Verkorte opleiding voor de Jurist in de Zorg

In slechts 5 dagen volledig inzicht in het gezondheidsrecht

 • Volledig inzicht in de wet- en regelgeving binnen de zorg
 • De enige opleiding in Nederland speciaal voor juristen, juridisch adviseurs en juridisch beleidsmedewerkers in de zorg
 • Alle actuele ontwikkelingen binnen de zorg komen aan bod
 • Met handige tips & ticks, direct toepasbaar in de praktijk!

LET OP! Opleiding is zeer polulair. Wil je zeker zijn van een plaats voor de volgende editie? Wacht niet te lang en reserveer je plaats bij opleidingsadviseur Sandra Donkers, Tel: 040-297 27 70

In één opleiding een volledig inzicht in het gezondheidsrecht

Ben je als juridisch expert werkzaam in de gezondheidszorg? Of heb je cliënten die werkzaam zijn in de zorg? Dan weet je als geen ander dat binnen de gezondheidszorg complexe wet- en regelgeving geldt. Je hebt te maken met veelal onduidelijke en soms zelfs tegenstrijdige richtlijnen.

 • Heb je volledig inzicht in alle ins en outs rondom de Wmo, Wlz en Zvw? Ken je de werking en toepassing?
 • Wil je kunnen adviseren hoe om te gaan met het verkrijgen en verstrekken van informatie over cliënten, patiënten, nabestaanden, zorgaanbieders of verzekeraars?
 • Weet je alles van de structuur en de financiering binnen de zorg? 
 • Ben je op de hoogte van alle actuele ontwikkelingen rondom privacy, beroepsgeheim en digitalisering?
Kortom: ben je die allrounder die van alle zorgmarkten thuis is? 

 

Wat leer je tijdens de opleiding Jurist in de Zorg?

Docenten en cursisten delen met jou hun ervaringen en wat je allemaal leert tijdens de opleiding. Bekijk een van onderstaande video's of lees het interview met docent van de opleiding Joris Rijken.

Verhoog de kwaliteit van jouw juridisch zorgadvies

Tijdens deze vijfdaagse opleiding krijg je een volledig overzicht van de juridische kaders binnen het dynamische zorglandschap. Na deze opleiding kun je jouw directie en management nog beter adviseren over alle juridische vraagstukken binnen jouw zorginstelling. In slechts vijf dagen krijg je inzicht in:

 • Volledig up-to-date met betrekking tot de Wlz, WMO en Zvw
 • Inzicht in financiering en ordening in de care en cure
 • De verhouding tussen zorgplichten van de zorgaanbieder en patiëntenrechten
 • Do’s en don’ts rondom zorginkoop, aanbesteding & mededinging
 • Actuele ontwikkelingen rondom de AVG, EPD’s en eHealth in relatie tot zorgspecifieke wetgeving

Bekijk het complete opleidingsprogramma

 

Opleiding op maat en praktijkgericht

Middels een intake stel je jouw persoonlijke leerdoelen vast. Deze doelstellingen worden gedurende de opleiding nauwkeurig in het oog gehouden zodat al jouw vragen worden beantwoord. Door de behandeling van zeer gerichte en actuele casuïstiek kun je, na het volgen van deze opleiding, het geleerde direct in de praktijk toepassen.

 

Een greep uit de reacties van oud-deelnemers:

 • “Brede achtergrondinformatie ondersteunt met veel praktijkvoorbeelden. Hierdoor goede helikopterview over wetgeving in de zorg gekregen”
 • "De interactiviteit van de opleiding is mij zeer goed bevallen"
 • “Ik zit in mijn werksituatie midden in de onderwerpen die tijdens de opleiding behandeld zijn. Dat was erg prettig omdat de informatie direct te herleiden en/of te gebruiken is.”
 • "Erg leuk om andere juristen uit de branche te ontmoeten"
 • "Zeer inspirerende dagen - goede combinatie van theorie en praktijk"

 

Programma van de verkorte opleiding Jurist in de zorg

Iedere dag start om 09.30 uur (ontvangst om 09.00 uur) en eindigt om 16.30 uur.

 

Module 1 (op locatie)

Het Zorgstelsel

De zorgverzekering

 • Het Nederlandse zorgstelsel in vogelvlucht
 • Verzekerings- en acceptatieplicht
 • Premie & het pakket • Stand van de wetenschap en praktijk
 • Invulling door de zorgverzekeraar
 • Recht op zorg buiten het pakket?
 • Zorgplicht
 • Natura en restitutie
 • Artikel 13 en het ‘hinderpaalcriterium’ 

Wlz en Sociaal Domein

 • De Wet langdurige zorg (Wlz)
 • De kring van verzekerden
 • De inhoud van de verzekering
 • De Wlz-uitvoerders
 • Het Zorginstituut
 • Het CAK & het CIZ
 • Zeggenschap van de verzekerde over zijn leven
 • Uitwisselen van informatie onder de Wlz

Jouw docenten: Joris Rijken // Melita van der Mersch


Module 2 (online)

Marktordening & Governance

Marktordening

 • Introductie en plaatsbepaling
 • Marktpartijen
 • Instrumentarium Wet marktordening gezondheidszorg
 • Handhaving en rechtsbescherming
 • Toekomst

Aanbestedingen en Zorginkoop

 • Wettelijke governance eisen
 • Governancecode Zorg 2017
 • Bestuur en intern toezicht
 • Medezeggenschap
 • Rol van IGJ en NZa
 • Geschillen over governance
 • Casuïstiek goed bestuur

Jouw docenten: Margriet Verduijn // Maartje de Jong


 Alles in één handig overzicht? Download de brochure! 


Module 3 (op locatie)

Mededinging & Aanbesteding

Mededinging in de Zorg

 • Pijlers van het mededingingsrecht
 • Kartelverbod
 • Toezicht op fusies door NZa en ACM
 • Machtsposities
 • Marktafbakening en marktanalyse
 • Is het roer om?
 • Mogelijkheden voor regiosamenwerking
 • Wat brengt de toekomst?

 Aanbesteding en Zorginkoop

 • Wettelijk kader, aanbesteding in de zorg, private aanbestedingen
 • Rol zorgverzekeraars, trends in het zorgveld
 • Bespreken recente jurisprudentie
 • Omgaan met zorginkoop- en aanbestedingen
 • Hoe doe je succesvol mee aan inkooptrajecten

Jouw docenten: Cees Jan de Boer // Tom van Helmond


Module 4 (online)

Kwaliteit van zorg & Patiëntenrechten

Kwaliteit van zorg

 • Wkkgz en reikwijdte op hoofdlijnen
 • Meldplichten, vergewisplicht en VOG
 • De bevoegdheden van de IGZ en de verwachting tav de zorgverlener
 • Klachtrecht en geschillenregeling
 • Wet BIG, tuchtrecht en WTZi
 • Kwaliteitsbewaking en bevordering door het tuchtcollege: opvallende uitspraken en casuïstiek uit de praktijk
 • Zorgbrede governancecode
 • Bestuur, intern toezicht en toezicht rechtspersonen

Patiëntenrechten

 • De rechtspositie van de patiënt en update patiëntenwetgeving
 • De betekenis van (internationale) grondrechten voor de zorg
 • Wat doen richtlijnen in de zorg voor de patiënt?
 • Hoe vrij kiest de patiënt zijn hulpverlener?
 • De Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)
 • Informed consent voor de behandeling
 • Vertegenwoordiging 
 • Dossierplicht & noodsituaties
 • Patiënt en samenwerking in de zorg (ketenzorg; transmurale zorg)
 • Medisch-wetenschappelijk onderzoek met patiënten

 Jouw docent: Simona Tiems // Ernst Hulst


Module 5 (op locatie)

Privacy & Beroepsgeheim

Privacy

 • Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in de zorg
 • Kernbegrippen
 • Strengere eisen informatie en toestemming
 • Verwerking gezondheidsgegevens
 • Anonimisering en pseudonimisering
 • EPD’s en eHealth
 • Toegang tot patiëntgegevens: identificatie, autorisatie en authenticatie
 • Elektronische gegevensuitwisseling
 • Wet cliëntenrechten elektronische gegevensverwerking

Beroepsgeheim

 • Beroepsgeheim
 • Doorbreking beroepsgeheim en praktijkdilemma’s
 • Verstrekken informatie aan justitie/media
 • Rechten patiënt in relatie tot WGBO en AVG
 • Meldplichten en privacy
 • WMO/Jeugdwet/Participatiewet
 • Inzage in het EPD (jurisprudentie)
 • Wob en privacy

Jouw docenten: Inge de Laat // Mieke de Die

De docenten

 

Hoofddocent: Joris Rijken
Joris is advocaat bij AKD advocaten & notarissen en sinds 2018 hoofddocent van deze opleiding. Hij is gespecialiseerd in de contractering, bekostiging en regulering van zorg. Hij treedt op voor zorgaanbieders en zorgverzekeraars en assisteert hen bij zorginkoop, materiële controles en contacten met toezichthouders in de zorg. Joris is lid van de redacties van het Tijdschrift voor Gezondheidsrecht en Gezondheidszorg Jurisprudentie

Lees het inteview met Joris Rijken

 

Mr. drs. Tom van Helmond

Tom is gespecialiseerd in healthcare en (Europees) aanbestedings- en mededingingsrecht. Tom adviseert en procedeert veel voor partijen in de zorgsector en mag zorgverzekeraars, zorginstellingen (cure en care), maatschappen van beroepsbeoefenaren, brancheverenigingen en zorgondernemers tot zijn cliënten rekenen. Door zijn medische achtergrond beschikt Tom over een uitgebreide kennis van de gezondheidszorg en de zorgmarkt die hem van pas komt bij het behartigen van de juridische belangen van zijn cliënten. Tom is voorzitter van het Zorgteam van Loyens & Loeff.

 

Margriet Verduijn
Margriet is advocaat bij Pels Rijcken. Zij is gespecialiseerd in de bekostiging en regulering van zorg. Margriet treedt veel op voor de Nederlandse Zorgautoriteit in procedures over de tarieven voor zorg. Daarnaast publiceert en doceert zij regelmatig over actualiteiten in de zorg.

 

Simona Tiems
Simona is als partner & advocaat werkzaam bij Legaltree, waar zij adviseert en procedeert op het gebied van patiëntenrechten, samenwerkingscontracten en-geschillen in de zorg, tuchtrecht, privacy en governance. Daarnaast is Simonalid van de Raad van toezicht van ’s Heerenloo Zorggroep en arbiter bij het Scheidsgerecht Gezondheidszorg. Simona publiceert en doceert regelmatig binnen haar vakgebied.

 

Dr. Ernst Hulst
Ernst is universitair docent Gezondheidsrecht bij de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij is gepromoveerd op het terrein van het aansprakelijkheidsrecht en publiceert op het brede gebied van het gezondheidsrecht. Hij is lid van een erkende medischethische toetsingscommissie en bekleedde diverse bestuursfuncties.

 

Cees Jan de Boer 
Cees Jan de Boer heeft naast Nederlands recht ook zijn artsexamen behaald aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij werkt vanaf 2005 als advocaat bij Van Doorne in Amsterdam en is daar lid van het zorgteam. Cees Jan is gespecialiseerd in marktregulering en mededingingsrecht. Hij adviseert over samenwerking en fusies en procedeert bij geschillen over het kartelverbod, zorgverkoop of (afrekening van) productieafspraken.

 

Mieke de Die
Mieke is deskundig in de volle breedte van het recht in de gezondheidszorg. Ze stond met haar ‘voeten in de modder’ in het ziekenhuis en de GGZ, en haar periode bij de Raad voor de Volksgezondheid en de Inspectie voor de Gezondheidszorg gaf haar goed inzicht in het functioneren van het zorgstelsel. In 2011 richtte zij samen met Caren Velink een eigen kantoor op.

 

Melita van der Mersch
Melita is advocaat sinds 2000. Voor de overstap naar Velink & De Die was zij partner bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn en verantwoordelijk voor de zorgpraktijk. Melita is gespecialiseerd in de regels over de financiering en vergoeding van zorg en het farmaceutisch recht. Melita is (mede) auteur van de Tekst & Commentaar Zorgverzekeringswet, geeft gastcolleges aan de VU en de UvA in Amsterdam en is docent bij de specialisatieopleiding gezondheidsrecht van de Grotius Academie. Ook is zij plaatsvervangend lid jurist van de Commissie Medische Ethiek van het LUMC.

 

Maartje de Jong, Advocaat, AKD

 

Inge de Laat, Advocaat/Partner, Rutgers & Posch

 

Algemene informatie over de verkorte opleiding Jurist in de Zorg

 

Data & locatie

 • 13, 27 september & 11 oktober 2021 // BCN Utrecht
 • 20 september, 4 oktober 2021 // Online Module

Iedere dag start om 09.30 uur (ontvangst om 09.00 uur) en eindigt om 16.30 uur.

BCN Utrecht CS
Catharijnesingel 48
3511 GC Utrecht
T: 030 - 2 348 300
Routebeschrijving

 

Tijdschema alle dagen

09:00 uur - Ontvangst
09:30 uur - Aanvang ochtendprogramma
12:30 uur - Lunch
13:30 uur - Aanvang middagprogramma
17:00 uur - Afsluiting

Tussendoor vinden koffie- en theepauzes plaats.

 

Voor wie bestemd?

Speciaal ontwikkeld voor:

 • Juristen gezondheidsrecht
 • (Juridisch) beleidsmedewerkers
 • (Juridisch) adviseurs
 • Bestuurssecretarissen
 • Klachtenfunctionaris
 • Privacy officers
 • Functionarissen voor de gegevensbescherming

Werkzaam bij:

 • Zorginstellingen in de cure of care
 • Zorgverzekeraars en koepelorganisaties
 • Advocatenkantoren
 • Gemeenten/rijksoverheid
 • Advieskantoren

 

Je investering

5-daagse opleiding: € 3.299,- (excl. btw) per persoon

Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de online leeromgeving. Wil je per module inschrijven? Neem dan contact op met onze opleidingsadviseur.

 

PO/PE-punten aanvragen

Indien NEVOA-leden de opleiding Jurist in de Zorg gaan volgen dan kunnen zij hun verzoek om NEVOA punten  rechtstreeks indienen bij het secretariaat via info@nevoa.nl

 

Persoonlijk Opleidingsadviseur

Sandra Donkers
Tel: 040 - 2 972 770

Verantwoordelijk voor deze opleiding

Lotte van Dun
Opleidingsmanager

Lianne Lokker
Project Coördinator

smaple image

Blended opzet voor een sterker leerresultaat

Je kunt rekenen op een sterke combinatie van online onderdelen en leren op de leslocatie die samen één geheel vormen en ook op zichzelf een meerwaarde bieden.

De voordelen voor jou:

 • Groter leerrendement door een intensiever leertraject
 • Nog meer afgestemd op jouw praktijk
 • Besparing tijd en meer flexibiliteit

 

Lees meer over de blended opzet

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

 

Naar Mijn Online Leeromgeving
Verkorte opleiding voor de Jurist in de Zorg online leeromgeving

Incompany training

Heb jij, samen met jouw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op jullie organisatie, jouw situatie en wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met je mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van jou en jouw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Wil je meer informatie?

Of wil je een incompany voorstel? Neem dan contact op met Guusje Verhoeven.


Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Verkorte opleiding voor de Jurist in de Zorg inschrijven

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Verkorte opleiding voor de Jurist in de Zorg start op 13, 20 & 27 september en 4 & 11 oktober 2021 in BCN Utrecht CS!

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

Wil je, naast dit event, ook op de hoogte blijven van onze praktische werktips, events en opleidingen op je vakgebied?

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 5-daagse opleiding
Prijs: €3299,- excl. btw
Datum: 13, 20 & 27 september en 4 & 11 oktober 2021
Locatie: BCN Utrecht CS

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Sandra Donkers

Opleidingsadviseur
Sandra Donkers

  

040 - 2 972 770

Meer informatie over incompany:

040 - 297 27 40

Incompany

Lees meer over incompany