Opleiding Coördinator evenementenveiligheid

 • Leer hoe je samen met je publieke en private partners de veiligheid op jouw evenement waarborgt
 • Kom meer te weten over de belangrijkste wet- en regelgeving op evenementenveiligheid
 • Hoor alles over hoe je de risico's van jouw evenement in kaart brengt en tot een pakket van maatregelen komt
 • Leer omgaan met risico's zoals grote bezoekersstromen, onvoorspelbare weersomstandigheden, drugsgebruik en maatschappelijke onrust
 • Doe kennis op over hoe je crowd management beheerst en hierop stuurt

Volledig vernieuwd programma!

 • 5-daagse opleiding
 • 11 november - 9 december 2024
 • La Vie Utrecht
 • ,- (excl. btw)
 • Contact

Hoe zorg je dat jouw evenement zo succesvol, gezond en veilig mogelijk verloopt?

Er is een sterke groei in het aantal evenementen dat jaarlijks in Nederland plaatsvindt. Denk hierbij aan festivals, concerten, sportevenementen, kermissen, carnavalsvieringen en grootschalige bijeenkomsten. Risico’s door te grote bezoekersstromen, onvoorspelbare weersomstandigheden, excessief drugsgebruik en maatschappelijke onrust worden steeds groter.

De verantwoordelijkheid ligt in jouw handen

Als organisator, vergunningverlener, jurist, adviseur of evenementencoördinator bij de gemeente, politie, brandweer, omgevingsdienst of GHOR, ben jij verantwoordelijk voor de veiligheid op een evenement in jouw regio. Je moet de juiste maatregelen treffen om de openbare orde, veiligheid en gezondheid van bezoekers, deelnemers en omstanders te verzekeren en te zorgen dat tragische incidenten uitblijven. Daarvoor moet jij dan wel eerst de risico’s kennen en weten hoe jij deze risico’s kunt voorkomen of beperken.

Download de brochure

Tijdens deze opleiding leer je:

 • Hoe je samen met je publieke en private partners de veiligheid op jouw evenement waarborgt
 • Wat de belangrijkste wet- en regelgeving is op evenementenveiligheid
 • Hoe je de risico’s van jouw evenement in kaart brengt en tot een pakket van maatregelen komt
 • Hoe je omgaat met risico’s als te grote bezoekersstromen, onvoorspelbare weersomstandigheden, excessief drugsgebruik en maatschappelijke onrust
 • Hoe je crowd management beheerst en hierop stuurt

Bekijk het programma

Programma

 

Module 1

Evenementenveiligheid in de praktijk

Tijdens deze module leer je gevaren in kaart te brengen, te duiden en te beoordelen d.m.v. een risicoanalyse. Je krijgt een unieke kijk in de keuken tijdens een grootschalig evenement in de binnenstad in Den Bosch.

Basis van veiligheid tijdens evenementen: de RISKOM risicoanalyse

 • Waarom is het van het grootste belang dat jouw evenement veilig is?
 • Welke rol speelt veiligheid op evenementen?
 • Wat is het doel van het opstellen van een risicoprofiel voor jouw evenement en waar moet deze aan voldoen?
 • Op welke manier breng jij de aanwezige risico’s voor jouw evenement in kaart?
 • Welke veiligheidsvoorschriften zijn er en welke maatregelen zijn er al genomen?
 • Hoe vertaal jij het risicoprofiel naar een concreet plan van aanpak?
 • Welke afwegingen maak jij bij de prioritering van een pakket van veiligheidsmaatregelen en welke criteria zijn hierbij van belang?

​Module 2

Wetgeving en regelgeving 

Tijdens deze module leer je wat de rol van de veiligheidsregio is op het gebied van evenementenveiligheid. Daarnaast gaan we in op de belangrijkste wet- en regelgeving waarmee je te maken kunt krijgen.

De Veiligheidsregio en evenementenveiligheid

 • Wat is de rol van de Veiligheidsregio op het terrein van evenementenveiligheid?
 • Hoe kan de Veiligheidsregio bijdragen aan de veiligheid op jouw evenement?
 • Op welke manier werk je samen in de Veiligheidsregio met hulpdiensten en crisispartners aan de veiligheid op jouw evenement?

Wet- en regelgeving en evenementenveiligheid

 • Welke wet- en regelgeving is van toepassing op evenementen en de veiligheid ervan?
 • Wanneer is sprake van een evenement?
 • Tegenwoordig is een voetbalwedstrijd een evenement, heeft de burgemeester iets aan het instrumentarium van de Wet Maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast?
 • Welke bevoegdheden heeft jouw burgemeester op het terrein van de Alcoholwet?
 • Kan toepassing van de Wet Preventief fouilleren bijdragen aan de veiligheid van een evenement?
 • Kan toepassing van de Wet Cameratoezicht bijdragen aan de veiligheid van jouw evenement?
 • Wat bepaalt de Wet Veiligheidsregio’s over de organisatie van de brandweerzorg en geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen?
 • Op basis van welke bevoegdheid kan de burgemeester een evenement per direct beëindigen?

Tip: Download de brochure voor een compleet overzicht


Module 3

Vergunningverlening en evenementenveiligheid

Tijdens deze module leer je hoe het vergunningsverleningsproces eruitziet en hoe je een goed veiligheidsplan opstelt.

Vergunningverlening en evenementenveiligheid

 • Waar moet jij op letten bij een vergunningsaanvraag voor een evenement? En welke gegevens over een evenement zijn hiervoor nodig?
 • Wanneer en onder welke omstandigheden kan worden besloten om een vergunning niet te verlenen?
 • Op welke wijze kan bij de beoordeling van een vergunningsaanvraag rekening worden gehouden met specifieke belangen (economische belangen en veiligheidsafwegingen) van betrokken partijen?
 • Het vormen van een goed veiligheidsplan
 • Hoe ziet een goed veiligheidsplan eruit?
 • Aan welke voorwaarden moet een goed veiligheidsplan voldoen?
 • Hoe betrek je jouw samenwerkingspartners bij het veiligheidsplan?
 • Hoe kun jij voorgestelde veiligheidsmaatregelen uitdragen en verdedigen?
 • Wat zijn de verantwoordelijkheden van de gemeente (medeorganisator, facilitator, vergunningverlener of toezichthouder) bij een evenement?
 • Hoe adviseer jij over evenementenveiligheid?
 • Op welke manier verschaf jij inzicht in veiligheidsrisico’s op jouw evenement?

Module 4

Crowd management op evenementen 

Tijdens deze module leer je hoe je de medische inzet bepaalt en jouw evenement brandveilig inricht volgens het besluit Brandveilig Gebruik & Basishulpverlening Overige Plaatsen (BGBOP). Daarnaast leer je effectief omgaan met crowd management.

Medische zorg op evenementen en de Veldnorm evenementen

 • Hoe beoordeel je de medische risico’s van een evenement?
 • Wat is de Veldnorm evenementen en hoe vertaal je dit naar jouw evenement?
 • Hoe beargumenteer je jouw advies voor de medische voorzieningen en medische inzet?
 • Zicht op Besluit Brandveilig Gebruik & Basishulpverlening Overige Plaatsen (BGBOP)
 • Wat houdt de wet BGBOP (2018) in voor evenementen?
 • Op welke manier toets jij voorafgaand aan jouw evenement of aan de brandveiligheidseisen (situering, constructie en inrichting evenemententerrein, vluchtroutes, blusmiddelen) is voldaan?
 • Hoe controleer jij tijdens het evenement of de brandveiligheidseisen ook daadwerkelijk worden nageleefd?
 • Crowd management basistheorie en praktijk
 • Hoe ga jij om met grote massa’s bezoekers op evenementen, in gebouwen, in de openbare ruimte en rond het openbaar vervoer?
 • Hoe bepaal en beheers je de publieksdichtheid?
 • Hoe stuur en communiceer je de mensenmassa’s?
 • Als het toch fout gaat, hoe organiseer jij dan de ontruiming?

Module 5

Veilige evenementen; van risicoanalyse naar uitvoering

In deze module leer je hoe je de gemaakte risicoanalyse tot uitvoering brengt. Daarnaast gaan we nog in op een aantal actuele thema’s zoals drugsproblematiek en Toezicht en Handhaving

Stedelijke- en andere evenementen; van risicoanalyse naar uitvoering

 • Je hebt de risico’s in kaart gebracht. Maar hoe beperk je de risico’s in de praktijk?
 • Hoe voer je een nadere analyse uit wanneer dit nodig blijkt bij een risicovol evenement?
 • Hoe pas je de RISKOM methode toe voor jouw eigen evenement?
 • Gedrag van de crowd, actuele ontwikkelingen en Toezicht en Handhaving
 • Hoe herken je het gedrag van de bezoekers?
 • Wat zijn recente ontwikkelingen op het gebied van evenementenveiligheid en wat kunnen we hiervan leren?
 • Hoe ziet de Toezicht en Handhaving eruit bij evenementen?
 • Hoe ga je om met drugsproblematiek en wat is hierin een effectieve aanpak?

Docenten:

img-Roelf Pot

Roelf Pot
Senior adviseur en trainer bij Crowdprofessionals

Heeft inmiddels 26 jaar ervaring met evenementenveiligheid. Zijn achtergrond ligt bij twee Politie-eenheden en een rijksinspectie. Roelf is gediplomeerd docent en Security Profiler. Roelf wordt veel gevraagd door gemeenten als projectleider veiligheid of projectmatig ambtenaar openbare orde voor een specifiek evenement. Roelf is de hoofddocent van deze leergang.

img-Ben-Jan van de Klis

Ben-Jan van de Klis
Senior adviseur en trainer bij het Event Safety Institute

Heeft een lange staat van dienst als veiligheidsverantwoordelijke tijdens dance-events en internationale voetbalwedstrijden. De afgelopen jaren was hij eindverantwoordelijk voor alle veiligheidsmaatregelen met betrekking tot de Wereldhavendagen in Rotterdam (ca 400.000 bezoekers per editie).

img-Prof. Mr. Dr. Jan Brouwer

Prof. Mr. Dr. Jan Brouwer
Hoogleraar-directeur Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid aan de Rijksuniversiteit Groningen

Jan publiceert regelmatig over vraagstukken in de sfeer van openbare orde, veiligheid en rampenbestrijding.

img-Frank Wijnveld

Frank Wijnveld
Oprichter van Crowdprofessionals en mede-eigenaar van het Event Safety Institute

Is ruim 15 jaar betrokken bij stadionveiligheid in Nederland en de rest van Europa. Frank is gespecialiseerd in het managen van grote bezoekersstromen op hele drukke plaatsen. Frank is ontwikkelaar van crowdmanagement-methodieken en betrokken bij het vertalen van internationale normen naar Nederlandse standaarden.

img-Ronald van Litsenburg

Ronald van Litsenburg
Directeur van Event Medical Service

Event Medical Service (EMS) is een gespecialiseerd bedrijf dat professionele gezondheidzorg levert aan organisatoren van evenementen die qua grote of risico’s boven het gemiddelde uitstijgen. Ronald is mede-initiatiefnemer van de Veldnorm Evenementenzorg, het basisdocument waaraan organisatoren en overheidsadviseurs kunnen gebruiken bij het opstellen van zorgplannen voor evenementen.

img-Daniel Schipper

Daniel Schipper

Daniel was 14 jaar lang coördinator evenementenvergunningen en bureauhoofd van het gemeentelijke Evenementenbureau van de gemeente  Amsterdam. Daniël heeft veel ervaring in het project matig aansturen van multidisciplinaire werkgroepen rondom hoog risico evenementen zoals Sail, Voetbalhuldigingen, Koningsdagen en pride-weken.

img-Rick Mensen

Rick Mensen

Rick was jarenlang zelf organisator van grootschalige sportevenementen. Hij was verantwoordelijk voor mobiliteit en veiligheid rondom parcoursen van marathons, wielren- en atletiekwedstrijden. 

img-Harold Salomons

Harold Salomons

Harold is voormalig politiespecialist op het gebied van openbare en heeft 18 jaar gewerkt voor de politieregio Amsterdam- Amstelland. Hij heeft meerdere functies vervult in het stafbureau Crisis en Conflict Beheersing en was betrokken bij veel grootschalige politie-inzet tijdens evenementen, internationale voetbalwedstrijden in onze hoofdstad. Harold heeft erg veel ervaring  met voetbalsupporters in stedelijke gebieden en wordt daarom regelmatig uitgeleend aan gemeenten met een BVO (Betaald Voetbal Organisatie) binnen de grenzen.

Deze opleiding is speciaal ontwikkeld voor:

 • Gemeenten
 • Politie
 • Brandweer
 • Veiligheidsregio’s
 • Evenementenorganisaties
 • Beveiligingsbedrijven
 • Verhuurders, beheerders en exploitanten van evenementenlocaties
 • GGD
 • GHOR

En alle andere organisaties die betrokken zijn bij evenementen

Algemene Informatie

Deze 5-daagse Cursus/Training zal plaatsvinden bij La Vie Utrecht te Utrecht.
Voor facilitaire vragen en de routebeschrijving zie onderstaande gegevens.

Dag Datum Tijd Locatie
Dag 1 11 november 2024 09:30 - 17:00 Seats2meet 's-Hertogenbosch CS
Dag 2 18 november 2024 09:30 - 17:00 La Vie Utrecht
Dag 3 25 november 2024 09:30 - 17:00 La Vie Utrecht
Dag 4 2 december 2024 09:30 - 17:00 La Vie Utrecht
Dag 5 9 december 2024 09:30 - 17:00 La Vie Utrecht

Seats2meet 's-Hertogenbosch CS
Stationsplein 161
Den Bosch

La Vie Utrecht
St Jacobsstraat 61
3511 BP  Utrecht

 

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

Naar Mijn Online Leeromgeving
 online leeromgeving

Ga gericht aan de slag binnen jullie eigen praktijk

Dit traject is ook volledig op maat te volgen. De theorie en praktijkvoorbeelden worden in dat geval volledig afgestemd op de leerdoelen en praktijk van jouw organisatie. Jullie ervaren hierdoor verschillende voordelen:

Inhoud op maat

Het programma sluit exact aan op jullie leerdoelen en praktijk.

Borging van kennis

Kennis blijft beter behouden in de organisatie.

Kostenefficiënt

Efficiënte investering in het kennisniveau van de organisatie.

Binnen jullie schema

Opleiding binnen jullie planning en op jullie locatie.

Bespreek de mogelijkheden

Plan een vrijblijvend adviesgesprek om het programma op maat te bespreken.

Onder andere deze opdrachtgevers gingen je voor:

Download brochure

Onze privacy-policy

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Veilig betalen

Persoonlijk opleidingsadvies nodig?

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem vrijblijvend contact op met mij.

040 - 2 972 780 tonnie.van.zanten@sbo.nl

Productaanbod

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van vakgebied Veiligheid

Onze privacy-policy