Opleiding Safety Manager

6-daagse opleiding op Hogere Veiligheidskunde (HVK) niveau

 • 14e editie, vorige edities gemiddeld beoordeeld met een 8,5!
 • Voor o.a. HSE professionals, veiligheidskundigen en preventiemedewerkers
 • Opleidingspunten: SKO-HVK: 6 punten, SKO-AH: 6 punten, SKO-MVK: 6 punten
 • Incl. het boek: ‘Brainsafe, in 5 stappen naar een sterke veiligheidscultuur’
 • Download de gratis online proefles

Ook interessant voor jou of jouw collega: Opleiding QHSE Manager

Dring ongevallen terug door te begrijpen wat de oorzaken zijn

Jaarlijks vinden er in Nederland ruim 320.000 ongevallen plaats op het werk. Om ervoor te zorgen dat ongevallen in jouw organisatie uitblijven, zijn maatregelen nodig. Daarvoor moet je dan wel eerst de risico’s kennen en weten hoe je deze risico’s kunt voorkomen of beperken. Een arbeidsongeval kost jouw organisatie gemiddeld €5000,- aan bijvoorbeeld productieverlies, zorgkosten en werkgeversaansprakelijkheid.  Uit onderzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is gebleken dat het jaarlijks in totaal gaat om 820 miljoen euro. Met de juiste veiligheidsmaatregelen voorkom je ernstige ongevallen en bespaar je bovendien ook nog veel geld!

 

De opleiding Safety Manager verdient zichzelf ruimschoots terug

 • Minimaliseer veiligheidsrisico’s
 • Reduceer het aantal ongevallen op de werkvloer
 • Dring het ziekteverzuim terug
 • Voorkom aansprakelijkheidsclaims, boetes en imagoschade
 • Verhoog de tevredenheid, betrokkenheid en productiviteit van jouw medewerkers

Bekijk het programma

 

Ontwikkel jezelf in 6 dagen tot Safety Manager

Een kwaliteitsopleiding die zijn gelijke niet kent. Met het certificaat Safety Manager ga je beslist rijker naar huis! In 6 volledige modules leg je moeiteloos de verbanden tussen strategische veiligheidsprocessen, krijg je inzicht in organisatie- en veiligheidscultuur en leer je dit te operationaliseren door praktijkoefeningen.

 

Resultaat na de opleiding:

 • Handvatten voor het verrichten van een RI&E, TRA en LMRA, het opzetten van een bedrijfsnoodorganisatie, het organiseren van de bedrijfshulpverlening, het opstellen van een ontruimingsplan en het uitvoeren van ongevallenonderzoek.
 • Antwoorden op al jouw vragen gegeven door ervaringsdeskundigen.
 • Verschillende praktijkcases en interactieve opdrachten door gastdocenten uit het werkveld.
 • Diverse checklisten, modellen en casus, zodat je direct in jouw eigen praktijk aan de slag kunt.
 • Een certificaat van deelname.
 • Toegang tot de online leeromgeving
 • Het boek ‘Brainsafe, in 5 stappen naar een sterke veiligheidscultuur’. 

 Download de brochure (pdf)

 

Docent en student aan het woord

 

Deelnemers van voorgaande edities over de opleiding Safety Manager:

 • “Interactie en veel praktijkvoorbeelden zijn bijzonder goed bevallen” 
 • “Onderwerp, inhoud, presentatie en toepasbaarheid zijn bijzonder goed bevallen” 
 • “Goed bevallen is de mix van cursisten met vele werkgebieden en de interactie met hen” 
 • “Goed aansluitend op de vraag!” 

Programma van de opleiding Safety Manager

Iedere dag start om 09.15 uur (ontvangst om 09.00 uur) en eindigt om 17.00 uur.

 

Module 1

Arbowetgeving voor een veilige en gezonde werkomgeving

 

Wetten en regels voor arbeidsomstandigheden

 • Hoe ziet het Arbostelsel eruit? Welke wetten en beleidsregels zijn er?
 • Wat is het doel van de Arbeidsomstandighedenwet? En wat houdt de Arbowet en het Arbobesluit in voor jou en jouw organisatie?
 • Wat zijn de verplichtingen (rechten en plichten) voor de werkgever én de werknemer?
 • Hoe geef je invulling aan de voorschriften (rond o.a. opslag gevaarlijke stoffen, bescherming tegen lawaai en brandveiligheid) die het Arbobesluit stelt aan jouw organisatie?
 • Welke voorschriften bevat de Arboregeling en wat betekent dit voor jou en jouw organisatie?
 • Meer en strengere controle op overtredingen Arbowetgeving: wat zijn de wettelijke bevoegdheden van de Inspectie SZW en hoe verloopt het toezicht op de naleving van wet- en regelgeving?
 • Nieuwe relevante wet- en regelgeving voor veiligheid, gezondheid en welzijn tijdens het werk, o.a. wijzigingen in het stelsel van arbo-certificaten: hoe kun je hierop anticiperen?

