Verkorte opleiding voor de Jurist in de Zorg

In slechts 5 dagen volledig inzicht in het gezondheidsrecht

 • Volledig inzicht in de wet- en regelgeving binnen de zorg
 • De enige opleiding in Nederland speciaal voor juristen, juridisch adviseurs en juridisch beleidsmedewerkers in de zorg
 • Alle actuele ontwikkelingen binnen de zorg komen aan bod
 • Met handige tips & ticks, direct toepasbaar in de praktijk!
 • Deze opleiding levert je 30 NEVOA opleidingspunten op

LET OP! opleiding is zeer polulair. Wil je zeker zijn van een plaats voor de volgende editie die start in maart? Wacht niet te lang en reserveer je plaats bij opleidingsadviseur Sandra Donkers, Tel: 040-297 27 70

In één opleiding een volledig inzicht in het gezondheidsrecht

Ben je werkzaam in de gezondheidszorg? Of heb je cliënten die werkzaam zijn in de zorg? Dan weet je als geen ander dat binnen de gezondheidszorg complexe wet- en regelgeving geldig is. Als juridisch expert binnen de zorg heb je te maken met veelal onduidelijke en soms zelfs tegenstrijdige richtlijnen.

 • Heb je volledig inzicht in alle ins en outs rondom de Wmo, Wlz en Zvw? Ken je de werking en toepassing?
 • Worstel je met het verkrijgen en verstrekken van informatie van cliënten, patiënten, nabestaanden, zorgaanbieders of verzekeraars? 
 • Weet je alles van de structuur en de financiering binnen de zorg? 
 • Ben je op de hoogte van alle actuele ontwikkelingen rondom privacy, beroepsgeheim en digitalisering?
Kortom: ben je die allrounder die van alle zorgmarkten thuis is? 

 

Wat leer je tijdens de opleiding Jurist in de Zorg?

Docenten en cursisten delen met jou hun ervaringen en wat je allemaal leert tijdens de opleiding. Bekijk een van onderstaande video's of lees het interview met docent van de opleiding Joris Rijken.


Verhoog de kwaliteit van jouw juridisch zorgadvies

Tijdens deze vijfdaagse opleiding krijg je een volledig overzicht van de juridische kaders binnen het dynamische zorglandschap. Na deze opleiding kun je jouw directie en management nog beter adviseren over alle juridische vraagstukken binnen jouw zorginstelling. In slechts vijf dagen krijg je inzicht in:

 • Alle (juridische) ontwikkelingen binnen de zorg
 • De financiering en ordening binnen de care en cure
 • De verhouding tussen plichten van de zorgverlener en rechten van de patiënt/cliënt   
 • De do’s and don’ts omtrent zorginkoop, mededinging en aanbesteding in de zorg
 • Klacht- & tuchtrecht en privacy issues binnen de zorg

Bekijk het complete opleidingsprogramma

 

Opleiding op maat en praktijkgericht

Middels een intake stel je jouw persoonlijke leerdoelen vast. Deze doelstellingen worden gedurende de opleiding nauwkeurig in het oog gehouden zodat al jouw vragen worden beantwoord. Door de behandeling van zeer gerichte en actuele casuïstiek kun je, na het volgen van deze opleiding, het geleerde direct in de praktijk toepassen.

 

Een greep uit de reacties van oud-deelnemers:

 • “Brede achtergrondinformatie ondersteunt met veel praktijkvoorbeelden. Hierdoor goede helikopterview over wetgeving in de zorg gekregen”
 • "De interactiviteit van de opleiding is mij zeer goed bevallen"
 • “Ik zit in mijn werksituatie midden in de onderwerpen die tijdens de opleiding behandeld zijn. Dat was erg prettig omdat de informatie direct te herleiden en/of te gebruiken is.”
 • "Erg leuk om andere juristen uit de branche te ontmoeten"
 • "Zeer inspirerende dagen - goede combinatie van theorie en praktijk"

 

Programma van de verkorte opleiding Jurist in de zorg

Iedere dag start om 09.30 uur (ontvangst om 09.00 uur) en eindigt om 16.30 uur.

 

Module 1

Het juridische en financiële kader binnen de cure

De zorgverzekering

 • Het Nederlandse zorgstelsel in vogelvlucht
 • Zorgverzekering
  • Verzekerings- en acceptatieplicht
  • Premie
 • Het pakket:
  • Stand van de wetenschap en praktijk
  • Invulling door de zorgverzekeraar
  • Recht op zorg buiten het pakket?
 • Zorgplicht
  • Natura en restitutie
  • Artikel 13 en het ‘hinderpaalcriterium’

Docent: Mr. Joris Rijken, advocaat bij AKD advocaten & notarissen

 

Ordening in de zorg

 • Introductie en plaatsbepaling
 • Marktpartijen
 • Instrumentarium Wet marktordening gezondheidszorg
 • Handhaving en rechtsbescherming
 • Toekomst 

Docent: Mr. Margriet Verduijn, Pels Rijcken


Module 2

Het juridische en financiële kader binnen de care

Gemeentelijke zorg

 • Decentralisaties: waarom?
 • Wet publieke gezondheid
 • Wet maatschappelijk ondersteuning
  • Algemene en maatwerkvoorzieningen
  • Het ‘keukentafelgesprek’
  • Inkoop door gemeenten
  • Overgangsrecht
  • Wat vindt de rechter?
 • Jeugdwet
  • Wat is jeugdhulp?
  • Wijkteams
  • ‘Bijzondere’ jeugdhulp
  • Wat vindt de rechter?

Docent: Mr. Joris Rijken, advocaat bij AKD advocaten & notarissen

 

Wet langdurige zorg (Wlz)

 • Structuur en opzet
 • De Wet langdurige zorg (Wlz)
  1. De kring van verzekerden
  2. De inhoud van de verzekering
  3. De Wlz-uitvoerders
  4. Het Zorginstituut
  5. Het CAK
  6. Het CIZ
  7. Zeggenschap van de verzekerde over zijn leven
  8. Uitwisselen van informatie onder de Wlz

Docent: Mr. Melita van der Mersch, advocaat Velink & de Die advocaten


 Alles in één handig overzicht? Download de brochure! 


Module 3

Inkopen, aanbesteden en mededinging

Mededingingsrecht in de zorg

 • Pijlers van het mededingingsrecht
 • Kartelverbod
 • Toezicht op fusies door NZa en ACM
 • Machtsposities
 • Marktafbakening en marktanalyse
 • Is het roer om?
 • Mogelijkheden voor regiosamenwerking
 • Wat brengt de toekomst?

Docent: Mr. Cees Jan de Boer, advocaat Van Doorne

 

Aanbestedingen en Zorginkoop

 • Wettelijk kader, aanbesteding in de zorg, private aanbestedingen
 • Rol zorgverzekeraars, trends in het zorgveld
 • Bespreken recent jurisprudentie
 • Omgaan met zorginkoop- en aanbestedingen
  • Hoe doet u succesvol mee aan inkooptrajecten?

Docent: Mr. drs. Tom van Helmond, advocaat Loyens & Loeff 


Module 4

Instellingseisen en patiëntenrechten

Zorgplichten van en eisen aan de zorginstelling en de professional

 • Wkkgz op hoofdlijnen
  • Reikwijdte
  • Meldplichten, vergewisplicht en VOG
  • Wat zijn de bevoegdheden van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en wat wordt van de zorgverlener verwacht?
  • Klachtrecht en geschillenregeling
 • Wet BIG en tuchtrecht
  • Tuchtrecht op hoofdlijnen
  • Kwaliteitsbewaking en bevordering door het tuchtcollege: een aantal in het oog springende uitspraken en casuïstiek uit de praktijk
 • Bestuur en intern toezicht
  • WTZi
  • Governancecode zorg
  • Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen

Docent: Mr. Simona Tiems, advocaat/partner Legaltree

 

Patiëntenrechten

 • De rechtspositie van de patiënt
  • De betekenis van (internationale) grondrechten voor de zorg
  • Wat doen richtlijnen in de zorg voor de patiënt?
  • Hoe vrij kiest de patiënt zijn hulpverlener?
 • De Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO):
  • Informed consent voor de behandeling
  • Vertegenwoordiging
  • Dossierplicht
  • Noodsituaties
  • Kwaliteit van zorg
  • Recente ontwikkelingen patiëntenwetgeving
 • Patiënt en samenwerking in de zorg (ketenzorg; transmurale zorg)
 • Medisch-wetenschappelijk onderzoek met patiënten

Docent: Mr. dr. Ernst Hulst, universitair docent Gezondheidsrecht Erasmus Universiteit Rotterdam 


Module 5

Privacy, beroepsgeheim en digitalisering

Hoofdlijnen privacyrecht

 • Normen en beginselen
 • Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in de zorg
  • Kernbegrippen
  • Strengere eisen informatie en toestemming
  • Verwerking gezondheidsgegevens
  • Patiëntenrechten
  • Anonimisering en pseudonimisering

 

EPD’s en eHealth

 • Toegang tot patiëntgegevens: identificatie, autorisatie en authenticatie
 • Elektronische gegevensuitwisseling
 • Wet cliëntenrechten elektronische gegevensverwerking
 • Actualiteiten

Docent: Mr. dr. Anton Ekker, zelfstandig advocaat te Amsterdam

 

Privacy in relatie tot zorgspecifieke wetgeving

Deel 1

 • Beroepsgeheim
 • Doorbreking beroepsgeheim en praktijkdilemma’s
 • Verstrekken informatie aan justitie/media
 • Rechten patiënt in relatie tot WGBO en AVG

 

Deel 2

 • Meldplichten en privacy
 • WMO/Jeugdwet/Participatiewet
 • Inzage in het EPD (jurisprudentie)
 • Wob en privacy

Docenten: Mr. Caren Velink en mr. Mieke de Die, advocaten Velink & de Die Advocaten

 

De docenten

 

Hoofddocent: Joris Rijken
Joris is advocaat bij AKD advocaten & notarissen en sinds 2018 hoofddocent van deze opleiding. Hij is gespecialiseerd in de contractering, bekostiging en regulering van zorg. Hij treedt op voor zorgaanbieders en zorgverzekeraars en assisteert hen bij zorginkoop, materiële controles en contacten met toezichthouders in de zorg. Joris is lid van de redacties van het Tijdschrift voor Gezondheidsrecht en Gezondheidszorg Jurisprudentie

Lees het inteview met Joris Rijken

 

Mr. drs. Tom van Helmond

Tom is gespecialiseerd in healthcare en (Europees) aanbestedings- en mededingingsrecht. Tom adviseert en procedeert veel voor partijen in de zorgsector en mag zorgverzekeraars, zorginstellingen (cure en care), maatschappen van beroepsbeoefenaren, brancheverenigingen en zorgondernemers tot zijn cliënten rekenen. Door zijn medische achtergrond beschikt Tom over een uitgebreide kennis van de gezondheidszorg en de zorgmarkt die hem van pas komt bij het behartigen van de juridische belangen van zijn cliënten. Tom is voorzitter van het Zorgteam van Loyens & Loeff.

 

Margriet Verduijn
Margriet is advocaat bij Pels Rijcken. Zij is gespecialiseerd in de bekostiging en regulering van zorg. Margriet treedt veel op voor de Nederlandse Zorgautoriteit in procedures over de tarieven voor zorg. Daarnaast publiceert en doceert zij regelmatig over actualiteiten in de zorg.

 

Simona Tiems
Simona is als partner & advocaat werkzaam bij Legaltree, waar zij adviseert en procedeert op het gebied van patiëntenrechten, samenwerkingscontracten en-geschillen in de zorg, tuchtrecht, privacy en governance. Daarnaast is Simonalid van de Raad van toezicht van ’s Heerenloo Zorggroep en arbiter bij het Scheidsgerecht Gezondheidszorg. Simona publiceert en doceert regelmatig binnen haar vakgebied.

 

Dr. Ernst Hulst
Ernst is universitair docent Gezondheidsrecht bij de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij is gepromoveerd op het terrein van het aansprakelijkheidsrecht en publiceert op het brede gebied van het gezondheidsrecht. Hij is lid van een erkende medischethische toetsingscommissie en bekleedde diverse bestuursfuncties.

 

Cees Jan de Boer 
Cees Jan de Boer heeft naast Nederlands recht ook zijn artsexamen behaald aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij werkt vanaf 2005 als advocaat bij Van Doorne in Amsterdam en is daar lid van het zorgteam. Cees Jan is gespecialiseerd in marktregulering en mededingingsrecht. Hij adviseert over samenwerking en fusies en procedeert bij geschillen over het kartelverbod, zorgverkoop of (afrekening van) productieafspraken.

 

Dr. Anton Ekker
Anton beschikt over bijzondere expertise op het gebied van Zorg & ICT, eHealth en elektronische gegevensuitwisseling. Anton Ekker is zelfstandig advocaat te Amsterdam. Daarnaast was hij lange tijd juridisch adviseur van het Nationaal ICT Instituut in de Zorg (Nictiz).

 

Mieke de Die
Mieke is deskundig in de volle breedte van het recht in de gezondheidszorg. Ze stond met haar ‘voeten in de modder’ in het ziekenhuis en de GGZ, en haar periode bij de Raad voor de Volksgezondheid en de Inspectie voor de Gezondheidszorg gaf haar goed inzicht in het functioneren van het zorgstelsel. In 2011 richtte zij samen met Caren Velink een eigen kantoor op.

 

Caren Velink
Caren heeft zich van meet af aan gericht op het gezondheidsrecht. Caren heeft veel ervaring op het gebied van de regulering in de zorg en het zorgverzekeringsrecht maar ook andere onderdelen van het gezondheidsrecht, zoals het tuchtrecht en het contractenrecht, zijn haar niet vreemd. Caren publiceert regelmatig binnen haar vakgebied en is spreker op symposia en congressen.

 

Melita van der Mersch
Melita is advocaat sinds 2000. Voor de overstap naar Velink & De Die was zij partner bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn en verantwoordelijk voor de zorgpraktijk. Melita is gespecialiseerd in de regels over de financiering en vergoeding van zorg en het farmaceutisch recht. Melita is (mede) auteur van de Tekst & Commentaar Zorgverzekeringswet, geeft gastcolleges aan de VU en de UvA in Amsterdam en is docent bij de specialisatieopleiding gezondheidsrecht van de Grotius Academie. Ook is zij plaatsvervangend lid jurist van de Commissie Medische Ethiek van het LUMC.

 

Algemene informatie over de verkorte opleiding Jurist in de Zorg

 

Data & locatie

 • 8 & 22 maart en 19 april 2021 / BCN Utrecht CS
 • 15 maart & 12 april 2021 / Online sessie

Iedere dag start om 09.30 uur (ontvangst om 09.00 uur) en eindigt om 16.30 uur.

BCN Utrecht CS
Catharijnesingel 48
3511 GC Utrecht
T: 030 - 2 348 300
Routebeschrijving

 

Tijdschema alle dagen

09:00 uur - Ontvangst
09:30 uur - Aanvang ochtendprogramma
12:30 uur - Lunch
13:30 uur - Aanvang middagprogramma
17:00 uur - Afsluiting

Tussendoor vinden koffie- en theepauzes plaats.

 

Voor wie bestemd?

Speciaal ontwikkeld voor:

 • Juristen gezondheidsrecht
 • (Juridisch) beleidsmedewerkers
 • (Juridisch) adviseurs
 • Bestuurssecretarissen
 • Klachtenfunctionaris
 • Privacy officers
 • Functionarissen voor de gegevensbescherming

Werkzaam bij:

 • Zorginstellingen in de cure of care
 • Zorgverzekeraars en koepelorganisaties
 • Advocatenkantoren
 • Gemeenten/rijksoverheid
 • Advieskantoren

 

Je investering

5-daagse opleiding: € 3.299,- (excl. btw) per persoon

Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de online leeromgeving. Wil je per module inschrijven? Neem dan contact op met onze opleidingsadviseur.

 

PO/PE-punten aanvragen

De opleiding Jurist in de Zorg heeft 30 lesuren.

De NEVOA (Beroepsorganisatie Bedrijfsjuristen) laat het aan jou om voor de gevolgde lessen PO/PE-punten aan te vragen. SBO zorgt voor aanvullende informatie om bij de NEVOA aan te tonen dat je aan deze bijeenkomst hebt deelgenomen, te weten: certificaat van deelname en opleidingsprogramma. Indien nodig kun je contact opnemen met: Judith Bijnen, opleidingscoördinator.

 

Persoonlijk Opleidingsadviseur

Sandra Donkers
Tel: 040 - 2 972 770

Verantwoordelijk voor deze opleiding

Guusje Verhoeven
Opleidingsmanager

Judith Bijnen
Project Coördinator

smaple image

Blended opzet voor een sterker leerresultaat

Je kunt rekenen op een sterke combinatie van online onderdelen en leren op de leslocatie die samen één geheel vormen en ook op zichzelf een meerwaarde bieden.

De voordelen voor jou:

 • Groter leerrendement door een intensiever leertraject
 • Nog meer afgestemd op jouw praktijk
 • Besparing tijd en meer flexibiliteit

 

Lees meer over de blended opzet

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

 

Naar Mijn Online Leeromgeving
Verkorte opleiding voor de Jurist in de Zorg online leeromgeving

Incompany training

Heb jij, samen met jouw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op jullie organisatie, jouw situatie en wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met je mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van jou en jouw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Wil je meer informatie?

Of wil je een incompany voorstel? Neem dan contact op met Guusje Verhoeven of Nancy Kager:


Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Verkorte opleiding voor de Jurist in de Zorg inschrijven

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Verkorte opleiding voor de Jurist in de Zorg start op 8, 15 & 22 maart, 12 & 19 april 2021 in BCN Utrecht CS!

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

Wil je, naast dit event, ook op de hoogte blijven van onze praktische werktips, events en opleidingen op je vakgebied?

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 5-daagse opleiding
Prijs: €3299,- excl. btw
Datum: 8, 15 & 22 maart, 12 & 19 april 2021
Locatie: BCN Utrecht CS

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Sandra Donkers

Opleidingsadviseur
Sandra Donkers

  

040 - 2 972 770