerechtshof Arnhem en plaatsvervangend rechter bij de rechtbank in Groningen. 

Monica Yeung, operationeel manager bij de dienst Justis, de screeningsautoriteit van het ministerie van Justitie en Veiligheid, analyseert informatie om een oordeel te vormen over de integriteit van personen en organisaties en verstrekt op basis van deze oordeelsvorming verklaringen, vergunningen, adviezen en risicomeldingen

Meta Peek, partner, RONT management consultants

mr. Gerard Blonk, oud-directeur van ForensicPlaza en voormalig plaatsvervangend strafrechter, rechtbank in Zutphen en officier van justitie bij het Openbaar Ministerie Oost Nederland, voormalig directeur Rechercheschool Zutphen, Master NLP, gespecialiseerd in besliskunde binnen de publiekrechtelijke en private intelligence-, opsporings- en rechtshandhavingspraktijk, auteur van diverse artikelen en boeken, waaronder het studiehandboek ‘De link in veiligheidszorg’ en ‘De Fraudeaangifte’.

Algemene informatie over de opleiding Integriteitscoördinator in het publieke domein

 

Data en Locatie

29 oktober en 19 november 2020 - La Vie Utrecht
5, 10, 12, 23 en 26 november 2020 - Online modules

La Vie Utrecht
Sint Jacobsstraat 61
3511BP Utrecht
Tel. 030 234 0088

Routebeschrijving

 

Deze opleiding is speciaal ontwikkeld voor:

Beleidsmakers, -medewerkers, vertrouwenspersonen, compliance officers, teamleiders, (programma)managers, coördinatoren, adviseurs en juristen integriteit, personeel & organisatie, planning & control, juridische zaken, financiën, ICT bij:

 • Gemeenten
 • Provincies
 • Rijksoverheid
 • Woningcorporaties
 • Ziekenhuizen
 • Zorg- en welzijnsinstellingen
 • Onderwijsinstellingen
 • Waterschappen
 • Politie
 • Defensie
 • Zelfstandige bestuursorganen

 

Jouw investering

De kosten van deze opleiding bedragen €3.499,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot een online leeromgeving. Wilt u een opleiding op maat? Neem dan contact op met opleidingsadviseur Tonnie van Zanten
 

Persoonlijk Opleidingsadvies

Tonnie van Zanten
Tel: 040 - 2 972 780

Verantwoordelijk voor deze opleiding

Liz Boeren
Opleidingsmanager Overheid

Sandra van der Burgt
Projectcoördinator

 

smaple image

Blended opzet voor een sterker leerresultaat

Je kunt rekenen op een sterke combinatie van online onderdelen en leren op de leslocatie die samen één geheel vormen en ook op zichzelf een meerwaarde bieden.

De voordelen voor jou:

 • Groter leerrendement door een intensiever leertraject
 • Nog meer afgestemd op jouw praktijk
 • Besparing tijd en meer flexibiliteit

 

Lees meer over de blended opzet

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

 

Naar Mijn Online Leeromgeving
Opleiding Integriteitscoördinator in het publieke domein online leeromgeving

Webinar terugkijken: Wat kunnen we leren van recente integriteitskwesties in het publieke domein?

Fouten maken kan iedereen overkomen, zelfs een minister..... Wat betekent dat voor een integere overheid?

5 lessons learned door expert Amos Gomes de Mesquita:

 1. Voorkom dat een fout de schijn wekt van een integriteitsschending
 2. Bekijk welke regels, wetten en waarden in het geding zijn bij integriteitsschending
 3. Analyseer goed de actoren die van invloed zijn
 4. Bekijk per betrokkene wat een passende interventie kan zijn
 5. Geef een integraal advies aan alle betrokkenen

Heb je het webinar gemist en wil je deze terugzien? Laat je gegevens achter en bekijk de opname!

Wil je, naast dit event, ook op de hoogte blijven van onze praktische werktips, events en opleidingen op je vakgebied?

Onze privacy-policy

Incompany training

Heb jij, samen met jouw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op jullie organisatie, jouw situatie en wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met je mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van jou en jouw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Wil je meer informatie?

Of wil je een incompany voorstel? Neem dan contact op met Guusje Verhoeven of Nancy Kager:


Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Opleiding Integriteitscoördinator in het publieke domein inschrijven

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Opleiding Integriteitscoördinator in het publieke domein start op 29 oktober, 5, 10, 12, 19, 23 en 26 november 2020 in La Vie Utrecht!

Brochure Integriteitscoordinator in het publieke domein

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

Wil je, naast dit event, ook op de hoogte blijven van onze praktische werktips, events en opleidingen op je vakgebied?

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: Opleiding
Prijs: €3499,- excl. btw
Datum: 29 oktober, 5, 10, 12, 19, 23 en 26 november 2020
Beoordeling (7):
8,0 / 10
Locatie: La Vie Utrecht

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Tonnie van Zanten  

Opleidingsadviseur
Tonnie van Zanten

  

040 - 2 972 780

In samenwerking met: