Opleiding Integriteit in het publieke domein

Leer adviseren en juist handelen bij integriteitskwesties

 • Leer hoe je integriteit onderdeel maakt van jouw personeelsbeleid
 • Leer wat de Ambtenarenwet, de Gemeentewet en de Provinciewet adviseren
 • Leer een integriteitsbeleid op te stellen voor jouw organisatie
 • Klachtenbehandeling; Wat schrijft de Algemene wet bestuursrecht voor?
 • Adviseer management en de politiek over het integriteitsdossier, hoe pak je dit aan?

Wegens succes: 8e editie!

 

Voorkom integriteitsschendingen en imago en reputatieschade voor jouw organisatie

Integriteit kan het vertrouwen in de overheid maken of breken. Het is dus belangrijk dat ambtenaren, bestuurders en volksvertegenwoordigers
integer handelen. Uit recente incidenten binnen de overheid blijkt keer op keer dat het integriteitsbeleid tekort schiet. Uit onderzoek blijkt dat één op de drie overheidsinstanties geen of een zeer gebrekkig integriteitsbeleid heeft. Veel van deze beleidsplannen blijken bovendien gedateerd. Heb je jouw integriteitsbeleid wel op orde?

 

De regie ligt in jouw handen!

Om integriteitsschendingen en misstanden in jouw organisatie te voorkomen is jouw actuele kennis van cruciaal belang. Jouw organisatie moet voldoen aan de wettelijke en basisnormen integriteit waaraan alle overheidsinstanties zich moeten houden.

 

Jouw organisatie moet volgens de normen:

 • Beschikken over een actueel integriteitsbeleid
 • Regelmatig onderzoek doen naar risico’s voor fraude
 • Een eigen gedragscode hebben
 • Regels opstellen voor het omgaan met vertrouwelijke informatie
 • Nieuw personeel screenen door o.a. een verklaring van goed gedrag

 Bekijk het programma

 

"De opleiding is een hele goede basis om aan de slag te gaan als integriteitscoördinator. Alle facetten worden belicht en er wordt gesproken door zeer goede sprekers. De stof is zeer gevarieerd maar is altijd bruikbaar"

A. Brummer - Gemeente Den Haag

 

De opleiding Integriteit in het publieke domein geeft je:

 • Handvatten voor het opstellen van een integriteitsbeleid voor jouw organisatie
 • Antwoorden op al je vragen gegeven door ervaringsdeskundigen
 • Verschillende praktijkcases en interactieve opdrachten door gastdocenten uit het werkveld
 • Diverse checklisten, modellen en casussen, zodat je direct in jouw eigen praktijk aan de slag kunt
 • Een certificaat van deelname
 • Toegang tot de online leeromgeving

Download de brochure (pdf)

 

Stel jouw eigen praktijk centraal

Na inschrijving krijg je de gelegenheid om jouw eigen praktijkcase in te brengen. De docenten gaan hier gericht mee aan de slag. Zo haal je het maximale uit de opleiding. Heb je nog vragen achteraf? De docenten zijn graag bereid om na de opleiding met je mee te denken over vraagstukken waar je in de praktijk tegen aan loopt.

 

Docent Amos Gomes de Mesquita deelt zijn visie waarom integriteit zo belangrijk is voor een organisatie?

Programma van de opleiding Integriteit in het publieke domein

 

4 november| Module 1 | 09:00 - 16:30 uur | La Vie Utrecht

Juridische aspecten, toezicht en risicoanalyse

Wettelijke eisen, aansprakelijkheid en toezicht

 • Wat is integriteit? En waarom is het van het grootste belang dat jouw organisatie haar integriteitsbeleid op orde heeft?
 • Aan welke wetten en regels moet jouw organisatie voldoen op het terrein van integriteit?
 • Wat schrijven de Ambtenarenwet, de Gemeentewet en de Provinciewet voor op het terrein van integriteitsbeleid?
 • Rollen, rechten en verantwoordelijkheden: wie is er verantwoordelijk voor integriteitsbeleid?
 • Nieuwe wet- en regelgeving: hoe zorg je ervoor dat jouw organisatie voldoet aan de actuele criteria? En welke normen en instrumenten zijn hierbij van belang?
 • Wat zijn de regels voor aansprakelijkheid waar jouw organisatie rekening mee moet houden met betrekking tot integriteitsbeleid? En wie is er verantwoordelijk wanneer hier niet aan wordt voldaan?

Het signaleren, inventariseren en evalueren van kwetsbaarheden en risico’s

 • Wat betekent integriteit voor jouw organisatie? En welke risico’s loopt jouw organisatie met betrekking tot ongewenste omgangsnormen en integriteitsschendingen?
 • Welke dilemma’s en integriteitsvraagstukken doen zich voor in jouw organisatie?
 • Hoe breng je risicovolle processen, kwetsbare functies en verleidingen binnen jouw organisatie in kaart en toets je op de aanwezigheid en de werking van integriteitsmaatregelen?
 • Hoe beoordeel je potentiële risico’s en kwetsbaarheden?

11 november | Module 2 | 09:00 - 16:30 uur | Online module

Het ontwikkelen van integriteitsbeleid voor jouw organisatie

Het opstellen van beleid, richtlijnen en procedures

 • Wat is integriteitsbeleid en waarvoor dient het?
 • Wie ontwikkelt, onderhoudt en accordeert het?
 • Aan welke basisnormen moet het integriteitsbeleid voldoen?
 • Hoe veranker je het integriteitsbeleid binnen jouw organisatie en zorg je
  voor draagvlak binnen de verschillende afdelingen?
 • Hoe leg je externe verantwoording af over het gevoerde integriteitsbeleid,
  genomen maatregelen, integriteitsschendingen en opgelegde sancties?

Perrsoneelsbeleid en integriteit

 • Hoe integreer je het integriteitsbeleid in het personeelsbeleid van jouw organisatie?
 • Hoe maak je integriteit onderdeel van de wervings- en selectieprocedure van nieuwe medewerkers?
 • Op welke manier neem je integriteit op in introductieprogramma’s voor nieuwe medewerkers voor jouw organisatie?
 • Hoe bespreek je integriteit in werkoverleggen en functioneringsgesprekken?

Screening van medewerkers

 • Waarom is screenen van belang?
 • Op welke wijze screen je nieuwe medewerkers?
 • Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens: hoe kun je de verklaring omtrent het gedrag verkrijgen?
 • Wat is de opzet en werking van waarschuwingsregisters (zwarte lijsten)?

Het complete programma handig in één overzicht? Download de brochure (pdf)


18 november | Module 3 | 09:30 - 12:30 uur | Online module

Sturen op goed ambtelijk handelen

Instrumenten en integriteitsmaatregelen

 • Welke instrumenten en maatregelen heb je tot je beschikking voor het beïnvloeden van het integer handelen van jouw medewerkers?
 • Wat is een gedragscode?
 • Hoe informeer je medewerkers over regelingen ten aanzien van (financiële) belangenverstrengeling, relatiegeschenken en nevenwerkzaamheden?
 • Op welke wijze registreer je incidenten zoals fraude, diefstal en corruptie? Het verbeteren van het bewustzijn van jouw medewerkers
 • Hoe bevorder je de bewustwording van je medewerkers t.a.v. integriteitsrisico’s?
 • Hoe vergroot je de weerbaarheid tegen verleidingen en bevorder je het integer handelen bij jouw medewerkers?
 • Hoe komt gedrag tot stand en wat is noodzakelijk om oude patronen te doorbreken?
 • Hoe zorg je voor urgentiebesef bij het management? Het verrichten van een audit: waar staat jouw organisatie op het terrein van integriteitsbeleid?
 • Waarom wordt er een audit uitgevoerd?
 • Hoe wordt een audit uitgevoerd? Waar kijkt de auditor naar? En welke informatiebronnen en instrumenten (documentatie, interviews, waarnemingen) zijn hierbij van belang?
 • Resultaten: wat levert de audit op voor jouw organisatie?

25 november | Module 4 | 09:30 - 12:00 uur | La Vie Utrecht

Integriteit en aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid

 • Wanneer is een organisatie jegens derden aansprakelijk voor plichtsverzuim door een functionaris (ambtenaar of werknemer) tijdens de taakuitoefening begaan?
 • Welke grechtsregels gelden er ten aanzien van de aansprakelijkheid van de organisatie?
 • Wanneer is de ambtenaar of werknemer juridisch zelf jegens derden aansprakelijk?
 • Welke interne maatregelen kun je als organisatie nemen wanneer een ambtenaar of werknemer zich schuldig heeft gemaakt aan ernstig plichtsverzuim?
 • Wat is rechtens als de betrokken functionaris zich verweert door te stellen dat hij conform de (afgegleden) bedrijfscultuur handelde?
 • Hoe ver gaat de ruimte voor religieuze uitingen van ambtenaren en werknemers? En wat is de sanctie indien de functionaris de toegestane ruimte overschrijdt? 
 • Hoe kun je bij een integriteitsschending de geleden (materiële en immateriële) schade verhalen op de werknemer?

Moreel leiderschap

 • Hoe kan een leider van een organisatie met een uitgesproken visie op integriteit dienen als voorbeeld voor zijn medewerkers?
 • Op welke manier kunnen kernwaarden van de organisatie worden vertaald naar voorbeeldgedrag op de werkvloer?

2 december| Module 5 | 09:00 - 17:00 uur | Online module

Het melden van incidenten en het verrichten van integriteitsonderzoek

Het melden van vermoedens van misstanden

 • Wat is klokkenluiden?
 • Welke klokkenluidersregelingen zijn er?
 • Wat is het verschil tussen het indienen van een klacht en klokkenluiden?
 • Hoe worden klokkenluiders beschermd?

Het structureren en uitvoeren van een integriteitsonderzoek

 • Op welke manier kun je een integriteitsonderzoek plannen en structureren?
 • Hoe raadpleeg je open en gesloten bronnen? En welke juridische en praktische randcondities zijn hierbij van belang?
 • Op welke manier beoordeel je de onderzoeksgegevens?
 • Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen van financieel integriteitsonderzoek?
 • Hoe bouw je een dossier op?
 • Hoe verhoudt een integriteitsonderzoek zich tot het strafrecht?
 • Aviseren in een politiek-bestuurlijke omgeving
 • Wat zijn de verschillende rollen, verantwoordelijkheden en belangen van stakeholders ten aanzien van het integriteitsdossier?
 • Hoe kun je beleid en adviezen uitdragen en verdedigen?
 • Hoe adviseer je gevraagd en ongevraagd het management en de politiek over het integriteitsdossier?
 • Politiek-bestuurlijke sensitiviteit: hoe voer je overleg op bestuurlijkambtelijk niveau?

De docenten:

 

Amos Gomes de Mesquita, project- en verandermanager

Amos is project- en verandermanager en hoofddocent van de opleiding Integriteitscoördinator in het publieke domein. Hij begeleidt organisaties bij het realiseren van veranderingen. Zijn specifieke aandacht gaat daarbij uit naar het creëren van synergie tussen project-, verander- en communicatiemanagement. 

Dr. Muel Kaptein, hoogleraar bedrijfsethiek en integriteit aan de Erasmus Universiteit Rotterdam

Muel is ruim 20 jaar werkzaam op het gebied van bedrijfsethiek. Hij is hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en partner en organisatieadviseur bij KPMG. Hij schreef onder meer de boeken The Living Code, Ethics Management en The Balanced Company.

Berry Link, voormalig burgemeester van de gemeente Geldrop-Mierlo.

Berry is in 2010, als burgemeester van de gemeente Schinnen, genomineerd voor de prijs van Beste bestuurder. Daarnaast is hij winnaar van de Philip Brouwer Integriteitsprijs 2010.  Voor zijn burgemeesterschap was Berry ondermeer werkzaam bij het ministerie van BZK en bij de Provincie Noord-Brabant als coördinator Provinciaal Overleg.

Bart Hofstee, adviseur bij het Bureau Integriteit van de gemeente Amsterdam, expertisecentrum op het gebied van integriteit met als doel het bevorderen van de integriteit van bestuurders en ambtenaren van de gemeente Amsterdam

Dr. Fokko Oldenhuis, hoogleraar Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen

Fokko promoveerde op het proefschrift 'Aansprakelijkheid voor onrechtmatige daden van anderen'. Naast zijn werk als hoogleraar Recht aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit Groningen is hij werkzaam als plaatsvervangend raadsheer aan het Gerechtshof Arnhem en plaatsvervangend rechter bij de rechtbank in Groningen. 

Monica Yeung, accountmanager bij de dienst Justis, de screeningsautoriteit van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Justis analyseert informatie om een oordeel te vormen over de integriteit van personen en organisaties en verstrekt op basis van deze oordeelsvorming verklaringen, vergunningen, adviezen en risicomeldingen.

Meta Peek, partner, RONT management consultants

mr. Gerard Blonk, oud-directeur van ForensicPlaza en voormalig plaatsvervangend strafrechter, rechtbank in Zutphen en officier van justitie bij het Openbaar Ministerie Oost Nederland, voormalig directeur Rechercheschool Zutphen, Master NLP, gespecialiseerd in besliskunde binnen de publiekrechtelijke en private intelligence-, opsporings- en rechtshandhavingspraktijk, auteur van diverse artikelen en boeken, waaronder het studiehandboek ‘De link in veiligheidszorg’ en ‘De Fraudeaangifte’.

Algemene informatie over de opleiding Integriteit in het publieke domein

 

Data en Locatie

4, 25 november 2021 // La Vie Utrecht
11, 18 november, 2 december 2021 // Online modules

La Vie Utrecht
Sint Jacobsstraat 61
3511BP Utrecht
Tel. 030 234 0088

Routebeschrijving

 

Deze opleiding is speciaal ontwikkeld voor:

Beleidsmakers, -medewerkers, vertrouwenspersonen, compliance officers, teamleiders, (programma)managers, coördinatoren, adviseurs en juristen integriteit, personeel & organisatie, planning & control, juridische zaken, financiën, ICT bij:

 • Gemeenten
 • Provincies
 • Rijksoverheid
 • Woningcorporaties
 • Ziekenhuizen
 • Zorg- en welzijnsinstellingen
 • Onderwijsinstellingen
 • Waterschappen
 • Politie
 • Defensie
 • Zelfstandige bestuursorganen

 

Jouw investering

De kosten van deze opleiding bedragen €3.499,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot een online leeromgeving. Wilt u een opleiding op maat? Neem dan contact op met opleidingsadviseur Tonnie van Zanten
 

Persoonlijk Opleidingsadvies

Tonnie van Zanten
Tel: 040 - 2 972 780

Verantwoordelijk voor deze opleiding

Liz Boeren
Opleidingsmanager Overheid

 

smaple image

Blended opzet voor een sterker leerresultaat

Je kunt rekenen op een sterke combinatie van online onderdelen en leren op de leslocatie die samen één geheel vormen en ook op zichzelf een meerwaarde bieden.

De voordelen voor jou:

 • Groter leerrendement door een intensiever leertraject
 • Nog meer afgestemd op jouw praktijk
 • Besparing tijd en meer flexibiliteit

 

Lees meer over de blended opzet

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

 

Naar Mijn Online Leeromgeving
Opleiding Integriteit in het publieke domein online leeromgeving

Webinar terugkijken: Wat kunnen we leren van recente integriteitskwesties in het publieke domein?

Fouten maken kan iedereen overkomen, zelfs een minister..... Wat betekent dat voor een integere overheid?

5 lessons learned door expert Amos Gomes de Mesquita:

 1. Voorkom dat een fout de schijn wekt van een integriteitsschending
 2. Bekijk welke regels, wetten en waarden in het geding zijn bij integriteitsschending
 3. Analyseer goed de actoren die van invloed zijn
 4. Bekijk per betrokkene wat een passende interventie kan zijn
 5. Geef een integraal advies aan alle betrokkenen

Heb je het webinar gemist en wil je deze terugzien? Laat je gegevens achter en bekijk de opname!

Wil je, naast dit event, ook op de hoogte blijven van onze praktische werktips, events en opleidingen op je vakgebied?

Onze privacy-policy

Incompany training

Heb jij, samen met jouw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op jullie organisatie, jouw situatie en wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met je mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van jou en jouw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Wil je meer informatie?

Of wil je een incompany voorstel? Neem dan contact op met Guusje Verhoeven.


Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Opleiding Integriteit in het publieke domein inschrijven

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Opleiding Integriteit in het publieke domein start op 4, 11, 18, 25 november en 2 december 2021 in La Vie Utrecht!

Brochure Integriteitscoordinator in het publieke domein

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

Wil je, naast dit event, ook op de hoogte blijven van onze praktische werktips, events en opleidingen op je vakgebied?

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: Opleiding
Prijs: €3499,- excl. btw
Datum: 4, 11, 18, 25 november en 2 december 2021
Beoordeling (7):
8,0 / 10
Locatie: La Vie Utrecht

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Tonnie van Zanten  

Opleidingsadviseur
Tonnie van Zanten

  

040 - 2 972 780

Meer informatie over incompany:

040 - 297 49 77

Incompany

Lees meer over incompany

In samenwerking met: