Opleiding Adviseur Integriteit in de Publieke Sector

 • Leer een actueel integriteitsbeleid op te stellen
 • Leer organisaties mee te nemen in jouw integriteitsbeleid
 • Krijg inzicht in de opzet van een integriteitsonderzoek en leer dit aansturen
 • Krijg inzicht in risico’s en kansen voor het invulling geven aan het integriteitsbeleid
 • Krijg advieskracht voor het adviseren bij (vermoede) integriteitsschendingen

Deze opleiding op maat voor het hele team? Download de incompany flyer

Ontwerp, veranker en bewaak het integriteitsbeleid voor jouw organisatie

 • 2 - 30 juni 2022
 • La Vie Utrecht
 • ,- (excl. btw)
 • Contact

Ontwerp, veranker en bewaak het integriteitsbeleid voor jouw organisatie

Voor iedere (semi-)publieke organisatie is het essentieel om het vertrouwen van de burger en netwerkpartners te hebben. Daarom is het belangrijk dat ambtenaren, bestuurders, beleidsmakers en volksvertegenwoordigers integer
handelen. Dit waarborg je door een actueel en volledig integriteitsbeleid voor jouw organisatie.

Welke facetten hier aan bod komen en hoe je dit ontwerpt, verankert en bewaakt leer je tijdens de 5-daagse opleiding Adviseur Integriteit in de Publieke Sector.

De regie ligt in jouw handen!

Om integriteitsschendingen en misstanden in jouw organisatie te voorkomen is jouw actuele kennis van cruciaal belang. Jouw organisatie moet voldoen aan de wettelijke en basisnormen integriteit waaraan alle overheidsinstanties zich moeten houden. In deze opleiding geven we je handvatten om zelf de praktische vertaling te maken naar het integriteitsbeleid van je eigen organisatie.

Download de brochure

Na deze opleiding Adviseur Integriteit in de Publieke Sector:

 • ben je in staat een actueel integriteitsbeleid op te stellen
 • vergroot je de bewustwording van medewerkers en afdeling ten aanzien van Integriteit
 • weet je waar de risico's voor fraude liggen en hoe je hier onderzoek naar kunt doen
 • formuleer je een eigen gedragscode voor je organisatie
 • kun je regels opstellen voor het omgaan met vertrouwelijke informatie

Kortom: jouw organisatie voldoet aan de geldende integriteitsnormen!

"De opleiding is een hele goede basis om aan de slag te gaan als integriteitscoördinator. Alle facetten worden belicht en er wordt gesproken door zeer goede sprekers. De stof is zeer gevarieerd maar is altijd bruikbaar"

A. Brummer - Gemeente Den Haag

 

Deze opleiding geeft je:

 • handvatten voor het opstellen van een integriteitsbeleid voor jouw organisatie
 • antwoorden op al je vragen gegeven door ervaringsdeskundigen
 • verschillende praktijkcases en interactieve opdrachten door gastdocenten uit het werkveld
 • diverse checklisten, modellen en casussen, zodat je direct in jouw eigen praktijk aan de slag kunt
 • een certificaat van deelname
 • toegang tot de online leeromgeving

Bekijk het programma

Stel jouw eigen praktijk centraal

Na inschrijving krijg je de gelegenheid om jouw eigen praktijkcase in te brengen. De docenten gaan hier gericht mee aan de slag. Zo haal je het maximale uit de opleiding. Heb je nog vragen achteraf? De docenten zijn graag bereid om na de opleiding met je mee te denken over vraagstukken waar je in de praktijk tegen aan loopt.

Docent Amos Gomes de Mesquita deelt zijn visie waarom integriteit zo belangrijk is voor een organisatie?

 

In samenwerking met:

Programma van de opleiding Adviseur Integriteit in de Publieke Sector

 

Module 1 

Juridische aspecten, toezicht en risicoanalyse

Wettelijke eisen, aansprakelijkheid en toezicht

 • Wat is integriteit? En waarom is het van het grootste belang dat jouw organisatie haar integriteitsbeleid op orde heeft?
 • Aan welke wetten en regels moet jouw organisatie voldoen op het terrein van integriteit?
 • Wat schrijven de Ambtenarenwet, de Gemeentewet en de Provinciewet voor op het terrein van integriteitsbeleid?
 • Rollen, rechten en verantwoordelijkheden: wie is er verantwoordelijk voor integriteitsbeleid?
 • Nieuwe wet- en regelgeving: hoe zorg je ervoor dat jouw organisatie voldoet aan de actuele criteria? En welke normen en instrumenten zijn hierbij van belang?
 • Wat zijn de regels voor aansprakelijkheid waar jouw organisatie rekening mee moet houden met betrekking tot integriteitsbeleid? En wie is er verantwoordelijk wanneer hier niet aan wordt voldaan?

Het signaleren, inventariseren en evalueren van kwetsbaarheden en risico’s

 • Wat betekent integriteit voor jouw organisatie? En welke risico’s loopt jouw organisatie met betrekking tot ongewenste omgangsnormen en integriteitsschendingen?
 • Welke dilemma’s en integriteitsvraagstukken doen zich voor in jouw organisatie?
 • Hoe breng je risicovolle processen, kwetsbare functies en verleidingen binnen jouw organisatie in kaart en toets je op de aanwezigheid en de werking van integriteitsmaatregelen?
 • Hoe beoordeel je potentiële risico’s en kwetsbaarheden?

Module 2 

Het ontwikkelen van integriteitsbeleid voor jouw organisatie

Het opstellen van beleid, richtlijnen en procedures

 • Wat is integriteitsbeleid en waarvoor dient het?
 • Wie ontwikkelt, onderhoudt en accordeert het?
 • Aan welke basisnormen moet het integriteitsbeleid voldoen?
 • Hoe veranker je het integriteitsbeleid binnen jouw organisatie en zorg je
  voor draagvlak binnen de verschillende afdelingen?
 • Hoe leg je externe verantwoording af over het gevoerde integriteitsbeleid,
  genomen maatregelen, integriteitsschendingen en opgelegde sancties?

Personeelsbeleid en integriteit

 • Hoe integreer je het integriteitsbeleid in het personeelsbeleid van jouw organisatie?
 • Hoe maak je integriteit onderdeel van de wervings- en selectieprocedure van nieuwe medewerkers?
 • Op welke manier neem je integriteit op in introductieprogramma’s voor nieuwe medewerkers voor jouw organisatie?
 • Hoe bespreek je integriteit in werkoverleggen en functioneringsgesprekken?

Screening van medewerkers

 • Waarom is screenen van belang?
 • Op welke wijze screen je nieuwe medewerkers?
 • Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens: hoe kun je de verklaring omtrent het gedrag verkrijgen?
 • Wat is de opzet en werking van waarschuwingsregisters (zwarte lijsten)?

Tip: Download de brochure voor een compleet overzicht!


Module 3 

Sturen op goed ambtelijk handelen

Instrumenten en integriteitsmaatregelen

 • Welke instrumenten en maatregelen heb je tot je beschikking voor het beïnvloeden van het integer handelen van jouw medewerkers?
 • Wat is een gedragscode?
 • Hoe informeer je medewerkers over regelingen ten aanzien van (financiële) belangenverstrengeling, relatiegeschenken en nevenwerkzaamheden?
 • Op welke wijze registreer je incidenten zoals fraude, diefstal en corruptie? Het verbeteren van het bewustzijn van jouw medewerkers
 • Hoe bevorder je de bewustwording van je medewerkers t.a.v. integriteitsrisico’s?
 • Hoe vergroot je de weerbaarheid tegen verleidingen en bevorder je het integer handelen bij jouw medewerkers?
 • Hoe komt gedrag tot stand en wat is noodzakelijk om oude patronen te doorbreken?
 • Hoe zorg je voor urgentiebesef bij het management?

Het verrichten van een audit

 • Waar staat jouw organisatie op het terrein van integriteitsbeleid?
 • Waarom wordt er een audit uitgevoerd?
 • Hoe wordt een audit uitgevoerd? Waar kijkt de auditor naar? En welke informatiebronnen en instrumenten (documentatie, interviews, waarnemingen) zijn hierbij van belang?
 • Resultaten: wat levert de audit op voor jouw organisatie?

Module 4 

Integriteit en aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid

 • Wanneer is een organisatie jegens derden aansprakelijk voor plichtsverzuim door een functionaris (ambtenaar of werknemer) tijdens de taakuitoefening begaan?
 • Welke rechtsregels gelden er ten aanzien van de aansprakelijkheid van de organisatie?
 • Wanneer is de ambtenaar of werknemer juridisch zelf jegens derden aansprakelijk?
 • Welke interne maatregelen kun je als organisatie nemen wanneer een ambtenaar of werknemer zich schuldig heeft gemaakt aan ernstig plichtsverzuim?
 • Wat is rechtens als de betrokken functionaris zich verweert door te stellen dat hij conform de (afgegleden) bedrijfscultuur handelde?
 • Hoe ver gaat de ruimte voor religieuze uitingen van ambtenaren en werknemers? En wat is de sanctie indien de functionaris de toegestane ruimte overschrijdt? 
 • Hoe kun je bij een integriteitsschending de geleden (materiële en immateriële) schade verhalen op de werknemer?

Moreel leiderschap

 • Hoe kan een leider van een organisatie met een uitgesproken visie op integriteit dienen als voorbeeld voor zijn medewerkers?
 • Op welke manier kunnen kernwaarden van de organisatie worden vertaald naar voorbeeldgedrag op de werkvloer?

Module 5 

Het melden van incidenten en het verrichten van integriteitsonderzoek

Het melden van vermoedens van misstanden

 • Wat is klokkenluiden?
 • Welke klokkenluidersregelingen zijn er?
 • Wat is het verschil tussen het indienen van een klacht en klokkenluiden?
 • Hoe worden klokkenluiders beschermd?

Het structureren en uitvoeren van een integriteitsonderzoek

 • Op welke manier kun je een integriteitsonderzoek plannen en structureren?
 • Hoe raadpleeg je open en gesloten bronnen? En welke juridische en praktische randcondities zijn hierbij van belang?
 • Op welke manier beoordeel je de onderzoeksgegevens?
 • Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen van financieel integriteitsonderzoek?
 • Hoe bouw je een dossier op?
 • Hoe verhoudt een integriteitsonderzoek zich tot het strafrecht?
 • Adviseren in een politiek-bestuurlijke omgeving
 • Wat zijn de verschillende rollen, verantwoordelijkheden en belangen van stakeholders ten aanzien van het integriteitsdossier?
 • Hoe kun je beleid en adviezen uitdragen en verdedigen?
 • Hoe adviseer je gevraagd en ongevraagd het management en de politiek over het integriteitsdossier?
 • Politiek-bestuurlijke sensitiviteit: hoe voer je overleg op bestuurlijk-ambtelijk niveau?
img-Amos Gomes de Mesquita

Amos Gomes de Mesquita
Project- en verandermanager

Amos is project- en verandermanager en hoofddocent van de opleiding Adviseur Integriteit in de Publieke Sector. Hij begeleidt organisaties bij het realiseren van veranderingen. Zijn specifieke aandacht gaat daarbij uit naar het creëren van synergie tussen project-, verander- en communicatiemanagement.

img-Muel Kaptein

Muel Kaptein
Hoogleraar bedrijfsethiek en integriteit aan de Erasmus Universiteit Universiteit Rotterdam en partner bij KPMG

img-Berry Link

Berry Link
Voormalig burgemeester van de gemeente Geldrop-Mierlo

Berry is in 2010, als burgemeester van de gemeente Schinnen, genomineerd voor de prijs van Beste bestuurder. Daarnaast is hij winnaar van de Philip Brouwer Integriteitsprijs 2010.  Voor zijn burgemeesterschap was Berry ondermeer werkzaam bij het ministerie van BZK en bij de Provincie Noord-Brabant als coördinator Provinciaal Overleg.

img-Bart Hofstee

Bart Hofstee
Adviseur bij het Bureau Integriteit van de gemeente Amsterdam

Expertisecentrum op het gebied van integriteit met als doel het bevorderen van de integriteit van bestuurders en ambtenaren van de gemeente Amsterdam.

img-Fokko Oldenhuis

Fokko Oldenhuis
Hoogleraar Religie aan de Rijksuniversiteit Groningen

Daarnaast is hij werkzaam als hoofddocent Letselschade Advocaten opleiding, plaatsvervangend raadsheer bij het Gerechtshof Arnhem en als adviseur op het gebied van letselschade voor slachtoffers en verzekeraars. Fokko is auteur van diverse publicaties over aansprakelijkheid voor ondergeschikten en niet ondergeschikten.

img-Gerard Blonk

Gerard Blonk
Interventiestrategist

Oud-directeur van ForensicPlaza, voormalig officier van justitie, strafrechter en directeur Rechercheschool Zutphen. Master NLP, gespecialiseerd in besliskunde binnen de publiekrechtelijke en private intelligence-, onderzoeks- en rechtshandhavingspraktijk, auteur van diverse artikelen en boeken, waaronder het studiehandboek ‘De link in veiligheidszorg’ en ‘De Fraudeaangifte’.

img-Meta Peek

Meta Peek
Partner, RONT management consultants

img-Monica Yeung

Monica Yeung
Accountmanager bij de dienst Justis

De screeningsautoriteit van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Justis analyseert informatie om een oordeel te vormen over de integriteit van personen en organisaties en verstrekt op basis van deze oordeelsvorming verklaringen, vergunningen, adviezen en risicomeldingen.

Deze opleiding is speciaal ontwikkeld voor:

Adviseurs integriteit, integriteitscoördinatoren, beleidsmakers, -medewerkers, vertrouwenspersonen, compliance officers, teamleiders, (programma)managers, coördinatoren, adviseurs en juristen integriteit, personeel & organisatie, planning & control, juridische zaken, financiën, ICT bij:

 • Gemeenten
 • Provincies
 • Rijksoverheid
 • Woningcorporaties
 • Ziekenhuizen
 • Zorg- en welzijnsinstellingen
 • Onderwijsinstellingen
 • Waterschappen
 • Politie
 • Defensie
 • Zelfstandige bestuursorganen

Algemene Informatie

Deze 5-daagse Cursus/Training zal plaatsvinden bij La Vie Utrecht te Utrecht.
Voor facilitaire vragen en de routebeschrijving zie onderstaande gegevens.

La Vie Utrecht
St Jacobsstraat 61
3511 BP
Utrecht
tel: +31 (0)30 234 00 88

Dag Datum Tijd Locatie
Dag 1 2 juni 2022 09:30 - 16:30 La Vie Utrecht
Dag 2 9 juni 2022 09:30 - 16:30 online (of n.t.b.)
Dag 3 16 juni 2022 09:30 - 16:30 La Vie Utrecht
Dag 4 23 juni 2022 09:30 - 16:30 La Vie Utrecht
Dag 5 30 juni 2022 09:30 - 16:30 online (of n.t.b.)

Jouw investering

De investering voor deze 5-daagse Cursus/Training bedraagt € 3599,00 (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de digitale leeromgeving.

hybride Learning

Hybride opzet voor een sterker leerresultaat

Je kunt rekenen op een sterke combinatie van online onderdelen en leren op de leslocatie die samen één geheel vormen en ook op zichzelf een meerwaarde bieden. De voordelen voor jou:

 • Groter leerrendement door een intensiever leertraject
 • Nog meer afgestemd op jouw praktijk
 • Besparing tijd en meer flexibiliteit

Lees meer over de hybride opzet

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

Naar Mijn Online Leeromgeving
 online leeromgeving

Opleiding op maat

Zou jij samen met jouw collega's één van onze opleidingen willen volgen, maar dan gericht op de eigen organisatie, situatie en wensen? Dan is Incompany zeker interessant! Samen stellen we een programma op en bepalen we datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Waarom Incompany

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie en leerbehoeften
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze Incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje Verhoeven

Adviseur Incompany trainingen
E-mail: guusje.verhoeven@sbo.nl
Tel: 040 – 2 974 980

Download brochure

Onze privacy-policy

Webinar terugkijken: Wat kunnen we leren van recente integriteitskwesties in het publieke domein?

Fouten maken kan iedereen overkomen, zelfs een minister..... Wat betekent dat voor een integere overheid?

5 lessons learned door expert Amos Gomes de Mesquita:

 1. Voorkom dat een fout de schijn wekt van een integriteitsschending
 2. Bekijk welke regels, wetten en waarden in het geding zijn bij integriteitsschending
 3. Analyseer goed de actoren die van invloed zijn
 4. Bekijk per betrokkene wat een passende interventie kan zijn
 5. Geef een integraal advies aan alle betrokkenen

Heb je het webinar gemist en wil je deze terugzien? Laat je gegevens achter en bekijk de opname!

Webinar

Onze privacy-policy

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Veilig betalen

Persoonlijk opleidingsadvies nodig?

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem vrijblijvend contact op met mij.

040 - 2 972 780 tonnie.van.zanten@sbo.nl

Productaanbod

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van vakgebied Veiligheid

Onze privacy-policy