Opleiding Integriteitscoördinator in het publieke domein

Voorkom integriteitsschendingen, imago en reputatieschade

 • Leer hoe u integriteit onderdeel maakt van uw personeelsbeleid
 • Leer wat de Ambtenarenwet, de Gemeentewet en de Provinciewet adviseren
 • Leer een integriteitsbeleid op te stellen voor uw organisatie
 • Inclusief certificaat van deelname
 • Wegens succes: 6e editie!

 

Voorkom integriteitsschendingen en imago en reputatieschade voor uw organisatie

Integriteit kan het vertrouwen in de overheid maken of breken. Het is dus belangrijk dat ambtenaren, bestuurders en volksvertegenwoordigers integer handelen. Uit recente incidenten binnen de overheid blijkt keer op keer dat het integriteitsbeleid tekort schiet. Uit onderzoek blijkt dat één op de drie overheidsinstanties geen of een zeer gebrekkig integriteitsbeleid heeft. Veel van deze beleidsplannen blijken bovendien gedateerd. Heeft u uw integriteitsbeleid wel op orde?

 

De regie ligt in uw handen!

Om integriteitsschendingen en misstanden in uw organisatie te voorkomen is uw actuele kennis van cruciaal belang. Uw organisatie moet voldoen aan de wettelijke en basisnormen integriteit waaraan alle overheidsinstanties zich moeten houden.

 

Uw organisatie moet volgens de normen:

 • Beschikken over een actueel integriteitsbeleid
 • Regelmatig onderzoek doen naar welke functies veel met vertrouwelijke informatie te maken hebben en waar risico’s voor fraude zijn
 • Een eigen gedragscode hebben
 • Regels opstellen voor het omgaan met vertrouwelijke informatie
 • Nieuw personeel screenen door het controleren van diploma’s en getuigschriften en het opvragen van een verklaring van goed gedrag

 Bekijk het programma

 

"De opleiding is een hele goede basis om aan de slag te gaan als integriteitscoördinator. Alle facetten worden belicht en er wordt gesproken door zeer goede sprekers. De stof is zeer gevarieerd maar is altijd bruikbaar"

A. Brummer - Gemeente Den Haag

 

De opleiding Integriteitscoördinator in het publieke domein geeft u:

 • Handvatten voor het opstellen van een Integriteitsbeleid voor uw organisatie
 • Antwoorden op al uw vragen gegeven door ervaringsdeskundigen
 • Verschillende praktijkcases en interactieve opdrachten door gastdocenten uit het werkveld
 • Diverse checklisten, modellen en casus, zodat u direct in uw eigen praktijk  aan de slag kunt
 • Toegang tot een online leeromgeving, waar u ook na afloop van de opleiding contact kunt onderhouden met uw medecursisten
 • Een certificaat van deelname

Download de brochure (pdf)

 

Stel uw eigen praktijk centraal

Na inschrijving krijgt u de gelegenheid om uw eigen praktijkcase in te brengen. De docenten gaan hier gericht mee aan de slag. Zo haalt u het maximale uit de opleiding. Hebt u nog vragen achteraf? De docenten zijn graag bereid om na de opleiding met u mee te denken over vraagstukken waar u in de praktijk tegen aan loopt.

Visie Emile Kolthoff; waarom het belangrijk voor een organisatie is om een integriteitsbeleid op te stellen?

Programma van de opleiding Integriteitscoördinator in het publieke domein

Iedere dag start om 09.30 uur (ontvangst om 09.00 uur) en eindigt om 16.30 uur.

 

Module 1

Juridische aspecten, toezicht en risicoanalyse

Tijdens de eerste module van de training integriteit in het publieke domein behandelen we de volgende onderwerpen:

Introductie en kennismaking

Amos Gomes de Mesquita, project- en verandermanager bij Van Aetsveld en hoofddocent van de opleiding Integriteitscoördinator in het publieke domein, begeleidt organisaties bij het realiseren van veranderingen

Wettelijke eisen, aansprakelijkheid en toezicht

 • Wat is integriteit? En waarom is het van het grootste belang dat uw organisatie haar integriteitsbeleid op orde heeft?
 • Aan welke wetten en regels moet uw organisatie voldoen op het terrein van integriteit?
 • Wat schrijven de Ambtenarenwet, de Gemeentewet en de Provinciewet voor op het terrein van integriteitsbeleid?
 • Rollen, rechten en verantwoordelijkheden: wie is er verantwoordelijk voor integriteitsbeleid?
 • Nieuwe wet- en regelgeving: hoe zorgt u ervoor dat uw organisatie voldoet aan de actuele criteria? En welke normen en instrumenten zijn hierbij van belang?
 • Wat zijn de regels voor aansprakelijkheid waar uw organisatie rekening mee moet houden met betrekking tot integriteitsbeleid? En wie is er verantwoordelijk wanneer hier niet aan wordt voldaan?

Emile Kolthoff, hoogleraar Criminologie aan de Open Universiteit, lector Ondermijning bij het Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool en voormalig directeur van het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten

Het signaleren, inventariseren en evalueren van kwetsbaarheden en risico’s

 • Wat betekent integriteit voor uw organisatie? En welke risico’s loopt uw organisatie met betrekking tot ongewenste omgangsnormen en integriteitsschendingen?
 • Welke dilemma’s en integriteitsvraagstukken doen zich voor in uw organisatie?
 • Hoe brengt u risicovolle processen, kwetsbare functies en verleidingen binnen uw organisatie in kaart en toetst u op de aanwezigheid en de werking van integriteitsmaatregelen?
 • Hoe beoordeelt u potentiële risico’s en kwetsbaarheden ?

Berry Link, burgemeester van de gemeente Geldrop-Mierlo, doceert namens het Nederlands Genootschap van Burgemeesters collega-burgemeesters op het terrein van integriteitvraagstukken, genomineerd voor de prijs van Beste bestuurder van 2010 en winnaar van de Philip Brouwer Integriteitsprijs 2010


Module 2

Het ontwikkelen van integriteitsbeleid voor uw organisatie

Tijdens de tweede module van de cursus integriteit behandelen we o.a. de volgende onderwerpen:

Het opstellen van beleid, richtlijnen en procedures

 • Wat is integriteitsbeleid en waarvoor dient het?
 • Wie ontwikkelt, onderhoudt en accordeert het ?
 • Hoe stelt u het integriteitsbeleid op voor uw organisatie? En aan welke basisnormen moet het integriteitsbeleid van uw organisatie voldoen?
 • Hoe verankert u het integriteitsbeleid binnen uw organisatie en zorgt u voor draagvlak binnen de verschillende afdelingen?
 • Wat is de functie van een vertrouwenspersoon? En wat is zijn/haar rol in het integriteitsbeleid?
 • Hoe legt u externe verantwoording af over het gevoerde integriteitsbeleid, genomen maatregelen, integriteitsschendingen en opgelegde sancties?

Personeelsbeleid en integriteit

 • Hoe integreert u het integriteitsbeleid in het personeelsbeleid van uw organisatie?
 • Hoe maakt u integriteit onderdeel van de wervings- en selectieprocedure van nieuwe medewerkers?
 • Op welke manier neemt u integriteit op in introductieprogramma’s voor nieuwe medewerkers voor uw organisatie?
 • Hoe bespreekt u integriteit in werkoverleggen en functioneringsgesprekken?

Bart Hofstee, adviseur bij het Bureau Integriteit van de gemeente Amsterdam, expertisecentrum op het gebied van integriteit met als doel het bevorderen van de integriteit van bestuurders en ambtenaren van de gemeente Amsterdam

Screening van medewerkers

 • Op welke wijze screent u nieuwe medewerkers?
 • Wet veiligheidsonderzoeken: wat houdt deze wet in voor u en uw organisatie?
 • Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens: hoe kunt u de verklaring omtrent het gedrag verkrijgen?
 • Waar wordt op gelet bij een onderzoek in het kader van de verklaring omtrent het gedrag?
 • Wat is de opzet en werking van waarschuwingsregisters (zwarte lijsten)?
 • Screent u zelf het personeel van externen of besteedt u dit uit aan de formele werkgever?

Vandena Lachman-Soekhoe, operationeel manager bij de dienst Justis, de screeningsautoriteit van het ministerie van Justitie en Veiligheid, analyseert informatie om een oordeel te vormen over de integriteit van personen en organisaties en verstrekt op basis van deze oordeelsvorming verklaringen, vergunningen, adviezen en risicomeldingen


Het complete programma handig in één overzicht? Download de brochure (pdf)


Module 3

Sturen op goed ambtelijk handelen

Instrumenten en integriteitsmaatregelen

 • Welke instrumenten en maatregelen heeft u tot uw beschikking voor het beïnvloeden en bestendigen van het integer handelen van uw medewerkers?
 • Wat is een gedragscode? Welke functie heeft het en hoe kunt u het inzetten?
 • Hoe informeert u uw medewerkers over regelingen ten aanzien van (financiële) belangenverstrengeling, relatiegeschenken en nevenwerkzaamheden?
 • Hoe stelt u voorschriften op voor de meldplicht van medewerkers van hun financiële belangen, effectenbezit en effectentransacties?
 • Op welke wijze registreert u incidenten waaronder fraude, diefstal en corruptie?
 • Hoe bewaakt u de voortgang van genomen maatregelen en adviseert u het management hierover?

Het verbeteren van het bewustzijn van uw medewerkers ten aanzien van integriteit en het doorbreken van oude patronen

 • Hoe bevordert u de bewustwording van uw medewerkers ten aanzien van integriteitsrisico’s?
 • Op welke manier beïnvloedt u het persoonlijk gedrag, vergroot u de weerbaarheid tegen verleidingen en bevordert u het integer handelen bij uw medewerkers?
 • Hoe komt gedrag tot stand en wat is noodzakelijk om oude patronen te doorbreken?
 • Waarom mogen voorlichting en onderricht niet ontbreken?
 • Hoe wordt integer handelen een vanzelfsprekendheid in het dagelijkse werk van uw medewerkers?
 • Hoe bespreekt u het onderwerp integriteit met uw medewerkers?
 • Wat zijn toepasbare morele kaders voor uw medewerkers?
 • Hoe zorgt u voor urgentiebesef bij het management?

Muel Kaptein, hoogleraar bedrijfsethiek en integriteit aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en partner en organisatieadviseur bij KPMG, ondersteunt en adviseert ruim 20 jaar organisaties bij het ontwikkelen en auditen van hun integriteit

Het verrichten van een audit: waar staat uw organisatie op het terrein van integriteitsbeleid?

 • Waarom wordt er een audit uitgevoerd naar het integriteitsbeleid van uw organisatie?
 • Hoe wordt een audit uitgevoerd? Waar kijkt de auditor naar? En welke informatiebronnen en instrumenten (documentatie, interviews, waarnemingen) zijn hierbij van belang?
 • Resultaten: wat levert de audit op voor uw organisatie?

Emile Kolthoff, hoogleraar Criminologie aan de Open Universiteit, lector Ondermijning bij het Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool en voormalig directeur van het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten


Module 4

Integriteit en aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid

 • Wanneer is een organisatie jegens derden aansprakelijk voor plichtsverzuim door een functionaris (ambtenaar of werknemer) tijdens de taakuitoefening begaan?
 • Welke geschreven en ongeschreven rechtsregels gelden er ten aanzien van de aansprakelijkheid van de organisatie?
 • Wanneer is de ambtenaar of werknemer juridisch zelf jegens derden aansprakelijk? Welke factoren spelen hierbij een rol?
 • Welke interne maatregelen kunt u als organisatie nemen wanneer een ambtenaar of werknemer zich schuldig heeft gemaakt aan ernstig plichtsverzuim?
 • Wat is rechtens als de betrokken functionaris zich verweert door te stellen dat hij conform de (afgegleden) bedrijfscultuur handelde?
 • Hoe ver gaat de ruimte voor religieuze uitingen van ambtenaren en werknemers? En wat is de sanctie indien de functionaris de toegestane ruimte overschrijdt?
 • Hoe kunt u bij een integriteitsschending de geleden (materiële en immateriële) schade verhalen op de werknemer?

Fokko Oldenhuis, hoogleraar Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen en plaatsvervangend raadsheer Gerechtshof Arnhem, expert op het gebied van aansprakelijkheidsrecht

Moreel leiderschap

 • Hoe kan een leider van een organisatie met een uitgesproken visie op integriteit dienen als voorbeeld voor zijn medewerkers?
 • Op welke manier kunnen kernwaarden van de organisatie worden vertaald naar voorbeeldgedrag op de werkvloer?

Bram van Dijk, onderzoeker bij DSP Groep, verricht onderzoek naar integriteit en moreel leiderschap in publieke organisaties


Module 5

Het melden van incidenten en het verrichten van integriteitsonderzoek

Het melden van vermoedens van misstanden

 • Wat is klokkenluiden?
 • Welke klokkenluidersregelingen zijn er?
 • Wat is het verschil tussen het indienen van een klacht en klokkenluiden?
 • Wat is het verschil tussen anoniem en vertrouwelijk klokkenluiden?
 • Hoe worden klokkenluiders beschermd?

Het structureren en uitvoeren van een integriteitsonderzoek

 • Op welke manier kunt u een integriteitsonderzoek plannen en structureren?
 • Hoe raadpleegt u open en gesloten bronnen? En welke juridische en praktische randcondities zijn hierbij van belang?
 • Op welke manier beoordeelt u de onderzoeksgegevens?
 • Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen van financieel integriteitsonderzoek?
 • Hoe bouwt u een dossier op?
 • Hoe verhoudt een integriteitsonderzoek zich tot het strafrecht?

mr. Gerard Blonk, oud-directeur van ForensicPlaza en voormalig plaatsvervangend strafrechter, rechtbank in Zutphen en officier van justitie bij het Openbaar Ministerie Oost Nederland, voormalig directeur Rechercheschool Zutphen, Master NLP, gespecialiseerd in besliskunde binnen de publiekrechtelijke en private intelligence-, opsporings- en rechtshandhavingspraktijk, auteur van diverse artikelen en boeken, waaronder het studiehandboek ‘De link in veiligheidszorg’ en ‘De Fraudeaangifte’.

Adviseren in een politiek-bestuurlijke omgeving

 • Wat zijn de verschillende rollen, verantwoordelijkheden en belangen van stakeholders ten aanzien van het integriteitsdossier?
 • Hoe kunt u beleid en adviezen uitdragen en verdedigen?
 • Welke rollen en stijlen van adviseren kunt u hanteren?
 • Hoe adviseert u gevraagd en ongevraagd het management en de politiek over het integriteitsdossier?
 • Politiek-bestuurlijke sensiviteit: hoe voert u overleg op bestuurlijk-ambtelijk niveau?

Amos Gomes de Mesquita, project- en verandermanager bij Van Aetsveld en hoofddocent van de opleiding Integriteitscoördinator in het publieke domein, begeleidt organisaties bij het realiseren van veranderingen

Uw docenten:

 

Amos Gomes de Mesquita, project- en verandermanager bij Van Aetsveld

Amos is project- en verandermanager bij Van Aetsveld en hoofddocent van de opleiding Integriteitscoördinator in het publieke domein. Hij begeleidt organisaties bij het realiseren van veranderingen. Zijn specifieke aandacht gaat daarbij uit naar het creëren van synergie tussen project-, verander- en communicatiemanagement. 

Dr. Muel Kaptein, hoogleraar bedrijfsethiek en integriteit aan de Erasmus Universiteit Rotterdam

Muel is ruim 20 jaar werkzaam op het gebied van bedrijfsethiek. Hij is hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en partner en organisatieadviseur bij KPMG. Hij schreef onder meer de boeken The Living Code, Ethics Management en The Balanced Company. 

Dr. Emile Kolthoff, hoogleraar Criminologie aan de Open Universiteit

Emile is hoogleraar Criminologie aan de Open Universiteit en lector Ondermijning bij het Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool. Zijn onderzoeksagenda spitst zich toe op ongewenst gedrag in organisaties en hij is fellow bij de Onderzoeksgroep Quality of Governance van de Vrije Universiteit te Amsterdam. In 2004 was hij een van de oprichters van het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) waar hij tot eind 2014 ook lid van de directie was. 

Berry Link, burgemeester van de gemeente Geldrop-Mierlo

Berry is in 2010, als burgemeester van de gemeente Schinnen, genomineerd voor de prijs van Beste bestuurder. Daarnaast is hij winnaar van de Philip Brouwer Integriteitsprijs 2010. Hij doceert, namens het Nederlands Genootschap van Burgemeesters, collega-burgemeesters op het terrein van integriteitsvraagstukken. Voor zijn burgemeesterschap was Berry ondermeer werkzaam bij het ministerie van BZK en bij de Provincie Noord-Brabant als coördinator Provinciaal Overleg. 

Bram van Dijk, directeur van DSP-groep

Bram verricht onderzoek namens DSP-groep naar integriteit en moreel leiderschap in publieke organisaties. Hiervoor was hij werkzaam als beleidsmedewerker bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. 

Bart Hofstee, adviseur bij het Bureau Integriteit van de gemeente Amsterdam

Bart is werkzaam als adviseur bij het Bureau Integriteit, het expertisecentrum van de gemeente Amsterdam op het gebied van integriteit. Hij geeft ambtenaren en bestuurders gevraagd en ongevraagd advies over het voorkomen en aanpakken van integriteitsschendingen. Daarnaast verzorgt hij ook trainingen voor ambtenaren op het terrein van integriteit. 

Dr. Fokko Oldenhuis, hoogleraar Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen

Fokko promoveerde op het proefschrift 'Aansprakelijkheid voor onrechtmatige daden van anderen'. Naast zijn werk als hoogleraar Recht aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit Groningen is hij werkzaam als plaatsvervangend raadsheer aan het Gerechtshof Arnhem en plaatsvervangend rechter bij de rechtbank in Groningen. 

mr. Gerard Blonk, oud-directeur van ForensicPlaza en voormalig plaatsvervangend strafrechter, rechtbank in Zutphen en officier van justitie bij het Openbaar Ministerie Oost Nederland, voormalig directeur Rechercheschool Zutphen, Master NLP, gespecialiseerd in besliskunde binnen de publiekrechtelijke en private intelligence-, opsporings- en rechtshandhavingspraktijk, auteur van diverse artikelen en boeken, waaronder het studiehandboek ‘De link in veiligheidszorg’ en ‘De Fraudeaangifte’.

Vandena Lachman-Soekhoe, operationeel manager bij de dienst Justis

Justis is de screeningsautoriteit van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Justis analyseert informatie om een oordeel te vormen over de integriteit van personen en organisaties en verstrekt op basis van deze oordeelsvorming verklaringen (waaronder de Verklaring Omtrent het Gedrag), vergunningen, adviezen en risicomeldingen.

Algemene informatie over de opleiding Integriteitscoördinator in het publieke domein

 

Data en Locatie

31 oktober, 7, 14, 21 en 28 november 2019

La Vie Utrecht
Sint Jacobsstraat 61
3511BP Utrecht
Tel. 030 234 0088

Routebeschrijving

 

Deze opleiding is speciaal ontwikkeld voor:

Beleidsmakers, -medewerkers, vertrouwenspersonen, compliance officers, teamleiders, (programma)managers, coördinatoren, adviseurs en juristen integriteit, personeel & organisatie, planning & control, juridische zaken, financiën, ICT bij:

 • Gemeenten
 • Provincies
 • Rijksoverheid
 • Woningcorporaties
 • Ziekenhuizen
 • Zorg- en welzijnsinstellingen
 • Onderwijsinstellingen
 • Waterschappen
 • Politie
 • Defensie
 • Zelfstandige bestuursorganen

 

Uw investering

De kosten van deze opleiding bedragen €3.499,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot een online leeromgeving. Wilt u een opleiding op maat? Neem dan contact op met opleidingsadviseur Tonnie van Zanten
 

Persoonlijk Opleidingsadvies

Tonnie van Zanten
Tel: 040 - 2 972 780

Verantwoordelijk voor deze opleiding

Frank van Summeren
Opleidingsmanager Overheid

Sandra van der Burgt
Projectcoördinator

 


Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

 

Naar Mijn Online Leeromgeving
Opleiding Integriteitscoördinator in het publieke domein online leeromgeving

Terugblik

Terugkomdag voor deelnemers van de opleiding Integriteitscoördinator in het publieke domein

Op bezoek bij URENCO

Integriteitscoordinator_Menno_KlopperOp donderdag 15 mei 2014 vond de terugkomdag plaats voor (oud)deelnemers aan de opleiding Integriteitscoördinator in het publieke domein van het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid. URENCO in Almelo was de gastheer van de terugkomdag en ontving de (oud)deelnemers, introducees, docenten en gastsprekers, die hier opgedane kennis en ervaringen op de opleiding met elkaar konden delen. Naast een inkijkje in het bijzondere primaire proces van URENCO, bood de terugkomdag ruimte voor verdieping en de uitwisseling van ervaringen rond het thema integriteit. De terugkomdag werd geopend door Menno Klopper, adviseur project- en verandermanagement bij Van Aetsveld en hoofddocent van de opleiding Integriteitscoördinator in het publieke domein. 

 

URENCO en integriteit

Na een uitgebreide uitleg over het primair proces van URENCO (verrijking van uranium) werd duidelijk dat integriteit een belangrijke voorwaarde is voor het voortbestaan van de organisatie. Om deze reden is integriteit benoemd tot 1 van de vijf kernwaarden en gastheer Jan Rijzer, security manager bij URENCO en (oud)deelnemer aan de opleiding Integriteitscoördinator in het publieke domein, heeft vanuit verschillende perspectieven uiteengezet hoe het begrip bij URENCO betekenis krijgt. Deze bijdrage was deels vertrouwelijk van karakter. Een aspect mag echter niet onbenoemd blijven: de maatregelen die de integriteit betekenis geven worden permanent getest. Hierbij wordt onder andere gebruik gemaakt van het force-on-force principe: experts van collega organisaties uit de nucleaire sector testen onaangekondigd elkaars veiligheidsmaatregelen. Zo worden specialisten met verstand van zaken en begrip van context ingezet om de maatregelen te testen op accuratesse. Daarbij houdt het de medewerkers van URENCO alert. Zo wordt het thema integriteit succesvol geborgd. Deze inkijk bood de aanwezigen, vrijwel allen afkomstig van overheidsorganisaties, de unieke mogelijkheid kennis te nemen van de manier waarop een bijzonder bedrijf het thema integriteit tot in haar haarvaten laat leven.

 

Lokale politiek en integriteit

integriteitscoordinator_Pascale_georgopoulouNa de uiteenzetting over integriteit bij URENCO vervolgde  Pascale Georgopoulou, raadsgriffier bij de gemeente Amstelveen en ontwikkelaar van de handreiking integriteit voor raadsleden, over bijzonderheden van integriteit binnen het lokale bestuur. Het spreekt voor zich dat het gedrag en handelen van raadsleden integer moet zijn. Bij integriteit bij raadsleden gaat het volgens Pascale echter niet alleen om de juridische (wet en gedragscode) en de morele toetsing (morele kompas), maar ook om de toetsing door burgers en media (beeldvorming). Bij incidenten en belangenverstrengeling hebben raadsleden vaak de schijn tegen (waar rook is, is vuur), terwijl het de vraag is of er echt iets aan de hand is. Raadsleden zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen integriteit. Maar de burgemeester en de griffier zijn verantwoordelijk voor de integriteit van de gemeenteraad (als geheel). Het gaat namelijk ook om het aanzien van het openbaar bestuur en de lokale democratie. 

Er zijn raadsleden die bij het minste of geringste vanuit zichzelf de vraag stellen “kan het wel/niet?”, maar ook raadsleden die zich die vraag bijna nooit stellen. Om de raadsleden op weg te helpen en de beelden meer in overeenstemming te brengen, heeft Pascale een handreiking ontwikkeld. De handreiking is geen moraliserend document, maar helpt integriteitskwesties te herkennen en vooral het gesprek over integriteitskwestie op gang te brengen. De handreiking werd uitgereikt, toegelicht en bediscussieerd. Op de site van de vereniging van griffiers is de handreiking voor een ieder toegankelijk (thema's en dossiers / openbaar bestuur / integriteit).

De bijdrage van Pascale heeft de aanwezigen geholpen door inzicht te bieden in de wijze waarop integriteit voor volksvertegenwoordigers betekenis kan krijgen. Hiermee sloot het direct aan op de een behoefte die tijdens de opleiding zichtbaar werd.

 

Soft controles toegepast bij waterschap Roer en Overmaas

integriteitscoordinator_hans_lutgensHet derde en laatste inhoudelijk deel van de terugkomdag ging in op de toepassing van soft controles met verwijzing naar eigenschappen en gedragingen van het management (soft controls) zoals deze tijdens de opleiding Integriteitscoördinator in het publieke domein door Muel Kaptein, hoogleraar bedrijfsethiek en integriteit aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en partner en organisatieadviseur bij KPMG, zijn toegelicht. Hans Lutgens, hoofd concern control bij het waterschap Roer en Overmaas en (oud) deelnemer aan de opleiding Integriteitscoördinator in het publieke domein heeft uitvoerig uiteengezet hoe medewerkers herhaaldelijk gevraagd is naar hun  waardering van eigenschappen en gedragingen van leidinggevenden (acht zoals door Muel Kaptein beschreven tijdens de opleiding, met twee aanvullingen van het waterschap). Op basis van deze scan kan het management worden geadviseerd over ontwikkelkansen met betrekking tot soft controls. Daarbij is een referentiekader, bestaande uit drie soft controls/eigenschappen gebruikt waartegen de scores zijn afgezet. Het gaat dan over duidelijkheid, uitvoerbaarheid en bespreekbaarheid. Meer aandacht geven aan deze soft controls leidt niet alleen tot het verkrijgen van meer draagvlak onder medewerkers voor  integriteit maar ook tot een grotere effectiviteit van het management in het algemeen.

 

Tot slot

De verdiepingen en de mogelijkheden die de terugkomdag bood om ervaringen uit te wisselen, maakte het een geslaagde dag. Te meer ook omdat het de groep van (oud)deelnemers aan de opleiding blijvend verbindt en hen zodoende een relevant netwerk biedt. Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid en Van Aetsveld danken URENCO, Jan Rijzer, Pascale Georgopoulou en Hans Lutgens dan ook voor hun enthousiaste bijdrage aan de terugkomdag.

Incompany training

Heb jij, samen met jouw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op jullie organisatie, jouw situatie en wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met je mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van jou en jouw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje verhoeven Incompany Advies
Guusje Verhoeven
Adviseur Incompany trainingen
Email: g.verhoeven@Euroforum.nl
Telefoon: 040 297 49 77 / 06 516 18 303

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Opleiding Integriteitscoördinator in het publieke domein inschrijven

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Opleiding Integriteitscoördinator in het publieke domein start op 31 oktober, 7, 14, 21 en 28 november 2019 in La Vie Utrecht!

Brochure Integriteitscoordinator in het publieke domein

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 5-daagse opleiding
Prijs: €3499,- excl. btw
Datum: 31 oktober, 7, 14, 21 en 28 november 2019
Beoordeling (7):
8,0 / 10
Locatie: La Vie Utrecht

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Tonnie van Zanten  

Opleidingsadviseur
Tonnie van Zanten

  

040 - 2 972 780

In samenwerking met: