Opleiding Toetsdeskundige

 • Volledige aansluiting bij het functieprofiel Toetsdeskundige van de NVE
 • Inclusief opname in het NVE Register indien je voldoet aan de voorwaarden
 • Gekenmerkt door de interactie en de praktijkgerichtheid

Deze opleiding op maat voor jouw hele team? Download de incompany flyer.

Ook interessant voor jou: Congres Toetsen en Examineren in het HO.

Word dé toetsexpert binnen jouw organisatie!

 • 14 maart - 20 juni 2022
 • Aristo Meeting Plaza Utrecht
 • ,- (excl. btw)
 • Contact

Word opgeleid en gecertificeerd als toetsdeskundige

Toetsen doen we al jaren. Maar met de toenemende aandacht voor toetskwaliteit, groeit ook de behoefte aan toetsdeskundigen. Experts die gespecialiseerd zijn in alles wat te maken heeft met toetsen en examineren, die intern en extern kunnen adviseren over toetsbeleid, het toetsprogramma en de toetsorganisatie en die kunnen begeleiden bij het opstellen van goede toetsen.

Een toetsdeskundige heeft een diverse en veelomvattende taak. In deze opleiding word je opgeleid én gecertificeerd als toetsdeskundige. We sluiten volledig aan bij het functieprofiel Toetsdeskundige van de Nederlandse Vereniging voor Examens (NVE), zodat jij jezelf kunt inschrijven bij het NVE Register.

Download de brochure

Tijdens de 4-daagse opleiding leer je alles over o.a.:

 • Hoe je kunt begeleiden bij het opstellen en implementeren van toetsbeleid
 • Hoe je kunt begeleiden bij het opstellen van een toetsprogramma
 • Hoe je een toets en de afname van de toets kunt beoordelen op toetskwaliteit
 • Wat je kunt doen om de toetskwaliteit te borgen

De toetsdeskundige ondersteunt en adviseert de organisatie op verschillende niveaus bij het opstellen, vaststellen, uitvoeren en borgen van het beleid rondom toetsing en examinering.

Bekijk het programma

Word gecertificeerd als toetsdeskundige

Tijdens de opleiding maak je een start met het certificeringstraject. Dit traject is gebaseerd op het NVE-functieprofiel Toetsdeskundige. Je begint het certificeringstraject met een digitale intake over de relevantie en de volledigheid van jouw ervaring in relatie tot dit functieprofiel. Vervolgens stel je een portfolio samen op basis van potfolio-opdrachten. Als je portfolio volledig is, vindt de beoordeling plaats door twee gecertificeerde beoordelaars. Je ontvangt een rapportage met toelichting op de beoordeling. Als je het certificeringstraject met goed gevolg hebt afgerond, ontvang je een certificaat. Dit certificaat is 5 jaar geldig.

Wat zijn de voorwaarden voor deelname aan de certificering?

 • Je bent benoemd in een functie en betrokken bij de werkzaamheden passend bij het profiel Toetsdeskundige;
 • Je hebt aantoonbare vaardigheid en basiskennis van constructie, beoordelen en analyseren van toetsen (op het niveau van NVE-functieprofiel Toetsconstructeur of BKE). Dit blijkt uit een certificaat BKE of examenconstructeur of uit je cv en het ingevulde digitale intakeformulier.

Het NVE Register Examenfunctionarissen

Na certificering is het mogelijk jezelf te laten opnemen in het landelijke Register Examenfunctionarissen van de NVE. De NVE heeft tot doel de kwaliteit van examinering in Nederland te bevorderen. Met het Register Examenfunctionarissen heeft de NVE een norm voor professionals in de examenbranche neergelegd. Hierin kunnen gecertificeerde examenfunctionarissen zich inschrijven die voldoen aan het betreffende functieprofiel; in jouw geval dat van toetsdeskundige. Daar ben je niet alleen toetsdeskundig, maar ook in het register vindbaar voor organisaties die te maken hebben met toetsing.

Praktijkgerichte aanpak

De werkwijze van de docent tijdens deze opleiding wordt gekenmerkt door de interactie en praktijkgerichtheid. Jouw leervragen staan centraal gedurende de opleiding en er is veel ruimte voor eigen inbreng. Aan de hand van activerende werkvormen ga je tijdens de bijeenkomsten met elkaar aan de slag waarbij het leren van het elkaar het uitgangspunt is. De opdrachten die je maakt tijdens de opleiding, vormen een onderdeel van het portfolio voor het certificeringstraject. Aan het einde van de opleiding worden op individuele basis afspraken gemaakt over de afronding van het certificeringstraject.

Ook interessant voor jou:

Programma opleiding Toetsdeskundige

Iedere dag start om 09.30 uur (ontvangst om 09.00 uur) en eindigt om 16.30 uur

Module 1 

Toetskwaliteit beïnvloeden vanuit toetsbeleid

Achtergrond

In het toetsweb van de methodiek ‘De toetsing getoetst’ (Van Schilt-Mol et al, 2015) komen alle factoren samen die een bijdrage leveren aan toetskwaliteit. Als toetsdeskundige ben jij de spin in dit web. Je bent hét aanspreekpunt binnen jouw organisatie voor alle vraagstukken rondom toetskwaliteit. Het is jouw taak om bij het professionaliseren van de toetskwaliteit, de verschillende factoren voldoende aandacht te geven en de organisatie in balans te houden. Als toetsdeskundige duik je in deze module ook verder de diepte in naar de toetsonderwerpen en toetsmatrijzen.

Maar toetskwaliteit lever je (gelukkig) niet alleen. Als toetsdeskundige werk je samen met jouw team vanuit een goed doordacht toetsbeleid aan toetskwaliteit. Daarbij is het essentieel dat het toetsbeleid geen papieren tijger wordt dat in de kast blijft liggen, maar dat het uitvoerbaar is doordat er onder andere extra aandacht besteed is aan de verdeling van rollen en taken binnen jouw organisatie.

In deze module sluiten we natuurlijk aan bij de actualiteit. Thema’s waaronder de plek van digitaal toetsen en hoe gaan we om met toetsen op afstand komen aan bod.

Inhoudelijke thema's

 • Functieprofiel van een toetsdeskundige
 • Toetskwaliteit (Toetscyclus en toetsweb)
 • Toetsbeleid
 • Taken en verantwoordelijkheden rondom toetsing
 • Knelpunten in toetsbeleid
 • Eenduidige en meetbare toetstermen formuleren
 • Toetsmatrijs met toetstermen en taxonomie gebruiken

Tijdens deze module leer je

 • De verwachtingen over de rol van de toetsdeskundige
 • Wat er onder toetskwaliteit valt
 • De meerwaarde van toetsing
 • Wat het toetsbeleid moet bevatten, hoe dit opgesteld en geïmplementeerd wordt
 • Taken en verantwoordelijkheden rondom toetsing
 • Wat de knelpunten zijn in toetsbeleid en hoe deze te voorkomen
 • Hoe de juiste toetstermen te hanteren
 • Alles over een goede toetsmatrijs en hoe deze eruit komt te zien

Module 2

Het opstellen van het toetsprogramma

Achtergrond

Als toetsdeskundige ontwikkel je waarschijnlijk zelf geen toetsen, maar je begeleidt wellicht wel constructeurs/examinatoren bij het doorlopen van de toetscyclus of je geeft advies over het vormgeven van de bijbehorende toetsprocessen. In deze module maken we een start met gesloten/open vragen. Het gaat daarbij niet zo zeer over het zelf ontwikkelen van vragen en toetsen, maar over het begeleiden van constructeurs/examinatoren en het inrichten van het ontwikkelproces.

