Opleiding Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid

 • Praktijkgerichte behandeling van 13 wetten in 6 dagen
 • Intensieve cursus met voldoende ruimte voor jouw praktijkvragen
 • Zorg dat je goed op de hoogte bent en meld je nu aan!
 • Via de online leeromgeving in contact met medecursisten en docenten

Meld je snel aan voor de gratis online voorlichtingssessie op 27 januari 2022!

Deze opleiding op maat voor het hele team? Download de incompany flyer

 

Een compleet overzicht van de belangrijkste wetswijzigingen!

 • 10 maart - 14 april 2022
 • La Vie Utrecht
 • ,- (excl. btw)
 • Contact

Nieuwe verantwoordelijkheden en bevoegdheden op het terrein van Openbare Orde en Veiligheid

De uitvoeringspraktijk van politie, justitie en de gemeente op het terrein van openbare orde en veiligheid verandert sterk door de komst van nieuwe wet- en regelgeving. Jouw rol en verantwoordelijkheden als regisseur op het terrein van veiligheid nemen toe. Samen met je veiligheidspartners moet je deze nieuwe wet- en regelgeving correct gaan toepassen en uitvoeren. Maar ben je ook op de hoogte van wat deze nieuwe wetten en bevoegdheden voor jou en je uitvoeringspraktijk betekenen?

13 praktijkgerichte modules

Leer de wetgeving en regelgeving voor jouw gemeente correct toe te passen op het gebied van veiligheid:

 • Module 1 Politiewet
 • Module 2 Wet veiligheidsregio’s
 • Module 3 Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme
 • Module 4 Wet preventief fouilleren
 • Module 5 Opiumwet
 • Module 6 Wet cameratoezicht op openbare plaatsen
 • Module 7 Wet wapens en munitie
 • Module 8 Drank- en horecawet
 • Module 9 Wet victoria
 • Module 10 Wet bibob
 • Module 11 Wet regulering prostitutie 
 • Module 12 Jeugdwet
 • Module 13 Wet tijdelijk huisverbod

5 redenen waarom je deze opleiding niet mag missen:

 • Je bent in 6 dagen volledig op de hoogte van alle actuele ontwikkelingen
 • Je krijgt concrete voorbeelden van de gevolgen van de veranderende wetgeving en regelgeving voor je uitvoeringspraktijk
 • Er is voldoende ruimte voor vragen, discussie en uitwisseling van ervaringen met je medecursisten en je docenten
 • Je krijgt toegang tot de online leeromgeving met actuele casuistiek, jurisprudentie en praktische tips, zodat je direct in je eigen praktijk aan de slag kunt
 • Je blijft ook na afloop van de cursus via de online leeromgeving in contact met je medecursisten en je docenten

Wat leer je tijdens de opleiding Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid?

Docenten en cursisten delen met je hun ervaringen en wat je allemaal leert tijdens de cursus. Bekijk een van onderstaande video's:

Programma Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid

 

Module 1 en 2

Introductie en kennismaking

Module 1 - Politiewet

 • Hoe ziet het (nieuwe) politiebestel eruit?
 • Wat betekent de totstandkoming van de Nationale Politie voor jou en je gemeente?
 • Hoe ziet de rol van de regioburgemeester eruit in het politiebestel?
 • Op welke manier gaat de verdeling van politiecapaciteit plaatsvinden?
 • Hoe verhouden nationale prioriteiten zich met ruimte voor lokale politie inzet?

Jan Janse, districtchef Hoeksche Waard bij de Politie eenheid Rotterdam Zuid-Holland-Zuid. Jan studeerde Bedrijfskunde en Recht aan de Open Universiteit Nederland en heeft ruim 30 jaar in verschillende functies gewerkt bij de politie (o.a. op het terrein van intelligence)

Module 2 - Wet veiligheidsregio’s

 • Wat zijn de taken van een veiligheidsregio en welke rol heeft de veiligheidsregio in de samenwerking tussen hulpdiensten en crisispartners?
 • Hoe ziet het bestuur van een veiligheidsregio eruit? En hoe loopt de besluitvorming?
 • Wat schrijft de Wet Veiligheidsregio’s voor over de basisvereisten voor de organisatie van de hulpverleningsdiensten?
 • Wat betekent de nieuwe structuur van de politieorganisatie voor de positie van de veiligheidsregio’s?
 • Hoe ziet samenwerking tussen crisispartners eruit bij incidenten van meer dan plaatselijke betekenis?
 • Welke ontwikkelingen zijn er op het gebied van multidisciplinaire crisisbeheersing en wat betekent dat voor de rol van veiligheidsregio’s
  en gemeenten?

Petra Claus, adviseur crisisbeheersing van de gemeente Tilburg en coördinator van de crisisorganisatie Hart van Brabant. Petra volgde de voltijdsofficiersopleiding aan het Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding en werkte 15 jaar als commandant en strategisch adviseur in verschillende veiligheidsregio’s. Zij heeft ervaring in diverse operationele functies bij zowel de brandweer als de gemeente.


Module 3 & 4 en 5 

Module 3 - Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme

 • Welke bevoegdheden zijn gekoppeld aan het begrip openbare orde?
 • Wanneer is sprake van verstoring van de openbare orde dan wel ernstige vrees hiervoor?
 • Wanneer dient de burgemeester en wanneer dient het college van b&w belast te worden met de handhaving van de openbare orde?
 • Wat is het verschil tussen verstoring van de openbare orde en wanordelijkheden in de zin van de Wet openbare Manifestaties
 • Wat is het verschil tussen verstoring van de openbare orde en ernstige wanordelijkheden als het gaat om toepassing van de noodbevoegdheden?

Module 4 - Wetgeving preventief fouilleren

 • Onder welke voorwaarden kan de burgemeester een gebiedsverbod, een meldingsplicht en/of een contactverbod opleggen?
 • Wanneer mag de politie daar preventief fouilleren?
 • Is er ook een mogelijkheid om persoonsgericht preventief te fouilleren?

Module 5: Opiumwet

 • Welke strafbare producten staan op Lijst I en II van de Opiumwet?
 • Mag een gemeenteraad de Opiumwet aanvullen met strafbare gedragingen?
 • Hoe kan de burgemeester veilig art. 13b Opiumwet toepassen?

Jan Brouwer, hoogleraar Algemene rechtswetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen en directeur van het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid, toonaangevend kenniscentrum dat onderzoek verricht op het terrein van openbare- orderecht


Module 6 & 7

Module 6 - Wet cameratoezicht op openbare plaatsen

 • Welk bestuursorgaan is bevoegd ten aanzien van het toepassen van publiek cameratoezicht?
 • Onder welke omstandigheden mag een gemeente publiek cameratoezicht invoeren?
 • Op welke plaatsen mag je gemeente cameratoezicht toepassen?
 • Welke regels gelden voor kortstondig en mobiel cameratoezicht?
 • Hoe zit precies met kentekenherkenning, drones, dashcams en bodycams?
 • Wat zegt de Algemene Verordening Gegevensbescherming over cameratoezicht?
 • Mogen particulieren de openbare weg filmen met hun camera's?
 • Kunnen gemeenten en ondernemers samenwerken bij cameratoezicht?

Sander Flight, zelfstandig onderzoeker en adviseur, specialist op het gebied van cameratoezicht, toezicht en handhaving

Module 7 - Wet wapens en munitie

 • Welke wapens en handelingen met wapens (zoals het vervoeren of dragen) zijn wel en welke zijn niet toegestaan?
 • Wanneer kan in uitzonderlijke gevallen een ontheffing voor een bepaald wapen worden aangevraagd? En aan welke voorwaarden moet dan zijn voldaan?
 • Voor welk wapen is een vergunning vereist?
 • Welke wapenvergunningen zijn er?
 • Hoe en waar kan een wapenvergunning worden aangevraagd?

Henny Sackers, hoogleraar bestuurlijk sanctierecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen, rechter-plaatsvervanger in de rechtbank '-Hertogenbosch en raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Arnhem, schreef het boek 'Wet wapens en munitie' en begeleidde het onderzoek naar het schietdrama in Alphen aan den Rijn


Module 8 en 9

Module 8 - Drank- en horecawet

 • Wat is het doel van de Drank en Horecawet?
 • Welke (nieuwe) bevoegdheden heeft je gemeente op het gebied van regelgeving en handhaving?
 • Hoe gaat de vergunningverlening in de praktijk en wat zijn de raakvlakken met andere vergunningen?
 • Hoe houdt je gemeente toezicht op horecagelegenheden, supermarkten en slijterijen die drank verkopen?
 • Welke handhavingsinstrumenten staan je gemeente ter beschikking?

Franc Pommer, advocaat bij Hekkelman Advocaten & Notarissen, gespecialiseerd in openbare- orderecht

Module 9: Wet victoria

 • Hoe treedt je gemeente op tegen (woon)overlast?
 • Op welke manier kunt je met de Wet aanpak woonoverlast specifieke gedragsaanwijzingen geven aan overlastplegers?
 • Op welke wijze kan je gemeente met de wet Victoria overlastpanden sluiten?
 • Wanneer en onder welke omstandigheden kan deze bevoegdheid ingezet worden?
 • Hoe pas je de Wet Victoria toe om (overlast)panden in beheer te nemen of te onteigenen?

