Cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid

Een compleet overzicht van de belangrijkste wetswijzigingen!

 • Praktijkgerichte behandeling van 13 wetten in 6 dagen
 • Intensieve cursus met voldoende ruimte voor uw praktijkvragen
 • Zorg dat u goed op de hoogte bent en meld u nu aan!
 • Via de online leeromgeving in contact met medecursisten en docenten

7e editie: wegens succes herhaald!

Ook interessant voor u of uw collega: Opleiding beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid

Nieuwe verantwoordelijkheden en bevoegdheden op het terrein van Openbare Orde en Veiligheid

De uitvoeringspraktijk van politie, justitie en de gemeente op het terrein van openbare orde en veiligheid verandert sterk door de komst van nieuwe wet- en regelgeving. Uw rol en verantwoordelijkheden als regisseur op het terrein van veiligheid nemen toe. Samen met uw veiligheidspartners moet u deze nieuwe wet- en regelgeving correct gaan toepassen en uitvoeren. Maar bent u ook op de hoogte van wat deze nieuwe wetten en bevoegdheden voor u en uw uitvoeringspraktijk betekenen?

 

13 praktijkgerichte modules

Leer de wetgeving en regelgeving voor uw gemeente correct toe te passen op het gebied van veiligheid:

 • Module 1 Politiewet
 • Module 2 Wet Veiligheidsregio’s
 • Module 3 Wet Maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast
 • Module 4 Wet Preventief fouilleren
 • Module 5 Opiumwet
 • Module 6 Wet Cameratoezicht op openbare plaatsen
 • Module 7 Wet Wapens en munitie
 • Module 8 Drank- en Horecawet
 • Module 9 Wet aanpak Woonoverlast
 • Module 10 Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur
 • Module 11 Wet Regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche
 • Module 12 Jeugdwet
 • Module 13 Wet Tijdelijk Huisverbod

 

5 redenen waarom u deze cursus niet mag missen:

 • U bent in 6 dagen volledig op de hoogte van alle actuele ontwikkelingen
 • U krijgt concrete voorbeelden van de gevolgen van de veranderende wetgeving en regelgeving voor uw uitvoeringspraktijk
 • Er is voldoende ruimte voor vragen, discussie en uitwisseling van ervaringen met uw medecursisten en uw docenten
 • U krijgt toegang tot de online leeromgeving met actuele casuistiek, jurisprudentie en praktische tips, zodat u direct in uw eigen praktijk aan de slag kunt
 • U blijft ook na afloop van de cursus via de online leeromgeving in contact met uw medecursisten en uw docenten

 

Wat leert u tijdens de cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid?

Docenten en cursisten delen met u hun ervaringen en wat u allemaal leert tijdens de opleiding. Bekijk een van onderstaande video's

 

Voor wie is deze cursus veiligheidswetgeving?

Beleidsmakers, -medewerkers, teamleiders, (programma)managers, coördinatoren, adviseurs en juristen veiligheid bij:

 • Gemeenten
 • Rijk en Provinciale overheden
 • Politie
 • Openbaar Ministerie
 • Lokale/regionale samenwerkingsverbanden (o.a. Veiligheidshuis, Veiligheidsregio, Regionale Informatie en Expertise Centra)
Download de brochure

Programma Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid

Iedere dag start om 09.30 uur (ontvangst om 09.00 uur) en eindigt om 16.30 uur.

 

Module 1 en 2

Introductie en kennismaking

Yolanda Rechter, zelfstandig jurist en hoofddocent van de cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid

Module 1 - Politiewet

 • Hoe ziet het (nieuwe) politiebestel eruit?
 • Wat betekent de totstandkoming van de Nationale Politie voor u en uw gemeente?
 • Hoe ziet de rol van de regioburgemeester eruit in het (nieuwe) politiebestel?
 • Op welke manier gaat de verdeling van politiecapaciteit plaatsvinden?
 • Hoe verhouden nationale prioriteiten zich met ruimte voor lokale politie inzet?

Module 2 - Wet Veiligheidsregio’s

 • Wat schrijft de Wet Veiligheidsregio’s voor over de bestuurlijke inbedding en de basisvereisten voor de organisatie van de hulpverleningsdiensten?
 • Wat zijn de taken van een veiligheidsregio? Hoe ziet het bestuur eruit? En hoe loopt de besluitvorming?
 • Hoe werkt u in de veiligheidsregio samen met hulpdiensten en crisispartners?
 • Op welke manier werkt u bovenregionaal samen bij grensoverstijgende incidenten?
 • Wat betekent de nieuwe structuur van de politieorganisatie voor de positie van de veiligheidsregio’s?

Yolanda Rechter, zelfstandig jurist en hoofddocent van de cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid


Module 3 & 4 en 5

Module 3 - Wet Maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast

 • Over welke bevoegdheden beschikt de burgemeester van uw gemeente bij de bestrijding van voetbalvandalisme en ernstige overlast?
 • Wat is het verschil met eerder bestaande bevoegdheden zoals vastgelegd in de gemeentewet? Wanneer en onder welke omstandigheden legt u een langdurig gebiedsverbod, een meldingsplicht en/of een contactverbod op?
 • Hoe houdt uw gemeente toezicht op de naleving van deze verboden? En hoe handhaaft u wanneer deze niet worden nageleefd?

Module 4 - Wetgeving Preventief fouilleren

 • Wat is het doel van de Wet Preventief fouilleren?
 • Hoe kan preventief fouilleren bijdragen aan veilig uitgaan, het ordelijk verloop van grote (sport)manifestaties en de aanpak van drugsoverlast?
 • Wanneer en onder welke voorwaarden kan een burgemeester een gebied aanwijzen als risicogebied waar preventief gefouilleerd mag worden?
 • Welke rol is hierbij weggelegd voor de gemeenteraad?

Module 5: Opiumwet

 • Wat schrijft de wet voor over opiummisbruik?
 • Wat is strafbaar (bezit, bereiding, verkoop en export) en wat niet (gebruik)?
 • Hoe handhaaft uw gemeente de opiumwet?
 • Wanneer kan volgens het opportuniteitsbeginsel af worden gezien van vervolging als daarmee een hoger belang (bijvoorbeeld volksgezondheid) gediend wordt?
 • Welke richtlijnen gelden er ten aanzien van het optreden tegen coffeeshops?
 • Hoe treedt u op tegen een coffeeshop die de voorwaarden overtreedt?
  En hoe past u de wet Damocles toe wanneer er wordt gehandeld in drugs vanuit cafe's, winkels of woningen?

Jan Brouwer, hoogleraar Algemene rechtswetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen en directeur van het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid, toonaangevend kenniscentrum dat onderzoek verricht op het terrein van openbare- orderecht


 Alles bij elkaar in één handig overzicht? Download de brochure (pdf)! 


Module 6 & 7

Module 6 - Wet Cameratoezicht op openbare plaatsen

 • Welk bestuursorgaan is bevoegd ten aanzien van het toepassen van publiek cameratoezicht?
 • Onder welke omstandigheden mag een gemeente publiek cameratoezicht invoeren?
 • Op welke plaatsen mag uw gemeente cameratoezicht toepassen?
 • Welke (nieuwe) regels gelden voor kortstondig en mobiel cameratoezicht?
 • Hoe zit precies met kentekenherkenning, drones, dashcams en bodycams?
 • Wat zegt de Algemene Verordening Gegevensbescherming over cameratoezicht?
 • Mogen particulieren de openbare weg filmen met hun camera's?
 • Kunnen gemeenten en ondernemers samenwerken bij cameratoezicht?

Sander Flight, zelfstandig onderzoeker en adviseur, specialist op het gebied van cameratoezicht, toezicht en handhaving

Module 7 - Wet Wapens en munitie

 • Welke wapens en handelingen met wapens (zoals het vervoeren of dragen) zijn wel en welke zijn niet toegestaan?
 • Wanneer kan in uitzonderlijke gevallen een ontheffing voor een bepaald wapen worden aangevraagd? En aan welke voorwaarden moet dan zijn voldaan?
 • Voor welk wapen is een vergunning vereist?
 • Welke wapenvergunningen zijn er?
 • Hoe en waar kan een wapenvergunning worden aangevraagd?

Henny Sackers, hoogleraar bestuurlijk sanctierecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen, rechter-plaatsvervanger in de rechtbank '-Hertogenbosch en raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Arnhem, schreef het boek 'Wet wapens en munitie' en begeleidde het onderzoek naar het schietdrama in Alphen aan den Rijn


Module 8 en 9

Module 8 - Drank- en Horecawet

 • Wat is het doel van de Drank en Horecawet?
 • Welke (nieuwe) bevoegdheden heeft uw gemeente op het gebied van regelgeving en handhaving?
 • Hoe gaat de vergunningverlening in de praktijk en wat zijn de raakvlakken met andere vergunningen?
 • Hoe houdt uw gemeente toezicht op horecagelegenheden, supermarkten en slijterijen die drank verkopen?
 • Welke handhavingsinstrumenten staan uw gemeente ter beschikking?

Franc Pommer, advocaat bij Hekkelman Advocaten & Notarissen, gespecialiseerd in openbare- orderecht

Module 9: Wet aanpak Woonoverlast

 • Hoe treedt uw gemeente op tegen (woon)overlast?
 • Op welke wijze kan uw gemeente met de wet Victoria overlastpanden sluiten?
 • Wanneer en onder welke omstandigheden kan deze bevoegdheid ingezet worden?
 • Hoe past u de Wet Victor toe om (overlast)panden in beheer te nemen of te onteigenen?

Jan Brouwer, hoogleraar Algemene rechtswetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen en directeur van het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid, toonaangevend kenniscentrum dat onderzoek verricht op het terrein van openbare- orderecht


Module 10 en 11

Module 10 - Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

 • Wat is het doel van de wet bibob?
 • Wat schrijft de wet bibob voor op het terrein van integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur? En aan welke regels en procedures moet uw gemeente voldoen bij toepassing van de wet bibob?
 • Wat is de reikwijdte en wat zijn de toepassingsgebieden van de wet bibob?
 • Wanneer mag u de wet bibob toepassen? En aan welke voorwaarden moet u dan voldoen?
 • Hoe kunt u advies inwinnen bij het Landelijk Bureau Bibob?
 • Wanneer kan het Landelijk Bureau Bibob om een advies worden gevraagd? En welke voorwaarden zijn er verbonden aan het aanvragen van een bibob advies?
 • Op welke wijze voert het Landelijk Bureau Bibob het onderzoek uit en hoe is het bibob advies opgebouwd?
 • Wat kunnen we leren van jurisprudentie m.b.t. de wet bibob?

Annemarie van Kessel en Shanti Rewti, begeleidingsadviseurs bij het Landelijk Bureau Bibob van het ministerie van Veiligheid en Justitie, voert op verzoek van bestuursorganen integriteitscreeningen uit en adviseert bestuursorganen over de implementatie en toepassing van de Wet bibob

Module 11 - Wet Regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche

 • Wat zijn de speerpunten van de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche?
 • Wat is de rol van uw gemeente bij de aanpak van (seks gerelateerde) mensenhandel?
 • Hoe kan u signalen van mensenhandel opmerken en hoe kunt u daarop anticiperen?
 • Hoe ziet het uniforme vergunningstelsel voor de uitoefening van een seksbedrijf eruit? Aan welke vergunningsvoorwaarden dient de exploitant te voldoen? En wanneer kunt u een vergunning weigeren?
 • Hoe kunt u de achtergrond van de exploitant onderzoeken?

Yolanda Rechter, zelfstandig jurist en hoofddocent van de cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid


Module 12 en 13

Module 12 - Jeugdwet

 • Hoe zit het (nieuwe) jeugdzorgstelsel in elkaar?
 • Vanuit welke visie krijgt de zorg voor de jeugd inhoud?
 • Wat zijn de belangrijkste veranderingen in de jeugdzorg en wat betekent dit voor u en uw gemeente?

Jolanda Huitema, advocaat bij Suez Advocaten, gespecialiseerd in de jeugdwet en in de jeugdzorg

Module 13 - Wet Tijdelijk Huisverbod

 • Hoe kan de Wet Tijdelijk Huisverbod worden gebruikt om vroegtijdig (preventief) in te grijpen in een dreigende situatie achter de voordeur?
 • Hoe kan aan de hand van de risicotaxatie worden bepaald of er sprake is van een ernstige dreiging van huiselijk geweld?
 • Welke bevoegdheden ontleent de burgemeester aan de Wet Tijdelijk Huisverbod om maatregelen te nemen wanneer er sprake is van een ernstige dreiging van huiselijk geweld?
 • Wanneer legt u een huisverbod op aan iemand van wie een ernstige dreiging van huiselijk geweld uitgaat? En wanneer verlengt u het huisverbod of trekt u deze juist in?

Sietske Dijkstra, eigenaar van Bureau Dijkstra en voormalig lector Huiselijk Geweld en Hulpverlening in de keten aan het Expertisecentrum Veiligheid van de Avans Hogeschool, promoveerde aan de Universiteit Utrecht op een onderzoek naar hoe slachtoffers betekenis geven aan geweld

Eltjo Lenting, adviseur huiselijk geweld bij de Nationale Politie eenheid Oost Nederland en docent op de opleiding regisseur huiselijk geweld en kindermishandeling.


Tijdschema

09.00 Ontvangst met koffie en thee
09.30 Aanvang ochtendprogramma, met tussentijdse koffie- en theepauze
12.30 Lunchpauze
13.30 Aanvang middagprogramma, met tussentijdse koffie- en theepauze
16.30 Afsluiting van de lesdag

Uw docenten

Dr. Jan Brouwer

Jan is hoogleraar Algemene rechtswetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast is hij directeur van het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid, een toonaangevend kenniscentrum dat onderzoek verricht op het terrein van openbare- orderecht. Jan studeerde rechten en geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij richt zich op vraagstukken over openbare orde en veiligheid.

Dr. Henny Sackers

Henny is hoogleraar bestuurlijk sanctierecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen, rechter-plaatsvervanger in de rechtbank '-Hertogenbosch en raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Arnhem. Hij schreef het boek 'Wet wapens en munitie' en begeleidde het onderzoek naar het schietdrama in Alphen aan den Rijn

Drs. Sander Flight

Sander is onderzoeker en adviseur op het gebied van veiligheid en criminaliteit sinds 1996. Zijn specialisme is cameratoezicht. Hij heeft bijna twintig jaar gewerkt bij twee onderzoeksbureaus. In 2014 is hij voor zichzelf begonnen om zich weer volledig te kunnen wijden aan de activiteiten waar hij het meest van houdt: goed onderzoek doen en praktisch advies geven.

Jolanda Huitema

Jolanda is juridisch adviseur bij een gecertificeerde instelling en co-initiatiefnemer van Jeugdzorg en Recht, adviseert professionals m.b.t. juridische vraagstukken op het terrein van de jeugdzorg.

Sietske Dijkstra

Sietske is eigenaar van Bureau Dijkstra en voormalig lector Huiselijk Geweld en Hulpverlening in de keten aan het Expertisecentrum Veiligheid van de Avans Hogeschool, promoveerde aan de Universiteit Utrecht op een onderzoek naar hoe slachtoffers betekenis geven aan geweld.

Eltjo Lenting

Eltjo is adviseur huiselijk geweld bij de Nationale Politie eenheid Oost Nederland en docent op de opleiding regisseur huiselijk geweld en kindermishandeling.

Yolanda Rechter

Yolanda is zelfstandig jurist en hoofddocent van de cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid.

Franc Pommer

Frank is advocaat bij Hekkelman Advocaten & Notarissen, gespecialiseerd in openbare- orderecht.

Annemarie van Kessel

Annemarie is adviseur bij het Landelijk Bureau Bibob van het ministerie van Veiligheid en Justitie, adviseert bestuursorganen over de implementatie en toepassing van de wet bibob.

 

Algemene informatie cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid

 

Data en locatie

 • 12, 19, 26 maart, 2, 9 en 16 april 2020

La Vie Utrecht
Sint Jacobsstraat 61
3511BP Utrecht
Tel. 030 234 0088

Routebeschrijving

 

Uw investering

De kosten van deze cursus bedragen €3.999,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de online leeromgeving. Uw cursus op maat? Neem contact op met uw opleidingsadviseur Tonnie van Zanten (e-mail: tonnie.van.zanten@sbo.nl, tel: 040-2972 780).

 

Combi-korting

Bent u geïnteresseerd in het volgen van deze opleiding én de opleiding Beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid? In dit geval hebben wij een interessante combi-korting voor u! Neem voor meer informatie over deze korting contact op met opleidingsadviseur Tonnie van Zanten, tel: 040 - 2972 780.

 

PO/PE-punten aanvragen

De Cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid heeft 33 lesuren.

De Orde van Advocaten (NOvA) en NEVOA (Beroepsorganisatie Bedrijfsjuristen) laat het aan uzelf om voor de gevolgde lessen PO/PE-punten aan te vragen. De Orde van Advocaten hanteert voor elk gevolgd lesuur 1 PO-punt. Punten dient u naar beneden af te ronden (bij 4,5 lesuren dus 4 PO punten). SBO zorgt voor aanvullende informatie om bij de Orde en/of NEVOA aan te tonen dat u aan deze bijeenkomst hebt deelgenomen, te weten: certificaat van deelname en opleidingsprogramma. Indien nodig kunt u contact opnemen met: Sandra van der Burgt, opleidingscoördinator.

 

Voor wie bestemd?

Deze cursus is speciaal ontwikkeld voor:

Advocaten, juristen, beleidsmakers, -medewerkers, teamleiders, (programma)managers, coördinatoren en adviseurs veiligheid bij:

 • Gemeenten
 • Rijk en Provinciale overheden
 • Politie
 • Openbaar Ministerie
 • Lokale/regionale samenwerkingsverbanden (o.a. Veiligheidshuis, Veiligheidsregio, Regionale Informatie en Expertise Centra)

Deze cursus werd eerder bezocht door professionals werkzaam bij:

 • Gemeente Nijmegen
 • Gemeente Delfzijl
 • Gemeente Hardinxveld-Giessendam
 • Gemeente Alkmaar
 • Gemeente Amersfoort
 • Gemeente Rotterdam
 • Gemeente Zwolle
 • Gemeente Nijkerk
 • Gemeente Dordrecht
 • Gemeente Barneveld
 • Riec Den Haag
 • Gemeente Bunschoten
 • Gemeente De Friese Meren
 • Gemeente Lansingerland
 • Gemeente Laarbeek
 • Gemeente Amsterdam Stadsdeel West
 • Gemeente Gemert-Bakel
 • Gemeente Zandvoort
 • Gemeente Oosterhout
 • Gemeente Horst Aan De Maas
 • Gemeente Harderwijk
 • Gemeente Arnhem
 • Gemeente Breda
 • Gemeente Hellendoorn
 • Gemeent Westland
 • Gemeente Schiedam
 • Gemeente Kerkrade
 • Gemeente Zoetermeer
 • Gemeente Duiven
 • Gemeente Wageningen
 • Gemeente Oss
 • Gemeente Stein
 • Gemeente Oude IJsselstreek
 • Gemeente Ede
 • Gemeente ‘s-Hertogenbosch
 • Gemeente Beverwijk
 • Gemeente Noordwijk
 • Gemeente Noordoostpolder
 • Gemeente Uithoorn
 • Gemeente Doesburg
 • Gemeente Geldermalsen
 • Gemeente Grootegast
 • Gemeente Middel-Delfland
 • Gemeente Urk
 • Veiligheidsregio
 • Noord-Holland-Noord
 • Nationale Politie eenheid
 • Zeeland en West-Brabant

 

Persoonlijk Opleidingsadviseur

Tonnie van Zanten
Opleidingsadviseur
Tel: 040 - 2 972 780

 

Download de brochure

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

 

Naar Mijn Online Leeromgeving
Cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid


Incompany training

Heb jij, samen met jouw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op jullie organisatie, jouw situatie en wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met je mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van jou en jouw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Wil je meer informatie?

Of wil je een incompany voorstel? Neem dan contact op met Guusje Verhoeven of Nancy Kager:


Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor deze cursus. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid start op 12, 19, 26 maart, 2, 9 en 16 april 2020 in Regardz La Vie Utrecht!

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 6-daagse cursus
Prijs: €3.999,- excl. btw
Datum: 12, 19, 26 maart, 2, 9 en 16 april 2020
Locatie: Regardz La Vie Utrecht

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Tonnie van Zanten  

Opleidingsadviseur
Tonnie van Zanten

  

040 - 2 972 780

In samenwerking met