Een toets staat nooit op zichzelf. Zoals een vak onderdeel uitmaakt van een curriculum, maakt ook een toets deel uit van een toetsprogramma. Leren en toetsen zijn dan ook onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als toetsdeskundige werk je nauw samen met curriculumontwikkelaars om een dekkend en samenhangend toetsprogramma op te kunnen stellen. Volgens het principe constructive alignment (Biggs & Tang, 2011) vormen leerdoelen, curriculum en toetsing een samenhangend geheel waarmee studenten uitgedaagd worden om tot het gewenste eindniveau te komen.

Flexibilisering en leerwegonafhankelijk leren bieden daarbij extra uitdagingen. Hoe verhoudt formatief toetsen zich ten opzichte van summatief toetsen? Hoe stel je een evenwichtig toetsprogramma op waarbij toetsen enerzijds ingezet worden om te leren en anderzijds gebruikt worden om een resultaat te meten?

In deze module besteden we natuurlijk ook aandacht aan actuele ontwikkelingen rondom toetsprogramma’s, zoals programmatisch toetsen.

Inhoudelijke thema’s

 • Samenhangend en dekkend toetsprogramma opstellen
 • Toetsontwerpen en een representatieve toetsmix kiezen
 • Kwaliteitscriteria van open en gesloten vragen
 • Dit blijft uit een certificaat BKE of examenconstructeur of uit jouw cv en het ingevulde digitale intakeformulier

Tijdens deze module leer je

 • Hoe een toetsprogramma opgesteld wordt en de inhoud hiervan
 • Vraagstukken met betrekking tot een toetsprogramma
 • Het beoordelen van toetsontwerpen
 • Beoordelen en verbeteren van toetsen met open/gesloten vragen

Met een bijdragen van gastdocente: Kitty Meijer, onderzoeker en hogeschooldocent aan de HU


Tip: Download de brochure voor een compleet overzicht!


Module 3

Werken aan de kwaliteit van toetsing en beoordeling

Achtergrond

In deze module werken we verder aan de kwaliteit van toetsing en zoomen we in op de kwaliteit van opdrachten en bijbehorende beoordeling; van presentatie tot aan stage en van groepswerk tot aan afstudeeropdracht.

Met behulp van de constructievoorschriften van Teelen (zie de boekenreeks Toetskwaliteit in de praktijk) kun je constructeurs/ examinatoren concrete en gerichte feedback geven op de kwaliteit van vragen en opdrachten. Terugkerende verbeterpunten van constructeurs/examinatoren kunnen wellicht structureel opgepakt worden in de vorm van scholing of aanpassingen aan het ontwikkelproces. Ook structurele ondersteuning van jou als toetsdeskundige of ondersteuning van een toetscommissie kan bijdragen aan een beter ontwikkelproces.

De beoordeling van een toets of opdracht zal nooit 100% betrouwbaar zijn. Maar je kunt er als toetsdeskundige wel veel aan doen om de beoordeling zo objectief mogelijk te maken. Hoe kun je bijvoorbeeld omgaan met beoordelingseffecten? En hoe bepaal je een passende cesuur?

Inhoudelijke thema’s

 • Beoordelen en verbeteren van toetsen
 • Vier-ogen-principe toepassen
 • Kwaliteitscriteria voor opdrachten
 • Bepalen van een cesuur
 • Beoordelen van toetsen
 • Beoordelingsmethodes, zoals WACKER en VRAAK

Tijdens deze module leer je

 • Vertalen van observaties naar verbeteracties
 • Beoordelen en verbeteren van opdrachten
 • Beoordelaars leren op dezelfde manier te beoordelen
 • Beoordelaarseffecten herkennen en voorkomen
 • Werken met verschillende soorten beoordelingsmodellen

Module 4

Werken aan de kwaliteit van de toetsafname

Achtergrond

Wat is toetskwaliteit? Wanneer is toetsing goed? En hoe laat je zien dat jouw toetsing van goede kwaliteit is? Verschillende benaderingen van kwaliteitsdenken bieden je concrete handvatten om jouw toetsorganisatie zodanig in te richten dat de toetskwaliteit geborgd wordt, zonder dat de slager zijn eigen vlees keurt. Diverse instrumenten kunnen jou daarbij helpen, uiteenlopend van checklists, procedures en scheiding van rollen en taken, tot toets- en itemanalyses en certificering van examinatoren. De samenhang van instrumenten zal jou helpen om de kwaliteit van jouw toetsing aan te tonen bij audits aan bijvoorbeeld accreditatiepanels en Onderwijsinspectie.

Het ontwikkelen van toetsen is een cyclisch proces, waarbij de toetskwaliteit zo hoog is als de zwakste schakel van het toetsproces (Expertgroep BKE/SKE, 2013). Een toets kan nog zo zorgvuldig ontwikkeld zijn, maar als de toets niet op de juiste manier wordt afgenomen en beoordeeld, dan zal het resultaat alsnog niet valide en betrouwbaar zijn. In deze module werken we verder aan de kwaliteit van toetsing en zoomen we in op de kwaliteit van opdrachten.

Inhoudelijke thema’s

 • Wat is borgen?
 • Kwaliteit leveren versus kwaliteit borgen
 • Kwaliteitscriteria formuleren
 • Instrumenten om kwaliteit te borgen, zowel algemeen als toetsspecifiek
 • Begeleiden van constructeurs en examinatoren
 • Omgaan met veranderprocessen en weerstand

Tijdens deze module leer je

 • Wat borgen is en hoe je de kwaliteit van toetsing kunt borgen
 • Met welke instrumenten borging gerealiseerd kan worden
 • Geven van feedback aan constructeurs en examinatoren rekening houdend met mogelijke weerstand
 • Ontvangen van feedback en reflecteren op eigen werkwijze

Hoofddocent:

img-Willemien Uil-Hoogerwaard

Willemien Uil-Hoogerwaard
Onderwijskundige/toetsdeskundige bij Teelen

Het traject wordt uitgevoerd door Willemien Uil, werkzaam als onderwijskundige/toetsdeskundige bij Teelen. In hun jarenlange ervaring hebben zij uiteenlopende organisaties binnen en buiten het onderwijs mogen helpen bij het borgen en vergroten van hun toetskwaliteit.

Gastdocent:

img-Kitty Meijer

Kitty Meijer
Onderzoeker

Kitty Meijer werkt als onderzoeker bij het lectoraat Beroepsonderwijs. Haar promotieonderzoek richt zich op duurzame toetsbekwaamheid van docenten in het hoger beroepsonderwijs. Kitty maakt deel uit van de onderzoekswerkplaats Beoordeling in beroepsonderwijs.

Voor wie bestemd

Deze opleiding is bestemd voor:

 • Docenten
 • Onderwijskundigen

die zich verder willen specialiseren tot toetsdeskundige en al ervaring hebben opgedaan als toetsconstructeur.

 • Een opleiding waar je met input van de cursusleider en andere cursisten kritisch leert kijken naar alle aspecten van toetsing in de eigen opleiding.
 • Een goede opleiding waarin veel afwisselende werkvormen worden gebruikt, er voldoende ruimte is voor input van de deelnemer en veel toepassingopdrachten om de stof eigen te maken
 • De docente zorgt voor een fijne, aangename sfeer. Ze is makkelijk benaderbaar, toegankelijk en straalt een bepaalde rust uit.
 • Interessante materie waardoor je ook, als het om zelfgemaakte toetsen gaat, naar je eigen werk door een andere bril gaat kijken en merkt dat er nog veel geanalyseerd moet worden.

Algemene Informatie

Deze 4-daagse Cursus/Training zal plaatsvinden bij Aristo Meeting Plaza Utrecht te Utrecht.
Voor facilitaire vragen en de routebeschrijving zie onderstaande gegevens.

Aristo Meeting Plaza Utrecht
Godebaldkwartier 357
3511 DT
Utrecht
tel: 030 - 2301036

Dag Datum Tijd Locatie
Module 1 14 maart 2022 09:30 - 16:30 Aristo Meeting Plaza Utrecht
Module 2 21 april 2022 09:30 - 16:30 Aristo Meeting Plaza Utrecht
Module 3 23 mei 2022 09:30 - 16:30 Aristo Meeting Plaza Utrecht
Module 4 20 juni 2022 09:30 - 16:30 Aristo Meeting Plaza Utrecht

Jouw investering

De investering voor deze 4-daagse Cursus/Training bedraagt € 3499,00 (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de digitale leeromgeving.

Jouw investering

De kosten van deze opleiding bedragen € 3499,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief certificering (indien voldaan wordt aan de voorwaarden), koffie, thee, lunches en toegang tot de online leeromgeving.

De kosten voor de herkansing bedragen € 425,- exclusief BTW incl. administratiekosten.

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

Naar Mijn Online Leeromgeving
 online leeromgeving

Opleiding op maat

Zou jij samen met jouw collega's één van onze opleidingen willen volgen, maar dan gericht op de eigen organisatie, situatie en wensen? Dan is Incompany zeker interessant! Samen stellen we een programma op en bepalen we datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Waarom Incompany

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie en leerbehoeften
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze Incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje Verhoeven

Adviseur Incompany trainingen
E-mail: guusje.verhoeven@sbo.nl
Tel: 040 – 2 974 980

Download brochure

Onze privacy-policy

Veel gestelde vragen: 

Wie is de docent?
De opleiding toetsdeskundige wordt verzorgd door een toetsdeskundige van Teelen

Met hoeveel studie-uren kunnen deelnemers rekening houden buiten de contacturen?
Studie-uren heb je nodig voor het samenstellen van jouw portfolio dat je ter beoordeling aanbiedt. De tijdsinvestering die nodig is voor het samenstellen van het portfolio is vooral afhankelijk van de mate waarin je al werkzaamheden verricht op toetsdeskundig niveau. De gemiddelde tijdsinvestering voor het portfolio schatten we in op 40-60 uur.

Staat de registratie als Toetsdeskundige gelijk aan een Senior Kwalificatie Examineren?
Beide profielen komen veel overeen, maar zijn niet geheel identiek. Intussen is door de certificerende instellingen (CI’s) van het NVE besloten dat zowel SKE- als BKE-gecertificeerden in het NVE-register opgenomen kunnen worden. Zij zullen met een apart label in het register komen naast o.a. het label Toetsdeskundige.

Moeten er opdrachten c.q. een portfolio gemaakt worden?
Om voor certificering als toetsdeskundige in aan aanmerking te komen, dien je een portfolio samen te stellen. De opdrachten die je tijdens de opleiding maakt, kunnen ook een onderdeel vormen van het portfolio dat je aan het einde van de opleiding inlevert.

Zijn er ook mogelijkheden om buiten de opleiding het certificaat toetsdeskundige te bemachtigen bijv. d.m.v. vrijstellingen?
Ook zonder deelname aan het opleidingstraject is het mogelijk jezelf te certificeren als toetsdeskundige. Certificering vindt ook in dat geval plaats op basis van een door je zelf samengesteld portfolio.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Teelen via info@teelen.nl.

Waarom zou ik me, als Toetsdeskundige, laten certificeren en registreren?
Examinering in Nederland wordt steeds meer erkend als een specialisme. Dit zien we ook terug in de groeiende aandacht voor de kwaliteit, professionalisering en formalisering van taken en verantwoordelijkheden van examenorganisaties. Certificering van de verschillende betrokkenen in de examenorganisatie past bij deze ontwikkelingen. Met een certificaat kan je, bijvoorbeeld bij het wisselen van werkgever, eenvoudig aantonen op welke wijze jij jezelf hebt geprofessionaliseerd en geprofileerd als toetsdeskundige. 

Let op: de kosten voor de herkansing bedragen € 425,- exclusief BTW incl. administratiekosten.

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Veilig betalen

Persoonlijk opleidingsadvies nodig?

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem vrijblijvend contact op met mij.

040 - 2 972 751 mariska.korewijk@sbo.nl

Productaanbod

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van vakgebied Onderwijs

Onze privacy-policy