Jan Brouwer, hoogleraar Algemene rechtswetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen en directeur van het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid, toonaangevend kenniscentrum dat onderzoek verricht op het terrein van openbare- orderecht


Module 10 en 11

Module 10 - Wet bibob 

 • Wat is het doel van de Wet bibob?
 • Op welke overheidsbeslissingen is de Wet Bibob van toepassing?
 • Hoe pas je de Wet Bibob toe?
 • Hoe vraag je advies bij het Landelijk Bureau Bibob?
 • Hoe doet het Landelijk Bureau Bibob onderzoek en hoe is het Bibobadvies opgebouwd?
 • Waar moet je rekening mee houden in de fase na het Bibob-advies?
 • Wat zegt de jurisprudentie over de toepassing van de Wet Bibob?

Annemarie van Kessel, adviseurs bij het Landelijk Bureau Bibob (onderdeel van Justis). Zij adviseren overheidsinstanties over de implementatie en toepassing van de Wet Bibob.

Module 11 - Wet regulering prostitutie

 • Wat zijn de speerpunten van de regelgeving op het gebied van prostitutie?
 • Wat is de rol van je gemeente bij de aanpak van (seks gerelateerde) mensenhandel?
 • Hoe ziet het uniforme vergunningstelsel voor de uitoefening van een seksbedrijf eruit? Aan welke vergunningsvoorwaarden dient de exploitant te voldoen? En wanneer kunt je een vergunning weigeren?
 • Hoe kun je de achtergrond van de exploitant onderzoeken?

Franc Prommer, advocaat bij Hekkelman Advocaten & Notarissen, gespecialiseerd in openbare- orderecht


Module 12 en 13 

Module 12 - Jeugdwet

 • Hoe zit het (nieuwe) jeugdzorgstelsel in elkaar?
 • Vanuit welke visie krijgt de zorg voor de jeugd inhoud?
 • Wat zijn de belangrijkste veranderingen in de jeugdzorg en wat betekent dit voor jou en je gemeente?

Jolanda Huitema, advocaat en eigenaar bij &Jeugd

Module 13 - Wet tijdelijk huisverbod

 • Hoe past de Wet Tijdelijk Huisverbod binnen het instrumentarium van Openbare Orde en Veiligheid en wat is de kern?
 • Kan het tijdelijk huisverbod worden ingezet om in te grijpen bij een dreigende situatie achter de voordeur? Wanneer verleng je het huisverbod of trek je deze juist in? Met wie werkt je daarbij samen?
 • Moet de burgemeester van de bevoegdheden die de Wet tijdelijk huisverbod geeft gebruik maken als er strafrechtelijk wordt ingegrepen
 • Hoe kan de Wet Tijdelijk Huisverbod in jouw gemeente succesvol worden toegepast, welke posities zijn er en welke rol neem je daarbij in en wat heb je daarin nodig? Ben je bekend met het aantal huisverboden in jouw gemeente?

Sietske Dijkstra, eigenaar van Bureau Dijkstra en voormalig lector Huiselijk Geweld en Hulpverlening in de keten aan het Expertisecentrum Veiligheid van de Avans Hogeschool, promoveerde aan de Universiteit Utrecht op een onderzoek naar hoe slachtoffers betekenis geven aan geweld

Eltjo Lenting, adviseur huiselijk geweld bij de Nationale Politie eenheid Oost Nederlandt

Docenten:

img-Jan Brouwer

Jan Brouwer
hoogleraar Algemene rechtswetenschap

Docent op de cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid en directeur van het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid, toonaangevend kenniscentrum dat onderzoek verricht op het terrein van openbare- orderecht

img-Henny Sackers

Henny Sackers
Hoogleraar bestuurlijk sanctierecht aan de Radboud Univ

Rechter-plaatsvervanger in de rechtbank '-Hertogenbosch en raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Arnhem. Hij schreef het boek 'Wet wapens en munitie' en begeleidde het onderzoek naar het schietdrama in Alphen aan den Rijn

img-Sander Flight

Sander Flight
Onderzoeker en adviseur op het gebied van veiligheid en criminal

Zijn specialisme is cameratoezicht. Hij heeft bijna twintig jaar gewerkt bij twee onderzoeksbureaus. In 2014 is hij voor zichzelf begonnen om zich weer volledig te kunnen wijden aan de activiteiten waar hij het meest van houdt: goed onderzoek doen en praktisch advies geven.

img-Franc Pommer

Franc Pommer
advocaat bij Hekkelman Advocaten en Notarissen

img-Annemarie van Kessel

Annemarie van Kessel
Adviseur bij het Landelijk Bureau Bibob

Van het ministerie van Veiligheid en Justitie, adviseert bestuursorganen over de implementatie en toepassing van de wet bibob.

img-Jolanda Huitema

Jolanda Huitema
Advocaat en eigenaar bij &Jeugd

img-Sietske Dijkstra

Sietske Dijkstra
Eigenaar van Bureau Dijkstra

Voormalig lector Huiselijk Geweld en Hulpverlening in de keten aan het Expertisecentrum Veiligheid van de Avans Hogeschool, promoveerde aan de Universiteit Utrecht op een onderzoek naar hoe slachtoffers betekenis geven aan geweld.

img-Eltjo Lenting

Eltjo Lenting
Adviseur huiselijk geweld bij de Nationale Politie eenheid Oost Nederland

En docent op de opleiding regisseur huiselijk geweld en kindermishandeling.

img-Petra Claus

Petra Claus
Adviseur crisisbeheersing van de gemeente Tilburg en coördinator van de crisisorganisatie Hart van Brabant

Petra volgde de voltijdsofficiersopleiding aan het Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding en werkte 15 jaar als commandant en strategisch adviseur in verschillende veiligheidsregio’s. Zij heeft ervaring in diverse operationele functies bij zowel de brandweer als de gemeente.

Deze opleiding is speciaal ontwikkeld voor:

Beleidsmakers, -medewerkers, teamleiders, (programma)managers, coördinatoren, adviseurs en juristen veiligheid bij:

 • Gemeenten
 • Rijk en Provinciale overheden
 • Politie
 • Openbaar Ministerie
 • Lokale/regionale samenwerkingsverbanden (o.a. Veiligheidshuizen, Veiligheidsregio’s, Regionale Informatie en Expertise Centra)

Algemene Informatie

Deze Meerdaagse Cursus/Training zal plaatsvinden bij La Vie Utrecht te Utrecht.
Voor facilitaire vragen en de routebeschrijving zie onderstaande gegevens.

La Vie Utrecht
St Jacobsstraat 61
3511 BP
Utrecht
tel: +31 (0)30 234 00 88

Dag Datum Tijd Locatie
Dag 1 10 maart 2022 09:30 - 16:30 La Vie Utrecht
Dag 2 17 maart 2022 09:30 - 16:30 La Vie Utrecht
Dag 3 24 maart 2022 09:30 - 16:30 online (of n.t.b.)
Dag 4 31 maart 2022 09:30 - 16:30 La Vie Utrecht
Dag 5 7 april 2022 09:30 - 16:30 online (of n.t.b.)
Dag 6 14 april 2022 09:30 - 16:30 La Vie Utrecht

Jouw investering

De investering voor deze Meerdaagse Cursus/Training bedraagt € 3999,00 (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de digitale leeromgeving.

Gratis (online) voorlichtingssessie:

 

Combi-korting

Ben je geïnteresseerd in het volgen van deze opleiding én de opleiding Beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid? In dit geval hebben wij een interessante combi-korting voor je! Neem voor meer informatie over deze korting contact op met opleidingsadviseur Tonnie van Zanten, tel: 040 - 2972 780.

hybride Learning

Hybride opzet voor een sterker leerresultaat

Je kunt rekenen op een sterke combinatie van online onderdelen en leren op de leslocatie die samen één geheel vormen en ook op zichzelf een meerwaarde bieden. De voordelen voor jou:

 • Groter leerrendement door een intensiever leertraject
 • Nog meer afgestemd op jouw praktijk
 • Besparing tijd en meer flexibiliteit

Lees meer over de hybride opzet

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

Naar Mijn Online Leeromgeving
 online leeromgeving

Opleiding op maat

Zou jij samen met jouw collega's één van onze opleidingen willen volgen, maar dan gericht op de eigen organisatie, situatie en wensen? Dan is Incompany zeker interessant! Samen stellen we een programma op en bepalen we datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Waarom Incompany

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie en leerbehoeften
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze Incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje Verhoeven

Adviseur Incompany trainingen
E-mail: guusje.verhoeven@sbo.nl
Tel: 040 – 2 974 980

Download brochure

Onze privacy-policy

Maak een keuze uit de onderstaande opties: 

Ja, ik schrijf me in voor de opleiding wet- en regelgeving openbare orde en veiligheid

Inschrijven
Ja, ik reserveer een plaats voor de opleiding wet- en regelgeving openbare orde en veiligheid

Inschrijven
Ja, ik schrijf me in voor de gratis online voorlichtingsochtend van de opleiding wet- en regelgeving openbare orde en veiligheid

Inschrijven

Persoonlijk opleidingsadvies nodig?

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem vrijblijvend contact op met mij.

040 - 2 972 780 tonnie.van.zanten@sbo.nl

Productaanbod

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van vakgebied Veiligheid

Onze privacy-policy