Aan de slag met Arbobeleid

 • Hoe is Arbo-beleidvoering bedoeld?
 • Hoe ontwikkel je Arbobeleid conform geldende wet- en regelgeving?
 • Op welke manier kan de arbodienst, jou en jouw organisatie, ondersteunen bij de ontwikkeling van een Arbobeleid?
 • Handvatten van de Inspectie SZW voor zelfinspectie door organisaties: hoe maak je hier gebruik van?
 • Hoe veranker je de zorg voor arbeidsomstandigheden systematisch in jouw organisatie?

Verzuimbeleid en re-integratie

 • Wat zijn oorzaken en gevolgen van verzuim?
 • Wat zijn de kosten van verzuim en welke besparingen realiseer je met een goed verzuimbeleid?
 • Hoe voorkom, dan wel beperk, je een hoge werkdruk en ziekte bij werknemers door middel van preventie?
 • Op welke wijze organiseer je verzuimbegeleiding en re-integratie bij langdurig verzuim?

Gerrit Hagen, directeur van Veiligheid & Opleidingen en voormalig directeur van Arboforum, begeleidt al 40 jaar werkgevers en werknemers bij het invoeren en uitvoeren van arbobeleid, verzuimbegeleiding en werkhervatting


Module 2

Het signaleren, inventariseren en evalueren van veiligheidsrisico’s

 

Het uitvoeren van een Risico Inventarisatie en Evaluatie

 • Wat is het doel van een RI&E en waar moet deze aan voldoen?
 • Opstellen risicoprofiel: op welke manier breng je de aanwezige risico’s in de werkomstandigheden in jouw organisatie in kaart?
 • Het verkennen van scenario’s en mogelijke gevolgen: hoe beoordeel je de geïnventariseerde risico’s op basis van een risicoanalyse?
 • Het beschrijven van de risico’s: wat gaat er fout? Welke veiligheidsvoorschriften zijn er en welke voorzorgsmaatregelen zijn er al genomen?

Het opstellen van een plan van aanpak om arbeidsrisico’s te voorkomen en te beheersen

 • Hoe vertaal je de risicoanalyse naar een concreet plan van aanpak? En hoe veranker je dit plan in een draaiboek?
 • Nut en noodzaak: het afwegen van kosten en baten. Hoe doe je dit?
 • Welke afwegingen maak je bij de prioritering van een pakket van maatregelen en welke criteria zijn hierbij van belang?
 • Hoe pak je risicovolle situaties aan bij de bron?
 • Wat is de samenhang tussen technische, fysische, organisatorische en mensgebonden aspecten?
 • Hoe betrek je de lijnorganisatie bij jouw RI&E? Welke afdelingen en afzonderlijke teamleden zijn verantwoordelijk voor de realisatie van maatregelen en op welke termijn?
 • Op welke manier controleer en evalueer je de voortgang van beleid en bijbehorende resultaten?

Het uitvoeren van een Taak Risico Analyse en Laatste Minuut Risico Analyse

 • Wanneer voer je een TRA wel of niet uit?
 • Waarvoor kan de TRA als methodiek gebruikt worden?
 • Wat is de toegevoegde waarde van de TRA ten opzichte van een RI&E?
 • Welke stappen neem je bij de uitvoering van een TRA?
 • Je hebt de TRA uitgevoerd en de juiste maatregelen getroffen. Wanneer en waarom dien je aanvullend een LMRA uit te voeren?
 • LMRA: Beoordeel het risico: wat kan er volgens jou nog fout gaan? Welke gevaren zie je nog en wat zijn de oorzaken van deze gevaren?
 • LMRA: Welke beheersmaatregelen neem je om deze gevaren te vermijden?

Vincent Meier, EHS leader bij Owens Corning en voormalig adviseur bij D&F Group BV


 Het programma handig in één overzicht? Download de brochure! (pdf)

Module 3

Sturen op veilig gedrag

 

Veiligheidscultuur en -gedrag

 • Hoe zorg je er als direct leidinggevende of als toezichthouder voor dat jouw medewerkers ook daadwerkelijk veiliger en gezonder gaan werken?
 • Wat is nodig om ervoor te zorgen dat jouw adviezen worden opgevolgd?
 • Op welke manier beïnvloed je het persoonlijk gedrag en verbeter je het veiligheidsbewustzijn van jouw medewerkers?
 • Waarom mogen voorlichting en onderricht niet ontbreken?
 • Hoe formuleer je gedragsregels om het aantal ongevallen te reduceren?
 • Hoe spreek je medewerkers aan op risicogedrag? En wanneer beloon je medewerkers voor hun inspanningen?

Verbeteren van het veiligheidsbewustzijn en het doorbreken van oude patronen

 • Hoe overtuig je degene die je aanspreekt op onveilig gedrag?
 • Hoe zorg je voor urgentiebesef bij management en middenkader?
 • Hoe komt gedrag tot stand en wat is noodzakelijk om oude patronen te doorbreken?
 • Op welke wijze vergroot je het draagvlak voor het verandertraject naar een nieuwe veiligheidscultuur? En hoe laat je medewerkers meedenken over oplossingsrichtingen?
 • Waarom is samenwerking en overleg zo belangrijk?
 • Hoe regel je deskundige ondersteuning?
 • Op welke manier kun je het zelflerend vermogen van jouw organisatie verbeteren?

Gerd-Jan Frijters, oprichter en eigenaar van D&F Group BV, expert op het gebied van het bevorderen van veiligheidscultuur en -gedrag op de werkvloer, auteur van het boek 'Brainsafe, in 5 stappen naar een sterke veiligheidscultuur'


Module 4

Het voorkomen en bestrijden van calamiteiten

 

Het opzetten van een bedrijfsnoodorganisatie

 • Hoe bereidt jouw organisatie zich voor op een plotselinge en acute ernstige bedreiging?
 • Het ontwikkelen van een bedrijfsnoodplan: welke voorzieningen en organisatorische maatregelen neemt jouw organisatie om goed voorbereid te zijn op calamiteiten?
 • Welke rol speelt de RI&E bij het opzetten van een bedrijfsnoodorganisatie?
 • Op welke manier bereid je medewerkers middels opleiding en training voor opdat zij weten hoe te handelen in geval van nood?
 • Hoe oefen je het bedrijfsnoodplan in de praktijk?

Het organiseren van de bedrijfshulpverlening

 • Hoe ontwikkel je de bedrijfshulpverlening in jouw organisatie conform de Arbowet?
 • Wat is het doel van een bedrijfshulpverleningsplan en aan welke criteria moet deze voldoen?
 • Welke rol speelt de RI&E bij het organiseren van de bedrijfshulpverlening?
 • Over welke deskundigheid, ervaring en uitrusting moeten de bedrijfshulpverleners beschikken om hun taken naar behoren te vervullen?
 • Welke persoonlijke beschermingsmiddelen en hulpmiddelen moeten beschikbaar zijn?

Het opstellen van een ontruimingsplan voor jouw organisatie

 • Hoe kun je adequaat reageren wanneer er zich een calamiteit voordoet in jouw organisatie?
 • Hoe verloopt de alarmering bij een calamiteit? Waar en bij wie moet een calamiteit worden gemeld?
 • Hoe ziet de taak- en rolverdeling eruit wanneer een gebouw moet worden ontruimd?
 • Wie onderneemt actie tot ontruimen? En wie waarschuwt (indien nodig) de brandweer?
 • Op welke manier werk je bij een calamiteit samen met hulpdiensten?
 • Hoe organiseer je een realistische ontruimingsoefening?

Communicatie bij calamiteiten

 • Hoe zorg je ervoor dat iedereen in jouw organisatie weet wat hij moet doen als er een calamiteit plaatsvindt?
 • Op welke manier breng je medewerkers op de hoogte wanneer er een calamiteit plaatsvindt? En hoe voorziet je hen van instructies?

Gerrit Hagen, directeur van (Brand-)Veiligheid & Opleidingen, gespecialiseerd in brandpreventie, bedrijfshulpverlening en bedrijfsnoodplannen voor grote bedrijven en instellingen


Module 5

Aansprakelijkheid voor derden en toezicht

 

Risicoaansprakelijkheid voor medewerkers

 • Wanneer is de werkgever aansprakelijk en welke factoren spelen hierbij een rol?
 • Welke geschreven en ongeschreven rechtsregels gelden er?
 • Vragen én antwoorden over risicoaansprakelijkheid van werkgever voor ondergeschikte en niet-ondergeschikte hulppersonen: wat betekent dit voor jou en jouw organisatie?

Beleid externen

 • Wat is een externe? En welke verschillende categorieën externen zijn er?
 • Welke zorgverplichtingen heb je als werkgever voor externen?
 • Hoe ontwikkel je een beleid voor externen?
 • Hoe integreer je het beleid externen met jouw arbobeleid?
 • Welke regels hanteer je bij de toelating van externen? En hoe houd je hiërarchisch en coördinerend toezicht op de naleving van deze regels?

Juridische aansprakelijkheid

 • Wat zijn de regels van risicoaansprakelijkheid waar een werkgever rekening mee moet houden?
 • Wie is er wanneer verantwoordelijk als er een bedrijfsongeval plaatsvindt in jouw organisatie?
 • Waar komt de rekening te liggen bij (materiële en immateriële) schade of letsel?
 • Met welke kosten kun je als werkgever geconfronteerd worden bij een bedrijfsongeval?
 • Wat betekent het voor je als werkgever als een bedrijfsongeval leidt tot arbeidsongeschiktheid bij een werknemer?
 • Hoe ga je om met aansprakelijkheidsclaims?
 • Waarom is het van het grootste belang dat jouw organisatie zorgt voor een goed arbo- en veiligheidsbeleid?
 • Wat gebeurt er als er sprake is van overtreding van de Arbeidsomstandighedenwet?
 • Wat is de rol van de Inspectie SZW bij ernstige ongevallen?

Fokko Oldenhuis, hoogleraar Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen en plaatsvervangend raadsheer bij het Gerechtshof Arnhem, expert op het gebied van aansprakelijkheidsrecht
Armin Vorsselman, advocaat en eigenaar van Kolder Vorsselman Advocaten, expert op het terrein van Aansprakelijkheidsrecht, Verzekeringsrecht en Tuchtrecht.


 

Module 6

Gestructureerd en systematisch ongevallenonderzoek

 

Het uitvoeren van een ongevallenonderzoek

 • Hoe ontstaan ongevallen? En hoe ontrafel je de Basis Risico Factoren?
 • Wat is het doel van een ongevallenonderzoek en aan welke voorwaarden moet deze voldoen?
 • Welke verschillende soorten ongevallenonderzoek zijn te onderscheiden?
 • Hoe ziet de taak- en rolverdeling eruit tussen directie, leidinggevenden, onderzoeker en de Inspectie SZW?
 • Hoe voorkom je aansprakelijkheid in juridische procedures en boetes van de Inspectie SZW?
 • Op welke manier beperk je imagoschade voor jouw bedrijf door een ongevallenonderzoek?

Leren van ongevallen en ongewenste gebeurtenissen

 • Op welke wijze registreert en analyseer je ongevallen en incidenten?
 • Hoe vertaal je de uitkomsten van een ongevallenonderzoek naar een concreet plan van aanpak om onveiligheid structureel aan te pakken en onveilige situaties gericht te voorkomen?
 • Welke directe oorzaken en basisoorzaken hebben een rol gespeeld? En welke correctieve maatregelen neem je om vergelijkbare ongevallen in de toekomst te voorkomen?
 • Hoe bewaak je de voortgang van genomen maatregelen en adviseer je het management hierover?
 • Op welke manier kun je deskundige ondersteuning inzetten bij ongevallenonderzoek?

Gert-Jan Kamps, adviseur bij INTERGO, onafhankelijk ontwerp- en adviesbureau in Human Factors & Ergonomie

 

Uw docenten:

 

 • Gerd-Jan Frijters
  Gerd-Jan, uw hoofddocent, is oprichter en eigenaar van D&F Group BV en studeerde onder andere werktuigbouwkunde, bedrijfskunde, psychologie en NLP. Gerd-Jan helpt organisaties met het analyseren, reduceren en beheersen van veiligheidsrisico’s vanuit de vakgebieden techniek, organisatie en cultuur. Gerd-Jan is auteur van diverse boeken zoals ‘Machineveiligheid in 100 vragen’ en ‘Explosieveiligheid in 100 vragen’. In zijn succesvolle boek ‘Brainsafe, in 5 stappen naar een sterke veiligheidscultuur’ wordt beschreven hoe op een praktische manier kan worden gestuurd op veilig gedrag op de werkvloer.  Met zijn nieuwe boek ‘De Tafel van Ne9en©’ gaat Gerd-Jan Frijters nog een stap verder en reikt hij concepten, interventies en tools aan die een organisatie kan inzetten om complexiteit en stress terug te dringen en zingeving, geluk en duurzaamheid te vergroten.
 • Fokko Oldenhuis
  Fokko is universitair hoofddocent vermogensrecht en hoogleraar Religie en Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast is hij werkzaam als hoofddocent Letselschade Advocaten opleiding, plaatsvervangend raadsheer bij het Gerechtshof Arnhem en als adviseur op het gebied van letselschade voor slachtoffers en verzekeraars. Fokko is auteur van diverse publicaties over aansprakelijkheid voor ondergeschikten en niet ondergeschikten.
 • Vincent Meier
  Vincent is werkzaam als EHS leader bij Owens Corning en voormalig adviseur bij D&F Group BV. Daarnaast is hij secretaris van de vakgroep Working Equipment Safety Platform (WESP), voorzitter van de convenantenwerkgroep De Menselijke Factor, de beroepsvereniging van alle kerndeskundigen (NVVK, BA&O, NVvA en NVAB) en lid van de Programmaboard Versterking Arbeidsveiligheid van het Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid die MKB Nederland adviseert bij de verbetering van de veiligheidscultuur op de werkvloer.
 • Gerrit Hagen
  Gerrit is directeur van (Brand-)Veiligheid & Opleidingen. Hij is als Hoger Veiligheidskundige gespecialiseerd in (brand)veiligheid, in het bijzonder ten aanzien van brandpreventie, bedrijfshulpverlening en bedrijfsnoodplannen voor grote bedrijven en instellingen. Hiervoor was hij ondermeer werkzaam bij het Veiligheidsinstituut en de Stichting CCOZ, instituut voor arbeidsomstandigheden.
 • Peter Coort
  Peter is adviseur veiligheid en risicomanagement bij Tebodin, een internationaal opererend advies- en ingenieursbureau op het terrein van industrie, chemie, milieu en infrastructuur. Hiervoor werkte hij als veiligheidsadviseur bij Reijngoed Adviesgroep en studeerde hij Integrale Veiligheid aan de Avans Hogeschool.
 • Armin Vorsselman
  Armin is advocaat en eigenaar van Kolder Vorsselman Advocaten, expert op het terrein van Aansprakelijkheidsrecht, Verzekeringsrecht en Tuchtrecht.

Algemene informatie over de opleiding Safety Manager

 

Data en Locatie

24 september, 1, 8, 29 oktober, 5 en 12 november 2020

BCN Utrecht (Daltonlaan)
Daltonlaan 100 
3584 BJ Utrecht
Routebeschrijving

Programmatijden

09.00 - Ontvangst met koffie/thee
09.15 - Start ochtendprogramma
12.30 - Lunchpauze
13.30 - Start middagprogramma
17.00 - Afsluiting van de dag

 

Deze opleiding is speciaal ontwikkeld voor:

 • (potentiële) Veiligheidskundigen
 • Managers, MT -leden, PZ-functionarissen
 • HSE professionals
 • Preventiemedewerkers

 

Jouw investering

De kosten van deze opleiding bedragen €3.999,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de online leeromgeving.

 

Persoonlijk Opleidingsadvies

Nancy Kager
Opleidingsadviseur
Tel: 040 - 2 972 774

 


Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

 

Naar Mijn Online Leeromgeving
Opleiding Safety Manager online leeromgeving

Incompany training

Heb jij, samen met jouw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op jullie organisatie, jouw situatie en wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met je mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van jou en jouw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje verhoeven Incompany Advies
Guusje Verhoeven
Adviseur Incompany trainingen
Email: g.verhoeven@Euroforum.nl
Telefoon: 040 297 49 77 / 06 516 18 303

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Opleiding Safety Manager inschrijven

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Opleiding Safety Manager start op 24 september, 1, 8, 29 oktober, 5 en 12 november 2020 in BCN Utrecht (Daltonlaan)!

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

 • Nancy Kager
 • Per telefoon: 040-2972774
 • Via een e-mail: n.kager@sbo.nl

Onze privacy-policy

Vraag een proefles aan

Om een goede indruk te krijgen van dit programma raden wij je aan om de proefles te downloaden. Ter informatie: Opleiding Safety Manager start op 24 september, 1, 8, 29 oktober, 5 en 12 november 2020 in BCN Utrecht (Daltonlaan)!

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

 • Nancy Kager
 • Per telefoon: 040-2972774
 • Via een e-mail: n.kager@sbo.nl

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 6-daagse opleiding
Prijs: €3999,- excl. btw
Datum: 24 september, 1, 8, 29 oktober, 5 en 12 november 2020
Beoordeling (27):
8,5 / 10
Studiepunten: 6
Locatie: BCN Utrecht (Daltonlaan)

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Nancy Kager  

Opleidingsadviseur
Nancy Kager

  

040 - 2 972 774

Ben jij onze STAR?

Dan kan je sparen voor een gratis opleidingsbudget bij ons!

Bekijk de voorwaarden

 

In samenwerking met: