Cursus Taken en verantwoordelijkheden van de examencommissie HO

Actuele wettelijke taken van de examencommissie op een rij!

 • Praktijkvoorbeelden voor een effectieve uitvoering van je taken
 • Je ontvangt 2 gratis boeken
 • Kennis, inspiratie en doen staan centraal!
 • Inclusief mogelijkheid tot certificering en aansluiting bij het NVE-profiel ‘lid examencommissie’!

Jouw rol als examencommissielid is cruciaal voor de kwaliteit van de opleiding!

De politiek verwacht veel van examencommissies, die de laatste jaren steeds meer gewicht krijgen. Er wordt van je als examencommissielid verwacht dat je de kwaliteit van de opleiding in de gaten houdt en de toetsing en het eindniveau binnen deze opleiding kunt borgen door een kwaliteitssysteem in te richten. Daarnaast spelen tegengestelde belangen een grote rol in deze functie. Je bent in dienst van de hogeschool, maar moet tegelijkertijd onafhankelijk zijn. Een belangrijke taak, maar zeker niet eenvoudig. Dit vraagt kennis van actuele wet- en regelgeving. Ben je in staat om invulling te geven aan deze onafhankelijke positie?

Kennis, inspiratie en doen!

In de cursus Taken en verantwoordelijkheden van de examencommissie in het HO staat kennis, inspiratie en doen centraal. Je krijgt een actueel overzicht van alle wettelijke taken en ontwikkelingen, zodat  je kennis up-to-date is. Aan de hand van best practices krijg je handvatten aangereikt om je taken effectief in te vullen. Deelnemers wisselen met elkaar ervaringen uit en geven elkaar feedback op door hen in te brengen materialen. Tijdens de cursus werk je daarnaast aan opdrachten die gebruikt kunnen worden voor het certificeringsportfolio.

Bekijk het programma

 

De opleiding heeft 3 modules

Module 1

Taken van de examencommissie volgens wet- en regelgeving

Module 2

Accreditatie en kwaliteitsborging

Module 3

Toetsdeskundigheid examencommissie: zicht op toetskwaliteit

Download de brochure (pdf)

  

Na deze cursus:

 • Heb je alle kennis in huis over de actuele taken van een examencommissielid
 • Kun je jouw taken binnen de wettelijke kaders van de WHW en binnen de aanbevelingen van de Inspectie in de praktijk uitvoeren
 • Weet je wat je als examencommissie kan verbeteren
 • Zorg je ervoor dat de kwaliteit van toetsing en het eindniveau voldoende worden geborgd
 • Heb je zicht op toetskwaliteit
 • Heb je de mogelijkheid tot certificering en aansluiting bij het NVE profiel ‘lid’ examencommissie.

Deze cursus legt een gedegen fundament voor een examencommissie die de goede taken op een effectieve manier uitvoert. 

 

Reactie deelnemers

 • “Waardevolle kennis die goed past in de dagelijkse praktijk van de examencommissie”
 • "Goede samenvattingen. Er werd goed geluisterd naar de cursisten. Veel geleerd."
 • "Fijne & Leerzame cursus!"

 

2 gratis boeken voor alle deelnemers

Iedere deelnemer aan de cursus Taken en verantwoordelijkheden van de examencommissie in het HO ontvangt 2 gratis het boeken  'Hoe maak ik goede toetsen met gesloten en open vragen' en 'Hoe maak ik goede opdrachten' van Teelen, onderwijsbureau.

 

Programma Taken en verantwoordelijkheden van de examencommissie in het HO

Iedere dag start om 09.30 uur en eindigt om 17.00 uur.

 

Module 1: Taken van de examencommissie volgens wet- en regelgeving

 • Wet- en regelgeving: Een groot deel van de taken van de examencommissie is formeel geregeld in de WHW. Daarnaast wordt
  je werk beïnvloed door allerlei andere ontwikkelingen en publicaties van bijvoorbeeld de Inspectie van het Onderwijs en de Vereniging van
  Hogescholen. Aan de hand van CHBO-uitspraken maak je kennis met de inhoud van de WHW.
 • Casus ‘Druk baasje’: Als examencommissie komt er soms veel op je af. Hoe voorkom je dat je leeft in de waan van de dag en hoe zorg je dat  je tijd hebt voor structurelere zaken?
 • Taken en verantwoordelijkheden verduidelijken in een RACI-matrix.
 • Regels en richtlijnen bij fraude, bezwaar en beroep:
  • rechtsbescherming van studenten
  • interne en externe procedures
  • voorbeelden van fraude in de praktijk
  • fraude voorkomen en bestraffen
 • Reflectie: wat kan jouw examencommissie verbeteren?
 • Het jaarverslag als verantwoordingsdocument, bewijsdocument en als weerslag van de reflectie op het eigen functioneren
 • Activiteitenplan

 Module 2: Accreditatie en kwaliteitsborging

 • Werkwijze en positie examencommissie: Je maakt kennis met verschillende benaderingen van kwaliteitsdenken. Vragen die daarbij centraal staan zijn:
  • Wat is borgen?
  • Kwaliteit leveren versus kwaliteit borgen; verhouding examencommissie/toetscommissie/management/examinatoren
  • Hoe borg je het eindniveau zonder op de stoel te zitten van de examinator?
  • Hoe verwerft en behoudt je examencommissie een onafhankelijke positie?
  • Afhandelen van verzoeken
  • Voorbeelden uit de praktijk: Wat zou je doen?
 • Instrumenten van de examencommissie; we bespreken welke instrumenten je kunt inzetten om de toetskwaliteit en het eindniveau te borgen. Ook krijg je tips en trucs om je borgingstaak nog beter uit te kunnen voeren.


Gastspreker: de accreditatie van je opleiding en je rol als lid van de Examencommissie daarbij.

 • Bij iedere opleidingsvisitatie wordt gesproken met én over de examencommissie. In dit onderdeel is er aandacht voor:
  • Een korte inleiding over visitaties in het Hoger Onderwijs
  • Hoe kijkt een panel naar een examencommissie, wat wil het weten?
  • Wat is het belang van de examencommissie bij de beoordeling van de standaard ‘toetsing en gerealiseerd eindniveau’?
  • Goede en minder goede voorbeelden uit de visitatiepraktijk

Door Marga Dekker, NQA (Netherlands Quality Agency)


Module 3: Toetsdeskundigheid examencommissie: zicht op toetskwaliteit

Allereerst wordt stilgestaan bij het toetsweb en de toetscyclus. Vervolgens zullen we dieper ingaan op het vaststellen en beoordelen
van de toetskwaliteit. De volgende punten komen aan de orde:

Vaststellen en beoordelen van:

 • Kwaliteit toetstaken
  • Kwaliteitscriteria voor gesloten toetsvragen
  • Is een passende vraagvorm gekozen?
  • Kwaliteitscriteria voor open vragen en assessments
 • Kwaliteit toets
  • Leeruitkomsten expliciet geformuleerd?
  • Is een passende toetsvorm gekozen?
  • Wordt er gewerkt met een taxonomie?
  • Is er een complete blauwdruk van de toets?
  • Zijn de scoringsregels en cesuur vastgesteld?
  • Is het beoordelingsinstrument passend?
  • Is er een toetsinstructie voor alle betrokkenen?
  • Wat wordt er gedaan om beoordelaarsvalkuilen te voorkomen?
  • Wordt een toets- en itemanalyse uitgevoerd?

Gastspreker: Kwaliteit toetsprogramma

 • Is het toetsprogramma meer dan een optelsom van alle toetsen van de opleiding?
 • Is het toetsprogramma meer dan een willekeurige mix van toetsvormen?
 • Is het toetsprogramma bewust en beargumenteerd passend bij de doelen en opbouw van de gehele opleiding) samengesteld?
 • Bestaat het toetsprogramma uit toetsen die complementair zijn (dekken ze samen de complete set van opleidingskwalificaties/-doelen af)?
 • Past het toetsprogramma qua opbouw bij het curriculum?
 • Hangt het toetsprogramma direct samen met het onderwijs?

 Door Kitty Meijer, Hogeschooldocent/onderzoeker opleiding Master fysiotherapie Hogeschool Utrecht

 

Kwaliteit toetsbeleid

 • Vormt het toetsbeleid de basis voor de interne kwaliteitszorg en de afspraken over het aantonen en verantwoorden van de  toetskwaliteit?
 • Is het toetsbeleid gebaseerd op zowel externe kaders (WHW, Accreditatiestelsel) als interne visie op goed onderwijs en de rol van toetsing bij het realiseren van de eindkwalificaties?

Kwaliteit toetsorganisatie

 • Zijn alle taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden in procedures vastgelegd?
 • Zijn de processen bekend bij de betrokkenen?
 • Zijn betrokkenen voldoende gefaciliteerd (tijd/opleiding) om de toebedeelde taken uit te voeren?

Kwaliteitscriteria toetsbekwaamheid

 • Hebben de betrokken collega’s de vereiste deskundigheid?

Inhoud van de certificering voor hbo

 • Reflecteren op het activiteitenplan in relatie tot het jaarverslag:
  • Zijn de juiste prioriteiten gesteld?
  • Waar loopt de examencommissie tegenaan? Hoe wordt hiermee omgegaan?
  • Wat zou het examencommissielid eventueel anders willen doen (met de nieuwe inzichten van de opleiding)?
 • Reflecteren de kwaliteit van één toets:
  • Inclusief reflectie op afname, beoordeling en analyse van de resultaten (de hele toetscyclus);
  • Inclusief verbeterpunten voor structurele kwaliteitsborging: deelnemers kunnen kiezen om in te gaan op het verbeteren van regels en richtlijnen of meer procedurele verbeteringen in de kwaliteitsborging;
 • Reflecteren de kwaliteit van het toetsprogramma rekening houdend met het toetsbeleid en de onderwijsvisie, inclusief verbeterpunten voor structurele kwaliteitsborging van het toetsprogramma. Deelnemers kunnen kiezen om in te gaan op het verbeteren van regels en richtlijnen of meer procedurele verbeteringen in de kwaliteitsborging.
 • Reflecteren op de kwaliteit van één van de regels/richtlijnen/protocollen, zoals:
  • Fraudeprotocol;
  • Ongeldig verklaren van toetsen;
  • Verlenen van vrijstelling;
  • Behandelen van bezwaar en beroep;
  • Aanstellen van examinatoren;
  • Borgen van de toetskwaliteit;
  • Borgen van de kwaliteit van eindwerken;
  • Ontwikkelen van toetsen;
  • Beoordelen van toetsen
 • (voorstel voor) een RACI voor de toetsorganisatie van de eigen opleiding, inclusief toelichting met bespreekpunten en dilemma’s die intern verder besproken zouden moeten worden of waarover intern al gesproken is.

Hoofddocent

 

Drs. Marnie Wouters,Toetsdeskundige, trainer en adviseur bij Teelen.

Naast ervaringsdeskundige binnen het Hoger Onderwijs (o.a. coach, docent, vicevoorzitter examencommissie) heeft Marnie Wouters veel ervaring als trainster binnen professionaliseringstrajecten op het gebied van toetsing en toetskwaliteit. Als lid van een toetsteam heeft zij zeer uiteenlopende toetsvormen beoordeeld op kwaliteit. Ze heeft in haar loopbaan veel samengewerkt met docenten, managers en bestuurders. Marnie is extern lid bij twee examencommissies van de Universiteit Utrecht, departement Rechtsgeleerdheid.

 

Gastdocenten:

Marga Dekker, NQA (Netherlands Quality Agency), en Kitty Meijer, Hogeschooldocent/onderzoeker opleiding Master fysiotherapie Hogeschool Utrecht, verzorgen samen met Marnie Wouters het programma van de Cursus Taken en verantwoordelijkheden van de examencommissie HO.

 

Samenwerkingspartner: Teelen

Teelen maakt toetstechnische kennis op een praktijkgerichte wijze toegankelijk. Dat doen zij bijvoorbeeld met het boek 'Toetskwaliteit in de praktijk: Hoe maak ik goede toetsen met gesloten en open vragen?', inmiddels een bestseller in het hoger onderwijs. Daarnaast hebben reeds duizenden docenten deelgenomen aan hun cursussen op toetsgebied. Ook ondersteunen zij diverse organisaties bij het opstellen van een doordacht toetsbeleid: en bij het inrichten van BKE- en SKE-trajecten.

 

 

Kort interview met docent Drs. Marnie Wouters

Kun je een probleem noemen waar veel deelnemers tijdens de opleiding Examencommissie: verdere versterking van jouw samenwerking & Taken en verantwoordelijkheden van de examencommissie tegenaan lopen?

Wat veel wordt genoemd bij de cursus Taken en verantwoordelijkheden van de examencommissie is het borgen van de kwaliteit. Voor veel examencommissies roept dat ‘borgen’ vragen op. Wat betekent het precies? Wat kun je dan doen? Welke handvatten heb je daarvoor? Waar houdt de verantwoordelijkheid van de examencommissie precies op en begint de verantwoordelijkheid van het opleidingsmanagement? Bij verdere versterking van je samenwerking blijkt vooral het kiezen van de belangrijke zaken waarin je als examencommissie je poot stijf wil houden een belangrijk onderwerp. Ook het fenomeen van de ‘dubbele petten’ roept vaak veel discussie op. 

Wat is de belangrijkste boodschap die je deelnemers wilt meegeven nadat ze de opleiding Examencommissie: verdere versterking van jouw samenwerking & Taken en verantwoordelijkheden van de examencommissie hebben afgerond?

Een van de belangrijkste boodschappen uit de cursus Taken en verantwoordelijkheden van de examencommissie is dat een examencommissies zich realiseert dat ze misschien meer doet dan wat, wettelijk gezien, haar taken zijn. Bij de cursus verdere versterking van je samenwerking laten we zien dat de huidige manier van samenwerking ook omgebouwd kan worden en dat je daarin als examencommissie kunt sturen. 

 Op welke manier haal jij plezier uit het geven van de opleiding?

Als oud vicevoorzitter van een examencommissie herken ik (helaas) veel van de door de deelnemers ingebrachte casuïstiek. Ik merk dat deelnemers het heel prettig vinden om hun eigen ervaringen te delen met anderen om op die manier te leren van elkaar. Ik draag daar graag mijn steentje aan bij.   

Algemene informatie van de cursus Taken en verantwoordelijkheden van de examencommissie

 

Data en locatie

14 mei, 11 & 25 juni 2020

Meeting Plaza Utrecht
Godebaldkwartier 20
3511 DX Utrecht
Tel: 030 - 233 7010

Routebeschrijving

 

Deze cursus is bestemd voor nieuwe en ervaren

 • Voorzitters, secretarissen en leden van de examencommissie
 • Leden MT met verantwoordelijkheid voor toets- en examenfunctie
 • Examencoördinatoren
 • Beleidsmedewerkers
 • Kwaliteitscoördinatoren
 • Opleidingscoördinatoren met verantwoordelijkheid voor examinering
 • Opleidingscommissies

En anderen die betrokken zijn bij examinering in het Hoger Onderwijs

 

Jouw investering

 • Volg je de 3-daagse cursus in het geheel? Dan betaalt je € 2499,- (excl. BTW). Dit bedrag is inclusief certificering, toegang tot de online leeromgeving, koffie, thee en lunches (dit bedrag is exclusief mogelijke kosten van een herkansing en kosten van optionele opname in het NVE Register Examenfunctionarissen à € 50,00 per inschrijving voor de duur van 5 jaar).
 • Wil je losse modules volgen? Het bedrag per module bedraagt € 899,- (excl. btw). Dit bedrag is inclusiefkoffie, thee en lunch. Certificering is niet inbegrepen.

 

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maakt u, naast de bijeenkomsten, gebruik van een online leeromgeving. Hier vind je (extra) leermaterialen
die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video’s, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. De leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om je profiel aan te maken.

 

Persoonlijk Opleidingsadvies

Heb je inhoudelijke vragen over deze opleiding? Neem dan gerust, geheel vrijblijvend, contact op met:

Mariska Korewijk
Opleidingsadviseur
Tel: 040 - 297 27 51

Verantwoordelijk voor deze opleiding

José Kolk
Opleidingsmanager

Ingeborg de Vos
Senior Opleidingscoördinator

 
 


Reacties van deelnemers:

 • "Een sterk gevoel waarmee ik naar huis ging, is dat ik me erg 'gehoord' heb gevoeld, ondanks dat we als een zeer diverse groep deelnemen aan de cursus. Ik vind het erg knap van onze trainer dat ze dat voor elkaar heeft gekregen en daar wil ik zeker mijn complimenten voor geven!"
 • "Goede cursus, veel uitwisseling van ervaringen van deelnemers. Ondersteund met verschillende documenten in de leeromgeving (goed te gebruiken als naslag)"

Wat zijn voorwaarden voor deelname aan de certificering?
Om te kunnen deelnemen aan deze certificering moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • Je bent benoemd in een functie, en betrokken bij de werkzaamheden, passend bij het profiel waarvoor wordt gecertificeerd;
 • Je hebt basiskennis m.b.t. examinering en/of tenminste twee jaar ervaring in een functie in de examenorganisatie. Dit blijkt uit je cv.

 

Met hoeveel studie-uren kunnen deelnemers rekening houden buiten de contacturen?
Studie-uren heb je nodig voor het samenstellen van jouw portfolio dat je ter beoordeling aanbiedt. De tijdsinvestering die nodig is voor het samenstellen van het portfolio is vooral afhankelijk van de mate waarin je al werkzaamheden verricht die aansluiten bij de opdrachten voor het portfolio. De gemiddelde tijdsinvestering voor het portfolio schatten we in op 40-60 uur.

 

Moeten er opdrachten c.q. een portfolio gemaakt worden?
Om voor certificering als lid examencommissie in aan aanmerking te komen, dien je een portfolio samen te stellen. De opdrachten die je tijdens de opleiding maakt, kunnen ook een onderdeel vormen van het portfolio dat je aan het einde van de opleiding inlevert.

 

Is er overlap tussen de certificering SKE/Toetsdeskundige en de certificering Lid examencommissie?
De wettelijke taken van de examencommissie vragen van de leden een grote mate van toetsdeskundigheid. Kandidaten die al SKE-gecertificeerd zijn, kunnen de opdrachten ten aanzien van de kwaliteit van het toetsprogramma en een individuele toets, naar verwachting, relatief eenvoudig uitvoeren. Eerder voor de SKE-certificering verzameld bewijsmateriaal kan dan deel uitmaken van je portfolio voor certificering Lid examencommissie.

 

Zijn er ook mogelijkheden om buiten de opleiding het certificaat Lid examencommissie te bemachtigen bijv. d.m.v. vrijstellingen?
De modulaire opleiding is niet verplicht maar dient ter ondersteuning van het professionaliseringstraject van de kandidaten. Kandidaten kunnen besluiten om díe modules te volgen die zij voor het samenstellen van hun portfolio nodig achten.

Ook zonder deelname aan (delen van) de cursus is het mogelijk je te certificeren als Lid examencommissie. Certificering vindt ook in dat geval plaats op basis van een door jezelf samengesteld portfolio.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Teelen via info@teelen.nl.

 

Waarom zou ik me, als Lid examencommissie, laten certificeren en registreren?
De examinering in Nederland wordt steeds meer erkend als een specialisme binnen de context van onderwijs. Dit zien we ook terug in de groeiende aandacht voor de kwaliteit, professionalisering en formalisering van taken en verantwoordelijkheden van de examenorganisatie. Certificering van de verschillende betrokken gremia in de examenorganisatie, waarbij de examencommissie een heel belangrijke rol speelt, past bij deze ontwikkelingen. Met een certificaat kunt u, bijvoorbeeld bij het wisselen van werkgever, eenvoudig aantonen op welke wijze je je hebt geprofessionaliseerd en geprofileerd als examencommissielid.

Incompany training

Heb jij, samen met jouw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op jullie organisatie, jouw situatie en wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met je mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van jou en jouw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje verhoeven Incompany Advies
Guusje Verhoeven
Adviseur Incompany trainingen
Email: g.verhoeven@Euroforum.nl
Telefoon: 040 297 49 77 / 06 516 18 303

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor deze cursus. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Cursus Taken en verantwoordelijkheden van de examencommissie HO

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Cursus Taken en verantwoordelijkheden van de examencommissie HO start op 14 mei, 11 & 25 juni 2020 in Meeting Plaza Utrecht!

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 3-daagse cursus
Prijs: €2499,- excl. btw
Datum: 14 mei, 11 & 25 juni 2020
Locatie: Meeting Plaza Utrecht

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Mariska Korewijk  

Opleidingsadviseur
Mariska Korewijk

  

040 - 297 27 51

In samenwerking met: