Verkorte opleiding voor de Jurist in de Zorg

In slechts 5 dagen volledig inzicht in het gezondheidsrecht

 • Volledig inzicht in de wet- en regelgeving binnen de zorg
 • De enige opleiding in Nederland speciaal voor juristen, juridisch adviseurs en juridisch beleidsmedewerkers in de zorg
 • Alle (juridische) ontwikkelingen binnen de zorg komen aan bod
 • Breng het geleerde direct in praktijk!
 • NOVA en NEVOA opleidingspunten vraagt u eenvoudig zelf aan

Let op: voorjaarseditie volgeboekt*. Nieuwe datum najaar beschibaar: start 30 oktober 2018!
*Wilt u op de wachtlijst geplaatst worden voor de voorjaarseditie?
Neem hiervoor contact op met opleidingsadviseur Sandra Donkers: 040 - 2 972 770

In één opleiding een volledig inzicht in het gezondheidsrecht

Bent u werkzaam in de gezondheidszorg? Of heeft u cliënten die werkzaam zijn in de zorg? Dan weet u als geen ander dat binnen de gezondheidszorg complexe wet- en regelgeving geldig is. Als juridisch expert binnen de zorg heeft u te maken met veelal onduidelijke en soms zelfs tegenstrijdige richtlijnen.

 • Heeft u volledig inzicht in alle concrete veranderingen rondom de Wmo, Wlz en Zvw? Kent u de werking en toepassing?
 • Worstelt u met het verkrijgen en verstrekken van informatie van cliënten, patiënten, nabestaanden, zorgaanbieders of verzekeraars? 
 • Weet u alles van de structuur en de financiering binnen de zorg? 
 • Bent u op de hoogte van alle actuele ontwikkelingen rondom privacy, beroepsgeheim en digitalisering?
Kortom: bent u die allrounder die van alle zorgmarkten thuis is? 

 

Wat leert u tijdens de opleiding Jurist in de Zorg?

Docenten en cursisten delen met u hun ervaringen en wat u allemaal leert tijdens de opleiding. Bekijk een van onderstaande video's of lees het interview met docent van de opleiding Joris Rijken.


Verhoog de kwaliteit van uw juridisch zorgadvies

Tijdens deze vijfdaagse opleiding krijgt u een volledig overzicht van de juridische kaders binnen het dynamische zorglandschap. Na deze opleiding kunt u uw directie en management nog beter adviseren over alle juridische vraagstukken van uw zorginstelling. In slechts vijf dagen krijgt u inzicht in:

 • Alle (juridische) ontwikkelingen binnen de zorg
 • De financiering en ordening binnen de care en cure
 • De verhouding tussen plichten van de zorgverlener en rechten van de patiënt/cliënt   
 • De do’s and don’ts omtrent contracteren, zorginkoop, mededinging en aanbesteding in de zorg
 • Klacht- & tuchtrecht en privacy issues binnen de zorg

Bekijk het complete opleidingsprogramma

 

Opleiding op maat en praktijkgericht

Middels een intake stelt u uw persoonlijke leerdoelen vast. Deze doelstellingen worden gedurende de opleiding nauwkeurig in het oog gehouden zodat al uw vragen worden beantwoord. Door de behandeling van zeer gerichte en actuele casuïstiek kunt u, na het volgen van deze opleiding, het geleerde direct in de praktijk toepassen.

 

Een greep uit de reacties van oud-deelnemers:

 • "De interactiviteit van de opleiding is mij zeer goed bevallen"
 • "Erg leuk om andere juristen uit de branche te ontmoeten"
 • “Ik zit in mijn werksituatie midden in de onderwerpen die tijdens de opleiding behandeld zijn. Dat was erg prettig omdat de informatie direct te herleiden en/of te gebruiken is.”
 • "Zeer inspirerende dagen - goede combinatie van theorie en praktijk"
 • “Brede achtergrondinformatie ondersteunt met veel praktijkvoorbeelden. Hierdoor goede helikopterview over wetgeving in de zorg gekregen”
 • "Veel praktijkvoorbeelden, dat is erg goed bevallen"

 

Programma van de verkorte opleiding Jurist in de zorg

Iedere dag start om 10.00 uur (ontvangst om 09.30 uur) en eindigt om 17.00 uur.

 

Module 1

Het juridische en financiële kader binnen de cure

De zorgverzekering

 • Het Nederlandse zorgstelsel in vogelvlucht
 • Zorgverzekering
  • Verzekerings- en acceptatieplicht
  • Premie
 • Het pakket:
  • Stand van de wetenschap en praktijk
  • Invulling door de zorgverzekeraar
  • Recht op zorg buiten het pakket?
 • Zorgplicht
  • Natura en restitutie
  • Artikel 13 en het ‘hinderpaalcriterium’

Docent: Mr. Joris Rijken, advocaat bij AKD advocaten & notarissen

 

Ordening in de zorg

 • Wet marktordening gezondheidszorg en de rol van de NZa
  • Tarifering in de zorg, grote verschillen tussen aanbieders
  • Toezicht marktwerking
   • Welke instrumenten zijn beschikbaar en hoe worden deze ingezet?
 • De laatste ontwikkelingen en jurisprudentie

 

Docent: Mr. Hedwig den Herder, advocaat bij AKD advocaten & notarissen


Module 2

Het juridische en financiële kader binnen de care

Gemeentelijke zorg

 • Decentralisaties: waarom?
 • Wet publieke gezondheid
 • Wmo 2015
  • Algemene en maatwerkvoorzieningen
  • Het ‘keukentafelgesprek’
  • Inkoop door gemeenten
  • Overgangsrecht
  • Wat vindt de rechter?
 • Jeugdwet
  • Wat is jeugdhulp?
  • Wijkteams
  • ‘Bijzondere’ jeugdhulp
  • Wat vindt de rechter?

Docent: Mr. Joris Rijken, advocaat bij AKD advocaten & notarissen

 

Wet langdurige zorg (Wlz)

 • Structuur en opzet
 • De Wet langdurige zorg (Wlz)
  • Leveringsvormen
  • Uitvoering en uitvoerders van de Wlz
  • Toegang en indicatiestelling

Docent: Aurélie Mingels, advocaat Loyens & Loeff


 Alles in één handig overzicht? Download de brochure! 


Module 3

Contracteren, inkopen, aanbesteden en mededinging

Contracteren in de zorg

 • Algemeen overeenkomstenrecht
  • Hoe komt een overeenkomst tot stand?
  • Wat zijn de gevolgen van een overeenkomst?
  • Specifieke eisen in de zorg?
 • Overeenkomsten in de zorg
  • Inhoud, aanleiding en aandachtspunten
 • Hoofd- en onderaannemerovereenkomsten
  • Rolverdeling van partijen
 • Samenwerkingsovereenkomsten in de zorg
  • Wanneer samenwerken? 
  • Redenen voor de samenwerking zoals ketenzorg en inhoud van de overeenkomst.
 • Zorgovereenkomst instelling
  • Scheiden van wonen en zorg 
  • Koppelbeding
  • Opzegging zonder huurbescherming?
 • WGBO (Wet geneeskundige behandelovereenkomst)
  • Wat is de reikwijdte? 
  • Hoe kan een behandelovereenkomst worden opgezegd en beëindigd?
  • Praktijkvoorbeelden en jurisprudentie

Docent: Bas van Schelven, advocaat Van Doorne

 

Mededinging en aanbesteding in de zorg

 • Welke mededingingsregels moet de zorgjurist kennen en toepassen?
 • Omgaan met zorginkoop- en aanbestedingen
  • Hoe doet u succesvol mee aan inkooptrajecten?
 • Aanmerkelijke marktmacht en contracteerplicht: Wie is ‘de baas’?
  • Onder welke voorwaarden mag de samenwerking tussen de zorgverzekeraar en de zorginstelling worden beëindigd?
 • Bevoegdheden van de NZa
 • Het opzetten en ontvlechten van samenwerkingsverbanden 
  • De top 10 kopzorgen van de zorgbestuurder
 • Ketenzorg
 • De haat-liefde verhouding van bestuurders en raad van toezicht
  • Hoe gaat u hier mee om?  
  • Hoe kunnen gerechtelijke procedures worden voorkomen?

Docent: Mr. drs. Tom van Helmond, advocaat Loyens & Loeff 


Module 4

Instellingseisen en patiëntenrechten

Zorgplichten van en eisen aan de zorginstelling en de professional

 • Wkkgz op hoofdlijnen
  • Reikwijdte
  • Meldplichten, vergewisplicht en VOG
  • Wat zijn de bevoegdheden van de IGZ en wat wordt van de zorgverlener verwacht?
  • Klachtrecht en geschillenregeling
 • Wet BIG en tuchtrecht
  • Tuchtrecht op hoofdlijnen
  • Kwaliteitsbewaking en bevordering door het tuchtcollege: een aantal in het oog springende uitspraken en casuïstiek uit de praktijk
 • Bestuur en intern toezicht
  • WTZi
  • Zorgbrede governancecode
  • Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen

Docent: Mr. Simona Tiems, advocaat/partner Legaltree

 

Patiëntenrechten

 • De rechtspositie van de patiënt
  • De betekenis van (internationale) grondrechten voor de zorg
  • Wat doen richtlijnen in de zorg voor de patiënt?
  • Hoe vrij kiest de patiënt zijn hulpverlener?
 • De Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO):
  • Informed consent voor de behandeling
  • Vertegenwoordiging
  • Dossierplicht
  • Noodsituaties
  • Kwaliteit van zorg
  • Recente ontwikkelingen patiëntenwetgeving
 • Patiënt en samenwerking in de zorg (ketenzorg; transmurale zorg)
 • Medisch-wetenschappelijk onderzoek met patiënten

Docent: Mr. dr. Ernst Hulst, universitair docent Gezondheidsrecht Erasmus Universiteit Rotterdam 


Module 5

Privacy, beroepsgeheim en digitalisering

Hoofdlijnen privacyrecht

 • Normen en beginselen
 • Overgang naar de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG):
  • Nieuwe begrippen
  • Strengere eisen informatie en toestemming
  • Verwerking gezondheidsgegevens
  • Patiëntenrechten
  • Anonimisering en pseudonimisering

EPD’s en eHealth

 • Toegang tot patiëntgegevens: identificatie, autorisatie en authenticatie
 • Elektronische gegevensuitwisseling
 • Wet cliëntenrechten elektronische gegevensverwerking
 • Actualiteiten

Docent: Mr. dr. Anton Ekker, advocaat Deikwijs Advocaten LLP

 

Privacy in relatie tot zorgspecifieke wetgeving

Deel 1

 • Beroepsgeheim
 • Doorbreking beroepsgeheim en praktijkdilemma’s
 • Verstrekken informatie aan justitie/media
 • Rechten patiënt in relatie tot WGBO en Wbp

 

Deel 2

 • Meldplichten en privacy
 • WMO/Jeugdwet/Participatiewet
 • Inzage in het EPD (jurisprudentie)
 • Wob en privacy

Docenten: Mr. Caren Velink en mr. Mieke de Die, advocaten Velink & de Die Advocaten

 

Uw docenten

 

Mr. drs. Tom van Helmond
Tom is gespecialiseerd in mededingingsrecht en zorgrecht. Tom is tevens afgestudeerd in Geneeskunde en heeft zodoende een zeer uitgebreide kennis van de zorg. Tom adviseert en procedeert voor talloze zorginstellingen over regulatoire problemen, mededingingsrecht, Wmg, Werkingsverdrag EU, tariefregulering etc. Daarnaast treedt hij regelmatig op voor diverse zorgverzekeraars.

 

Mr. Joris Rijken
Joris is advocaat bij AKD advocaten & notarissen. Hij is gespecialiseerd in de contractering, bekostiging en regulering van zorg. Hij treedt op voor zorgaanbieders en zorgverzekeraars en assisteert hen bij zorginkoop, materiële controles en contacten met toezichthouders in de zorg. Joris is lid van de redacties van het Tijdschrift voor Gezondheidsrecht en Gezondheidszorg Jurisprudentie.

Lees het inteview met Joris Rijken

 

Mr. Hedwig den Herder 
Advocaat bij AKD advocaten & notarissen in de praktijkgroep Zorg. Haar specialismen zijn regulering van zorg, zorginkoop, zorgverzekeringsrecht en sociaal domein. Zij staat zorgaanbieders bij met vragen en geschillen over onder meer handhavingstrajecten, tariefafspraken, materiële controle, subsidies en contracten met zorgverzekeraars en gemeenten. Zij is lid van de redactie van tijdschrift Zorg en Recht in de Praktijk.

 

Mr. Simona Tiems
Simona is als partner/advocaat werkzaam bij Legaltree, waar zij adviseert en procedeert op het gebied van patiëntenrechten, medische aansprakelijkheid, contracten in de zorg en maatschaps- en toelatingsgeschillen. Daarnaast is Simona plv lid-jurist van de medisch ethische toetsingscommissie van een academisch ziekenhuis. Simona publiceert en doceert regelmatig binnen haar vakgebied.

 

Mr. dr. Ernst Hulst
Ernst is universitair docent Gezondheidsrecht bij de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij is gepromoveerd op het terrein van het aansprakelijkheidsrecht en publiceert op het brede gebied van het gezondheidsrecht. Hij is lid van een erkende medischethische toetsingscommissie en bekleedde diverse bestuursfuncties.

 

Mr. Bas van Schelven
Bas is advocaat bij Van Doorne. Bas is gespecialiseerd in ordening en toezicht in de zorg. In dat kader helpt hij de diverse partijen in zowel de cure als care wanneer zij worden geconfronteerd met vraagstukken over contractering, bekostiging, regulering, samenwerking en governance. Verder publiceert Bas met enige regelmaat over gezondheidsrechtelijke

 

Mr. dr. Anton Ekker
Anton beschikt over bijzondere expertise op het gebied van Zorg&ICT, eHealth en elektronische gegevensuitwisseling. Hij is momenteel advocaat bij Deikwijs Advocaten LLP. Daarnaast was hij lange tijd juridisch adviseur van het Nationaal ICT Instituut in de Zorg (Nictiz).

 

Mr. Mieke de Die
Mieke is deskundig in de volle breedte van het recht in de gezondheidszorg. Ze stond met haar ‘voeten in de modder’ in het ziekenhuis en de GGZ, en haar periode bij de Raad voor de Volksgezondheid en de Inspectie voor de Gezondheidszorg gaf haar goed inzicht in het functioneren van het zorgstelsel. In 2011 richtte zij samen met Caren Velink een eigen kantoor op.

 

Mr. Caren Velink
Caren heeft zich van meet af aan gericht op het gezondheidsrecht. Caren heeft veel ervaring op het gebied van de regulering in de zorg en het zorgverzekeringsrecht maar ook andere onderdelen van het gezondheidsrecht, zoals het tuchtrecht en het contractenrecht, zijn haar niet vreemd. Caren publiceert regelmatig op haar vakgebied en is spreker op symposia en congressen.

 

Mr. Aurélie Mingels
Aurélie is advocaat bij Loyens & Loeff. Aurélie is gespecialiseerd in aanbestedingsrecht en healthcare. Zij heeft bijzondere (praktische) kennis van en ervaring met het procederen in aanbestedingszaken en zaken voor zorginstellingen

Algemene informatie over de verkorte opleiding Jurist in de Zorg

 

Data & locatie

17, 24, 31 mei 7 & 14 juni 2018 (VOLGEBOEKT)

30 oktober, 6, 13, 20 en 27 novemer 2018 (NIEUWE EDITIE)

BCN Utrecht CS
Catharijnesingel 48
3511 GC Utrecht
T: 030 - 2 348 300
Routebeschrijving

 

Tijdschema alle dagen

09:30 uur - Ontvangst
10:00 uur - Aanvang ochtendprogramma
12:30 uur - Lunch
13:30 uur - Aanvang middagprogramma
17:00 uur - Afsluiting

Tussendoor vinden koffie- en theepauzes plaats.

 

Voor wie bestemd?

Speciaal ontwikkeld voor:

 • Advocaten gezondheidsrecht
 • Juristen gezondheidsrecht
 • (Juridisch) beleidsmedewerkers
 • (Juridisch) adviseurs
 • Bestuurssecretarissen
 • Klachtfunctionarissen

Werkzaam bij:

 • Zorginstellingen in de cure of care
 • Zorgverzekeraars en koepelorganisaties
 • Advocatenkantoren
 • Gemeenten/rijksoverheid
 • Advieskantoren

 

Uw investering

5-daagse opleiding: € 2.999,- (excl. btw) per persoon

Deze bedragen zijn inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de online leeromgeving. Wilt u per module inschrijven? Neem dan contact op met onze opleidingsadviseur.

 

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maakt u, naast de bijeenkomsten, gebruik van een online leeromgeving. Hier vindt u (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video’s, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. De leeromgeving gebruikt u ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvangt u een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om uw profiel aan te maken.

 

NOVA opleidingspunten vraagt u eenvoudig zelf aan!

“Op grond van de Verordening op de vakbekwaamheid en meer in het bijzonder de Regeling vakbekwaamheid kunnen advocaten zelf beoordelen of het gevolgde/gegeven onderwijs hun vakbekwaamheid ten goede is gekomen, voldoet aan de daaraangestelde voorwaarden en daarmee in aanmerking komt voor opleidingspunten. In artikel 4 van de Regeling vakbekwaamheid is opgenomen welke activiteiten voor opleidingspunten in aanmerking kunnen komen, hoe de punten per activiteit berekend kunnen worden en aan welke voorwaarden de activiteit dient te voldoen.”

 

Waarmee vraagt u de punten aan?

Om bij de NOVA aan te kunnen tonen dat u aan deze bijeenkomst heeft deelgenomen, ontvangt u na afloop van de bijeenkomst de volgende documenten:

 • Certificaat van deelname
 • Brochure met programma
 • Presentielijst

 

Persoonlijk Opleidingsadviseur

Sandra Donkers
Tel: 040 - 2 972 770

Verantwoordelijk voor deze opleiding

Marloes Hogervorst
Opleidingsmanager

Judith Bijnen
Project Coördinator


Belastingvoordeel

N.B. Betaalt u dit programma (gedeeltelijk) zelf? Maak gebruik van het belastingvoordeel en vraag tot bijna 50% van de studiekosten terug van de Belastingdienst! Meer informatie en tips

Incompany training

Heeft u, samen met uw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op uw organisatie, uw situatie en uw wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met u mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van u en uw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje verhoeven Incompany Advies
Guusje Verhoeven
Adviseur Incompany trainingen
Email: g.verhoeven@Euroforum.nl
Telefoon: 040 297 49 77 / 06 516 18 303

Via onderstaande knop kunt u zich veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor deze opleiding. Verzeker u van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg uw deelname vast!
Verkorte opleiding voor de Jurist in de Zorg inschrijven

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij u aan om de brochure te downloaden. Verkorte opleiding voor de Jurist in de Zorg start op 30 oktober, 6, 13, 20 en 27 november 2018 in BCN Utrecht CS!

Heeft u vragen? Neem voor meer informatie contact op met:

 • Sandra Donkers-Habraken
 • Per telefoon: 040-2972770
 • Via een e-mail: s.donkers@sbo.nl

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 5-daagse opleiding
Prijs: €2999,- excl. btw
Datum: 30 oktober, 6, 13, 20 en 27 november 2018
Locatie: BCN Utrecht CS

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wilt u meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Sandra Donkers

Opleidingsadviseur
Sandra Donkers

  

040 - 2 972 770