Opleiding Toetsdeskundige

Word dé toetsexpert binnen jouw organisatie!

 • Volledige aansluiting bij het functieprofiel Toetsdeskundige van de NVE
 • Inclusief opname in het NVE Register indien je voldoet aan de voorwaarden
 • Jouw leervragen staan centraal
 • Gekenmerkt door de interactie en de praktijkgerichtheid

Ontvang bij aanmelding gratis de boeken: 'Hoe maak ik goede toetsen met gesloten en open vragen' én 'Hoe maak ik goede opdrachten?'

Kijk ook eens naar de: Cursus Taken en verantwoordelijkheden van de examencommissie HO, de Training Beoordelen van praktijkopdrachten, de Opleiding Betekenisvol (Online) Toetsen in het Onderwijs of het Congres Toetsen en Examineren in het HO.

Word opgeleid en gecertificeerd als toetsdeskundige

Toetsen doen we al jaren. Maar met de toenemende aandacht voor toetskwaliteit, groeit ook de behoefte aan toetsdeskundigen. Experts die gespecialiseerd zijn in alles wat te maken heeft met toetsen en examineren, die intern en extern kunnen adviseren over toetsbeleid, het toetsprogramma en de toetsorganisatie en die kunnen begeleiden bij het opstellen van goede toetsen. Een toetsdeskundige heeft een diverse en veelomvattende taak. In deze opleiding word je opgeleid én gecertificeerd als toetsdeskundige. We sluiten volledig aan bij het functieprofiel Toetsdeskundige van de Nederlandse Vereniging voor Examens (NVE), zodat jij jezelf kunt inschrijven bij het NVE Register.

Download de brochure (pdf)

 

Tijdens de 4-daagse opleiding leer je alles over o.a.:

 • Hoe je kunt begeleiden bij het opstellen en implementeren van toetsbeleid
 • Hoe je kunt begeleiden bij het opstellen van een toetsprogramma
 • Hoe je een toets en de afname van de toets kunt beoordelen op toetskwaliteit
 • Wat je kunt doen om de toetskwaliteit te borgen

De toetsdeskundige ondersteunt en adviseert de organisatie op verschillende niveaus bij het opstellen, vaststellen, uitvoeren en borgen van het beleid rondom toetsing en examinering

 

Word gecertificeerd als toetsdeskundige

Tijdens de opleiding maak je een start met het certificeringstraject. Dit traject is gebaseerd op het NVE-functieprofiel Toetsdeskundige. Je begint het certificeringstraject met een digitale intake over de relevantie en de volledigheid van jouw ervaring in relatie tot dit functieprofiel. Vervolgens stel je een portfolio samen op basis van potfolio-opdrachten. Als je portfolio volledig is, vindt de beoordeling plaats door twee gecertificeerde beoordelaars. Je ontvangt een rapportage met toelichting op de beoordeling. Als je het certificeringstraject met goed gevolg hebt afgerond, ontvang je een certificaat. Dit certificaat is 5 jaar geldig.

Bekijk het programma

 

Wat zijn de voorwaarden voor deelname aan de certificering?

 • Je bent benoemd in een functie en betrokken bij de werkzaamheden passend bij het profiel Toetsdeskundige;
 • Je hebt aantoonbare vaardigheid en basiskennis van constructie, beoordelen en analyseren van toetsen. Hier heb je een bewijs van.

 

Het NVE Register Examenfunctionarissen

Na certificering is het mogelijk jezelf te laten opnemen in het landelijke Register Examenfunctionarissen van de NVE. De NVE heeft tot doel de kwaliteit van examinering in Nederland te bevorderen. Met het Register Examenfunctionarissen heeft de NVE een norm voor professionals in de examenbranche neergelegd. Hierin kunnen gecertificeerde examenfunctionarissen zich inschrijven die voldoen aan het betreffende functieprofiel; in jouw geval dat van toetsdeskundige. Daar ben je niet alleen toetsdeskundig, maar ook in het register vindbaar voor organisaties die te maen hebben met toetsing.

 

Praktijkgerichte aanpak

De werkwijze van de docent tijdens deze opleiding wordt gekenmerkt door de interactie en praktijkgerichtheid. Jouw leervragen staan centraal gedurende de opleiding en er is veel ruimte voor eigen inbreng. Aan de hand van activerende werkvormen ga je tijdens de bijeenkomsten met elkaar aan de slag waarbij het leren van het elkaar het uitgangspunt is. De opdrachten die je maakt tijdens de opleiding, vormen een onderdeel van het portfolio voor het certificeringstraject. Aan het einde van de opleiding worden op individuele basis afspraken gemaakt over de afronding van het certificeringstraject.

 

Ook interessant voor jou:

Programma opleiding Toetsdeskundige

Iedere dag start om 09.30 uur (ontvangst om 09.00 uur) en eindigt om 16.30 uur

 

Module 1 | Toetskwaliteit beïnvloeden vanuit toetsbeleid

Achtergrond

In het toetsweb van de methodiek ‘De toetsing getoetst’ (Van Schilt-Mol et al, 2015) komen alle factoren samen die een bijdrage leveren aan toetskwaliteit. Als toetsdeskundige ben jij de spin in dit web. Je bent hét aanspreekpunt binnen jouw organisatie voor alle vraagstukken rondom toetskwaliteit. Het is jouw taak om bij het professionaliseren van de toetskwaliteit, de verschillende factoren voldoende aandacht te geven en de organisatie in balans te houden. Als toetsdeskundige duik je in deze module ook verder de diepte in naar de toetsonderwerpen en toetsmatrijzen.


Maar toetskwaliteit lever je (gelukkig) niet alleen. Als toetsdeskundige werk je samen met jouw team vanuit een goed doordacht toetsbeleid aan toetskwaliteit. Daarbij is het essentieel dat het toetsbeleid geen papieren tijger wordt dat in de kast blijft liggen, maar dat het uitvoerbaar is doordat er onder andere extra aandacht besteed is aan de verdeling van rollen en taken binnen jouw organisatie.


Inhoudelijke thema's

 • Functieprofiel van een toetsdeskundige
 • Toetskwaliteit (Toetscyclus en toetsweb)
 • Toetsbeleid
 • Taken en verantwoordelijkheden rondom toetsing
 • Knelpunten in toetsbeleid


Tijdens deze module leer je

 • De verwachtingen vanuit de onderwijsinstelling over de rol van de toetsdeskundige
 • Wat er onder toetskwaliteit valt
 • De meerwaarde van toetsing
 • Wat het toetsbeleid moet bevatten, hoe dit opgesteld en geimplementeerd wordt
 • Taken en verantwoordelijkheden rondom toetsing
 • Wat de knelpunten zijn in toetsbeleid en hoe deze te voorkomen

 

Module 2 | Het opstellen van het toetsprogramma

Achtergrond

Als toetsdeskundige ontwikkel je waarschijnlijk zelf geen toetsen, maar je begeleidt wellicht wel constructeurs/examinatoren bij het doorlopen van de toetscyclus of je geeft advies over het vormgeven van de bijbehorende toetsprocessen. In deze module maken we een start met gesloten/open vragen. Het gaat daarbij niet zo zeer over het zelf ontwikkelen van vragen en toetsen, maar over het begeleiden van constructeurs/examinatoren en het inrichten van het ontwikkelproces.

Een toets staat nooit op zichzelf. Zoals een vak onderdeel uitmaakt van een curriculum, maakt ook een toets deel uit van een toetsprogramma. Leren en toetsen zijn dan ook onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als toetsdeskundige werk je nauw samen met curriculumontwikkelaars om een dekkend en samenhangend toetsprogramma op te kunnen stellen. Volgens het principe constructive alignment (Biggs & Tang, 2011) vormen leerdoelen, curriculum en toetsing een samenhangend geheel waarmee studenten uitgedaagd worden om tot het gewenste eindniveau te komen.

Flexibilisering en leerwegonafhankelijk leren bieden daarbij extra uitdagingen. Hoe verhoudt formatief toetsen zich ten opzichte van summatief toetsen? Hoe stel je een evenwichtig toetsprogramma op waarbij toetsen enerzijds ingezet worden om te leren en anderzijds gebruikt worden om een resultaat te meten?

 

Inhoudelijke thema’s

 • Samenhangend en dekkend toetsprogramma opstellen
 • Toetsontwerpen en een representatieve toetsmix kiezen
 • Eenduidige en meetbare toetstermen formuleren
 • Toetsmatrijs met toetstermen en taxonomie gebruiken
 • Kwaliteitscriteria van open en gesloten vragen
 • Ontwikkelproces inrichten en implementeren volgens de toetscyclus


Tijdens deze module leer je

 • Hoe een toetsprogramma opgesteld wordt en de inhoud hiervan
 • Vraagstukken met betrekking tot een toetsprogramma
 • Het beoordelen van toetsontwerpen
 • Hoe de juiste toetstermen te hanteren
 • Alles over een goede toetsmatrijs en hoe deze eruit komt te zien
 • Beoordelen en verbeteren van toetsen met open/gesloten vragen

Het volledige programma handig in één overzicht? Download de brochure (pdf)

 

Module 3 | Werken aan de kwaliteit van toetsing en beoordeling

Achtergrond

In deze module werken we verder aan de kwaliteit van toetsing en zoomen we in op de kwaliteit van opdrachten.


Met behulp van de constructievoorschriften van Teelen (zie de boekenreeks Toetskwaliteit in de praktijk) kan je constructeurs/examinatoren concrete en gerichte feedback geven op de kwaliteit van vragen en toetsen. Terugkerende verbeterpunten van constructeurs/examinatoren kunnen wellicht structureel opgepakt worden in de vorm van scholing of aanpassingen aan het ontwikkelproces. Ook structurele ondersteuning van jou als toetsdeskundige of ondersteuning van een toetscommissie kunnen bijdragen aan een beter ontwikkelproces.


Inhoudelijke thema’s

 • Beoordelen en verbeteren van toetsen
 • Vier-ogen-principe toepassen
 • Kwaliteitscriteria voor opdrachten
 • Bepalen van een cesuur
 • Beoordelen van toetsen
 • Beoordelingsmethodes, zoals WAKKER en WRAAK


Tijdens deze module leer je

 • Vertalen van observaties naar verbeteracties
 • Beoordelen en verbeteren van opdrachten
 • Beoordelaars leren op dezelfde manier te beoordelen
 • Beoordelaarseffecten herkennen en voorkomen
 • Werken met verschillende soorten beoordelingsmodellen

 


 

Module 4 | Werken aan de kwaliteit van de toetsafname

Achtergrond

Wat is toetskwaliteit? Wanneer is toetsing goed? En hoe laat je zien dat jouw toetsing van goede kwaliteit is? Verschillende benaderingen van kwaliteitsdenken bieden je concrete handvatten om jouw toetsorganisatie zodanig in te richten dat de toetskwaliteit geborgd wordt, zonder dat de slager zijn eigen vlees keurt. Diverse instrumenten kunnen jou daarbij helpen, uiteenlopend van checklists, procedures en scheiding van rollen en taken, tot toets- en itemanalyses en certificering van examinatoren. De samenhang van instrumenten zal jou helpen om de kwaliteit van jouw toetsing aan te tonen bij audits aan bijvoorbeeld accreditatiepanels en Onderwijsinspectie.

Het ontwikkelen van toetsen is een cyclisch proces, waarbij de toetskwaliteit zo hoog is als de zwakste schakel van het toetsproces (Expertgroep BKE/SKE, 2013). Een toets kan nog zo zorgvuldig ontwikkeld zijn, maar als de toets niet op de juiste manier wordt afgenomen en beoordeeld, dan zal het resultaat alsnog niet valide en betrouwbaar zijn. In deze module werken we verder aan de kwaliteit van toetsing en zoomen we in op de kwaliteit van opdrachten.


Inhoudelijke thema’s

 • Wat is borgen?
 • Kwaliteit leveren versus kwaliteit borgen
 • Kwaliteitscriteria formuleren
 • Instrumenten om kwaliteit te borgen, zowel algemeen als toetsspecifiek
 • Hanteren van formats en checklists in de organisatie
 • Kwaliteit aantonen bij audits
 • Begeleiden van constructeurs en examinatoren

Tijdens deze module leer je

 • Wat borgen is en hoe je de kwaliteit van toetsing kunt borgen
 • Met welke instrumenten borging gerealiseerd kan worden
 • Gegevens van toets- en itemanalyses (TIA) te interpreteren en te gebruiken om toetsen te verbeteren
 • Formats en checklists ontwikkelen en inzetten in jouw organisatie
 • Voorbereiden van audits
 • Geven van feedback aan constructeurs en examinatoren 
 • Ontvangen van feedback en reflecteren op eigen werkwijze

Hoofddocent

Het traject wordt uitgevoerd door Willemien Uil, werkzaam als onderwijskundige/toetsdeskundige bij Teelen. In hun jarenlange ervaring heben zij uiteenlopende organisaties binnen en buiten het onderwijs mogen helpen bij het borgen en vergroten van hun toetskwaliteit. 

 

 

 

 

Gastdocent:

Kitty Meijer werkt als onderzoeker bij het lectoraat Beroepsonderwijs. Haar promotieonderzoek richt zich op duurzame toetsbekwaamheid van docenten in het hoger beroepsonderwijs. Kitty maakt deel uit van de onderzoekswerkplaats Beoordeling in beroepsonderwijs.

Algemene informatie opleiding Toetsdeskundige

Data en locatie

 • 23 november, 14 december 2020, 4 februari en 8 maart 2021

Meeting Plaza Utrecht
Godebaldkwartier 357
3511 DT Utrecht

Routebeschrijving

 

Jouw investering

De kosten van deze opleiding bedragen € 3499,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief certificering (indien voldaan wordt aan de voorwaarden), koffie, thee, lunches en toegang tot de online leeromgeving.

De kosten voor de herkansing bedragen € 425,- exclusief BTW incl. administratiekosten.

 

Voor wie bestemd

Deze opleiding is bestemd voor:

 • Docenten
 • Onderwijskundigen

die zich verder willen specialiseren tot toetsdeskundige en al ervaring hebben opgedaan als toetsconstructeur.

 

Ook interessant voor jou:


Wie is de docent?

De opleiding toetsdeskundige wordt verzorgd door een toetsdeskundige van Teelen

 

Met hoeveel studie-uren kunnen deelnemers rekening houden buiten de contacturen?

Studie-uren heb je nodig voor het samenstellen van jouw portfolio dat je ter beoordeling aanbiedt. De tijdsinvestering die nodig is voor het samenstellen van het portfolio is vooral afhankelijk van de mate waarin je al werkzaamheden verricht op toetsdeskundig niveau. De gemiddelde tijdsinvestering voor het portfolio schatten we in op 40-60 uur.

 

Staat de registratie als Toetsdeskundige gelijk aan een Senior Kwalificatie Examineren?

Beide profielen komen veel overeen, maar zijn niet geheel identiek. Intussen is door de certificerende instellingen (CI’s) van het NVE besloten dat zowel SKE- als BKE-gecertificeerden in het NVE-register opgenomen kunnen worden. Zij zullen met een apart label in het register komen naast o.a. het label Toetsdeskundige.

 

Moeten er opdrachten c.q. een portfolio gemaakt worden?

Om voor certificering als toetsdeskundige in aan aanmerking te komen, dien je een portfolio samen te stellen. De opdrachten die je tijdens de opleiding maakt, kunnen ook een onderdeel vormen van het portfolio dat je aan het einde van de opleiding inlevert.

 

Zijn er ook mogelijkheden om buiten de opleiding het certificaat toetsdeskundige te bemachtigen bijv. d.m.v. vrijstellingen?

Ook zonder deelname aan het opleidingstraject is het mogelijk jezelf te certificeren als toetsdeskundige. Certificering vindt ook in dat geval plaats op basis van een door je zelf samengesteld portfolio.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Teelen via info@teelen.nl.

 

Waarom zou ik me, als Toetsdeskundige, laten certificeren en registreren?

Examinering in Nederland wordt steeds meer erkend als een specialisme. Dit zien we ook terug in de groeiende aandacht voor de kwaliteit, professionalisering en formalisering van taken en verantwoordelijkheden van examenorganisaties. Certificering van de verschillende betrokkenen in de examenorganisatie past bij deze ontwikkelingen. Met een certificaat kan je, bijvoorbeeld bij het wisselen van werkgever, eenvoudig aantonen op welke wijze jij jezelf hebt geprofessionaliseerd en geprofileerd als toetsdeskundige. 

Let op: de kosten voor de herkansing bedragen € 425,- exclusief BTW incl. administratiekosten.

Reacties van cursisten

 • Een opleiding waar je met input van de cursusleider en andere cursisten kritisch leert kijken naar alle aspecten van toetsing in de eigen opleiding.

 

Incompany training

Heb jij, samen met jouw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op jullie organisatie, jouw situatie en wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met je mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van jou en jouw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Wil je meer informatie?

Of wil je een incompany voorstel? Neem dan contact op met Guusje Verhoeven of Nancy Kager:


Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Opleiding Toetsdeskundige inschrijven

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Opleiding Toetsdeskundige start op 23 november, 14 december 2020, 4 februari en 8 maart 2021 in Meeting Plaza Utrecht!

Verkorte opleiding Toetsdeskundige

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

Wil je, naast dit event, ook op de hoogte blijven van onze praktische werktips, events en opleidingen op je vakgebied?

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 4-daagse opleiding
Prijs: €3499,- excl. btw
Datum: 23 november, 14 december 2020, 4 februari en 8 maart 2021
Locatie: Meeting Plaza Utrecht

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Mariska Korewijk  

Opleidingsadviseur
Mariska Korewijk

  

040 - 297 27 51

In samenwerking met:

Relevant aanbod

20 Mei

Cursus Taken en verantwoordelijkheden van de examencommissie HO

Bij de 3-daagse cursus Taken en verantwoordelijkheden van de examencommissie HO staan kennis, inspiratie en doen centraal! Je krijgt een overzicht van alle wettelijke taken en actuele ontwikkelingen, zodat jouw kennis up-to-date is. Lees meer
Type: 3-daagse cursus | | Lokatie:Meeting Plaza Utrecht

Alle events