Opleiding Bibob coördinator

Voorkom dat uw gemeente criminele organisaties faciliteert!

 • Actuele kennis over de Wet Bibob anno 2019
 • Eigen praktijk wordt centraal gesteld d.m.v. inbreng praktijkcase
 • Ontvang gratis het Praktijkboek Bibob
 • Incl. certificaat van deelname
 • 7e editie! De vorige edities gemiddeld beoordeeld met een 8!

Voorkom dat criminele organisaties zich vestigen in uw gemeente!

Illegale hennepkwekerijen, vastgoedcriminaliteit, mensenhandel, witwaspraktijken… Criminelen verplaatsen zich van de onder- naar de bovenwereld. Ze gebruiken plaatselijke infrastructuren en faciliteiten. De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen openbaar bestuur (Wet bibob) heeft als doel te voorkomen dat de overheid, door het verlenen van vergunningen, het verstrekken van subsidies of het gunnen van overheidsopdrachten onbedoeld criminele activiteiten faciliteert.

Uit onderzoek van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid van het ministerie van Justitie en Veiligheid blijkt dat een grote groep gemeenten nog geen bibob beleid hebben opgesteld of slechts beperkt gebruik maakt van de Wet bibob. Hierdoor bestaat het risico dat deze gemeenten onbedoeld criminele activiteiten faciliteren.
Heeft u uw bibob beleid wel op orde?

Bekijk het programma

Eén van uw docenten aan het woord!

Tijdens de opleiding Bibob Coördinator leert u:

 • Hoe u een bibob beleid opstelt voor uw gemeente
 • Hoe u komt tot een gedegen analyse ter uitvoering van de bibob wetgeving
 • Op welke wijze u de integriteit van de betrokken personen en de benodigde financiele middelen beoordeelt
 • Hoe u advies kunt inwinnen bij het Landelijk Bureau Bibob
 • Op welke manier u verantwoording aflegt over het gevoerde bibob beleid

 

De regie ligt in uw handen!

Om te voorkomen dat uw gemeente criminele organisaties faciliteert is uw actuele kennis over de Wet bibob van cruciaal belang. Uw gemeente moet beschikken over een gedegen bibob beleid waarmee het instrumentarium van de Wet bibob kan worden toegepast en vergunning- en subsidieaanvragen van criminele organisaties (indien nodig) kunnen worden geweigerd.

 

De opleiding bibob coördinator geeft u:

 • Handvatten voor het opstellen van een bibob beleid voor uw gemeente
 • Antwoorden op al uw vragen gegeven door ervaringsdeskundigen
 • Verschillende praktijkcases en interactieve opdrachten door gastdocenten uit het werkveld
 • Diverse checklisten, modellen en casussen, zodat u direct in uw eigen praktijk  aan de slag kunt
 • Toegang tot een online leeromgeving
 • Het Praktijkboek Bibob
 • Een certificaat van deelname

 Download de brochure (pdf)

 

Stel uw eigen praktijk centraal

Na inschrijving krijgt u de gelegenheid om uw eigen praktijkcase in te brengen. De docenten gaan hier gericht mee aan de slag. Zo haalt u het maximale uit de opleiding. Heeft u nog vragen achteraf? De docenten zijn graag bereid om na de opleiding met u mee te denken over vraagstukken waar u in de praktijk tegen aan loopt.

"De bijdragen van Jaap van Leeuwen, Jan Westering en Riekje Stokes zijn geweldig en ook heel bruikbaar"

P. Van Kempen, Gemeente Venlo

 

Ook interessant voor u:

Programma van de opleiding Bibob coördinator

Iedere dag start om 09.00 uur (ontvangst om 08.30 uur) en eindigt om 17.00 uur.

 

Module 1

Actualiteiten en rijksbeleid

Wet bibob anno 2019, uitbreiding en verbetering

 • Wat is het doel van de Wet bibob? En waarom is het van het grootste belang dat uw gemeente haar bibob beleid op orde heeft?
 • Wat schrijft de Wet bibob voor op het terrein van integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur? En aan welke regels en procedures moet uw gemeente voldoen bij toepassing van de Wet bibob?
 • Wat zijn de consequenties van de uitbreiding van de Wet bibob voor u en uw gemeente?
 • Wat is de reikwijdte en wat zijn de toepassingsgebieden van de Wet bibob?
 • Wanneer mag u de Wet bibob toepassen? En aan welke voorwaarden moet u dan voldoen?
 • Hoe kunt u advies inwinnen bij het Landelijk Bureau Bibob?
 • Wanneer kan het Landelijk Bureau Bibob om een advies worden gevraagd? En welke voorwaarden zijn er verbonden aan het aanvragen van een bibob advies?
 • Op welke wijze voert het Landelijk Bureau Bibob het onderzoek uit en hoe is het bibob advies opgebouwd?

Annemarie van Kessel, begeleidingsadviseur bij het Landelijk Bureau Bibob van het ministerie van Veiligheid en Justitie, voert op verzoek van bestuursorganen integriteitscreeningen uit en adviseert bestuursorganen over de implementatie en toepassing van de Wet bibob

Het opstellen van beleid, richtlijnen en procedures

 • Hoe stelt u consistent bibob beleid op voor uw gemeente? En aan welke basisnormen moet het bibob beleid van uw gemeente voldoen?
 • In welke branches wordt door uw gemeente de Wet bibob toegepast en bij welke indicatoren kan een bibob advies worden aangevraagd bij het Landelijk Bureau bibob?
 • Past u de Wet bibob structureel toe in bepaalde risicogebieden of op basis van een risicoinschatting?
 • Wie ontwikkelt, onderhoudt en accordeert het beleid?
 • Op welke wijze implementeert u het bibob beleid in uw gemeente?
 • Hoe maakt u de Wet bibob onderdeel van het lokaal integraal veiligheidsbeleid van uw gemeente?
 • Wat is de functie van de bibob coördinator en wat is zijn rol in het bibob beleid?
 • Hoe legt u (externe) verantwoording af over het gevoerde bibob beleid en genomen besluiten?

Hein Maas, juridisch en beleidsadviseur voor (lokale) overheden en voormalig projectleider bibob bij het Regionaal Informatie en Expertise Centrum Zuidoost Brabant, kwartiermaker bibob bij de gemeente Breda en onderzoeker bij het Landelijk Bureau Bibob

Adviseren in een politiek-bestuurlijke omgeving

 • Wat zijn de verschillende rollen, verantwoordelijkheden en belangen van stakeholders?
 • Hoe kunt u beleid en adviezen uitdragen en verdedigen?
 • Welke verschillende rollen en stijlen van besturen kunt u hanteren?
 • Politiek-bestuurlijke sensitiviteit: hoe voert u overleg op bestuurlijk-ambtelijk niveau?
 • Op welke manier communiceert u met partners, media en burgers?

Mark Albers, adviseur veiligheid en innovatie bij Van Aetsveld en hoofddocent van de opleiding bibob coördinator, adviseert en begeleidt politie, justitie en gemeenten bij de bestuurlijke aanpak van ondermijning en criminaliteit


Module 2

Het uitvoeren van het bibob beleid

Toepassing van de Wet bibob in de praktijk

 • Hoe past u de Wet bibob toe in uw gemeente?
 • Hoe komt u tot een gedegen analyse ter uitvoering van de bibob-wetgeving?
 • Hoe beoordeelt u de integriteit van de betrokken personen en van de benodigde financiële middelen?
 • Op welke manier vindt de besluitvorming plaats en welke criteria zijn hierbij van belang?

Jaap van Leeuwen, bestuurlijk beleidsmedewerker bij de gemeente Den Haag, verantwoordelijk voor het bibob beleid in de gemeente Den Haag en docent op de cursus Bestuurlijke aanpak van ondermijning.

Financieel forensisch onderzoek

 • Wat zijn de mogelijkheden van financieel forensisch onderzoek?
 • Welke methoden van witwassen zijn er te onderscheiden?
 • Hoe kunt u witwastechnieken herkennen?

Jan Westerink, forensisch accountant, adviseert als financieel expert gemeenten, provincies, politie en RIEC’s bij de aanpak van witwassen, steekpenningen, integriteitsschendingen en financieel onderzoek in het kader van de bibob wetgeving


Het complete programma handig in één overzicht? Download de brochure (pdf)


Module 3

Bibob beleid en vergunning- en subsidieverlening

Vergunning- en subsidieverlening

 • Waar moet u op letten bij een vergunningsaanvraag en welke gegevens vraagt u op?
 • Wanneer besluit u om een vergunning niet te verlenen of te verlengen? En hoe motiveert u dit besluit?
 • Hoe kunt u een vergunning onder (financiële) voorwaarden verlenen?
 • Hoe kunt u in afwachting van een definitieve beschikking een inrichting tijdelijk gedogen of een vergunning voor bepaalde tijd afgeven?
 • Op welke wijze houdt u bij de beoordeling van het aanvragen van vergunningen rekening met specifieke belangen (zoals schadeaansprakelijkheid, economische belangen of de persoon van de aanvrager)?

Peter Roumen, docent op de cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid en directeur van het Bureau Horeca Bijzondere Wetten, toonaangevend adviesbureau op het terrein van beleid, vergunningverlening, toezicht en handhaving

Beroep en bezwaar

 • Hoe kan een aanvrager van een subsidie of vergunning bezwaar maken of in beroep gaan tegen een beslissing gebaseerd op een bibob advies?
 • Hoe evalueert u de uitkomsten van bezwaar – en beroepsprocedures?
 • Wat kunt u leren van jurisprudentie met betrekking tot de wet bibob?

Franc Pommer, advocaat bij Hekkelman Advocaten & Notarissen, gespecialiseerd in de wet bibob


Module 4

Informatie uitwisseling

Informatie uitwisselen met veiligheidspartners

 • Waaruit bestaat een bruikbaar bibob dossier?
 • Welke informatie heeft u hiervoor nodig en welke veiligheidspartners beschikken hierover?
 • Hoe krijgt u deze informatie van uw veiligheidspartners?
 • Wat schrijven de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), de Wet Politiegegevens (WPG), de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (WIVD) en de Wet Strafvorderlijke en Justitiële gegevens (WSJ) voor over informatie-uitwisseling?
 • Hoe wisselt u rechtmatig en doelmatig informatie uit met uw veiligheidspartners en andere gemeenten?
 • Op welke wijze gaat u om met zeer vertrouwelijke informatie?
 • Welke informatie mag wel en welke informatie mag niet worden gedeeld?
 • Hoe kunt u het OM, de Belastingdienst, de FIOD en de Koninklijke Marechaussee gebruiken als tipgever?

Lucien Stöpler, zelfstandig jurist, organisatiedeskundige en docent op de cursus Big Data in het veiligheidsdomein, gespecialiseerd in de samenwerking van veiligheidspartners, adviseert en traint politie, gemeenten, openbaar ministerie, veiligheidshuizen en RIEC’s bij het uitwisselen van informatie

De rol van het Openbaar Ministerie bij de aanpak van georganiseerde criminaliteit

 • Wat is de rol van het OM bij de aanpak van georganiseerde criminaliteit?
 • Hoe kan het OM uw gemeente ondersteunen bij het weren van criminele organisaties?
 • Welke rol speelt het OM bij informatie uitwisseling over criminele organisaties?

Mèlanie Nijenhuis, informatie officier bij het Openbaar Ministerie, legt voor het OM de verbinding met andere veiligheidspartners die zich richten op de aanpak van georganiseerde criminaliteit

Praktijkcase: Grensoverschrijdende samenwerking in de Regionale Informatie en Expertise Centra

 • Georganiseerde criminaliteit trekt zich niets aan van gemeentegrenzen: samenwerking is noodzakelijk. Hoe geeft het RIEC hier invulling aan?
 • Waarom is het RIEC in het leven geroepen? En wat betekent de opkomst van de RIEC’s voor u en uw gemeente?
 • Wat zijn de taken en bevoegdheden van het RIEC?
 • Hoe kan het RIEC uw gemeente ondersteunen bij een Bibob-dossier en bij Bibob-beleid?

Henk de Vries, adviseur Bibob bij het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum Rotterdam, waar gemeenten, de provincie, het Openbaar Ministerie, de politie en de Belastingdienst samenwerken aan de aanpak van de georganiseerde en ondermijnende criminaliteit

Avril Schreurs, adviseur veiligheid bij de gemeente Rotterdam, voormalig adviseur Bibob bij het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum Rotterdam en onderzoeker bij het Landelijk Bureau Bibob en auteur van het Praktijkboek Bibob.


Module 5

Gesprekstechniek en conflicthantering

Gesprekstechnieken voor de bibob coördinator

 • Hoe stelt u de goede vragen en hoe krijgt u de juiste antwoorden?
 • Hoe vraagt u door om de juiste informatie boven tafel te krijgen?
 • Op welke wijze anticipeert u op lastige situaties?
 • Hoe brengt u structuur aan in het gesprek?
 • Wat kunt u afleiden uit non-verbale communicatie?
 • Hoe voorkomt u dat u in een dreigende situatie terechtkomt?
 • Hoe gaat u om met risico's wanneer u toch in een dreigende situatie terechtkomt?

Riekje Stokes, zelfstandig communicatiedeskundige en recherchepsycholoog, docent op de cursus Waarheidsvinding en expert op het terrein van verhoormethodieken

Een georganiseerde overheid tegen georganiseerde criminaliteit

 • Hoe bepaalt u een strategie voor de aanpak van georganiseerde criminaliteit in uw gemeente?
 • Wat is het doel van de Bestuurlijk CriminaliteitsBeeld Analyse (BCBA)? En hoe kunt u deze methodiek gebruiken bij het bepalen van een strategie?
 • Welke rol speelt het RIEC bij de totstandkoming van de BCBA?
 • Hoe speelt u in op relevante ontwikkelingen van de georganiseerde criminaliteit in uw regio?
 • Hoe werkt u samen op nationaal en internationaal niveau rond de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit?

Ton Slingerland, projectleider bij het RIEC Zuid-West Nederland, hiervoor was hij projectleider bij het Landelijk Informatie en Expertise Centrum en betrokken bij de ontwikkeling van een methodiek voor een Bestuurlijk CriminaliteitsBeeld Analyse

Uw docenten:

 

 • Annemarie van Kessel, begeleidingsadviseur bij het Landelijk Bureau Bibob van het ministerie van Veiligheid en Justitie, voert op verzoek van bestuursorganen integriteitscreeningen uit en adviseert bestuursorganen over de implementatie en toepassing van de Wet bibob
 • Hein Maas, juridisch en beleidsadviseur voor (lokale) overheden en voormalig projectleider bibob bij het Regionaal Informatie en Expertise Centrum Zuidoost Brabant, kwartiermaker bibob bij de gemeente Breda en onderzoeker bij het Landelijk Bureau Bibob
 • Mark Albers, adviseur veiligheid en innovatie bij Van Aetsveld en hoofddocent van de opleiding bibob coordinator en de cursus Aanpak financieel-economische criminaliteit, adviseert en begeleidt politie, justitie en gemeenten bij de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit
 • Jaap van Leeuwen, bestuurlijk beleidsmedewerker bij de gemeente Den Haag, verantwoordelijk voor het bibob beleid in de gemeente Den Haag en docent op de cursus Bestuurlijke aanpak van georganiseerde misdaad
 • Jan Westerink, forensisch accountant, adviseert als financieel expert gemeenten, provincies, politie en RIEC’s bij de aanpak van witwassen, steekpenningen, integriteitsschendingen en financieel onderzoek in het kader van de bibob wetgeving
 • Peter Roumen, docent op de cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid en directeur van het Bureau Horeca Bijzondere Wetten, toonaangevend adviesbureau op het terrein van beleid, vergunningverlening, toezicht en handhaving
 • Franc Pommer, advocaat bij Hekkelman Advocaten & Notarissen, gespecialiseerd in de wet bibob
 • Lucien Stöpler, zelfstandig jurist, organisatiedeskundige en docent op de cursus Big Data in het veiligheidsdomein, gespecialiseerd in de samenwerking van veiligheidspartners, adviseert en traint politie, gemeenten, openbaar ministerie, veiligheidshuizen en RIEC’s bij het uitwisselen van informatie
 • Mèlanie Nijenhuis, informatie officier bij het Openbaar Ministerie, legt voor het OM de verbinding met andere veiligheidspartners die zich richten op de aanpak van georganiseerde criminaliteit
 • Henk de Vries, adviseur bibob bij het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum Rotterdam-Rijnmond, waar gemeenten, de provincie, het openbaar ministerie, de politie, de belastingdienst en de douane samenwerken aan de aanpak van georganiseerde misdaad
 • Avril Schreurs, adviseur veiligheid bij de gemeente Rotterdam, voormalig adviseur bibob bij het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum Rotterdam-Rijnmond en onderzoeker bij het Landelijk Bureau Bibob, auteur van het Praktijkboek Bibob
 • Riekje Stokes, zelfstandig communicatiedeskundige en recherchepsycholoog, docent op de cursus Waarheidsvinding en expert op het terrein van verhoormethodieken
 • Ton Slingerland, projectleider bij het RIEC Zuid-West Nederland, hiervoor was hij projectleider bij het Landelijk Informatie en Expertise Centrum en betrokken bij de ontwikkeling van een methodiek voor een Bestuurlijk CriminaliteitsBeeld Analyse

Algemene informatie over de opleiding Bibob coördinator

 

Data en locatie

31 oktober, 7, 14, 21 en 28 november 2019

La Vie Utrecht
Sint Jacobsstraat 61
3511BP Utrecht
Tel. 030 234 0088

Routebeschrijving

 

Uw investering

De kosten van deze opleiding bedragen €2.999,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot een online leeromgeving.

 

PO/PE-punten aanvragen

De Opleiding Bibob coördinator heeft 32,5 lesuren.

De Orde van Advocaten (NOvA) en NEVOA (Beroepsorganisatie Bedrijfsjuristen) laat het aan uzelf om voor de gevolgde lessen PO/PE-punten aan te vragen. De Orde van Advocaten hanteert voor elk gevolgd lesuur 1 PO-punt. Punten dient u naar beneden af te ronden (bij 4,5 lesuren dus 4 PO punten). SBO zorgt voor aanvullende informatie om bij de Orde en/of NEVOA aan te tonen dat u aan deze bijeenkomst hebt deelgenomen, te weten: certificaat van deelname en opleidingsprogramma. Indien nodig kunt u contact opnemen met: Sandra van der Burgt, opleidingscoördinator.

 

Tijdschema alle dagen

08.30 uur - Ontvangst met koffie en thee
09.00 uur - Aanvang ochtendprogramma, met tussentijdse koffie- en theepauze
12.30 uur - Lunchpauze
13.30 uur - Aanvang middagprogramma, met tussentijdse koffie- en theepauze
17.00 uur - Afsluiting van de lesdag

 

Deze opleiding is speciaal ontwikkeld voor:

Beleidsmakers, -medewerkers, teamleiders, (programma)managers, coördinatoren, vergunningverleners, adviseurs en juristen, bijzondere wetten en/of openbare orde en veiligheid bij:

 • Gemeenten
 • Provincies
 • Rijksoverheid
 • Politie
 • Openbaar Ministerie
 • Regionale Informatie en Expertise Centra
 • Belastingdienst
 • Advocatenkantoren

 

Deze opleiding werd eerder bezocht door professionals van o.a.:

 • Gemeente Rheden
 • Gemeente Den Haag
 • Gemeente Huizen
 • Gemeente Almelo
 • Politie Midden-Nederland
 • Gemeente Westervoort
 • Gemeente Lansingerland
 • Gemeente Velsen
 • Gemeente Oss
 • Gemeente Westvoorne
 • Gemeente Groningen
 • Gemeente Barendrecht
 • Gemeente Schiedam
 • Gemeente Lelystad
 • Gemeente Breda
 • Gemeente Venlo
 • Gemeente Zundert
 • Gemeente Westland
 • Gemeente Peel en Maas
 • Gemeente Oosterhout
 • Gemeente Moerdijk
 • Gemeente Rotterdam
 • Gemeente Oldampt
 • Gemeente Vlaardingen
 • Gemeente Uden
 • Gemeente Oostellingwerf

Persoonlijk Opleidingsadviseur

Tonnie van Zanten
Opleidingsadviseur
Tel: 040 - 2 972 780

Verantwoordelijk voor deze opleiding

Frank van Summeren
Congres- en Opleidingsmanager Veiligheid
Annemiek Hendrix 
Projectcoördinator


Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

 

Naar Mijn Online Leeromgeving
Opleiding Bibob coördinator online leeromgeving

Terugblik op de opleiding Bibob coördinator

 

Op bezoek bij Van Aetsveld

Verslag van de terugkomdag voor deelnemers van de opleiding bibob coördinator

Op donderdag 19 juni 2014 organiseerde het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid in samenwerking met Van Aetsveld een terugkomdag voor (oud)deelnemers aan de eerste editie van de opleiding bibob coördinator. De terugkomdag vond plaats in Amersfoort op het kantoor van Van Aetsveld.

Op de terugkomdag konden de (oud)deelnemers elkaar weer ontmoeten om opgedane kennis en ervaringen met elkaar uit te wisselen. Daarnaast maakten ook een aantal docenten aan de opleiding van deze mogelijkheid gebruik om hun collega docenten en deelnemers weer te spreken over de wet bibob en de aanpak van georganiseerde misdaad.

Opening terugkomdag

De terugkomdag voor (oud)deelnemers aan de eerste editie van de opleiding bibob coördinator werd geopend door Mark Albers, adviseur veiligheid bij Van Aetsveld en hoofddocent van de opleiding bibob coördinator. Hierna volgde een gezellige lunch waarin de deelnemers met elkaar konden netwerken en verschillende uiteenlopende casussen de revue passeerden.

 

Bibob beleid en vergunning- en subsidieverlening

De eerste bijdrage op de terugkomdag werd verzorgd door Peter Roumen, directeur van Bureau Horeca Bijzondere Wetten en docent op de cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid. Peter verzorgde een bijdrage over bibob beleid en vergunning- en subsidieverlening. In zijn presentatie ging Peter in op hoe gemeenten kunnen voorkomen dat zij door het verlenen van vergunningen, het verstrekken van subsidies of het gunnen van overheidsopdrachten onbedoeld criminele activiteiten faciliteren.

Bibob beleid in de praktijk

De tweede bijdrage op de terugkomdag werd verzorgd door Joëlle Hermens en Rene van der Vliet, beide werkzaam bij de Nationale Politie, over de aanpak van een casus uit de praktijk. Uit de casus kwam naar voren dat de wet bibob niet altijd het enige aangewezen middel is om tot een passende aanpak van georganiseerde misdaad te komen. De praktijk laat zien dat gemeente, politie, openbaar ministerie en de belastingdienst intensief met elkaar moeten samenwerken om gezamenlijk tot een pakket van maatregelen te komen om de georganiseerde misdaad daadwerkelijk een halt toe te roepen.

Meer weten?

Tijdens de opleiding bibob coördinator leert u hoe u de wet Bibob toepast in uw gemeente.

Incompany training

Heb jij, samen met jouw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op jullie organisatie, jouw situatie en wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met je mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van jou en jouw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje verhoeven Incompany Advies
Guusje Verhoeven
Adviseur Incompany trainingen
Email: g.verhoeven@Euroforum.nl
Telefoon: 040 297 49 77 / 06 516 18 303

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Opleiding Bibob coördinator inschrijven

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Opleiding Bibob coördinator start op 31 oktober, 7, 14, 21 en 28 november 2019 in La Vie Utrecht!

Brochure Bibob coordinator

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 5-daagse opleiding
Prijs: €2999,- excl. btw
Datum: 31 oktober, 7, 14, 21 en 28 november 2019
Beoordeling (10):
8,0 / 10
Locatie: La Vie Utrecht

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Tonnie van Zanten  

Opleidingsadviseur
Tonnie van Zanten

  

040 - 2 972 780

Ben jij onze STAR?

Dan kan je sparen voor een gratis opleidingsbudget bij ons!

Bekijk de voorwaarden

In samenwerking met: