Taken en verantwoordelijkheden van de examencommissie in het VO

 • Krijg alle actuele kennis in huis over jouw huidige taken als examencommissielid
 • Bewaar je onafhankelijke positie als examencommissielid
 • Krijg zicht op de toetskwaliteit
 • Borg de kwaliteit van toetsing binnen jouw onderwijsinstelling
 • Vraag het gratis e-book over Toetsen aan

Kun jij als examencommissielid garant staan voor de kwaliteit van examinering op jouw school?

 • 3-daagse cursus
 • 21 maart - 30 mei 2024
 • Aristo Meeting Center Utrecht CS
 • ,- (excl. btw)
 • Contact

Kun jij garant staan voor de kwaliteit van de examinering op jouw school?

Elke school heeft sinds augustus 2021 verplicht een examencommissie. De politiek verwacht veel van examencommissies die steeds meer gewicht krijgen. Er wordt van jou verwacht dat je de kwaliteit van de schoolexaminering bewaakt en bevordert, zowel inhoudelijk als procesmatig.

Tijdens de praktische cursus taken en verantwoordelijkheden van de examencommissie in het VO leer jij de actuele kennis en hoe jij als examencommissielid in dienst van jouw school toch onafhankelijk kan zijn.

Wat leer jij in drie dagen?

 • De taken en verantwoordelijkheden rondom toetsing binnen jouw school in kaart brengen;
 • Activiteiten van de examencommissie uitwerken in een jaar-/meerjarenplan;
 • De wettelijke taken en verantwoordelijkheden van de examencommissie VO;
Vraag de brochure aan voor een handig programmaoverzicht

Hoofddocent aan het woord

"Na de cursus geef je invulling aan jouw rol in de examencommissie. We gaan in op de wettelijke kaders waaraan jouw school moet voldoen als het gaat om examinering en toetskwaliteit. Je krijgt hierbij antwoord op de volgende vragen:

 • Welke ruimte heb je om jullie onderwijsvisie te verwerken in het schoolexamen?
 • Wat ís toetskwaliteit eigenlijk?
 • Hoe stel je die kwaliteit vast en hoe borg je die?

Samen gaan we aan de slag om deze kaders te vertalen naar een concreet plan met acties waarmee jullie als examencommissie door het schooljaar heen aan de slag kunnen."

Wat zeggen oud-deelnemers?

 
"Duidelijke cursus waarbij je actief aan het werk gezet wordt, niet alleen maar reproduceren maar ook de theorie in de praktijk brengen."

Benieuwd wat jij leert tijdens de cursus?

Caroline de Jong is docent natuurkunde en scheikunde en lid van de examencommissie bij het Maris College Den Haag. Zij is in oktober gestart met de opleiding Taken en verantwoordelijkheden van de examencommissie in het VO. We vroegen haar wat het meeste bij is gebleven en hoe zij nu de commissie helpt adviseren over zaken omtrent examinering.

Bekijk hier het volledige interview

Alle actualiteit komt aan bod!

In deze cursus staat kennis, inspiratie en doen centraal. Je krijgt een actueel overzicht van alle wettelijke taken en ontwikkelingen, zodat jouw kennis up-todate is. Aan de hand van best practices krijg je daarnaast handvatten aangereikt om jouw taken effectief in te vullen. Je wisselt ervaringen uit met andere deelnemers en geeft elkaar feedback op de door jou in te brengen materialen. Jouw eigen praktijk staat hier centraal!

Dag 1

Taken en verantwoordelijkheden van de examencommissie volgens wet- en regelgeving

Een deel van de inrichting, taken en verantwoordelijkheden van de examencommissie is formeel geregeld in het Eindexamenbesluit VO. Daarnaast biedt ook het Raamwerk examencommissie in het voorgezet onderwijs van de VO-raad handvatten voor het inrichten en functioneren van examencommissies. Ook wordt het werk van examencommissies beïnvloed door actuele ontwikkelingen en publicaties van bijvoorbeeld de Inspectie van het Onderwijs.

We kijken ook naar één van de wettelijke taken van de examencommissie namelijk het jaarlijks opleveren van een verslag over de examenkwaliteit per opleiding en haar eigen werkzaamheden. Dit verslag kan als verantwoordingsdocument, bewijsdocument en weerslag van de reflectie op het eigen functioneren worden gebruikt. De uitkomsten van de reflectie op het eigen functioneren kunnen worden vertaald in een activiteitenplan.

Thema’s:

 • Nut en noodzaak van de Examencommissie VO
 • Wet- en regelgeving:
 • Eindexamenbesluit VO
 • Publicaties van de Inspectie van het Onderwijs en de VO-raad
 • Rol van de examensecretaris
 • Taken en verantwoordelijkheden verduidelijken in een RACI-matrix
 • Reflectie: Wat kan de examencommissie verbeteren?
 • Het jaarverslag als verantwoordingsdocument, bewijsdocument en weerslag van de reflectie op het eigen functioneren
 • Activiteitenplan

Dag 2 

Toetskwaliteit en kwaliteitsborging

Een andere belangrijke wettelijke taak van de examencommissie is het borgen van de kwaliteit van de examinering. Maar wat houdt dit “borgen” nu precies in? En hoe kan een examencommissie dit vormgeven in de eigen onderwijsinstelling? Bij dit onderdeel wordt kennisgemaakt met verschillende benaderingen van kwaliteitsdenken en met instrumenten die een examencommissie kan inzetten voor het uitvoeren van haar borgende taak.

We bespreken de kwaliteitscriteria die horen bij de vijf entiteiten van het toetsweb. Tijdens dit onderdeel maken examencommissies een start met een risico-inventarisatie. Een examencommissie bepaalt welke kwaliteitscriteria niet in orde zijn (of op welke onderdelen ze onvoldoende zicht heeft om de kwaliteit te kunnen bepalen) en welke mogelijke risico’s dat oplevert bij haar borgende taak

Thema’s:

 • Toetskwaliteit: het toetsweb en de toetscyclus
 • Kennismaking met verschillende benaderingen van kwaliteitsdenken. Daarbij staan de volgende vragen centraal:
  • Wat is borgen?
  • Kwaliteit leveren versus kwaliteit borgen; verhouding examencommissie/directie/examinatoren/docenten
  • Hoe borgt de examencommissie het niveau van de schoolexamens zonder op de stoel van de examinator/docent te zitten?
  • Hoe verwerft en behoudt de examencommissie een onafhankelijke positie?
 • Bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de schoolexamens (PTA):
  • Inrichting en uitvoering processen;
  • Inhoudelijke kwaliteit van de schoolexamens;
  • Aansluiting processen en inhoud schoolexamens bij visie van de school;
  • Afsluitende karakter schoolexamens;
 • Instrumenten van de examencommissie. We bespreken welke instrumenten een examencommissie kan inzetten om de kwaliteit van de schoolexamens te borgen. Ook krijgen examencommissies tips en trucs om hun borgingstaak nog beter te kunnen uitvoeren.

Dag 3

Effectieve werking van de examencommissie

Hoe kan de effectiviteit van de werking van de examencommissie zo groot mogelijk gemaakt worden? En wat vraagt dat van de organisatie van de examencommissie, de afstemming met de structuur van de school, de betrokkenheid van stakeholders en de kwaliteit van besluitvormingsprocessen?

Tijdens deze dag bekijken we de werking van de examencommissie vanuit een integrale aanpak als onderdeel van de bredere kwaliteitsontwikkeling van scholen. Het vertrekpunt is de eigen visie van jouw school op de invulling van deze opdracht. Van hieruit maakt de examencommissie een plan op met de doelen voor het komende jaar. Hoe zorg je er vervolgens voor dat dit plan ingang vindt in de school? We identificeren samen hindernissen, bespreken theoretische handvatten en vertalen deze naar de schoolpraktijk.

Thema’s:

 • Effectieve en duurzame transitieprincipes
 • Het belang van doelgerichte communicatie
 • De valkuilen van intuïtieve besluitvorming
 • Integratie van structuur en cultuur
 • Participatieve besluitvorming en omgaan met weerstand
 • Omgaan met spanningen en paradoxen

Jouw docent

img-Jaap Brunnekreef

Jaap Brunnekreef
Adviseur leren en toetsen bij Teelen B.V.

Als trainer & adviseur heeft Jaap ruime ervaring op het gebied van onderwijs, toetsing en examinering. Voor SBO verzorgt hij trainingen voor examencommissies in het voortgezet onderwijs en het hoger onderwijs. 
Jaap is nauw betrokken bij de borging van de kwaliteit van de toetsing in het onderwijs, onder andere als voorzitter van de examencommissie. In deze rol heeft hij ervaring opgedaan met het borgen van de toetskwaliteit aan de hand van het toetsweb, het opstellen van examenreglementen, het werken met een PDCA-cyclus en het opstellen van activiteitenplannen. 
Hij kent verschillende manieren om de kwaliteit van de toetsing in de praktijk te borgen. Ook ontwikkelde Jaap een zelfevaluatie instrument voor examinatoren. Dit instrument helpt examinatoren bij de verbetering van de kwaliteitsbewaking en vergroting van de bewustwording van hun rol.

img-Kristin Vanlommel

Kristin Vanlommel
Lector 'Organiseren van Verandering in Onderwijs', HU

Kristin is lector ‘Organiseren van Verandering in Onderwijs’ bij de HU. Ze plaatst het veranderproces als studieobject centraal: hoe kunnen we veranderprocessen in onderwijs organiseren, hoe kunnen we leren van veranderingen en wat hebben (teams van) professionals hiervoor nodig? Ze ondersteunt ook (docenten)teams bij innovatieprojecten en heeft jarenlange ervaring met professionaliseringstrajecten voor schoolleiders rond schoolontwikkeling.

img-Laura Schuit

Laura Schuit
Projectcoördinator en lid van de examencommissie binnen Vonk vmbo

Laura Schuit is 13 jaar werkzaam in het onderwijs. Voormalig docent biologie, is ze nu werkzaam als projectcoördinator en lid van de examencommissie binnen Vonk vmbo. Laura is nauw betrokken geweest bij het opstellen van een afsluitend PTA voor alle 8 Vonk-vestigingen. Ook dit schooljaar staat de borging van toetskwaliteit hoog op de agenda.

Deze cursus is voor jou bestemd, als:

 • VO-examencommissieleden
 • Voorzitters en secretarissen van een VO-examencommissie

Wat zeggen oud-deelnemers?

Caroline de Jong is docent natuurkunde en scheikunde en lid van de examencommissie bij het Maris College Den Haag. Zij is in oktober gestart met de opleiding Taken en verantwoordelijkheden van de examencommissie in het VO. We vroegen haar wat het meeste bij is gebleven en hoe zij nu de commissie helpt adviseren over zaken omtrent examinering.

Bekijk hier het volledige interview

Algemene Informatie

Deze 3-daagse Cursus/Training zal plaatsvinden bij Aristo Meeting Center Utrecht CS te Utrecht.
Voor facilitaire vragen en de routebeschrijving zie onderstaande gegevens.

Aristo Meeting Center Utrecht CS
Godebaldkwartier 357
3511 DT
Utrecht
tel: 088 - 2301036

Dag Datum Tijd Locatie
Module 1 21 maart 2024 09:30 - 16:30 Aristo Meeting Center Utrecht CS
Module 2 18 april 2024 09:30 - 16:30 Aristo Meeting Center Utrecht CS
Module 3 30 mei 2024 09:30 - 16:30 Aristo Meeting Center Utrecht CS

Jouw investering

De investering voor deze 3-daagse cursus bedraagt € 2699,00 (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de digitale leeromgeving.

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

Naar Mijn Online Leeromgeving
 online leeromgeving

Ga gericht aan de slag binnen jullie eigen praktijk

Dit traject is ook volledig op maat te volgen. De theorie en praktijkvoorbeelden worden in dat geval volledig afgestemd op de leerdoelen en praktijk van jouw organisatie. Jullie ervaren hierdoor verschillende voordelen:

Inhoud op maat

Het programma sluit exact aan op jullie leerdoelen en praktijk.

Borging van kennis

Kennis blijft beter behouden in de organisatie.

Kostenefficiënt

Efficiënte investering in het kennisniveau van de organisatie.

Binnen jullie schema

Opleiding binnen jullie planning en op jullie locatie.

Bespreek de mogelijkheden

Plan een vrijblijvend adviesgesprek om het programma op maat te bespreken.

Onder andere deze opdrachtgevers gingen je voor:

Download brochure

Onze privacy-policy

Bekijk hier het (gratis) webinar om de examencommissie op koers te krijgen

 • Meer over jouw taken en verantwoordelijkheden als examencommissielid.
 • Hoe je als examencommissie beter kunt functioneren.
 • Heb je meer zicht krijgt op toetskwaliteit.
 • Heb je meer zicht op manieren van borging van de kwaliteit van de toetsing binnen jouw onderwijsinstelling

Bekijk hier het webinar examencommissie VO

Onze privacy-policy

Vraag het gratis e-book aan

Maak aub een keuze

Onze privacy-policy

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Veilig betalen

Persoonlijk opleidingsadvies nodig?

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem vrijblijvend contact op met mij.

040 - 2 972 751 mariska.korewijk@sbo.nl

Productaanbod

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van vakgebied Onderwijs

Onze privacy-policy