Cursus Taken en verantwoordelijkheden van de examencommissie HBO

Actuele wettelijke taken van de examencommissie op een rij!

 • Praktijkvoorbeelden voor een effectieve uitvoering van uw taken
 • U ontvangt 2 gratis boeken
 • Kennis, inspiratie en doen staan centraal!
 • Inclusief certificering en aansluiting bij het NVE-profiel ‘lid examencommissie’!

Uw rol als examencommissielid is cruciaal voor de kwaliteit van de opleiding!

De politiek verwacht veel van examencommissies, die de laatste jaren steeds meer gewicht krijgen. Er wordt van u als  examencommissielid verwacht dat u de kwaliteit van de opleiding in de gaten houdt en de toetsing en het eindniveau binnen deze opleiding kunt borgen door een kwaliteitssysteem in te richten. Daarnaast spelen tegengestelde belangen een grote rol in deze functie. U bent in dienst van de hogeschool, maar moet tegelijkertijd onafhankelijk zijn. Een belangrijke taak, maar zeker niet eenvoudig. Dit vraagt kennis van actuele wet- en regelgeving. Bent u in staat om invulling te geven aan de deze onafhankelijke positie?

Kennis, inspiratie en doen!

In de cursus Taken en verantwoordelijkheden van de examencommissie in het HBO staat kennis, inspiratie en doen centraal. U krijgt een actueel overzicht van alle wettelijke taken en ontwikkelingen, zodat  uw kennis up-to-date is. Aan de hand van best practices krijgt u handvatten aangereikt om uw taken effectief in te vullen. Deelnemers wisselen met elkaar ervaringen uit en geven elkaar feedback op door hen in te brengen materialen. Tijdens de cursus werkt u daarnaast aan opdrachten die gebruikt kunnen worden voor het certificeringsportfolio.

Bekijk het programma

 

De opleiding heeft 3 modules:

Module 1

Taken van de examencommissie volgens wet- en regelgeving

Module 2

Accreditatie en kwaliteitsborging

Module 3

Toetsdeskundigheid examencommissie: zicht op toetskwaliteit

Download de brochure (pdf)

 

Inhoud én aanpak

In de cursus Taken en Verantwoordelijkheden van de Examencommissie staan kennis, inspiratie en doen centraal. U krijgt een overzicht van alle wettelijke taken en actuele ontwikkelingen, zodat uw kennis up-todate is. Aan de hand van best practices krijgt u handvatten aangereikt om uw taken effectief in te vullen. Tot slot krijgt u ruime gelegenheid om eigen casuïstiek in te brengen.

 

U gaat naar huis met:

 • Hebt u alle kennis in huis over uw actuele taken als examencommissielid
 • Kent u diverse voorbeelden van manieren waarop u uw taken binnen de wettelijke kaders van de WHW en binnen de aanbevelingen van de Inspectie in de praktijk kunt uitvoeren
 • Weet u wat u als examencommissie kunt verbeteren
 • Zorgt u ervoor dat de kwaliteit van toetsing en het eindniveau voldoende worden geborgd
 • Hebt u zicht op toetskwaliteit
 • Bent u gecertificeerd en aangesloten bij het NVE profiel ‘lid’ examencommissie (bij het volgen van alle 3 de cursusdagen). Dit gebeurt op basis van het portfolio door minimaal 1 onafhankelijke examinator.

Deze cursus legt een gedegen fundament voor een examencommissie die de goede taken op een effectieve manier uitvoert. 

 

Reactie deelnemers:

 • “Waardevolle kennis die goed past in de dagelijkse praktijk van de examencommissie”
 • "Goede samenvattingen. Er werd goed geluisterd naar de cursisten. Veel geleerd."
 • "Fijne & Leerzame cursus!"

 

Gratis boek voor alle deelnemers

Iedere deelnemer aan de cursus Taken en verantwoordelijkheden van de examencommissie in het HBO ontvangt gratis het boek 'Hoe maak ik goede toetsen met gesloten en open vragen' en 'Hoe maak ik goede opdrachten' van Teelen, onderwijsbureau.

 

Programma Taken en verantwoordelijkheden van de examencommissie in het HBO

Iedere dag start om 09.30 uur en eindigt om 17.00 uur.

 

Module 1: Taken van de examencommissie volgens wet- en regelgeving

 • Wet- en regelgeving: Een groot deel van de taken van de examencommissie is formeel geregeld in de WHW. Daarnaast wordt
  uw werk beïnvloed door allerlei andere ontwikkelingen en publicaties van bijvoorbeeld de Inspectie van het Onderwijs en de Vereniging van
  Hogescholen. Aan de hand van CHBO-uitspraken maakt u kennis met de inhoud van de WHW.
 • Casus ‘Druk baasje’: Als examencommissie komt er soms veel op u af. Hoe voorkomt u dat u leeft in de waan van de dag en zorgt u dat  u tijd hebt voor structurelere zaken?
 • Taken en verantwoordelijkheden verduidelijken in een RACI-matrix.
 • Regels en richtlijnen bij fraude, bezwaar en beroep:
  • rechtsbescherming van studenten
  • interne en externe procedures
  • voorbeelden van fraude in de praktijk
  • fraude voorkomen en bestraffen
 • Reflectie: wat kan uw examencommissie verbeteren?
 • Het jaarverslag als verantwoordingsdocument, bewijsdocument en als weerslag van de reflectie op het eigen functioneren
 • Activiteitenplan

 Module 2: Accreditatie en kwaliteitsborging

 • Werkwijze en positie examencommissie: U maakt kennis met verschillende benaderingen van kwaliteitsdenken. Vragen die daarbij centraal staan zijn:
  • Wat is borgen?
  • Kwaliteit leveren versus kwaliteit borgen; verhouding examencommissie/toetscommissie/management/examinatoren
  • Hoe borgt u het eindniveau zonder op de stoel te zitten van de examinator?
  • Hoe verwerft en behoudt uw examencommissie een onafhankelijke positie?
  • Afhandelen van verzoeken
  • Voorbeelden uit de praktijk: Wat zou u doen?
 • Instrumenten van de examencommissie; we bespreken welke instrumenten u kunt inzetten om de toetskwaliteit en het eindniveau te borgen. Ook krijgt u tips en trucs om uw borgingstaak nog beter uit te kunnen voeren.


Gastspreker: de accreditatie van uw opleiding en uw rol als lid van de Examencommissie daarbij.

 • Bij iedere opleidingsvisitatie wordt gesproken met én over de examencommissie. In dit onderdeel is er aandacht voor:
  • Een korte inleiding over visitaties in het Hoger Onderwijs
  • Hoe kijkt een panel naar een examencommissie, wat wil het weten?
  • Wat is het belang van de examencommissie bij de beoordeling van de standaard ‘toetsing en gerealiseerd eindniveau’?
  • Goede en minder goede voorbeelden uit de visitatiepraktijk

Door NQA (Netherlands Quality Agency)


Module 3: Toetsdeskundigheid examencommissie: zicht op toetskwaliteit

Allereerst wordt stilgestaan bij het toetsweb en de toetscyclus. Vervolgens zullen we dieper ingaan op het vaststellen en beoordelen
van de toetskwaliteit. De volgende punten komen aan de orde:

Vaststellen en beoordelen van:

 • Kwaliteit toetstaken
  • Kwaliteitscriteria voor gesloten toetsvragen
  • Is een passende vraagvorm gekozen?
  • Kwaliteitscriteria voor open vragen en assessments
 • Kwaliteit toets
  • Leeruitkomsten expliciet geformuleerd?
  • Is een passende toetsvorm gekozen?
  • Wordt er gewerkt met een taxonomie?
  • Is er een complete blauwdruk van de toets?
  • Zijn de scoringsregels en cesuur vastgesteld?
  • Is het beoordelingsinstrument passend?
  • Is er een toetsinstructie voor alle betrokkenen?
  • Wat wordt er gedaan om beoordelaarsvalkuilen te voorkomen?
  • Wordt een toets- en itemanalyse uitgevoerd?

Gastspreker: Kwaliteit toetsprogramma

 • Is het toetsprogramma meer dan een optelsom van alle toetsen van de opleiding?
 • Is het toetsprogramma meer dan een willekeurige mix van toetsvormen?
 • Is het toetsprogramma bewust en beargumenteerd passend bij de doelen en opbouw van de gehele opleiding) samengesteld?
 • Bestaat het toetsprogramma uit toetsen die complementair zijn (dekken ze samen de complete set van opleidingskwalificaties/-doelen af)?
 • Past het toetsprogramma qua opbouw bij het curriculum?
 • Hangt het toetsprogramma direct samen met het onderwijs?

Deze bijdrage wordt verzorgd door een gastspreker

Kwaliteit toetsbeleid

 • Vormt het toetsbeleid de basis voor de interne kwaliteitszorg en de afspraken over het aantonen en verantwoorden van de  toetskwaliteit?
 • Is het toetsbeleid gebaseerd op zowel externe kaders (WHW, Accreditatiestelsel) als interne visie op goed onderwijs en de rol van toetsing bij het realiseren van de eindkwalificaties?
 • Kwaliteit toetsorganisatie
 • Zijn alle taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden in procedures vastgelegd?
 • Zijn de processen bekend bij de betrokkenen?
 • Zijn betrokkenen voldoende gefaciliteerd (tijd/opleiding) om de toebedeelde taken uit te voeren?
 • Kwaliteitscriteria toetsbekwaamheid
 • Hebben de betrokken collega’s de vereiste deskundigheid?
 • Zijn de betrokken collega’s voldoende gefaciliteerd (tijd/opleiding)?

Uw docent:

 

Drs. Marnie Wouters

Toetsdeskundige, trainer en adviseur bij Teelen Kennismanagement.

Naast ervaringsdeskundige binnen het Hoger Onderwijs (o.a. coach, docent, vicevoorzitter examencommissie) heeft Marnie Wouters veel ervaring als trainster binnen professionaliseringstrajecten op het gebied van toetsing en toetskwaliteit. Als lid van een toetsteam heeft zij zeer uiteenlopende toetsvormen beoordeeld op kwaliteit. Ze heeft in haar loopbaan veel samengewerkt met docenten, managers en bestuurders. Marnie is extern lid bij twee examencommissies van de Universiteit Utrecht, departement Rechtsgeleerdheid.

 

Samenwerkingspartner: Teelen Kennismanagement

Teelen Kennismanagement maakt toetstechnische kennis op een praktijkgerichte wijze toegankelijk. Dat doen zij bijvoorbeeld met het boek 'Toetskwaliteit in de praktijk: Hoe maak ik goede toetsen met gesloten en open vragen?', inmiddels een bestseller in het hoger onderwijs. Daarnaast hebben reeds duizenden docenten deelgenomen aan hun cursussen op toetsgebied. Ook ondersteunen zij diverse organisaties bij het opstellen van een doordacht toetsbeleid: en bij het inrichten van BKE- en SKE-trajecten.

 

 

Kort interview met docent Drs. Marnie Wouters

Kun je een probleem noemen waar veel deelnemers tijdens de opleiding Examencommissie: verdere versterking van uw samenwerking & Taken en verantwoordelijkheden van de examencommissie tegenaan lopen?

Wat veel wordt genoemd bij de cursus Taken en verantwoordelijkheden van de examencommissie is het borgen van de kwaliteit. Voor veel examencommissies roept dat ‘borgen’ vragen op. Wat betekent het precies? Wat kun je dan doen? Welke handvatten heb je daarvoor? Waar houdt de verantwoordelijkheid van de examencommissie precies op en begint de verantwoordelijkheid van het opleidingsmanagement? Bij verdere versterking van uw samenwerking blijkt vooral het kiezen van de belangrijke zaken waarin je als examencommissie je poot stijf wil houden een belangrijk onderwerp. Ook het fenomeen van de ‘dubbele petten’ roept vaak veel discussie op. 

Wat is de belangrijkste boodschap die je deelnemers wilt meegeven nadat ze de opleiding Examencommissie: verdere versterking van uw samenwerking & Taken en verantwoordelijkheden van de examencommissie hebben afgerond?

Een van de belangrijkste boodschappen uit de cursus Taken en verantwoordelijkheden van de examencommissie is dat een examencommissies zich realiseert dat ze misschien meer doet dan wat, wettelijk gezien, haar taken zijn. Bij de cursus verdere versterking van uw samenwerking laten we zien dat de huidige manier van samenwerking ook omgebouwd kan worden en dat je daarin als examencommissie kunt sturen. 

 Op welke manier haal jij plezier uit het geven van de opleiding?

Als oud vicevoorzitter van een examencommissie herken ik (helaas) veel van de door de deelnemers ingebrachte casuïstiek. Ik merk dat deelnemers het heel prettig vinden om hun eigen ervaringen te delen met anderen om op die manier te leren van elkaar. Ik draag daar graag mijn steentje aan bij.   

Algemene informatie van de cursus Taken en verantwoordelijkheden van de examencommissie

 

Data en locatie

24 mei, 14 juni & 28 juni 2018

Meeting Plaza
Godebaldkwartier 20
3511 DX Utrecht
Tel: 030 - 233 7010

Routebeschrijving

 

Deze cursus is bestemd voor nieuwe en ervaren:

 • Voorzitters, secretarissen en leden van de examencommissie
 • Leden MT met verantwoordelijkheid voor toets- en examenfunctie
 • Examencoördinatoren
 • Beleidsmedewerkers
 • Kwaliteitscoördinatoren
 • Opleidingscoördinatoren met verantwoordelijkheid voor examinering
 • Opleidingscommissies

En anderen die betrokken zijn bij examinering in het Hoger Onderwijs

 

Uw investering

 • Volgt u de 3-daagse cursus in het geheel? Dan betaalt u € 2499,- (excl. BTW). Dit bedrag is inclusief certificering, toegang tot de online leeromgeving, koffie, thee en lunches.
 • Wilt u losse modules volgen? Het bedrag per module bedraagt € 899,- (excl. btw). Dit bedrag is inclusiefkoffie, thee en lunch. Certificering is niet inbegrepen.

 

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maakt u, naast de bijeenkomsten, gebruik van een online leeromgeving. Hier vindt u (extra) leermaterialen
die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video’s, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. De leeromgeving gebruikt u ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvangt u een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om uw profiel aan te maken.

 

Meer informatie

Persoonlijk Opleidingsadviseur

Dina Abbou
Opleidingsadviseur
Tel: 040 - 2 972 740

Verantwoordelijk voor deze opleiding

José Kolk
Opleidingsmanager

Ingeborg de Vos
Senior Opleidingscoördinator
 
 

Belastingvoordeel

N.B. Betaalt u dit programma (gedeeltelijk) zelf? Maak gebruik van het belastingvoordeel en vraag tot bijna 50% van de studiekosten terug van de Belastingdienst! Meer informatie en tips


Incompany training

Heeft u, samen met uw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op uw organisatie, uw situatie en uw wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met u mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van u en uw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje verhoeven Incompany Advies
Guusje Verhoeven
Adviseur Incompany trainingen
Email: g.verhoeven@Euroforum.nl
Telefoon: 040 297 49 77 / 06 516 18 303

Via onderstaande knop kunt u zich veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor deze cursus. Verzeker u van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg uw deelname vast!
Cursus Taken en verantwoordelijkheden van de examencommissie HBO

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij u aan om de brochure te downloaden. Cursus Taken en verantwoordelijkheden van de examencommissie HBO start op 24 mei, 14 juni & 28 juni 2018 in Meeting Plaza Utrecht!

Heeft u vragen? Neem voor meer informatie contact op met:

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 3-daagse cursus
Prijs: €1799,- excl. btw
Datum: 24 mei, 14 juni & 28 juni 2018
Locatie: Meeting Plaza Utrecht

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wilt u meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Dina Abbou  

Opleidingsadviseur
Dina Abbou

  

040 - 2 972 740

Bent u onze STAR?

Dan kunt u sparen voor een gratis opleidingsbudget bij ons!

Bekijk de voorwaarden

In samenwerking met: