Opleiding Coördinator evenementenveiligheid

Word veiligheidsregisseur op uw evenement

 • Leer samen met uw publieke en private partners de veiligheid bij evenementen te waarborgen
 • Diverse manieren om risico’s op uw evenement in kaart te brengen
 • De belangrijkste wetgeving en regelgeving op het gebied van evenementenveiligheid
 • Hoe om te gaan met grote massa's bezoekers
 • Inclusief praktijkexcursies: Appelpop en Rembrandtplein
 • 5e editie: wegens succes herhaald

Ook interessant voor u of uw collega's:

Voorkom tragische incidenten op uw evenement

Jaarlijks vinden er in Nederland duizenden grote en kleine evenementen plaats. Een groot deel van deze evenementen verloopt goed, mede door een goede samenwerking tussen organisatoren en overheden. Tegelijkertijd zijn er ook verschillende voorbeelden van evenementen waar het wringt in de samenwerking, waar geen goede risicoanalyse is verricht of waar de scherpte en alertheid ontbreken, soms met tragische incidenten tot gevolg. De onheilspellende weerbeelden van Pukkelpop en het Dicky Woodstock Festival en de enorme, verstikkende menigte tijdens de Love Parade in Duisburg staan nog scherp op ons netvlies.

 

Veiligheid bij evenementen; de verantwoordelijkheid ligt in uw handen!

Als organisator, vergunningverlener bij de gemeente, evenementencoördinator bij de politie, brandweer of GHOR, bent u verantwoordelijk voor de veiligheid bij evenementen in uw regio. Om te zorgen dat tragische incidenten op uw evenement uitblijven zijn veiligheidsmaatregelen nodig. Daarvoor moet u dan wel eerst de risico’s kennen en weten hoe u deze risico’s kunt voorkomen of beperken.

 

De opleiding Coördinator evenementenveiligheid leert u:

 • Hoe u samen met uw publieke en private partners de veiligheid bij evenementen waarborgt
 • Wat de belangrijkste wetgeving en regelgeving is op het terrein van evenementenveiligheid
 • Op welke manier u de risico’s op uw evenement in kaart brengt
 • Hoe u komt tot een pakket van maatregelen om de veiligheid bij evenementen te bevorderen
 • Op welke manier u omgaat met grote massa’s bezoekers op uw evenement
 • Hoe u sociale media kunt gebruiken om uw evenement veiliger en toegankelijker te maken
 • Wat u kunt leren van vooruitstrevende praktijkvoorbeelden van elders uit het land

Bekijk het programma

 

3 tips voor het veilig organiseren van evenementen

Docenten aan het woord

 

U gaat naar huis met:

 • Antwoorden op al uw vragen gegeven door experts en ervaringsdeskundigen
 • Toegang tot een online leertraject met 10 online videotrainingen en interactieve opdrachten
 • Verschillende praktijkcases door docenten uit het werkveld
 • Diverse checklisten, modellen en casussen, zodat u direct in uw eigen praktijk aan de slag kunt
 • Toegang tot de online leeromgeving, waar u contact kunt onderhouden met uw vakgenoten
 • Een certificaat van deelname

Download de brochure (pdf)

Programma van de opleiding Coördinator evenementenveiligheid

Iedere dag start om 09.00 uur en eindigt om 16.30 uur.

 

Module 1

Evenementenveiligheid in de praktijk: excursie Appelpop

 

Veiligheid tijdens evenementen

 • Waarom is het van het grootste belang dat uw evenement veilig is?
 • Welke rol speelt veiligheid op evenementen?
 • Wat zijn goede en slechte voorbeelden uit binnen- en buitenland van veiligheid tijdens evenementen? En nog belangrijker: wat kunt u hiervan leren?
 • Opstellen risicoprofiel: het signaleren, inventariseren en evalueren van veiligheidsrisico's
 • Wat is het doel van het opstellen van een risicoprofiel voor uw evenement en waar moet deze aan voldoen?
 • Op welke manier brengt u de aanwezige risico's voor uw evenement in kaart? En hoe betrekt u uw partners effectief bij het opstellen van het risicoprofiel?
 • Het verkennen van scenario's en mogelijke gevolgen: hoe beoordeelt u de geïnventariseerde risico's op basis van het risicoprofiel?
 • Het beschrijven van de risico's: wat kan er fout gaan?
 • Welke veiligheidsvoorschriften zijn er en welke maatregelen zijn er al genomen?
 • Hoe vertaalt u het risicoprofiel naar een concreet plan van aanpak?
 • Welke afwegingen maakt u bij de prioritering van een pakket van veiligheidsmaatregelen en welke criteria zijn hierbij van belang?

Marit Elders, eigenaar van Event Safety Academy en hoofddocent van de opleiding coördinator evenementenveiligheid, de cursus Crowdmanagement in de praktijk en dagvoorzitter van het congres Veiligheid bij Evenementen

 

Risicoadvisering over evenementenveiligheid

 • Hoe adviseert u over evenementenveiligheid?
 • Op welke manier verschaft u inzicht in veiligheidsrisico's op uw evenement?
 • Hoe kunt u voorgestelde veiligheidsmaatregelen uitdragen en verdedigen?

Erwin Prigge, operationeel expert bij de Nationale Politie, verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid op het festival Appelpop

 

Excursie: Evenementenveiligheid op Appelpop

 • Welke risico's doen zich voor op uw evenement? En hoe beoordeelt u deze risico's?
 • Welke veiligheidsmaatregelen treft u om risico's op uw evenement te reduceren?
 • Welke risico's blijven er over nadat deze veiligheidsmaatregelen zijn getroffen? En wat zijn geaccepteerde risico's?
 • Hoe anticipeert u op onvoorziene veiligheidsrisico's?

Ad Wittens , veiligheidscoördinator bij de Stichting Muziekstad Tiel, organisator van het tweedaagse festival Appelpop, een gratis toegankelijk evenement gedraaid door vrijwilligers waar jaarlijks bijna 150.000 bezoekers naar toe komen


Module 2

Wetgeving en regelgeving op het terrein van evenementenveiligheid

 

Wetgeving en regelgeving op het terrein van evenementenveiligheid

 • Wat is de belangrijkste wetgeving en regelgeving op het terrein van evenementenveiligheid?
 • Wat schrijft de Gemeentewet voor over het toezicht op openbare samenkomsten?
 • Op welke manier regelt de Wet Veiligheidsregio's de organisatie van de brandweerzorg en geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen?
 • Welke bevoegdheden heeft uw gemeente op het terrein van de Drank- en Horecawet?
 • Wat is het doel van de Wet Preventief fouilleren? En hoe kan preventief fouilleren bijdragen aan veilig uitgaan en het ordelijk verloop van grote manifestaties?
 • Welke bevoegdheden ontleent de burgemeester van uw gemeente aan de Wet Maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast?
 • Wat schrijft de Wet Cameratoezicht op openbare plaatsen voor over de toepassing van kortstondig en/of mobiel cameratoezicht op uw evenement?

Jan Brouwer, hoogleraar Algemene rechtswetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen, docent op de cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid en de cursus Openbare Orde, Rampen en Noodbevoegdheden en directeur van het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid

 

Samenwerken aan de veiligheid van uw evenement

 • Wie is er verantwoordelijk voor een veilig verloop van uw evenement?
 • Op welke manier kunt u samen met uw publieke en private partners de veiligheid op uw evenement waarborgen?
 • Hoe ziet de rol- en taakverdeling eruit bij publieke private samenwerking? Welke rol heeft de evenementenorganisator en de overheid?
 • Wat zijn de verantwoordelijkheden van de gemeente (medeorganisator, facilitator, vergunningverlener of toezichthouder) bij uw evenement?

Marit Elders, eigenaar van Event Safety Academy en hoofddocent van de opleiding coördinator evenementenveiligheid, de cursus Crowdmanagement in de praktijk en de cursus Risicoaansprakelijkheid bij evenementen en dagvoorzitter van het congres Veiligheid bij EvenementenPraktijkcases uit het land over samenwerken aan evenementenveiligheid

U heeft als deelnemer aan de opleiding de mogelijkheid om uw eigen casus in te brengen die u deelt met uw medecursisten. Op deze manier kunt u leren van elkaars kennis en ervaring en dit toepassen in uw dagelijks praktijk.

 

De Veiligheidsregio en evenementenveiligheid

 • Wat is de rol van de Veiligheidsregio op het terrein van evenementenveiligheid?
 • Hoe kan de Veiligheidsregio bijdragen aan de veiligheid op uw evenement?
 • Op welke manier werkt u samen in de Veiligheidsregio met hulpdiensten en crisispartners aan de veiligheid op uw evenement?
 • Hoe komt u gezamenlijk tot een effectieve voorbereiding op de bestrijding van een mogelijk fataal incident dat zich kan voordoen op uw evenement?

Hugo Tempelman, specialist multidisciplinaire voorbereiding bij de Veiligheidsregio Flevoland, waar gemeenten, politie, brandweer en de GHOR samenwerken aan evenementenveiligheid


Het programma handig in één overzicht? Download de brochure! (pdf)

Module 3

Vergunningverlening en evenementenveiligheid

 

Wet- en regelgeving op het gebied van evenementenveiligheid

 • Waar moet u op letten bij een vergunningsaanvraag voor een evenement? En welke gegevens over een evenement zijn hiervoor nodig?
 • Wanneer en onder welke omstandigheden kan worden besloten om een vergunning niet te verlenen?
 • Op welke wijze kan bij de beoordeling van een vergunningsaanvraag rekening worden gehouden met specifieke belangen (economische belangen en veiligheidsafwegingen) van betrokken partijen?

Peter Roumen , directeur van het Bureau Horeca Bijzondere Wetten, toonaangevend adviesbureau op het terrein van beleid, vergunningverlening, toezicht en handhaving
Yolanda Rechter , zelfstandig jurist en hoofddocent van de cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid

 

Gezondheid en evenementenveiligheid

 • Hoe adviseert u de gemeente over het opnemen van medische voorwaarden bij het verstrekken van vergunningen voor uw evenement?
 • Op welke manier beargumenteert u de inzet van extra medische voorzieningen en/of extra materieel dat (gelet op de aard, omvang en het risicoprofiel van het evenement) door u noodzakelijk wordt bevonden voor het veilig verloop van uw evenement?

Brandveiligheid en evenementenveiligheid

 • Op welke manier toetst u voorafgaand aan uw evenement of aan de brandveiligheidseisen (situering, constructie en inrichting evenemententerrein, vluchtroutes, blusmiddelen) is voldaan?
 • Hoe controleert u tijdens het evenement of de brandveiligheidseisen ook daadwerkelijk worden nageleefd?

Module 4

Crowdmanagement op evenementen 

 

Crowdmanagement in de praktijk  

 • Hoe gaat u om met grote massa’s bezoekers op evenementen, in gebouwen, in de openbare ruimte en rond het openbaar vervoer?
 • Op welke manier beheerst u de publieksdichtheid? Hoe stuurt u mensenmassa’s? En hoe voorkomt u dat het fout gaat?
 • Als het toch fout gaat, hoe organiseert u dan de ontruiming?

Marlies Wouters, Simulation Engineer bij INCONTROL Simulation Solution, toonaangevend internationaal bedrijf op het terrein van crowdmanagement
Frank Wijnveld, directeur van Crowd Professionals, docent op de cursus Crowdmanagement in de praktijk en voormalig security manager bij het Philips Stadion

 

Sociale media en evenementenveiligheid

 • Hoe kunt u sociale media gebruiken om uw evenement veiliger en toegankelijker te maken?
 • Op welke manier zet u Twitter, YouTube en Facebook in ter bevordering van de veiligheid op uw evenement?
 • Hoe kunt u bezoekers informeren, waarschuwen en handelingsperspectieven meegeven?

Roy Johannink, zelfstandig adviseur veiligheid en docent op de cursus Crisismanagement in de praktijk, ondersteunt, begeleidt en adviseert evenementenorganisatoren, (lokale) overheden en hulpverleningsdiensten bij het gebruik van sociale media ter bevordering van evenementenveiligheid

 

Terrorisme en evenementenveiligheid

 • Wat betekent de terroristische dreiging voor uw evenement?
 • Hoe bedreigt terrorisme de veiligheid op uw evenement?
 • Op welke manier kunt u barrières opwerpen om een terroristische aanslag op uw evenement waar mogelijk te voorkomen dan wel te bestrijden?
 • Hoe zorgt u ervoor dat u goed voorbereid bent als er toch een terroristische aanslag plaatsvindt op uw evenement?

Edward Post, operationeel expert bewaken en beveiligen bij de Nationale Politie eenheid Den Haag.

 

Excursie: Veilig uitgaan op het Rembrandtplein

 • Hoe kan de inrichting van een uitgaansgebied bijdragen aan de veiligheid?
 • Op welke manier kunt u de sfeer en kwaliteit van de openbare ruimte verbeteren en tegelijkertijd geweld en overlast reduceren?

Paul van Soomeren en Randy Bloeme , onderzoekers bij DSP Groep, verrichten onderzoek naar gedragsbeïnvloeding in uitgaansgebieden

 

Evenementenveiligheid in de praktijk: excursie Rembrandtplein

Deze excursie vindt plaats op het Rembrandtplein in Amsterdam, waar u tevens een rondleiding krijgt. Op deze manier maakt u kennis met evenementenveiligheid in de praktijk.


 

Uw docenten:

 

Marit Elders, zelfstandig adviseur veiligheid, docent op de opleiding beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid en hoofddocent van de opleiding coördinator evenementenveiligheid, ondersteunt, begeleidt en adviseert publieke en private partners bij het samenwerken aan een veilig evenement.

Erwin Prigge, adjunct teamchef bij de Nationale Politie, verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid op het festival Appelpop

Ad Wittens, veiligheidscoördinator bij de Stichting Muziekstad Tiel, organisator van het tweedaagse festival Appelpop, een gratis toegankelijk evenement gedraaid door vrijwilligers waar jaarlijks bijna 150.000 bezoekers naar toe komen

Jan Brouwer, hoogleraar Algemene rechtswetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen, docent op de cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid en directeur van het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid, toonaangevend kenniscentrum dat onderzoek verricht op het terrein van openbare- orderecht

Hugo Tempelman, specialist multidisciplinaire voorbereiding bij de Veiligheidsregio Flevoland, waar gemeenten, politie, brandweer en de GHOR samenwerken aan evenementenveiligheid

Peter Roumen, directeur van het Bureau Horeca Bijzondere Wetten, toonaangevend adviesbureau op het terrein van beleid, vergunningverlening, toezicht en handhaving

Yolanda Rechter, zelfstandig jurist en hoofddocent van de cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid

Roy Johannink, veiligheidsadviseur en docent op de cursus Sociale media in het veiligheidsdomein, ondersteunt, begeleidt en adviseert evenementenorganisatoren, (lokale) overheden en hulpverleningsdiensten bij het gebruik van sociale media ter bevordering van evenementenveiligheid

Edward Post, operationeel expert bewaken en beveiligen bij de Nationale Politie eenheid Den Haag

Paul van Soomeren, onderzoeker bij DSP Groep, verrichten onderzoek naar gedragsbeïnvloeding in uitgaansgebieden

Randy Bloeme, onderzoeker bij DSP Groep, verrichten onderzoek naar gedragsbeïnvloeding in uitgaansgebieden

Algemene informatie over de opleiding Coördinator evenementenveiligheid

 

Data en locatie

11, 26 september en 3, 10 oktober 2019

Locatie:

11 september 2018 
Excursie Appelpop 
Van der Valk Hotel Tiel
Routebeschrijving

26 september en 3 oktober 2018
BCN Utrecht Daltonlaan 100
Routebeschrijving

10 oktober 2018
NH Caransa
Rembrandtplein 19, 1017 CT Amsterdam
Routebeschrijving 

Tijdschema

Tijdschema alle opleidingsdag 1, 2 en 3
09.00 uur Ontvangst
09.30 uur Start programma
17.00 uur Einde 
Het programma wordt regelmatig onderbroken voor lunch, koffie- en theepauzes

Tijdschema alle opleidingsdag 4
09.00 uur Ontvangst
09.30 uur Start programma
19.30 uur Afsluiting
Het programma wordt regelmatig onderbroken voor koffie- en theepauzes, lunch en diner

 

Deze opleiding is speciaal ontwikkeld voor:

 • Gemeenten
 • Politie
 • Brandweer
 • Veiligheidsregio’s
 • Evenementenorganisaties
 • Beveiligingsbedrijven
 • Verhuurders, beheerders en exploitanten van evenementenlocaties
 • GGD
 • GHOR

En alle andere organisaties die betrokken zijn bij evenementen

 

Uw investering

De investering voor deze 4-daagse opleiding coördinator evenementenveiligheid inclusief excursies bedraagt € 2.999,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de online leeromgeving.

 

Persoonlijk Opleidingsadviseur

Tonnie van Zanten
Opleidingsadviseur
Tel: 040-2972780

Verantwoordelijk voor deze opleiding

Frank van Summeren Congres- en Opleidingsmanager Veiligheid
Annemiek Hendrikx Projectcoördinator

 


Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

 

Naar Mijn Online Leeromgeving
Opleiding Coördinator evenementenveiligheid online leeromgeving

Incompany training

Heb jij, samen met jouw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op jullie organisatie, jouw situatie en wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met je mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van jou en jouw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje verhoeven Incompany Advies
Guusje Verhoeven
Adviseur Incompany trainingen
Email: g.verhoeven@Euroforum.nl
Telefoon: 040 297 49 77 / 06 516 18 303

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Opleiding Coördinator evenementenveiligheid inschrijven

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Opleiding Coördinator evenementenveiligheid start op 11, 26 september en 3, 10 oktober 2019 in BCN Utrecht (Daltonlaan)!

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 4-daagse opleiding
Prijs: €2999,- excl. btw
Datum: 11, 26 september en 3, 10 oktober 2019
Locatie: BCN Utrecht (Daltonlaan)

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Tonnie van Zanten  

Opleidingsadviseur
Tonnie van Zanten

  

040 - 2 972 780

Ben jij onze STAR?

Dan kan je sparen voor een gratis opleidingsbudget bij ons!

Bekijk de voorwaarden

In samenwerking met:

           

Relevant aanbod

18 Sep

Congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit

Op 18 & 19 september 2019 komen ervaringsdeskundigen en experts (werkzaam bij de overheid, wetenschap en het bedrijfsleven) samen om kennis en ervaringen uit te wisselen over de aanpak van georganiseerde criminaliteit die de samenleving momenteel ondermijnt. Lees meer
Type: Congres | | Lokatie:LocHal Tilburg
19 Sep

Opleiding Gebiedsregisseur

Bevorder de bedrijvigheid, leefbaarheid en veiligheid in uw gebied. Om optimaal resultaat binnen uw gebied te behalen is uw actuele kennis over gebiedsontwikkeling van cruciaal belang. U moet voldoen aan hoge eisen als gebiedsregisseur. Lees meer
Type: 4-daagse opleiding | | Lokatie:La Vie Utrecht
26 Sep

Opleiding Coördinator nazorg ex-gedetineerden

Effectief organiseren en regisseren van nazorg aan ex-gedetineerden. Inclusief unieke excursie naar de Pompekliniek Nijmegen. Lees meer
Type: 6-daagse opleiding | | Lokatie:La Vie Utrecht
1 Okt

Cursus Integraal toezichthouder handhaving

Pak de onveiligheids- en leefbaarheidsproblemen aan in uw gemeente. Organiseer en regisseer toezicht en handhaving. Lees meer
Type: 3-daagse cursus | | Lokatie:La Vie Utrecht
1 Okt

Cursus Suïcide preventie

Voorkom dat personen vroegtijdig een poging doen om een eind aan hun leven te maken. Leer in 3 dagen alles over Suïcide preventie. Lees meer
Type: 3-daagse cursus | | Lokatie:La Vie Utrecht

Alle events